Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Per motius tècnics vinculats a la propera posada en funcionament de la nova Plataforma de Serveis de Contractació Pública està programat un segon tall de servei de la Plataforma, que comportarà que no estigui disponible del divendres 24 de febrer a les 8h fins al dilluns 27 de febrer a les 8h aproximadament -la durada exacta d'aquest interval previst constarà inscrita en el Registre d'incidències de la pròpia Plataforma.

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament d'Olivella
Codi d'expedient:
1403-0756/2021
Bona tarda Ho sento, però en algunes respostes ens estan confonent. A una pregunta resposta el 17/05/2022 18:42h, vostés han respost "És l'annex 3 del PCAP que heu d'omplir que coincideix amb l'import del contracte Que és el que surt al punt B2 Valor estimat del contracte, del PCAP." I no es així. l'Annex 3 del PCAP el Preu base licitacióde es 19.450¤ sense IVA. Al punt B2 el valor estimat del contracte es 20.596,43¤ sense IVA. La diferencia és (dedudeixo) l'import del manteniment de les calderes que al punt B2 SÍ es contempla (dic dedueixo per que quadren les xifres...tot i que com ja han respost a altres preguntes, hi ha 2 valors lleugeraments diferents a la documentació sobre el cost del manteniment de les calderes) 20/05/2022 11:23h

Bon dia,

Efectivament és aixi. Us hem respost en la pregunta anterior.

Ajuntament d'Olivella
Bon dia Ja fa uns dies van respondre a la pregunta de que Tant Al Plec Tècnic a l'annex 1 com al Administratiu pàgina 61 hi ha la taula dels edificis i equipaments municipals. Ens van respondre que com que no coincideixen, la que hem de fer servir es LA DEL PLEC TÈCNIC. El meu dubte ara es que el document que hem de presentar està omplert amb l'Annex 2 de l'administratiu (l'erroni). No només no coincideixen edificis, sino que tampoc alguns dels preus base ni unitats de manteniments de Clima o Gasoil. No haurien de pejanr un nou document per omplir amb les dades correctes? Es perillós que cadascú dels licitadors faci els canvis pel seu compte, doncs podem acabar entregant documentació erronia que sigui excloent. Gràcies. 20/05/2022 11:21h


Bon dia,

Només heu de presentar els annexos que us demanem atès que en l'annex 3 de model proposició avaluble econòmicament ja és correcte: no us afectarà negativament per a la valoració. L'oferta que proposeu és a partir del 5.950,00¤/any.

La diferències d'imports que comenteu és motivada pel manteniment de calderes, que tot i que podeu indicar-lo en l'annex de l'estudi econòmic en l'annex 3 d'oferta no s'indica i no és causa excloent per a cap licitador en la mesura que no és puntuable.

Gràcies.

Ajuntament d'Olivella
En cas de presentar un pla de treball amb una quantitat superior a 50 pàgines, s'exclourà al licitador o a partir de la pàgina 50 no es valoraran el que s'exposi? 19/05/2022 12:59h
Bon dia,

Per tal de garantir el principi d'igualtat entre licitadors però alhora el principi de concurrència a les licitacions, d'acord amb la doctrina del Tribunal administratiu central de recursos contractuals, cal considerar que ultrapassar l'extensió màxima ha d'implicar que no poden ésser valorades les pàgines que superin el límit de 50 pàgines al Pla de treball. Això òbviament té un impacte directe en l'apartat/s que hi estiguin afectats.

Ajuntament d'Olivella
Bona tarda Al document que hem d'omplir SOBRE AMB CRITERIS AVALUABLES OBJECTIVAMENT.DOCX, la taula final qui hi ha, on comença amb M1 anual instal·lació elèctrica A i acaba amb M1 anual caldera B Només hem d'omplir la primera columna de la dreta, la que posa PREU PROPOSAT, no? Però aquests preus, (els 8 primers, de 10 que hi ha) ja els hem posat a la primera taula de totes, per això el dubte de perquè s'han de posar una altra vegada. Gràcies 17/05/2022 19:09h
Bona tarda,

S'ha d'indicar separadament atès que una columna diu preu proposat i l'altra diu preu proposat anual. Per tant, heu d'omplir ambdues columnes.

Gràcies.

Ajuntament d'Olivella
Bona tarda Al plec de prescripcions tècniques pàgina 35, diu que el cost anual del manteniment preventiu de les calderes es de 1.140¤, que surt de la taula anterior al sumar 540¤ + 600¤. En canvi al plec administratiu diu que es de 1.146,43¤ i del sumatori amb aquest valor surt el total del manteniment. Es poca diferencia, però hem de saber quin es el màxim que hem de considerar real per la licitació. Gràcies. 17/05/2022 18:47h
Bona tarda,

El màxim correcte és el preu que s'indica en el PCAP, disculpeu-nos l'errada aritmètica. En tot cas ho tindrem en compte a l'hora de valorar les ofertes.

Gràcies.

Ajuntament d'Olivella
Bona tarda Al Criteri 2: Proposta de millores demanen: "Proposta de millores (...)vinculades amb l'objecte del contracte i amb la valoració econòmica corresponent" Hem de/Podem posar una valoració económica a un Judici de Valor? Habitualment això es excloent. Gràcies. 17/05/2022 18:46h
Bona tarda,

Aquesta valoració és a efectes d'acreditar la solidesa de la proposta a valorar tècnicament com a judici de valor i no pas com a criteri automàtic. Certament pot induir a confussió d'entrada però és correcte com ho hem configurat.

Gràcies.

Ajuntament d'Olivella
Bon dia, Si multipliquem les unitats del llistat de l'Annex 1 pel preu que s'indica al PCAP, l'import del contracte no coincideix. 17/05/2022 18:42h

Bon dia,

És l'annex 3 del PCAP que heu d'omplir que coincideix amb l'import del contracte Que és el que surt al punt B2 Valor estimat del contracte, del PCAP.. El llistat de preus de l'Annex 1 ho és pel valor estimat del contracte, el qual inclou tota la durada incloses les pròrrogues i possibles modificacions del contracte.

Ajuntament d'Olivella
Bon dia, Respecte a la resposta del import del contracte, llavors modificaran el model de l'annex 3 que consta al sobre digital? Ja que aquí també apareix el preu sense contemplar les calderes. Respecte a l'import de 200¤ de la caldera d'estella, indiqueu que s'han de fer les mateixes tasques a les calderes de +70kw. El preu de licitació per una caldera de +70kw en el contracte es de 546,43¤, en canvi per la d'estella nomès 200¤. 13/05/2022 11:33h

Bon dia,

Es considera un menor preu pels motius següents:

- La caldera de biomassa és nova.
- No hi ha el circuit de gasoil.
- La neteja de les cendres i el manteniment del sistema d'alimentació d'estella ho realitza el nostre personal municipal.

Ajuntament d'Olivella

Bon dia Sobre la previsió de 200¤ anuals que tenen considerats com a cost anual del manteniment de la caldera d'estella, poden desglosar quins treballs i periodicitats s'inclouen aquí? La retirada de cendres també està inclosa dintre d'aquest preventiu? Ho diem per que no es estrany contemplar una visita cada 15 dies per la retirada d'aquestes, el que comporta, només per les cendres, 25 visites anuals. Gràcies. 12/05/2022 11:05h

Bon dia,

Les revisions han d'ésser les mateixes que per a les calderes de més de 70 KW.

L'empresa adjudicataria no ha de retirar les cendres: aquesta tasca la fa el responsable municipal.

Ajuntament d'Olivella
Bon dia, la present licitació és objecte de subrogació de personal? En cas afirmatiu, podrieu adjuntar el llistat de treballadors amb els corresponents salaris? Gràcies! 11/05/2022 13:35h


Bon dia,

En aquesta licitació no és procedent cap mena de subrogació de personal. Gràcies.

Ajuntament d'Olivella

Bon dia Al document Jidici de Valor, primer punt "Proposta de manteniment preventiu, quadre de revisions..." Quina informació ha de contenir exactament el "Quadre de revisions"? La planificació anual amb tot el manteniment preventiu? Les feines que es faran en cadascuna de les revisions (quadres, subquadres, fontaneria...)? ...? Gràcies. 11/05/2022 13:34h

Bon dia,

Correcte: Indiqueu la proposta de periodicitat de les revisions, els punts previstos de control de cada revisió, el personal destinat a la revisió( Número de persones, qualificació, formació), horari de treball ( ajustat a l'horari de funcionament municipal, no ajustat, festius, etc..).

Ajuntament d'Olivella
Bona tarda. La taula de Pressupost base Anual del Plec Administrariu i Tècnic difereix. Veig que la diferencia es que en un es contempla la despesa de manteniment de les calderes i a l'altre no. (Pàgina 4 de l'administratiu versus pàgina 38 del tècnc) Suposem que s'haurà de modificar un dels dos per a que diguin el mateix, no? Gràcies. 11/05/2022 13:33h


Bon dia,

El preu correcte és el que s'indica en el plec administratiu. Disculpeu l'errada material.

Ajuntament d'Olivella
Bona tarda Al Plec Tècnic a l'anne 1 hi ha el llistat dels edificis i equipaments municipals. La primera taula te 14 edificis o equpaments. Aquesta taula també es repeteix al PCAP a la pàgina 61, però alguns dels equipaments no coincideixen (OAC canviat per Antena TV i Xarxa de calor amb estella canviat per Pluviometre). Igualment no coincideixen el total de les columnes de Clima, Gasoil o Calderes. Quina es la taula correcta? Gràcies 11/05/2022 13:33h

Bon dia,

La taula correcte en aquesta pregunta es troba en el plec de prescripcions tècniques particulars.

Disculpeu l'errada material.

Ajuntament d'Olivella
Bona tarda Segons es diu al plec tècnic es programarà una visita a les instal·lacions. Es obligatoria aquesta visita? Gràcies. 10/05/2022 17:35h
Bon dia,

Com us indiquem en l'apartat F9 del quadre de característiques del contracte del Plec de clàusules administratives particulars, la
visita té caràcter voluntari.

Ajuntament d'Olivella
En el criteri 7 del PCAP diu: Es valorarà assignant la major puntuació possible, 4 punts, la proposta que ofereixi el preu més econòmic respecte al manteniment preventiu anual durant la vigència del contracte (200, ¤/any), i a partir del segon any de contracte. Per la resta de propostes, es valorarà la puntuació Pi de forma proporcional, fins a dos decimals, mitjançant la següent fórmula: 200¤ anuals es la previsió que fa l'Ajuntament pel cost del manteniment d'aquesta caldera? Podrien indicar marca, model, n/s.. la informació que tinguin d'aquest equip? Gràcies. 10/05/2022 17:33h
Bon dia,

Us confirmem que els 200 ¤ avantdits és la previsió del cost de manteniment anual que pren com a inicial l'Ajuntament. Us
adjuntem el catàleg de l'equip i el resum de característiques de la xarxa.

Gràcies.

Ajuntament d'Olivella

Nota:

El que es diu de que és a partir del segon any del contracte, és per que el Plec es va fer per a l'any 2021, ara que estem al 2022, l'any de garantia ja ha passat, per tant el manteniment és des de l'inici del contracte.

Bon dia, Podriem disposar dels annexos en format obert? Word / Excel? Ens facilitarà la presentació Gracies 10/05/2022 17:30h
Bon dia,

Disposeu de l'annex editable per a presentar l'oferta en format word en l'apartat de presentació de sobres.

Ajuntament d'Olivella
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya