Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Per motius tècnics vinculats a la propera posada en funcionament de la nova Plataforma de Serveis de Contractació Pública està programat un segon tall de servei de la Plataforma, que comportarà que no estigui disponible del divendres 24 de febrer a les 8h fins al dilluns 27 de febrer a les 8h aproximadament -la durada exacta d'aquest interval previst constarà inscrita en el Registre d'incidències de la pròpia Plataforma.

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Viladecans
Codi d'expedient:
AEP/ASG/Contractació/2021/54 - 37/2021/CSERV
En relació a aquest expedient, a la página 22 del PCA s'indica que una Baixa igual o superior al 3% del cost de la neteja i conservació es considerarà presumptament anormal o temeraria. Ens poden indicar amb quants decimals es realitzaran els càlculs de les baixes econòmiques dels licitadors?. Serà sense cap decimal com s'indica en el PCA?. 25/03/2022 14:50h
Els càlculs es fan considerant 2 decimals.
Tenemos la siguiente duda respecto al expediente referenciado: "En cuanto a la acreditación del equipo mínimo indicado en la página 13 del PCAP, ¿es suficiente un compromiso indicando que se adscribirá dicho personal o es necesario presentar los curriculum vitae y la titulación acreditativa en el momento de la licitación? ¿O esa justificación la tiene que presentar la empresa propuesta como adjudicataria? 24/03/2022 10:05h
La documentación que se debe aportar en esta fase de presentación de oferta, está indicada en la página 15 del PCAP (4.2 Contingut de l'oferta).
La solvència econòmica, financera, tècnica o professional, la deberá acreditar la empresa que sea propuesta como adjudicataria, tal y com se establece en la pàgina 28 del PCAP ( 4.7 DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PEL LICITADOR PROPOSAT COM A ADJUDICATARI).

Per a una millor comprensió de l'organització del servei, voldria saber si es pot presentar organigrama, plànols o pla de treball en format A3? 22/03/2022 10:38h
Per una millor comprensió de l'organització del servei es poden incloure en la memòria (limitada a 35 pàgines de format DIN A4, mida Arial tamany 10) referències a esquemes d'organigrames, o plànols que es trobin adjunts a l'esmentada memòria i que per una millor lectura es presentin en format DIN A3.

Aquests esquemes o plànols no presentaran contingut narratiu o explicacions de funcionament més enllà del text propi d'un esquema o plànol.
1.-El plec, en referència als costos de manteniment de les infraestructures cedides per l'Ajuntament, diu: Aquests espais cedits en ús per l'Ajuntament, seran gestionats per l'adjudicatari, el qual els mantindrà nets i endreçats al llarg del termini del contracte. Es farà càrrec dels costos que es deriven dels subministraments de llum, telefonia, internet, alarmes, càmeres de vigilància i altres sistemes de seguretat, així com les assegurances sobre el contingut de l'edifici, també de la conservació de les instal·lacions i dels elements de tancament. Podrien informar del cost previst de manteniment anual de les instal·lacions? 2.-El personal a subrogar te capacitat per assumir el manteniment complert dels sistemes elèctrics i de bombes de les fonts ornamentals o cal empresa externa? 3.-a)l'Analítica de la legionel·la de la xarxa de reg està inclosa en els costos del servei? b)Quantes mostres s'analitzen? c)Està inclòs el cost dins del capítol de materials? d)Analítica legionel·la fonts ornamentals, ho fa l'Ajuntament o la contrata? No queda clar, a la pàgina 48 del PPT diu: L'adjudicatari haurà de prestar el suport necessari per la presa de mostres d'aigües que es realitzen de forma periòdica per garantir la qualitat sanitària de les aigües d'estanys, fonts ornamentals i xarxes de reg. I a la pàgina 49 diu: Tanmateix portarà a terme les analítiques i resta de protocols de neteja i desinfecció derivats del risc de legionel·la. 4.-Jardineres: Veiem que a l'inventari hi ha un llistat de jardineres, però el PPT no parla dels treballs a realitzar a les jardineres. Voldríem saber si el manteniment de les jardineres forma part del present contracte. 5.-El contracte inclou la neteja de les àrees de gossos: Quantes àrees hi ha al municipi? Podrien publicar el llistat de les àrees de gossos del municipi, la seva superfície i la ubicació? 6.-en quant a la presentació de les ofertes, Hi ha limitació de pàgines i de tamany de lletra, però el PCA no especifica el tamany de les pàgines, per tant es podria redactar la memòria en pàgines tamany A3, és així? . 7.-En el plànol de l'aplicació web apareix el parc de Can Sellarès ), però no en el llistat de l'inventari. El manteniment de Can Sellarès està inclòs en el present contracte? 8.-.- La zona de d'accés a la platja de la Murtra i el camí de la Pineda, és també de manteniment estacional com el camí de les Filipines?. 9.-El camió cisterna de 8.000 litres que posa en l'annex de mitjans mínims és de dedicació 100%? 17/03/2022 14:26h
1.-El cost dels subministraments llum, telefonia, internet i alarmes són els que garanteixen poder donar servei a l'equip de subrogació i que ascendeix aproximadament a 2.950 euros d'execució material abans de DG, BI i IVA. L'aigua va a càrrec de l'Ajuntament. No disposem de les dades concretes del cost de neteja i condicionament dels recintes ja que aquest es porta a terme a través del personal subrogat i no tenim segregada específicament aquesta dedicació que estaria inclosa en l'apartat de neteja.
2.-El personal de subrogació té les categories de treball assenyalades en el llistat de subrogació. Totes les categories fan referència a la línia de treball de jardineria. Per les tasques de revisió i neteja ordinària de filtres i altres funcions com la cloració i control de les intal·lacions descrites en el plec, tenen la capacitat i formació necessària. No així en tot el que significa manteniment correctiu de les instal·lacions elèctriques que precisa de la presència de personal especialitzat extern.
3.- a)Està inclòs b)S'han inclòs 65 punts de mostreig que corresponen a diferents àmbits de treball que apareixen en l'inventari de les xarxes de reg i el llistat de fonts ornamentals. c)Està inclòs en capítol de materials. d) La contrata portarà a terme les analítiques tant de les xarxes de reg com de fonts ornamentals i donarà suport i facilitarà l'accès si es dona el cas, per tal que es preguin mostres tant tècnics municipals com personal d'altres organismes.
4.-Si, el manteniment de les jardineres està inclòs en el contracte. Estan plantades amb arbustatge i herbàcies i s'inclouen les tasques que se'n deriven per mantenir en bon estat aquests elements. Respecte al manteniment de l'element físic "jardinera", es fa front amb càrrec al manteniment correctiu.
5.-Veure PDF adjunt. Zones 1,2,3,4, 7 i 8.
6.-Es considera una presentació de la memòria de l'estudi del projecte en DIN A4.
7.-No. El Parc de Can Sellarés disposa de personal propi que porta a terme el manteniment ordinari del recinte. No obstant, es possible que, amb càrrec a la conservació correctiva, es porti a terme alguna acció específica en el cas que el personal adscrit no pugui fer front a una tasca concreta especialitzada. Per aquest motiu no està valorat aquest parc dins de les tasques de neteja i conservació ordinaria que cal portar a terme i per tant no apareix en el llistat de l'inventari sobre el qual cal aplicar les tasques de neteja i conservació conductiva.
8.-Els accessos a la platja que compten amb parterres enjardinats de recent incorporació, compten amb elements de jardineria i reg que cal netejar i mantenir durant tot l'any si bé és cert que les frequències de treball han d'estar adaptades a l'ús dels ciutadans i aquest augmenta en període estival.
9.-L'empresa que presenti oferta cal que disposi d'aquesta mena de vehicle. No es considera una disposició del 100% de dedicació d'un camió cisterna de 8.000 litres. La seva dedicació concreta apareixerà en la memoria de l'estudi de projecte de cada oferta.
Respecte a la valoració de l'oferta econòmica, Bming.c (valor mitjà corregit) i Bmax (la baixa màxima) en quina fórmula es trobarien per a cada cas? 14/03/2022 13:13h
Bmig.c donarà la mateixa puntuació tant en el primer tram com en el segon, ja que es troba en el punt mig de la corba.

Bmax efectivament es troba inclosa en el segon tram.

Ens podrien aclarir si l'oficial que s'inclou en l'equip mínim que s'indica a la pàgina 13 del PCAP és a part dels oficials que apareixen en l'Annex 2. Mitjans necessaris? O està inclòs dins aquest equip (com a equip de reforç), en la taula que apareix a la página 1 d'aquest annex. No ens queden clars els Mitjans mínims i de reforç que s'han d'incloure, apart de la millora puntuable. 10/03/2022 13:57h
L'apartat "equíp mínim" que apareix a la pàgina 13 del PCAP és una descripció genèrica de les diferents categories profesionals i competències que es necessiten per a dur a terme les tasques descrites en el PPT amb la qualitat que exigim. Per a la poda es requereix del suport en dedicació parcial de personal qualificat i amb experiència mínima de 3 anys en tasques d'esporga. Concretament, les jornades necessaries d'oficial de poda apareixen a l'Annex 2: Mitjans necessaris.
Agrairíem si poguessin facilitar els plànols en format editable, tipus GIS o Autocad 07/03/2022 13:48h
Adjuntem un arxiu comprimit amb els diferents inventaris en Shapefile. Qualsevol qüestió o problema per a obrir-ho no dubteu en contactar-nos.

En relació a la licitació per al contracte de Servei de neteja i de conservació dels parcs i jardins públics de Viladecans (Exp. 37/2021/CSERV), volíem consultar si hi ha prevista cap visita a la zona de projecte. 04/03/2022 10:21h
No hi ha prevista cap visita insitu. Evidentment podeu venir a Viladecans a comprovar l'inventari de Parcs i Jardins que us hem proporcionat, i si teniu algun dubte o voleu algun aclariment estarem encantats de resoldre'l.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya