Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Per motius tècnics vinculats a la propera posada en funcionament de la nova Plataforma de Serveis de Contractació Pública està programat un segon tall de servei de la Plataforma, que comportarà que no estigui disponible del divendres 24 de febrer a les 8h fins al dilluns 27 de febrer a les 8h aproximadament -la durada exacta d'aquest interval previst constarà inscrita en el Registre d'incidències de la pròpia Plataforma.

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya
Codi d'expedient:
CTTI-2022-200
Queríamos asegurarnos de si cuando incluyamos la información sobre la vida laboral en el sobre C, hay que ocultar también el número de afiliación a la seguridad social, dado que es un número propio que corresponde al nombre y apellidos de una persona 08/09/2022 15:09h
En relació a la seva consulta els informem que el número d'afiliació a la seguretat social és necessari per tal que l'òrgan de contractació pugui realitzar una correcta traçabilitat dels perfils que es posaran a disposició de l'execució del contracte. A més, informar-vos que en el propi plec de clàusules administratives s'indica que les dades personals obtingudes per l'Administració al subscriure's a la licitació seran tractades per la unitat responsable de l'activitat de tractament amb la finalitat o finalitats definides en l'Annex 7 i que en cas que hagueu de comunicar dades de caràcter personal, tant per incorporar-les a les ofertes com per acreditar el compliment dels requisits previs a l'adjudicació, heu de tenir en compte el que preveuen els articles 6 i 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, respecte el consentiment informat previ de les persones afectades.

No obstant l'anterior, i en cas que tot i l'exposat continueu tenint algun problema respecte les dades personals, podríeu aportar la informació pseudoanonimitzada sempre i quan això permeti dur a terme la traçabilitat necessària que indicàvem
Supervisió de la qualitat de les dades D'altra banda, entenem que l'abast de desenvolupament és sols al nivell de qualitat de les dades rebudes del negoci i no dels propis indicadors de negoci: validacions, vendes... Agrair confirmació en aquest sentit. 08/09/2022 08:34h
Confirmem aquesta interpretació.
Supervisió de la qualitat de les dades S'indica que s'haurà de fer el maneig de l'eina de BI que es proveeixi en el "LOT 1" per a implementar una sèrie d'informes sobre la qualitat de les dades de validació i venda rebudes. Ara bé, la implementació de tots els processos previs que generaran els indicadors que posteriorment s'hauran de mostrar en el BI i informes entenem que també els haurem d'implementar i se'ns donaran els permisos escaients en la BD per a tal finalitat. Agrair saber, en el possible, quina eina de BD i BI s'haurà d'utilitzar per a dur a terme aquests desenvolupaments de control de la qualitat de les dades del negoci. 08/09/2022 08:32h
Sí, es donaran els permisos necessaris per interactuar amb l'eina. Els components d'aquesta solució encara no es poden confirmar, però es poden agafar com a referència: Jasper Reports i PostgreSQL.
Seguiment i control de l'inventari En "Procediment per als canvis de volumetries" els canvis de volumetries ens vindrà donat o s'ha de contemplar l'estudi previ per a fer propostes de canvis de les volumetries? 08/09/2022 08:29h
Els canvis de volumetries seran definits per l'evolució del projecte de desplegament i les propostes que facin els implantadors. L'oficina haurà d'anar validant aquests processos d'actualització vetllant perquè les necessitats estiguin cobertes i per les implicacions contractuals i econòmiques dels canvis.
Seguiment i control de l'inventari La necessitat de tenir geolocalitzats a tots els equipaments és sols per a la finalitat d'inventari o també ha servir per a contemplar el poder donar informació a l'usuari final (ciutadà)? 08/09/2022 08:28h
S'han de considerar els dos supòsits. I afegim la necessitat que els equips estiguin geolocalitzats per tal de poder fer un càlcul correcte de la tarifa a aplicar en cada viatge.
Interpretación de los criterios de adjudicación correspondientes a la Planificació del servicio: según el Anexo 2, el criterio de valoración 1.4 (Plan de arranque y devolución) parece ser el único criterio en el que se valorará la planificación de servicios de los ofertantes y ésta se circunscribe única y exclusivamente a las etapas de arranque y devolución del proyecto, no se advierte otro criterio en el que se valore la planificación de servicios a realizar durante el resto del proyecto (excluidas las etapas de arranque y devolución). ¿Es correcta esta interpretación? 06/09/2022 13:28h
Dins les metodologies i procediments que es valoren dintre de la Solució proposada es poden incorporar aspectes temporals i, per tant, aquesta interpretació és massa restrictiva per a respondre afirmativament de manera absoluta.
Interpretación de los criterios adjudicación correspondientes a la Gestión de Riesgos: se valora la gestión de riesgos en los criterios de valoración 1.3 y 1.4 (en el Plan de Arranque y en el Plan de Devolución); parece redundante, se solicita facilitar alguna explicación adicional con relación a cada uno de los tres criterios en los que se trata o valora la gestión de riesgos, para delimitar claramente el alcance de cada cual y no repetir contenidos que dificulten la interpretación de las ofertas que se presentarán. 06/09/2022 13:27h
Cadascun d'aquests criteris fa referència a fases diferents: arrancada, execució i devolució del servei. El criteri inclòs en l'apartat 1.3 fa referència a l'execució del servei i és on es valora la metodologia que es farà servir, a més d'una identificació inicial de riscos en aquesta fase. En l'apartat 1.4 es fa referència a la identificació de riscos en les fases concretes d'arrancada i devolució, però no es torna a valorar la metodologia.
En el Anexo 4, pide incluir certificaciones anonimizadas, así como vida laboral por la Seguridad Social también anonimizada. ¿Es suficiente con ocultar los nombres? Si no es así, ¿de qué manera hay que entregarlo? 06/09/2022 09:00h
Amb relació a les certificacions, han de tenir anonimitzades totes les dades de caràcter personal (noms, cognoms, DNI...), deixant només aquella informació acreditativa de la posessió de les certificacions, l'entitat formadora i les sigles.
Pel que fa a la vida laboral, ha de ser la vida laboral de l'empresa, certificada per l'Institut Nacional de la Seguretat Social, amagant tota informació personal a excepció de: el número d'afiliació, la situació d'alta del treballador, les sigles del nom i cognoms del treballadord i el codi de contracte (número 100- Contracte Indefinit).
Anonimización de perfiles en la Propuesta Técnica: según el Anexo 3 del PCAP se pide anonimizar las formaciones declaradas, ¿se deben igualmente anonimizar los perfiles que se han de describir en el apartado correspondiente al "Modelo Organizativo"? En caso afirmativo, ¿en qué sobre y/o documento se deberían consignar los datos de identificación de cada perfil (nombre y apellidos)? 06/09/2022 08:54h
Qualsevol document que contingui dades susceptibles de protecció de conformitat amb la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals s'ha d'incloure a la seva versió anonimitzada, de manera que només puguin constar sigles o informació que no sigui de caràcter personal o sensible.
Tenim un dubte amb el PCAP d'aquesta proposta. A l'apartat H de el QC s'indica que formen part del Sobre A "Proposta tècnica i proposta econòmica, d'acord amb el contingut que es detalla a l'apartat I d'aquest QC". Però, a l'apartat I del mateix QC, s'indica que la proposta técnica s'inclou al Sobre B i la económica al Sobre C. Ens poden aclarir aquest punt, si us plau? 06/09/2022 08:50h
Al Sobre A s'ha d'incloure únicament la documentació administrativa general, consistent en les declaracions responsables que s'indiquen al PCAP (lletres de la a, b, c i d de l'apartat H).

La proposta tècnica s'haura d'incloure únicament al Sobre B (d'acord amb el que s'indica a l'apartat I del QC).

La proposta econòmica s'haurà d'incloure únicament al Sobre C (d'acord amb el que s'indica a l'apartat I del QC).

Es pot consultar la Fe d'errades publicada com a avís al perfil del contractant.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya