Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Badia del Vallès
Codi d'expedient:
3045/2022

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Al punt 7. REQUISITS I OBLIGACIONS ESPECÍFIQUES DE CAPACITAT DE LES EMPRESES., del plec de condicions tècniques, s'especifica la necessitat de tenir un pla de treball aprovat per l'Autoritat Laboral amb els punts següents: a) Seguiment de Plans de Treball: confinaments dinàmics, estàtics i control de qualitat dels processos d'execució. b) Control de qualitat final de superfícies tractades després de treballs de retirada, estabilització, encapsulat o confinament c) Control Periódico de superfícies amb amiant tractades, estabilitzades, encapsulades o confinades d) Presa de mostres d'aire: mostreig estàtic ambiental (punt fix) TEM És excloent no tenir el pla de treball amb aquests punts, aprovat per l'Autoritat Laboral? 05/10/2022 13:04h
Es un obligació futura, i d'acord amb la clàusula 6 del PCAP que diu que es un compromís adicional i es una obligació futura. Per tant, aquesta obligació s'haurà d'acreditar en la fase d'execució del contracte si el licitador resulta adjudicatari, però no en la fase d'adjudicació.
La pregunta que realizo es sobre las técnicas de muestreo ambiental para el control de calidad de los trabajos y calidad ambiental que se han de realizar durante las fases de los trabajos de encapsulamiento y de retirada. Aparece diferente información según que documento del pliego se examine y puede llegar a confusión. En el PPT en el capítulo 7 en su punto 2.1 se menciona que: Tant l'estratègia, com els processos d'execució de mostrejos ambientals punt fix, com l'analítica dels filtres es realitzaran en base a les normes estandarditzades específiques. Esto implicaria que para las mediciones ambientales para determinación del índice de contaminación final según normativa española se deberían de realizar según MTA_MA_051_A04, y lógicamente para las mediciones ambientales iniciales también, pues si se tienen que comparar los valores iniciales y finales se debería de utilizar la misma técnica. Después en el Annex 1. Memoria valorada encapsulat - en su página 13, indica: El nombre total de mostrejos ambientals serà de 152 (2 per actuació. Un mostreig abans de començar i un mostreig ambiental a la finalització) - No se especifica que metodología hay que seguir. Después en el Annex 2. Memoria valorada retirada, se menciona en su página 15, indica: El nombre total de mostrejos ambientals serà de 75 a la finalització de la retirada de cadascun dels confinaments dinàmic : 38 (escenaris 1 i 2), i a la finalització de la retirada de les 37 cobertes (escenari 4). Els mostrejos ambientals en base a la normativa francesa mètode analític dels filtres: Microscòpia Electrònica de Transmissió (MET). ¿Nos podrían indicar que metodología hay que aplicar para la medicion ambiental en punto fijo? Para concluir según el PPT, se entiende que se deberán realizar unas 300 mediciones ambientales en punto fijo y unas 500 muestras superficiales de polvo (estas si que se especifica claramente por MET) - ¿Es correcto? Muchas gracias. 05/10/2022 13:01h
La metodología a seguir és la metodología MET, com s'exposa als annexes de la licitació. Tot i això, caldrà cumplir amb els requeriments de la normativa estatal sent els valors màxims asumibles definits per aquesta. En front a posibles disyuntives, prevaldrà sempre la normativa més exigent.

A la pregunta de "Para concluir según el PPT, se entiende que se deberán realizar unas 300 mediciones ambientales en punto fijo y unas 500 muestras superficiales de polvo (estas si que se especifica claramente por MET) - ¿Es correcto?"

La resposta és Sí.
PREGUNTA 4.- ¿La dirección facultativa incluye la reposición de elementos? 03/10/2022 11:11h
Si
PREGUNTA 3.- ¿Se deberá realizar un proyecto ejecutivo por cada edificación, tanto para encapsulamiento como para retirada? ¿En caso positivo se dispone de planos en formato digital de cada edificio o corre a cargo del licitador el levantamiento de esos planos? ¿Será necesario un estudio estructural por cada uno de los edificios? 03/10/2022 11:08h
No. Serà un sol document que englobi les intervencions.
PREGUNTA 2.- En el mismo punto 4.2. ABAST I CONTINGUNT, del Pliego Técnico, se indica la sustitución de lamas. Sin embargo en la memoria valorada de retirada, se indica la eliminación de la estructura de las galerías, siendo estas limpiadas previamente y consideradas como residuo férrico. ¿Se debe tener en cuenta la sustitución de las lamas? 03/10/2022 11:07h
És un error de redacció. El projecte no ha de tenir en compte la substitució de les lames, només de les cobertes.
PREGUNTA 1.- Dentro del PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU, SOTMÈS A REGULACIÓ HARMONITZADA, DE SERVEIS D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA REDACCIÓ DELS PROJECTES EXECUTIUS I LA DIRECCIÓ DE LES OBRES D'ENCAPSULAMENT I DE RETIRADA i GESTIÓ DELS RESIDUS D'AMIANT A DIFERENTS IMMOBLES DEL MUNICIPI DE BADIA DEL VALLÈS. En el punto 4.2. ABAST I CONTINGUNT. 4.2.1 Serveis d'assistència tècnica de redacció de projectes. Se indica un valor total de la ejecución de 3.315.000 ¤, dividiéndose dicha cantidad en 345.000 ¤ para encapsulamiento y 2.950.000 ¤ para las obras de retirada y elementos de sustitución. Sin embargo en "La memòria valorada per la retirada de l'amiant-ciment de les galeries, dels tubs de ventilació exteriors d'amiant-ciment i de les cobertes amb plaques d'amiant-ciment dels blocs d'habitatges abast del Mapa de l'Amiant de Badia del Vallès", aparecen 4 lotes que únicamente establecen la retirada de elementos con amianto con las siguientes cantidades: LOTE 1.- 746.189,60 ¤ LOTE 2.- 790.635,00 ¤ LOTE 3.- 714.683,00 ¤ LOTE 4.- 714.683,00 ¤ TOTAL: 2.966.190.60¤ ¿Se debe incluir en los proyectos la retirada de los elementos de amianto-cemento y la sustitución de dichos elementos por la cantidad de 2.950.000 ¤? 03/10/2022 11:06h
La dada de 2.950.000 ¤+IVA per a la retirada és correcta en base al punt "6. OBLIGACIONS DE L'ADJUDICATARI" apartat "6.1 Obligacions derivades dels serveis i prestacions d'assistència tècnica de redacció de projectes" punt "d) Els projectes executius, que inclouran l'encapsulat, la retirada i la substitució d'elements, estaran plantejats de manera que, en cap cas, el pressupost serà superior al disponible per a portar a terme els projectes."

Tal com queda descrit al CERTIFICAT de l'expedient número 3753/2021 emès per l'òrgan col·legiat de la Comissió informativa d'Economia i Serveis Centrals en data 16/12/2021:
Primer.- Acceptar la subvenció directa dinerària per un import de quatre milions quatre-centsnoranta-un mil vuit-cents divuit euros amb noranta-un cèntims (4.491.818,91 ¤) per finançarles actuacions de desamiantat al municipi.
Subvenció 4.491.818,91 ¤ 3.712.247,03 ¤ 779.571,88 ¤ 4.491.818,91 ¤

Redacció projectes 404.888,37 ¤ 334.618,49 ¤ 70.269,88 ¤ 404.888,37 ¤
Encapsulat 417.450,00 ¤ 345.000,00 ¤ 72.450,00 ¤ 417.450,00 ¤
Retirada 3.569.500,00 ¤ 2.950.000,00 ¤ 619.500,00 ¤ 3.569.500,00 ¤

Tal com es pot veure a la taula, el pressupost disponible no pot incloure totalitat de l'import calculat a la memòria valorada.
Tot i això, sí que s'acceptaran les propostes que no superin el total, encara que estigui distribuït d'una manera diferent; l'execució de l'encapsulat i retirada no superarà 3.295.000,00 ¤ de cost d'execució, però la distribució entre costos d'encapsulat i retirada pot variar.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya