Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
Codi d'expedient:
2022/384V

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Taula de subrogació del personal subcontractat del servei de cuina de l'Escola Bressol Els Pins 01/03/2022 11:26h
Bon dia :
En el dia d'avui, 1 DE MARÇ DE 2022, l'empresa externa ens ha facilitat la taula de subrogació del personal de cuina que presta serveis en el centre de treball Escola Bressol Els Pins
Atentament,
Per poder acabar de fer els nostres calculs necessitariem que ens fessiu arribar l'import del càtering que es subcontracta per el servei de menjador de les dues escoles, Gràcies! 01/03/2022 11:18h
Bon dia:
El servei de catering no ha de ser prestat necessariament per la mateixa empresa que actualment presta el servei. En els preus que consten al plec de licitació, tant el preu del dinar com del berenar, ja estan calculats tenim en compte els diferents costos.
Atentament,
Quadre de subrogació neteja EBM Els Pins 24/02/2022 10:57h
Bon dia,

Adjuntem quadre de subrogació proporcionat per l'empresa.

Atentament
Pregunta sobre las condiciones de "aptitud mínima" a exigir a los licitadores a este contrato según lo previsto en la página 14 del Pliego de clausulas administrativas: Nuestra empresa facturó (por servicios similares a los licitados) en el último ejercicio (que fue el mejor de los tres últimos) aprox, 580.500 euros distribuidos en tres contratos de 220.000; 180.000 y 180,500 aprox. PREGUNTA 1: Entendemos cumplimos lo exigido en la citada pág. 14, punto "a) solvencia económica i financiera" para licitar por cualquiera de los dos lotes. ¿Es correcto, sí o no?. PREGUNTA 2: Entendemos que cumplimos lo exigido en el punto "b) solvencia técnica y profesional" (apartado b) debido a que la suma de nuestros tres contratos es superior al importe exigido para cualquiera de ambos lotes. ¿Es correcto, sí o no? , ¿Por qué? . Damos por supuesto que además hemos de cumplir lo referente al número de plazas escolares gestionadas y/o personal técnico. Un saludo y gracias. 21/02/2022 15:00h
Bon dia:
Pregunta 1.- La solvència econòmica i financera es refereix al volum anual de negoci, sigui derivat o d'un o varis contractes tal com el plec disposa "volum anual de negocis en l'àmbit a què es refereixi el contracte,
referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les dates de constitució o
d'inici d'activitats de l'empresari i de presentació de les ofertes per import igual o superior a
l'exigit en l'anunci de licitació, per import mínim de Lot 1: 551.087,99 euros
Lot 2: 513.734,71 euros"
Pregunta 2- la solvència tècnica o professional, tal com es disposen als plecs administratius, es referix a l'import mínim anual en cada contracte "Una relació dels principals serveis o treballs efectuats de la mateixa o similar naturalesa que els que constitueixen l'objecte del contracte, amb un contracte com a mínim als tres últims
anys, i de com a mínim un volum de 70 places escolars, en la qual se n'indiqui I 'import, la
data i el destinatari, públic o privat, per import mínim anual en cada contracte de:
Lot 1: 551.087,99 euros
Lot 2: 513.734,71 euros"

Atentament,
Referent a la solvencia tècnica, dins de l'import mínim per lot que demanen els plecs, pot incloure la part de l'Ajuntament i les famílies o unicament l'import que l'ens local hagi pagat a l'entitat?? 21/02/2022 14:51h
Bona tarda:
Resposta: d'acord amb el que disposen els plecs administratius, clàusula 1.10.b), es té en compte el preu d'adjudicació anual "Una relació dels principals serveis o treballs efectuats de la mateixa o similar naturalesa que
els que constitueixen l'objecte del contracte, amb un contracte com a mínim als tres últims
anys, i de com a mínim un volum de 70 places escolars, en la qual se n'indiqui I 'import, la
data i el destinatari, públic o privat, per import mínim"

Atentament,
1. En relació al Servei de cuina de EBM Can Folguera, dins de les respostes indica que s'està fent amb un Servei subcontractat, però que es pot fer directament. Necessitaríem saber el numero de persones que presten el Servei i les seves condicions salarials. Per volum entenem que hi ha una persona contractada per oferir el Servei. 2. Donada la situació actual de la llum i hauria algun possible reequilibri en cas que fos superior als imports establerts per subministres? 3. Respecte a les retribucions econòmiques per l'adjudicatari no tenim clar com funcionen els preus unitaris. Entenem que cada entitat oferta un preu d'escolaritats i uns preus de menjador i berenar. El preu d'escolaritat, tipus de licitació es el que es divideix entre 12 i l'ajuntament paga la diferencia de la dotzena part amb els ingressos de les famílies en concepte d'escolaritat. O també es resta la part de menjador?? Quin impacte té l'oferta del preu de menjador i berenar?? Van a part o l'adjudicatari no pot cobrar més del tipus de licitació?? En el PCA parla d'una factura mensual en base a les persones que facin ús. EX: En el cas de EBM Folguera seria 551.087,99 (o import resultant de la licitació)/12 + factura mensual de menjador 5,31*40 + 0,76*20 o imports resultant de la licitació i números reals??? 4. En el cas de l'EBM Els Pins, necessitaríem saber els salaris de les persones que actualment netegen la llar. 5. Respecte a les pujades salarials entenem que s'ha d'ofertar una única pujada salarial a l'inici del contracte. Aquesta pujada haurà de ser per sobre el conveni per les noves contractacions i amb el personal actual per sobre del import de les taules adjuntades al plec. Respecte els anys següents el personal a subrogar no tindrà cap pujada si el conveni d'aplicació no puja. Respecte els anys següents el personal a subrogar no tindrà cap pujada si el conveni d'aplicació no puja. Si el conveni puja, se'ls haurà d'aplicar la pujada I les noves contractacions sempre hauran de veure relaxada la pujada vers conveni. És així? 21/02/2022 09:38h
Bon dia :
Respostes:
Pregunta 1. Hem demanat a la Empresa que actualment gestiona l'EB Can Folguera aquestes dades en relació al servei de cuina.
Pregunta 2.
Pregunta 2. Donada la situació actual de la llum i hauria algun possible reequilibri en cas que fos superior als imports establerts per subministres? Al tractar-se d'un contracte de serveis, no d'una concessió administrativa, no és possible el reequilibri.
Pregunta 3. Règim de pagament. Aquest es troba detallat a la clàusula 2.4 del Plec administratiu que regula aquesta licitació. L'empresa adjudicatari ha de realitzar cada mes dues factures, una per la prestació del servei i altre deriavada del menjador. El menjador ( dinar i berenar) es facturarà d'acord amb el preu ofertat x numero real d'infants que sol·licitin el servei de dinar i/o berenar
Pregunta 4.S'han demanat les costos de neteja a l'empresa que actualment gestiona l'EB.
Pregunta 5. A) Respecte a les pujades salarials entenem que s'ha d'ofertar una única pujada salarial a l'inici del contracte. Aquesta pujada haurà de ser per sobre el conveni per les noves contractacions i amb el personal actual per sobre del import de les taules adjuntades al plec. Resposta: SI
b) Respecte els anys següents el personal a subrogar no tindrà cap pujada si el conveni d'aplicació no puja. Si el conveni puja, se'ls haurà d'aplicar la pujada. Resposta: SI
C) Si el conveni puja, se'ls haurà d'aplicar la pujada.Resposta: SI
L' Increment retributiu proposat per l'empresa adjudicataria s'aplicarà a les retribucions a l'inici de contracte i es mantindrà aquest increment durant tot el contracte.
Les retribucions mai estaran per sota del que marqui el conveni col·lectiu d'aplicació
D) I les noves contractacions sempre hauran de veure relaxada la pujada vers conveni.
El personal contactat per nova incorporació, subtitucions, suplencies, etc, s'aplicarà el mateix salari que al personal que inicialment està subjecte a aquest contracte, que inclou l'increment ofertat per l'empresa adjudicataria, menys en retribucions personals com pot ser l'antiguitat.
Bon dia, referent a la solvència tècnica que es demana al PCA pg.14, l'import mínim per lot de 551.087,99¤ (Lot 1) i 513.734,71¤ (Lot 2) han de ser import anual per cada un dels serveis o es el suma dels tres últims anys? 18/02/2022 15:12h
Bon dia:
Ha de ser l'import anual minim per cadascun del serveis.
Atentament,
Bona tarda. Quan obrim la licitació de les EBM la data de termini de presentació d'ofertes és el 02/03/2022. En canvi si entrem al Plec de clàusules Administratives ens posa que el termini de recepció d'ofertes serà de 35 dies naturals a comptar del dia següent al de REMISSIÓ de l'anunci de licitació en el DOUE. Si la data de publicació és el 31/01/2022 els 35 dies naturals acabarien el 07/03/2022? Quina és la data límit, correcte, per entregar lla presentació d'ofertes? 17/02/2022 13:00h
Bon dia:
els 35 dies naturals computen a partir de la remissió de l'anunci al DOUE i aquest va ser remès el passat 26 de gener de 2022, tal com consta degudament acreditat a l'expedient.
Per tant, els 35 dies naturals per presentar-se a aquesta licitació finalitzen el proper 2 de març de 2022.
Atentament,
En relació a la pregunta realitzada i pendent de resposta Quin és el percentatge d'absentisme del personal educatiu? 17/02/2022 12:51h
D'acord amb les comunicacions dels actuals adjudicataris:
L' EB Els pins desde setembre de 2021 fins a gener de 2022 ha resgistrat un absentisme del 15,5%
L' EB Can Folguera ha resgistrat un 5% d'absentims aproximadament

Atentament,
Bona tarda, us volíem consultar si és possible visitar l'Escola Els Pins o si està previst un dia de visita per als licitadors. Moltes gràcies! 16/02/2022 13:11h
Bon dia:
Podeu visitar les instal·lacions de l'Escola Bressol El Pins el proper dia 22 de febrer a les 17 hores.
Us atendrà la Cap d'Educació, Maria del Mar Salvador.
Preguem que ens comuniqueu prèviament qui està interessat en aquesta visita (empresa, persona i càrrec) per tal de poder idientificar-vos en el moment de la visita. Si hi han vaires empreses/persones interessades es possible que degut al covid es programin diferents hores de visites.
Atentameent,
En referència al servei de menjador del plec de clàusules administratives, punt 1.3, en el preu final no hi consta l'IVA? Tenint en compte que si es subroga el servei l'empresa aplicarà el 10% corresponent. 15/02/2022 15:06h
Bon dia:
El preu si que inclou l'IVA

Atentament,
Bon dia, Les quatre mestres tutores han d'estar al 100% de la jornada o pot haver 3 al 100% i una al 50%. Gràcies. 15/02/2022 11:02h
Bon dia:
Resposta: Les quatre mestres tutores han d'estar el 100% de la jornada
Atentament,
Bon dia, A la pàgina 10 dels PPT s'exposa que la plantilla de personal per al Lot 2 EBM Els Pins ha de ser "1 director/a a jornada completa, 8 tutors/es a jornada completa i una persona a mitja jornada, que desenvoluparan les funcions de tutors/es d'aula i 4 educadors/es de suport a jornada completa. Atès que es demana que almenys la meitat de les tutores d'aules en funcionament tinguin la titulació de mestre especialista d'educació infantil, es preveu que un altra professional cobreixi les hores restants...". A la pàgina 11 dels PPT, al punt 9.2 Titulacions i experiència docent, s'especifica que "8 tutors/es, a jornada completa, que desenvoluparan les funcions de tutors/es d'aula. Almenys 4 d'aquests educadores hauran de ser mestres especialistes d'educació infantil o equivalent. Per la seva banda al PCAP, a la pàgina 49 diu "El director/a així com el personal de l'equip educatiu que atendrà el servei ha de complir amb els requisits de titulació que estableix l'article 11 del Decret 282/2006, de 4 d juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l'educació infantil i els requisits del centres, com a mínim, tot i que es requisits establerts en els presents plecs, és a dir, es demana que el 50% de les tutores d'aula estiguin en possessió de la titulació de mestre especialista en educació infantil i que nombre d'educadores de suport sigui d'una per cada dues aules. Així doncs la pregunta que tenim és: la persona amb el 50% de la jornada pot ser mestre? En un apartat sembla que si ho pugui ser i en l'altre no. Moltes gràcies. 15/02/2022 09:40h
Bon dia,
Resposta: El pressupost està calculat en funció de 4 tutores mestre, per tant l'empresa ha de presentar una proposta amb aquest personal.

Atentament,
Independentment de la seva resposta, entenem que s' ha d' esmenar el Plec de Clausules Administratives ,per evitar possibles impugnacions argumentades sobre l' incompliment de l' establert en l' apartat 11 punt 1, quan obliga a desglossar en 13 persones el cost de personal. Per altra banda, no coincidim amb la resposta donada perquè ,no ha de ser per 12 persones sinó per 11'5. Caldrà esmenar el Plec de Clausules Administratives?. Nosaltres entenem que si. 14/02/2022 13:59h
Bon dia,

L'error es troba al model de presentació desglossat dels preu (l'Annex 4) del plec de clàusules administratius, que s'ha fet conjunt per les dues escoles bressols.

Però el pressupost del lot 1 està correcte en la clàusula 1.3 del plec de clàusules administratives i en el pressupost desglossat que s'annexa.

S'adjunta el nou model annex 4.1, que és el que s'ha d'omplir i incorporar al sobre digital.

Tant el plec de clàusules administratives com el plec de prescripcions tènciques estableix que el Lot 1 son 7 aules i per tant 12 persones, 11 persones a jornada completa i 1 persona a mitja jornada.
El lot 1 de Can Folguera al plec de clàusules administratives al punt 1, pàgina 16, hi ha el model de presentació d'oferta econòmica, on hi ha detallat la quantitat de personal a tenir en compte, 13 de personal educatiu i 2 netejadores. Aquesta quantitat de personal no coincideix amb la que es detalla en el plec de clàusules tècniques on hi ha 12 de personal educatiu i 2 de la neteja. És un error? En base a que s'ha de fer l'oferta econòmica, 13 o 12 persones de l'equip educatiu? 11/02/2022 14:39h
Bon dia:
hi ha un error en el model d'oferta econòmica, i la proposta econòmica s'ha de presentar d'acord al que especifica el plec tècnic a la pagina 9, on descriu els recursos humans del lot 1, calculat per 7 aules i 12 persones d'equips educatiu, d'acord amb el següent detall (pag 9 PT):

Lot 1 ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL CAN FOLGUERA La plantilla corresponent és de:

1 director/a, a jornada completa, amb dedicació a la direcció, coordinació i gestió de l'escola bressol i els serveis complementaris. acreditar estudis de grau en l'àmbit educatiu, pedagògic i/o psicològic, o l'equivalent.

7 tutors/es, a jornada completa, que desenvoluparan les funcions de tutors/es d'aula. Almenys 3 d'aquestes educadores hauran de ser mestres especialistes en educació infantil, o equivalent.

3,5 educadors/es de suport, 3 a jornada completa, i una mitja jornada i amb el perfil professional requerit a la normativa. Cadascun/a donarà suport a dues aules, d'acord amb el pla organitzatiu del centre
Total 12 persones

Atentament,
Bon dia, Us plantegem dues questions: 1- Als criteris avaluables de forma automàtica del LOT 2 Escola Bressol els Pins, l'apartat D) sobre les Condicions del Personal, menciona que per cada 2% d'increment s'atorga 2 punts. L'increment final que cal ficar a la proposta durant tota la durada del contracte; fa referència únicament al període d'un any? O implica també les pròrrogues, és a dir un total de 5 anys? 2- L'increment de salaris és independent a les pujades de conveni de cada any? Per exemple: En el cas que proposéssim una pujada del 4% del salari i el conveni pugés un 2%, el nostre increment hauria de ser del 2% restant o el 4% + 2%. Moltes gràcies. 10/02/2022 09:09h
Bon dia:
Respostes:
1.-L'increment que s'oferta s'ha de mantenir durant tota la durada del contracte tal com diu expressament el plec administratiu "Serà d'obligatori compliment per l'adjudicatari que proposi aquest increment de sou en la proposta del concurs durant tota la durada del contracte, atès que en l'objecte del contracte s'estableixen millores en relació als salaris bruts de les persones contractades.
Les millores que ofereixin els licitadors en aquests criteris d'adjudicació tenen la consideració de condicions especials d'execució i poden comportar la resolució del contracte el seu incompliment" clàusula 1.11. LOT 2. 1 D"
A l'annex 5 s'ha de posar el % anual que s'incrementaran les retribucions per sobre de conveni col·lectiu
El desglòs de cada partida del pressupost és per curs escolar, així es disposa al plec "Es presentarà la oferta econòmica desglossada per les següents partides i curs escolar
2.- No, l'increment ofert és independent del que disposi el conveni col·lectiu anualment, i es suma a aquest ultim.
Expressament en el plec s'indica el següent " Es presentarà una proposta detallada dels salaris anuals bruts de cadascun dels professionals. L'aplicació de les pujades salarials acordades als conceptes retributius del conveni col·lectiu d'aplicació, no podran suposar la minoració de la resta de conceptes salarials"

Atentament,
Bon dia, En la pàgina 8 del PCAP detallen que "En el pressupost es distribueixen les principals partides: despeses de la contractació de recursos humans, subministrament i neteja, menjador escolar, petit manteniment, material d'oficina, correu, publicitat, propaganda, assegurances...També s'inclou els ingressos previstos als adjudicataris fruit dels serveis prestats." No obstant això, la partida de petit manteniment no apareix detallada ni en el document "Lot 2 Pressupost EBM Els Pins" ni en el model de l'annex 4 de proposició econòmica. Moltes gràcies. 09/02/2022 11:32h
Bon dia:
RESPOSTA: En aquest plec no està inclosa la partida de petit manteniment perque serà l'ajuntament qui es faci càrrec del manteniment de l'edifici. Es tracta d'un error el redactat en que no hauria d'aparèixer " petit manteniment"

Atentament,
1. Seria possible tornar a penjar el llistat de subrogació de l'EBM Els Pins en un altre format? Esque aquest no es llegeix gaire bé. 2. Al llistat de subrogació de l'EBM els PINS no apareix cap persona amb categoria de netejador/a. Com s'està portant a terme aquest servei?? Quin cost tenen les persones que estan netejant el centre?? 3. Al PPT parla que les EBM disposen de cuina pròpia, però als llistat de subrogació no apareix cap persona de cuina a subrogar. Com s'està duent a terme aquest servei? 4. Al llistat de subrogació de l'EBM Can folguera hi apareixen 9 mestres a 40 hores quan el conveni estableix que treballen 32h/setmana i a més a més no hi ha la figura de direcció. Tenint en compte els costos estimats al llistat i el percentatge del 5% quantificat a la part de personal (PRL, absències, incidències etc..) els costos al llistat de subrogació son superiors als 416.871,2¤ Son correctes els costos de personal estimats??? (llistat de subrogació més el 5%, faltant hores per cobrir la jornada de les mestres i la figura de direcció 433.700¤ aproximat) 5. Intuint que al llistat de subrogació de l'EBM Els Pins la major part de l'equip és indefinit, però només consten dues mestres. Hi ha algú més de l'equip que disposi de la titulació de mestre en Ed. infantil? 6. Ens podríeu concretar el número d'infants escolaritzats a cada centre i infants que fan ús del menjador per escola. Les 8 estances estan obertes? 7. Facturació: l'entitat adjudicatària haurà de remesar a les famílies la quota d'escolaritat i de menjador ens cas que en facin ús? O bé es l'Ajuntament qui ho ha de remesar? A la part del PCAP al punt 2.4 interpretem que l'ajuntament pagarà l'import resultant de la licitació dividit entre 12 mensualitat i a part l'import resultat del preu de menjador i/o berenar pels infants que facin ús. O bé aquest preu de menjador es cobrarà directament de les famílies com indica al PTT punt 7, serveis de menjador? 8. Als annex del PPT hi ha diverses qüestions: a. No hi ha partida pel petit manteniment b. El cost de les netejadores esta per sota de conveni i en el cas de EBM Can Folgueroles per sota del import de subrogació c. Els costos derivats de la pandèmia: s'ha tingut en compte alguna partida extra per suportar els costos COVID? 9. En podríeu dir quin es el percentatge d'absentisme habitual dels professionals en cada una de les escoles? 10. En el PCA, dins del punt 2. Criteris sotmesos a judici de valor apartat B) Propostes innovadores, posa que l'extensió màxima del punt es de 10 pàgines inclosos índex i portada. Nomes especifica índex i portada en aquesta apartat però el nostre dubte es si això és aplicable a tots els altres apartats també on no ho especifica. Gràcies. 09/02/2022 11:28h
Bon dia:
Contestem les seves preguntes per ordre, però si us plau comprovin que estan mirant el plec que correspon a aquest expedient i no el plec anterior del qual hem desistit ja que hem vist alguna pregunta que no es correspon amb l'actual expedient de licitació i si es pot correspondre amb l'anterior plec.
Respostes:
Preguna 1. Hem comprovat el llistat de subrogació de l'EBM Els Pins, des de la web de l'Ajuntament, i es llegueix be. Si us plau, poden tornar a comprovar?. Gràcies
Pregunta 2. En aquests moments s'està realitzant la neteja a través d'una empresa subcontractada
Pregunta 3. El servei de cuina s'està portant a terme actualment e a través d'empreses subcontractades.
Pregunta 4. En tractar-se s'una cooperativa han establert aquest horari per a totes les mestres és de 40 hores. A l'annex de subrogació es veu l'adreca que és plaça Ferderico Garcia Lorca s/n.
Els costos de personal que apareixen en el pressupost del lot 1 es de 433.712,51 euros . Si us plau verifiquin que estan mirant els documents de l'actual licitació i no de la que vàrem desistir
Pregunta 5. Al Pins en l'actualitat hi ha 3 mestres d'educació infantil
Pregunta 6. A l'EBM Can Folguera Hi ha 7 aules obertes i a l'EBM els Pins 8. Els càlculs amb què s'han realitzat els costos de menjador s'explicita en el plec
Pregunta 7. Facturació: l'entitat adjudicatària haurà de remesar a les famílies la quota d'escolaritat i de menjador ens cas que en facin ús? Si
O bé es l'Ajuntament qui ho ha de remesar? No.
A la part del PCAP al punt 2.4 interpretem que l'ajuntament pagarà l'import resultant de la licitació dividit entre 12 mensualitat , si i a part l'import resultat del preu de menjador i/o berenar pels infants que facin ús. també, l'ajuntament pagarà a l'adjudicatari pel nombre d'infants que es quedin al menjador i/o berenar, però l'empresa ho cobrarà a les famílies primer. O bé aquest preu de menjador es cobrarà directament de les famílies com indica al PTT punt 7, serveis de menjador? Resposta: L'empresa ho cobrarà a les families, i l'ajuntament descomptarà el que ja s'ha cobrat i pagarà la diferència, si n'hi ha.
Pregunta 8. Als annex del PPT hi ha diverses qüestions:
a. No hi ha partida pel petit manteniment, El manteniment l'assumirà l'Ajuntament
b. El cost de les netejadores esta per sota de conveni i en el cas de EBM Can Folgueroles per sota del import de subrogació, no. es correcte, han de mirar els documents adequats
c. Els costos derivats de la pandèmia: s'ha tingut en compte alguna partida extra per suportar els costos COVID? està inclos dintre de la partida de neteja
Pregunta 9. En podríeu dir quin es el percentatge d'absentisme habitual dels professionals en cada una de les escoles? Ho hem consultat a les dos empreses. Ho responem tant aviat tinguem les respostes de les mateixes
Pregunta 10. Serà aplicable a tots els apartats
Atentament,
Lot 2 EBM Els pins En el càlcul de cost del curs Compteu un 7% de gestió. Però en l'apartat 1 D de criteris avaluables de forma automàtica referent a increments en les retribucions contempleu una pujada del 18% dels salaris bruts incloent tots els conceptes salarials respecte el conveni. I a més a més, durant 5 anys que pot durar el contracte, l'aplicació de les pujades salarials acordades als conceptes retributius del conveni col-lectiu d'apliació, no podran suposar la minoració de la resta de conceptes salarials. Aquest 18% de millora de salaris més les pujades salarials acordades durant els 5 anys que pot durar el contracte més el 7% de gestió, com ho heu contemplat en el càlcul de costos del curs? Gràcies 04/02/2022 08:56h
Bon dia:
Els criteris avaluables objectivament com a millores no es poden tenir en compte en els calculs de costos ja que les empreses interessades ho poden oferir o no, és la seva elecció. Per tant, si s'ofereix aquest increment salarial per sobre de conveni com a criteri avaluable pot minorar el benefici industrial.
En el quadre de subrogació hi ha diverses figures que no costen: - 2 netejadores a 20 hores setmanals - Personal de cuina: cuinera, personal de suport, etc... Aquestes figures que si estàn en el plec del Lot 2 EBM Els pins no són subrrogables? Gràcies 04/02/2022 08:24h
En el Lot 2 l'empresa adjudicatària actual ha subcontractat una empresa, i en el plec es disposa que la propera adjudicatària pot subcontractar el servei de neteja o bé contractar directament les treballadores. En tot cas el previst són 40 hores de neteja setmanals per a l'edifici.
En el plec tècnic del Lot 2, EBM Els pins feu referència a la Plantilla de personal, en concret a 8 les tutores, especificant que almenys 4 han de ser Mestres especialistes. En canvi en el quadre de subrrogació només hi ha 2 mestres especialistes, ni la Jornada en hores ni el sou no corresponen a 4 Mestres. Com es contempla la partida de personal en el càlcul de Cost del curs? 2 mestres o 4 mestres? Gràcies 04/02/2022 08:23h
¿En l'actual plantilla hi ha 3 mestres i dues persones que finalitzen contracte al Juliol de 2022 , i es contempla una persona que cobreixi les 24 hores de tutores que falten, per tan, esta contemplat una perosna més per cobrir les tutories, 8 tutores i una persona mes a 24 hores.
Bona tarda, En relació al llistat de subrogació de Can Folguera, voldriem saber si es possible tenir les dates exactes de alta de cada professional, per poder contar amb exactitut les antigüetats, així com els % de jornada o hores setmanals contractades. Moltes gràcies. (L 'Annex adjunto no correspon a aquesta pregunta) 04/02/2022 08:20h
Bon dia,
Bon dia, en relació al llistat de subrogació del lot 2, la suma total dels imports de despeses anuals RRHH puja a 369956,64¤, d'altra banda, al document de càlcul de costos del lot 2 per el curs 2022-2023 la xifra de publicada a l'apartat personal és de 356253,24¤, la diferència de 13703,40¤ no es té en compte en el calcul de costos. Ens podeu indicar amb quin criteri hem d'interpretar aquesta diferència? Moltes gràcies. 03/02/2022 14:01h
Bon dia,
Tal com s'explica al plec de condicions en l'apartat de subrogació del personal
Lot 2 ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL ELS PINS
L'actual adjudicatària és FUNDACIÓ PERE TARRÉS, i té actualment adscrites 15 treballadores a l'equip educatiu d'aquest servei.
Una d'aquestes treballadores se l'ha contractat per una necessitat temporal del servei, per tal d'atendre infants amb NEE (és a dir, durant el curs actual, 21-22), i una altra treballadora cobreix les dedicacions de les tutores- mestres que tenen una reducció de la seva jornada.
Aquesta persona finalitza el contracte el juliol de 2022, i en cas que sigui necessària una contractació extraordinària per al curs proper suport per al mateix objectiu, es tractarà amb l'adjudicatari.
Aquí rau la diferència.
Bona tarda, En relació al llistat de subrogació de Can Folguera, voldriem saber si es possible tenir les dates exactes de alta de cada professional, per poder contar amb exactitut les antigüetats, així com els % de jornada o hores setmanals contractades. Moltes gràcies. 03/02/2022 13:59h
S'adjunta Annex
Benvolgudes, benvolguts, De la lectura dels plecs, ens sorgeixen els següents dubtes: 1- En la pàgina 8 del PCAP detallen que "En el pressupost es distribueixen les principals partides: despeses de la contractació de recursos humans, subministrament i neteja, menjador escolar, petit manteniment, material d'oficina, correu, publicitat, propaganda, assegurances... També s'inclou els ingressos previstos als adjudicataris fruit dels serveis prestats." No obstant això, les partides de: correu, publicitat i propaganda, no apareixen detallades ni en el document "Lot 2 Pressupost EBM Els Pins" ni en el model de l'annex 4 de proposició econòmica. 2- Els plecs actuals, en relació amb el lot 2, presenten un pressupost amb una despesa per 40 hores de neteja. Aquest fet contrasta amb les 20 hores de neteja dels plecs de l'expedient desistit. No obstant tot això, en l'apartat "pressupost desglossat" de l'annex 4, es repeteix la partida "2 netejadores (20 hores/setmanals)" com en l'expedient desistit. 3- En relació amb les pròrrogues, en el PCAP s'indica que el contracte "serà prorrogable fins a un màxim de quatre anys més, d'any en any". I també "Una vegada finalitzat el primer any de contracte es preveu la possibilitat de realitzar quatre pròrrogues anuals, fins a 4 anys". Podem entendre que les pròrrogues seran voluntàries per a l'empresa adjudicatària, o són obligatòries? I alhora, les pròrrogues són automàtiques o de quina manera es procediria? 4- En relació amb el criteri avaluable de forma automàtica "D-Condicions del personal". La redacció ens resulta confusa, ja que, d'una banda, es parla de l'increment del salari brut incloent tots els conceptes, i després es fa referència als conceptes retributius del conveni. Entenem que es refereixen al fet que l'increment es produiria sobre els conceptes retributius del conveni, per dos motius: 1.- per la referència que fan a què "l'aplicació de les pujades salarials acordades als conceptes retributius del conveni col·lectiu" 2.- que aquesta aplicació de la pujada salarial acordada als conceptes retributius del conveni d'aplicació no podran suposar la minoració de la resta de conceptes salarials. Per tant, malgrat que el/la treballador/a tingui uns complements "fora conveni", com podria ser una millora voluntària, aquests complements no es poden minorar per l'increment dels conceptes de conveni que es puguin realitzar en l'oferta. Moltes gràcies 31/01/2022 15:20h
Bona tarda:
Pregunta 1. Resposta:La quantitat per aquests conceptes està inclosa a la partida de despeses diverses (publicitat, propaganda, assegurances...), el licitador, pot desglossar-la en el pressupost que presenti.
Pregunta 2. El pressupost calculat està destinat a la neteja de l'escola 40 hores setmanals, el licitador pot contractar directament les netejadores o bé subcontractar el servei
Pregunta 3. Les pròrrogues són obligatòries per al concessionari, sempre i quan, l'Ajuntament ho notifiqui amb dos mesos d'antelació. Les pròrrogues no són automàtiques, sinó que cada any es valorarà.
Pregunta 4. L'increment ha de ser sobre els conceptes retributius del conveni i no poden suposar una minoració de la resta de conceptes retributius.
Moltes gràcies

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya