Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Universitat de Barcelona
Codi d'expedient:
2022/7

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Bona tarda, volia saber si s'ha de fer una correcció als documents de word abans de la maquetació, és a dir, revisió de dobles espais, unificació de guions, espais abans de punts, comes... o només ens hem d'encarregar de la maquetació. Gràcies, Susana 12/05/2022 08:59h
A l'hora de compaginar el text, el maquetista ha de seguir els protocols que li semblin més òptims.
Crec que seria millor que es fixés exactament quin és el dia límit de lliurament de les proves. 11/05/2022 08:57h
Segons s'indica al requeriment que es va enviar, via eNotum:
"Aquesta prova se us fa arribar via e-Notum un cop obert el sobre A a tots els licitadors acceptats, i els licitadors l'hauran de retornar, realitzada, en els quinze dies hàbils posteriors a l'adreça contractacio@ub.edu.

El licitador del lot 3 també haurà d'entregar la prova físicament a l'Oficina de Contractació Administrativa, ubicada a Rambla de Catalunya, 49, 2n 1a, 08007 Barcelona. L'horari és de dilluns a divendres de 9 a 14 h."

Tenint en compte que es va notificar el dia 27 d'abril, la data límit seria el 18 de maig.
Hola, Tengo una duda del lote 3 Para las cubiertas tanto de revista como del libro, ¿está contemplado que vaya alguna imagen o ilustración? 06/05/2022 15:04h
Com indica l'enunciat, el disseny de coberta del llibre ha de dur una il·lustració, que hauria de buscar el dissenyador. El disseny de coberta de revista pot dur o no il·lustració, com prefereixi el dissenyador.
Tinc algun dubte sobre la prova 3.6 del lot 3. 1. En el word, les dues primeres imatges que apareixen, no hi són i hi ha un quadre negre. Pregunta: ho deixo amb el quadre negre o busco a la xarxa la imatge que referencia el peu? 2. Atenent a la resposta a un altre licitador/a que s'ha donat avui, al dubte 3.5. Pregunta: s'ha de maquetar seguint un estil de col·lecció? no hi ha indicacions de maqueta de referència, tipografies, numeració i capçaleres? Resposta: S'ha de maquetar d'acord amb una proposta pròpia del licitador. Entenc que puc canviar la numeració en xifres romanes de les notes i pasar-les a xifres aràbigues i posar les notes al peu de pàgina? Moltes gràcies! 28/04/2022 21:05h
1. Es pot provar de recuperar les imatges negres des del mateix Word.
2. Es pot fer la proposta de maquetació que es consideri més convenient.
Tenim alguns dubtes sobre la prova relacionada amb el LOT 3: 28/04/2022 08:57h
3.5. Maqueteu un capítol d'un llibre sobre economia a partir de les dades tècniques, els textos i les figures següents, i d'acord amb el llibre d'estil de Publicacions i Edicions. Lliureu-ne una impressió i els documents preparats per a una impremta (pdf i document obert en Adobe Indesign, amb el fitxer idml).
Dades tècniques
Format: 17 ¿ 24 cm
Tintes d'interior: 1+1
Paper d'interior: Òfset de color blanc
Pregunta: s'ha de maquetar seguint un estil de col·lecció? no hi ha indicacions de maqueta de referència, tipografies, numeració i capçaleres¿
Respota: S'ha de maquetar d'acord amb una proposta pròpia del licitador.

3.6. Dissenyeu dues propostes de coberta i el primer article d'una revista d'història de l'art a partir de les dades tècniques, els textos i les fotografies següents. Lliureu-ne una impressió i els documents preparats per a una impremta (pdf i document obert en Adobe Indesign, amb el fitxer idml).
Dades tècniques
Títol, número i periodicitat: Cartografies, núm. 1 (2019)
Format: 21 ¿ 29,7 cm
Tintes de coberta: 4+0
Paper de coberta: Cartolina gràfica
Tintes d'interior: 1+1
Paper d'interior: Òfset de color os
Pregunta: La portada de la revista ha de portar algún logotip de la UB? Si és així quin seria? UB edicions?
Resposta: No està previst cap logo en el frontal de la coberta.

Cara de la coberta
Títol: Deconstruint els gèneres
Subtítol: Una hermenèutica dels canvis històrics
Autoria: Gabriela Aul·ler Boix (ed.)
Logo: UBe
Pregunta: Proporcionen el logo UBe? Al manual de normes gràfiques no hi és.
Resposta: Només s'ha de reservar l'espai per al logo intern d'Edicions (es pot indicar en una caixa de text on digui "UBe"). No cal maquetar-lo.

3.7. Dissenyeu dues propostes de coberta il·lustrada a partir de la fitxa tècnica següent. Lliureu-ne una impressió i els documents preparats per a una impremta (pdf i document obert en Adobe Indesign, amb el fitxer idml).
Cara de la coberta
Títol: Deconstruint els gèneres
Subtítol: Una hermenèutica dels canvis històrics
Autoria: Gabriela Aul·ler Boix (ed.)
Logo: UBe
Pregunta: Proporcioneu el logo UBe? Al manual de normes gràfiques no hi és.
Resposta: Només s'ha de reservar l'espai per al logo intern d'Edicions (es pot indicar en una caixa de text on digui "UBe"). No cal maquetar-lo.
En els vostres documents hi ha un tema que ens fa dubtar sobre la manera de presentar les esmenes de compaginades. Dieu: Els licitadors del lot 1 i del lot 2 hauran d'enviar per correu-e [...] la prova de correcció de compaginades, realitzada prèviament sobre el paper, en un PDF no editable. 1. Entenem que fem les esmenes sobre paper i escanegem el document per enviar-vos-ho. 2. Entenem que no considereu correcta (tot i que ens sembli més clara) una correcció amb la marcació sobre el pdf i l'arxiu bloquejat (no editable). Ens podeu confirmar que és així i que no val la segona manera? 28/04/2022 08:55h
Tal com s'indica a les proves, cal fer les esmenes sobre el document i escanejar-lo per enviar-lo. La correcció amb marcació sobre PDF no és considerada correcta.
S'INFORMA QUE, UN COP FINALITZAT EL PERIODE D'INFORMACIÓ, JA NO ES CONTESTARAN MÉS PREGUNTES 19/04/2022 10:38h
S'INFORMA QUE, UN COP FINALITZAT EL PERIODE D'INFORMACIÓ, JA NO ES CONTESTARAN MÉS PREGUNTES
Bon dia, A la proposició econòmica apareix el concepte "Correcció ortotipogràfica de prospectes", però, a la taula dels preus unitaris de la licitació (pàgina 5 del plec de clàusules administratives), no trobo cap concepte que li pugui correspondre. Podriu orientar-me sobre aquesta qüestió? Moltes gràcies per avançat. 19/04/2022 10:27h
Els prospectes poden tenir diferents formats (no són ni llibres, ni carpetes, ni agendes): s'entén que són els díptics, tríptics, quadríptics, els formats en què poden publicar-se els prospectes.
S'ha de detallar un cronograma per a cada tipus de producte? Sembla que es demana això pel que fa a la metodologia i al marge dels terminis que ja s'indiquen en la taula. 19/04/2022 09:25h
No és obligatori un cronograma per cada producte, però és evident que hi ha productes que tenen fases i cronogrames diferents i d'altres que poden agrupar-se en el flux de treball. Dependrà de com s'enfoqui la memòria.
En relació als terminis que cal introduir a l'annex 4, es refereix a terminis habituals o terminis d'urgència? Gràcies per avançat. 14/04/2022 14:41h
Fa referència als terminis habituals.
En el anexo 2, en la casilla nº 6 solicita "Que l'empresa acredita la solvència exigida en el PCAP, mitjançant l'empresa". Somos una empresa. He de poner nuestros datos y la solvencia ? O es solo en el caso de que nos apoyemos en otra empresa para acreditar solvencia? 14/04/2022 14:38h
Sólo en el supuesto que acredite la solvencia mediante otra empresa.
1. A l'apartat 2.6 Tarifes diu: "Elaboració de gràfics i taules" i d'"Escaner de textos en format imatge". Després, a l'Annex per emplenar no hi apareixen, i sí tenim: "Realització d'il·lustracions" i ""Escàner de publicacions". És el mateix concepte? Hi falta o ho sobra algun concepte? Ens ho aclariu, si us plau? 2. ¿L'escàner de publicacions o de textos amb OCR, ha d'incorporar una revisió o cura que permeti netejar la brutícia que sempre deixa l'escaneig? 12/04/2022 17:29h
Sí, efectivament, el concepte "Elaboració de gràfics i taules" correspon a "Realització d'il·lustracions", i "Escaner de textos en format imatge" correspon a "Escàner de publicacions". I pel que fa a l'escànner o OCR ha d'incorporar la presentació o acabat final.
Bon dia, Estic omplint els annexos i tinc els següents dubtes: Annex 1: Entenc que l'apartat «Dades del document on consta l'atorgament de facultats (com ara escriptura pública notarial)» s'ha de deixar en blanc si no he fet cap atorgament de facultats. També, que solament s'ha d'adjuntar la fotocòpia del NIF (no l'original). Annex 2: si soc autònoma, entenc que solament haig de fer constar les meves dades —nom, cognoms i NIF (número d'identificació)— i marcar les caselles del final, excepte la 8 sobre el compliment de tota la normativa vigent en prevenció de riscos laborals, i tots els requisits i obligacions per a l'obertura, la instal·lació i el funcionament legal de l'empresa. És així? Haig de signar electrònicament aquests dos annexos? Per últim, he demanat el certificat digital, però no el tindré fins al dia 19. En cas que hi hagués algun problema, puc signar la documentació d'una altra manera? 11/04/2022 12:25h
Annex 1: Entenc que l'apartat «Dades del document on consta l'atorgament de facultats (com ara escriptura pública notarial)» s'ha de deixar en blanc si no he fet cap atorgament de facultats. SI

També, que solament s'ha d'adjuntar la fotocòpia del NIF (no l'original). COPIA SIGNADA DIGITALMENTAnnex 2: si soc autònoma, entenc que solament haig de fer constar les meves dades —nom, cognoms i NIF (número d'identificació)— i marcar les caselles del final, excepte la 8 sobre el compliment de tota la normativa vigent en prevenció de riscos laborals, i tots els requisits i obligacions per a l'obertura, la instal·lació i el funcionament legal de l'empresa. És així? SIHaig de signar electrònicament aquests dos annexos? SIPer últim, he demanat el certificat digital, però no el tindré fins al dia 19. En cas que hi hagués algun problema, puc signar la documentació d'una altra manera? Preferentment digitalment. Si arribada la data de termini de presentació d'ofertes encara no esteu en disposició del certificat signeu manualment i ja se us farà el requeriment d'esmena.Bon dia, Estic omplint el DEUC i tinc alguns dubtes: A la pàgina 3, a la pregunta de l'apartat II.A) sobre si figuro inscrita en una llista oficial d'operadors econòmics autoritzats o tinc un certificat equivalent, no tinc clar si haig de marcar la casella 2 (no estic inscrita enlloc) o la 3, és a dir, si la classificació no és exigida per al contracte que es licita. A l'apartat D de la pàgina 16 entitolat «Otros motivos de exclusión que pueden estar previstos en la legislación nacional del estado miembro del poder adjudicador o de la entidad adjudicadora», no sé què respondre a «¿Son aplicables los motivos de exclusión puramente nacionales que se especifican en el anuncio pertinente o los pliegos de la contratación?» A la Part VI, no tinc clar com omplir la penúltima casella sobre autoritzar l'accés als documents justificatius, atès que no n'he aportat cap. Es pot deixar en blanc? Per últim, és suficient amb indicar el número de referència 2022/7 a la darrera casella? Moltes gràcies per avançat. 11/04/2022 11:06h
A la pàgina 3, a la pregunta de l'apartat II.A) sobre si figuro inscrita en una llista oficial d'operadors econòmics autoritzats o tinc un certificat equivalent, no tinc clar si haig de marcar la casella 2 (no estic inscrita enlloc) o la 3, és a dir, si la classificació no és exigida per al contracte que es licita.
S'ha de deixar en blanc.

A l'apartat D de la pàgina 16 entitolat «Otros motivos de exclusión que pueden estar previstos en la legislación nacional del estado miembro del poder adjudicador o de la entidad adjudicadora», no sé què respondre a «¿Son aplicables los motivos de exclusión puramente nacionales que se especifican en el anuncio pertinente o los pliegos de la contratación?»
En blanc.

A la Part VI, no tinc clar com omplir la penúltima casella sobre autoritzar l'accés als documents justificatius, atès que no n'he aportat cap. Es pot deixar en blanc? Si

Per últim, és suficient amb indicar el número de referència 2022/7 a la darrera casella? En l'apartat VI únicament amb la signatura és suficient.
M'ha semblat entendre que els annexos també estan en format Word, però no els trobo. Podríeu indicar-me d'on me'ls puc descarregar? 07/04/2022 13:48h
Els annexos es troben dins del Sobre Digital
Al PCAP FINAL diu el següent: "El document europeu únic de contractació (DEUC), un model del qual està disponible com a annex d'aquest acord marc o bé a l'adreça web ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd.". No he aconseguit localitzar-lo i el lloc web és en anglès. Podríeu indicar-me on és? 07/04/2022 13:47h
El DEUC es troba dins del Sobre Digital
¿Es obligatorio, para las personas físicas (autónomos), estar inscritas en el RELI o en el ROLECE para poder concurrir a esta licitación? Gracias de antemano 06/04/2022 08:52h
No es obligatorio estar inscrito en un registro oficial. Pero, una vez homologado como proveedor tendrá que presentar una serie de documentación para acreditar tanto la solvencia económica como técnica.

Retornant a la pregunta que us vàrem formular el 31/03/2022 13:17h, hem comentat amb el nostre gestor. Òbviament, com a SCP estem al corrent de l'impost de societats, en el qual es recull la xifra anual de facturació. També podem aportar com a suport d'aquest impost de societats els balanços que tenim. Donat que no tenim l'obligació d'inscriure'ls al registre mercantil, poden ser justificatius aquests dos documents? (impost de societats i balanços?). Gràcies per avançat. 05/04/2022 08:39h
Sí, aquesta documentació és vàlida i suficient.
Por favor, necesitaría saber, por un lado, si hay alguna restricción a la hora de presentar cartas de recomendación de editores con los que hemos trabajado en texto académico o si podemos pedírselo a cualquiera de ellos; y, por otro lado, cómo se presentan los ejemplos de trabajos representativos que hemos realizado, teniendo en cuenta que se nos pide confidencialidad en muchas empresas (¿serviría una factura?, ¿deberíamos incluir copia de documento completo?, ¿un ISBN?...). 04/04/2022 14:34h
A l'apartat E2 de les PCAP s'especifica "Mínim d'una referència de clients actuals o recents (últims cinc anys) amb editorials acadèmiques en la correcció de llibres, revistes i material de difusió" però no s'hi estableix un màxim. I a l'apartat E3 de les PCAP s'explica al detall, en l'apartat a i b, com acreditar formalment la solvència econòmica i financera i la solvència tècnica i professional.
Us escric en relació a la presentació dels comptes anuals. Com a SCP no tenim l'obligació de registrar els comptes anuals al registre mercantil. En aquest sentit, us voldria demanar quin tipus de justificació sol·liciteu per poder comprovar la facturació anual de la nostra societat? Gràcies per avançat. 31/03/2022 13:17h
Amb la reforma introduïda a principis de 2016, s'ha de portar comptabilitat ajustada al Codi de Comerç, presentar comptes anuals i liquidació de l'Impost sobre Societats. Ara bé, si sou una societat civil amb activitat professional, per poder seguir tributant en IRPF i no Impost de Societats, heu d'haver-vos acollit a la Llei 2/2007, de 15 de març de Societats Professional en l'acord o en la escriptura de constitució. Per tant, el fet de fer una activitat classificada com professional no assegura seguir tributant en IRPF, la societat civil ha d'acollir-se a la Llei de societats professionals amb tots els requisits.
Els dos Annex 4 que correspondrien a correccions, demanarien imports i terminis per a "prospectes". ¿Què és consideren "prospectes" i com es relacionen amb les propostes econòmiques que es fan a l'apartat 2.6 Tarifes, en què es parla de díptics, tríptics i quadríptics (per cert, sense referència a la unitat caràcters)? 30/03/2022 14:26h
Tal com ja hem respost anteriorment, els prospectes (díptics, tríptics i quadríptics) es quantifiquen per preu unitari, i cal fer la proposta econòmica dins del rang establert per aquests materials (díptic, tríptic i quadríptics).
Entenc que hi hagi una valoració de concepte i unitària, però en Tarifes que proposeu hi ha dos rangs diferents: 1. díptic/tríptic) i 2. quadríptic. En canvi, en la proposta que hem de fer només hi ha "prospecte". No sé si m'explico prou bé. Quin rang és el que mana? 30/03/2022 09:36h
Has de desglossar-ho en 1 i 2, tal com trobeu a les tarifes, ja que la proposta que presenteu ha de correspondre als conceptes/productes que se us demanen, tal com els trobeu especificats.
El dubte afecta les correccions (lot 1 i 2): la proposta de tarifes fa servir uns conceptes (díptic, tríptic...) i no indica nombre de caràcters, i a l'Annex apareix només el terme "prospecte", difícil de quantificar. No sé veure com fer una oferta coherent amb la proposta? 29/03/2022 14:28h
La correcció de prospectes o material unitari (díptic, tríptic) no es quantifica per espais, que poden ser variables en funció del disseny i la composició, sinó per preu unitari del producte. Heu de fer l'oferta en funció dels rangs de preu que es faciliten.
Bona tarda, en les propostes de tarifes es deixa de parlar de nombre de caràcters (punt 2.6 Tarifes) i es parla de díptics, tríptics i quadríptics (ho entenc per la diversitat). Però, a més, en l'annex 4 es deixa de parlar de díptics i quadríptics i es demana import i termini de prospectes. Com ajustem tarifes en aquest context? Gràcies. 29/03/2022 13:11h
Per poder-vos respondre, necessitaríem saber quin lot us genera el dubte.
En general, el RELI certifica força coses però entenc que això no eximeix de lliurar tant DEUC com acreditacions de solvència economicofinancera, tècnica i professional. És així? Gràcies. 29/03/2022 08:40h
El DEUC és un document d'obligatori compliment per llei. D'altra banda, si el RELI esta actualitzat únicament us requerirem aquella documentació no inclosa una vegada estigueu homologats.
Bona tarda , El personal de l'empresa que es presenti a la licitació del Lot 3, han de ser membres del Col·legi Oficial de Disseny Gràfic de Catalunya? Moltes gràcies 25/03/2022 10:37h
A l'apartat E2 de les PCAP trobareu els criteris de Solvència tècnica i professional, on s'especifica que cal ser membre del Col·legi Oficial de Disseny Gràfic de Catalunya, així com la resta de requisits que cal acreditar.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya