Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Per motius tècnics vinculats a la propera posada en funcionament de la nova Plataforma de Serveis de Contractació Pública està programat un segon tall de servei de la Plataforma, que comportarà que no estigui disponible del divendres 24 de febrer a les 8h fins al dilluns 27 de febrer a les 8h aproximadament -la durada exacta d'aquest interval previst constarà inscrita en el Registre d'incidències de la pròpia Plataforma.

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Marina de Badalona S.A.
Codi d'expedient:
CL_2021_02_SE
El plec tècnic indica que els Banys Publics nord es netejaran a la temporada alta amb 20 hores de reforç, sense indicar cap hora de servei durant aquest període. Vol dir que aquests serveis es netejaran a demanda utilitzant 20 hores de reforç? O que són les hores de reforç? 06/04/2022 16:55h
Els banys públics, són uns espais que es mantenen tancats i que s'utilitzen puntualment i no tots els anys. Aquestes hores són les màximes que s'han calculat per a realitzar neteges, però que si no es fan servir es podran sol·licitar per a reforçar les neteges d'altres espais.
En l¿arxiu Preus unitaris Annex 1B ens dona el preu a 1 i a 2 anys de forma automàtica. Veiem que a aquest arxiu al any 1 l import resultant es amb dos decimals mentre que a la casella d¿import a dos anys es solament amb un decimal. En aquest cas, al haver diferencia per el redondeig de decimals dona diferent, si per exemple la nostra oferta a un any es de XX.XXX,28 ¤ (oferta any 1) i a dos anys seria de XX.XXX, 56 ¤ mentre que a l Excel sortiria altre quantitat ( XX.XXX,28¤ (oferta any 1) i a dos anys seria de XX.XXX, 6¤). El plec indica que la xifra a posar a l¿annex 1 A ha de ser idèntica a la donada al ANNEX 1B. A l ¿hora de traspassar aquest valor a la fulla ANNEX 1 A, com el plec indica que s¿ha de posar a mateixa xifra. Estaríem descalificats si posem XX.XXX, 56 ¤ malgrat a l'Excel surt XX.XXX,6 ¤?. ¿Quina xifra hem de posar? Amb 1 decimal tal i com surt a la fulla Excel o amb 2 decimals fent una petita diferencia entre el resultant de la fula Excel (annex 1b) i l¿Annex 1.A?? PREU OFERTA ANUAL: 2 decimals; PREU OFERTA (2 ANYS):1 decimal (1) (1) AQUESTS IMPORTS HAN DE COINCIDIR AMB ELS IMPORTS DE L'ANNEX 1A 06/04/2022 13:23h
A l'annex 1A s'ha de posar l'import de l'oferta econòmica dels dos anys, arrodonit a dos decimals.
Com que l'annex 1B no deixa arrodonir, aquesta diferència no serà motiu de desqualificació.
Veiem un diferencial de tipologia d¿hores segons mirem les dades economiques de l'apartat 2.1 del PPT amb la previsió d¿hores de l'apartat 3 del PPT. - segons apartat 3 ppt. Total:4.881; lab diurn:4.216,50; lab nocturn:0; festiu diurn:604,50; festiu nocturn:16,00; reforç:44 - segons apartat 2.1 ppt. Total:4.881; lab diurn:4.056,50; festiu diurn:808,50; festiu nocturn:16,00 05/04/2022 18:04h
Les hores que apareixen a la clàusula 3.1, tal com s'indica, són el resultat d'una proposta d'horaris i freqüències.
Les hores que regeixen el contracte són les que apareixen a la clàusula 2.1. Dades econòmiques del contracte.
El plec tècnic indica que el paper higiènic i el paper eixugamans no haurà d'estar lliure de clor. Entenem que es un error ortogràfic i volen dir que haurà d'estar lliure de clor. Es aixi?? 05/04/2022 17:32h
Efectivament és un error ortogràfic. La redacció correcte de la frase és: El paper higiènic i el paper eixugamans haurà d'estar lliure de clor o comptar amb una ecoetiqueta.
Dubte pel que fa al contingut del sobre 3, l'Excel de preus unitaris a complimentar per l'empresa sobre el % de baixada per al preu/unitat respecte els diferents tipus de productes de neteja. Per el paper higiènic industrial, per exemple, de quants metres comptabilitzeu que és aquest preu de 0,78¤ la unitat? Perquè depenen de la variable de metres, el preu pot variar. Per la resta de productes, entenem que la mesura utilitzada és per litre de producte. 05/04/2022 17:08h
La mesura utilitzada pels sabons i lleixiu és el litre de producte. Pel que fa als papers, la unitat està calculada en unitats de rotllo de paper. En el cas del paper higiènic industrial, cada rotllo de paper, de manera estimativa, té 346 fulls amb unes dimensions de 33cmx9,2cm.
Tenint en compte el punt 1 de l'article 130 de la Llei de Contratació del Sector Públic (LSCP) que diu el següent: "Com a part d'aquesta informació, en tot cas s'han d'aportar les llistes del personal objecte de subrogació, i s'ha d'indicar: el conveni col·lectiu aplicable i els detalls de categoria, tipus de contracte, jornada, data d'antiguitat, venciment del contracte, salari brut anual de cada treballador, així com tots els pactes en vigor aplicables als treballadors als quals afecti la subrogació". Sol·licitem els venciments de contracte i els pactes en vigor. Quina és l'empresa que presta el servei actualment? 04/04/2022 11:08h
El plec de clàusules administratives adjunta en el seu annex núm. 7 el quadre de subrogació de personal, amb la informació que demanen. L'empresa que presta el servei ens manifesta que no hi ha cap pacte específic vigent, tret dels de la pròpia aplicació del conveni.
La informació de l'empresa que ens presta actualment el servei de neteja està informada al nostre Perfil del Contractant.
Tenint en compte el punt 2 de l'article 100 de la Llei de Contractació del Sector Públic (LSCP) que diu el següent: "A aquest efecte, el pressupost base de licitació s'ha de desglossar per indicar en el plec de clàusules administratives particulars o el document regulador de la licitació els costos directes i indirectes i altres despeses eventuals calculades per a la seva determinació". Sol·licitem el desglos del pressupost de la licitació amb els costos indirectes ja que no apareixen, de tal manera que es pugui realitzar un pressupost el més ajustat i real possible. 04/04/2022 11:03h
A continuació es presenta el desglossament del pressupost de la licitació. L'estimació dels costos salarials s'ha calculat prenent com a referència el Conveni col·lectiu de treball del sector de la neteja d'edificis i locals de Catalunya per als anys 2017 a 2021 (codi número 79002415012005). Aquesta indicació no prejutja el conveni que hi sigui d'aplicació.

Els costos salarials s'han calculat a partir de la plantilla de persones treballadores que han d'executar el contracte segons les categories professionals i nombre de persones, tal com s'especifica al Plec de prescripcions tècniques (PPT) i tenint en compte la subrogació de personal.

Costos directes Import
Costos salarials (83%) 150.748,82 ¤
Transport, maquinària, material, etc. (5%) 9.081,26 ¤

Costos indirectes (6%) Import
10.897,51 ¤

Benefici industrial (6%) Import
10.897,51 ¤

Total pressupost (costos directes + indirectes Import
+ benefici industrial)
181.625,10 ¤
(IVA exclòs)
No acabem d'entendre si junt al DEUC, a part del DEUC i DR sobre comunicacions (annex 3) també hem d'afegir copia escanejada del DNI de la persona signant de l'oferta. 30/03/2022 11:36h
Tal com es detalla a la clàusula 12, la documentació a incloure en el Sobre 1"Documentació Administrativa" es:
Annex 2 declaració responsable o Deuc; DNI signant oferta; annex 3 declaració comunicacions electròniques
Dubte en la puntuació per a vehicles. Per obtenir 10 punts hem de posar un vehicle elèctric (fins 7 punts i un vehocle contaminant (3 punts). Podem oferir 2 vehicles elèctrics? O en aquest cas obtíndriem 7 punts com a màxim? 28/03/2022 12:06h
Hi ha un error en el detall de la puntuació de l'apartat A-1 de l'annex 5 del PCAP. Amb un màxim de 10 punts, el detall correcte és:
Vehicle carburant: 3 punts. Vehicle elèctric: 10 punts (carret de golf: 10 punts; moticicleta elèctrica: 6 punts; bicicleta elèctrica: 5 punts; patinet elèctric: 4 punts). S'adjunta nou Annex 5, amb el detall esmenat. La puntuació del vehicle, és pel tipus de vehicle ofert, no pel numero de vehicles adscrits al contracte.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya