Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Per motius tècnics vinculats a la propera posada en funcionament de la nova Plataforma de Serveis de Contractació Pública està programat un segon tall de servei de la Plataforma, que comportarà que no estigui disponible del divendres 24 de febrer a les 8h fins al dilluns 27 de febrer a les 8h aproximadament -la durada exacta d'aquest interval previst constarà inscrita en el Registre d'incidències de la pròpia Plataforma.

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Salut Sant Joan de Reus - Baix Camp
Codi d'expedient:
SSJRBC 20180152
1. Degut a que al sobre C s'han d'indicar tant els preus unitaris (d'acord amb el punt 6.3 del PPT) com el preu total del contracte i anual (Annex C), ens agradaria disposar del desglossament del pressupost base de licitació per tal de relacionar la nostra proposta de preus unitaris amb el preu total del contracte, i així, poder donar resposta al que s'indica al punt 7.3 del PPT. 2. Amb les dades (preus unitaris màxims i unitats) que es detallen als punts 6.2 i 6.3 no aconseguim trobar la relació dels preus unitaris amb el pressupost base de licitació. Aquest fet ens impossibilita poder fer un desglossament de la nostra oferta per preus unitaris, degut a que no coneixem les unitats que composen el pressupost base de licitació. 08/09/2022 14:59h
1. De la pàg. 31 fins a la pàg. 33 del PPT, referent al lot 1, s'exposa una taula amb els conceptes de: centre, tipus de residus, concepte de facturació i total de viatges en l'exercici de l'any 2021 i referent al lot 2, de la pàg. 34 a la pàg. 35 del PPT. Pel que fa als preus unitaris, a l'apartat 6.3 del PPT hi ha una tarifa de preus "la relació de contenidors i tipologia de residus, amb l'estimació de consum anual, així com els preus unitaris màxims estimats."
Es creu convenient que cada licitador faci el seu propi quadre de preus i serveis, afegint aquells serveis que pot subcontractar a cost 0 a altres gestors, com serveis a afegir com el projecte de fred-congelació.)

2. Les unitats que composen el pressupost base de licitació, són les exposades de la pàg. 31 fins a la pàg. 35 del PPT, d'acord amb l'exercici 2021, amb els preus unitaris exposats al punt 6.3 del PPT.
Referent al LOT 2 falten dades respecte de: 1. FUSTA: preu màxim de gestió 2. VIDRE: preu màxim de gestió preu màxim lloguer de contenidor 3. CARTRO: confirmació tipus de contenidor i preu màxim de lloguer 4. MATALASSOS: preu màxim de gestió i de transport 08/09/2022 14:47h
1. FUSTA: preu màxim de gestió: vegeu pàg. 34 i pàg. 35 del PPT (segons consums i segons tarifes preus).

2. VIDRE: preu màxim de gestió: vegeu pàg. 34 i pàg. 35 del PPT (segons consums i segons tarifes preus).

3. CARTRÓ: confirmació tipus de contenidor i preu màxim de lloguer: vegeu pàg. 34 i pàg 35. del PPT (segons consums i segons tarifes preus).

4. MATALASSOS: preu màxim de gestió i de transport: vegeu pàg. 34 i pàg 35. del PPT (segons consums i segons tarifes preus).
Al plec de prescripcions tècniques de la licitació, concretament al punt 6.3. Preus del servei segons facturació de l'exercici 2021 s'exposa una taula amb els preus unitaris màxims però no s'exposen les unitats, tones o viatges que es fan anualment al costat. Seria possible tenir aquesta taula amb les unitats anuals al costat respectivament perquè alhora d'omplir la oferta econòmica amb els preus unitaris, es pogués calcular també el preu anual? I en conseqüència el preu total del contracte tal i com es demana? 08/09/2022 14:38h
A la pàg. 31 del PPT s'exposa, el preu de licitació per lots segons consums (exercici 2021). Aquests, s'han de tenir en compte (punt 6.3 del PPT) a l'hora de poder dur a terme l'oferta econòmica (preu anual del contracte i preus unitaris per lot).
1. No hay un cuadro donde se indique el precio unitario máximo, las unidades de consumo estimadas y el total resultante que coincida con el importe máximo de licitación. Con los datos aportados en el PPT (tablas de conceptos, precios máximos y consumos) no conseguimos obtener el importe máximo de licitación. 2. El listado de precios unitarios máximos no incluye todos los residuos cuya producción se facilita. Por ejemplo, no están el Revelador, Fijador, Tóner, Aceite, Fluorescentes. 3. El residuo Reactivo de Laboratorio viene indicado el precio en ¤/kg, sin embargo en la tabla de producciones se indica el número de garrafas retiradas. 4.Se indica consumo de Contenedor de 3 litros Azul para citostáticos pero no se incluye en el listado de precios unitarios máximos. 5. Se indica consumo de Contenedor 50 litros Negro pero no se incluye en el listado de precios unitarios máximos. 6. Se indica precio máximo para el servicio de transporte pero no se especifica el número de transportes a considerar para obtener el subtotal de este concepto. 08/09/2022 14:31h
1. Tal com es troba exposat en la pàg. 35 del PPT, a l'apartat de Tarifes preus "A continuació, s'acompanya la relació de contenidors i tipologia de residus, amb l'estimació de consum anual, així com els preus unitaris màxims estimats".

Tal com exposa la pàg. 9 del PPT: "Aquesta estimació està realitzada sobre un únic exercici natural, sent aquest l'exercici de l'any 2021. Les quantitats indicades estaran subjectes a variacions d'acord amb les necessitats dels centres participants en aquesta licitació i, en funció de la contractació anual de serveis assistencials al Servei Català de la Salut, per tant, les quantitats indicades podran variar en funció d'aquesta contractació de serveis, sense que afecti a les condicions econòmiques del contracte ni es puguin reclamar indemnitzacions per part de l'adjudicatari. L'empresa adjudicatària ha de prestar el servei d'acord amb les programacions que estableixi cada centre."

S'han de tenir en compte tots els camps, els serveis afegits que es demanen, com el projecte de fred-congelació, en el cas del lot 1, o tots aquells residus que la seva gestió està realitzada per empreses que generen cost 0 i que poden ser subcontractades per l'empresa adjudicatària.

2. Tant el revelador com el fixador, són residus molt perillosos i s'està treballant per poder suprimir la seva gestió, motiu pel qual, no s'ha inclòs a la licitació, encara que si s'exposa, pel fet que, pertany a l'activitat de l'any 2021. Pel que fa a l'oli, tonner i/o flurescents, hi ha gestors que realitzen aquest tipus de tasques a cost 0, i es dona l'opció dintre del PPT a poder subcontractar qualsevol gestió de residus. Aixi mateix, tal com s'exposa a la pàg. 24 del PPT: "L'empresa adjudicatària tindrà l'obligació de gestionar els residus generats per necessitats dels centres participants en aquesta licitació i que no estiguin contemplats en aquest plec, segons normativa establerta".

3. A la pàg. 33 del PPT s'exposen les garrafes retirades i s'especifica el volum de cada garrafa. Així mateix, a la pàg. 36 del PPT s'indica el preu unitari màxim.

4. Tal com s'indica a la pàg. 9 del PPT, els consums son estimacions realitzades sobre l'exercici 2021. Així mateix, a la pàg. 35 i 36 del PPT no s'indica el preu unitari màxim pel que fa al contenidor de 3 L (blau), motiu pel qual, no s'ha d'incloure a l'oferta.

5. Els contenidors que tenim establerts a tots el centres són els de 30 litres i 60 litres, i per motius de manca d'estoc a l'exercici 2021, alternativament es va haver de dur a terme el servei amb contenidors de 50 litres, motiu pel qual, no s'ha d'incloure a l'oferta.

6. Un dels documents que s'han de presentar és una proposta de planificació dels treballs a realitzar, en el qual hi ha una periodicitat de recollida. Dintre del quadre (punt 6.3 del PPT) hi ha indicat el preu per viatge, i es creu convenient que cada licitador faci el seu projecte amb la memoria tècnica.
Al quadre de característiques punt J.1. Contingut de les proposicions s'indica que al sobre C únicament s'haurà d'incloure l'Annex C, aquest annex només inclou el preu total del contracte i el preu anual del contracte, però al plec de prescripcions tècniques de la licitació, concretament al punt 6.3. Preus del servei segons facturació de l'exercici 2021 s'exposa una taula amb els preus unitaris màxims i s'indica que el licitador tindrà la opció de millorar aquests preus a la oferta econòmica. Per tant, a la oferta econòmica (Annex C) només s'han d'incloure els preus que ja s'indiquen al model (total del contracte i anual) o cal insertar una taula amb els preus unitaris? 02/09/2022 09:01h
A l'oferta econòmica (Sobre C) s'han d'indicar tant els preus unitaris (d'acord amb el punt 6.3 del PPT) com el preu (total del contracte i anual).
A partir de la página 12 de 43 del PPT se hace constar una serie documentación en materia de PRL a presentar. Esta documentación no figura ni en el Sobre Digital ni en el apartado J.1. del QC del expediente (apartado en el cual se cita el contenido de las proposiciones). Dado lo expuesto con anterioridad entendemos que dicha documentación de PRL ha de presentarse en fase de adjudicación. ¿Es correcto? 02/09/2022 08:35h
D'acord amb la redacció del PPT, la documentació referent a la prevenció de riscos laborals ha de ser obligatòriament presentada amb l'oferta tècnica (Sobre B), pel fet que, és necessària per realitzar la valoració de l'informe.

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya