Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Per motius tècnics vinculats a la propera posada en funcionament de la nova Plataforma de Serveis de Contractació Pública està programat un segon tall de servei de la Plataforma, que comportarà que no estigui disponible del divendres 24 de febrer a les 8h fins al dilluns 27 de febrer a les 8h aproximadament -la durada exacta d'aquest interval previst constarà inscrita en el Registre d'incidències de la pròpia Plataforma.

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Masquefa
Codi d'expedient:
2022_6 CON X2022001670

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

En relació a la presentació de la garantía, voldriem saber si la podem fer efectiva mitjantçant transferencia bancaria i en tot cas, que ens informeu del numero de compte on poder fer les transferencies. LOT 1: 1.538,51 euros LOT3: 1.442,98 euros En espera de la seva resposta Salutacions cordials 09/06/2022 19:18h
Bona tarda: us hem contestat per correu email directament a l'empresa.

Aquesta pregunta ja no forma part del procediment de licitació i per tant no és necessari fer pública la resposta que us donem perquè no afecta pròpiament al procés de selecció de les ofertes per tal de garantir els principis d'igualtat de tracte, no discriminació i competència efectiva.

Gràcies
Bon dia Tenim 3 consultes: 1-Al nou Annex, no queda clar si el descompte és del preu amb o sense impostos, perquè en el text diu "amb tots el impostos inclosos", pero dins de requadre especifica "sense impostos". Ens ho podeu confirmar si us plau? 2-Els nous Annexes es podran descarregar en word desde la plataforma del Sobre Digital de la oferta? 3-Per últim, com vàrem comentar, nosaltres estem tramitant la inscripció al RELI pero encara no disposem del número de solicitut. Voldriem saber si es obligatori per l'adjudicació del contracte, o podem presentar la oferta amb una declaració responsable. Moltes gràcies 19/05/2022 14:59h
Num. 2:
En quant a la seva consulta

¿ punt 1: En el Perfil del contractant a les 12:30 hores del dia d'avui ¿ consten els Pcadm amb la correcció , per error en l'Annex 9.I i 9.III ¿ en el text consta "amb tots els impostos inclosos"; tant el Lot 1 com el Lot 3 ¿ és sense impostos.

¿ Punt 2: Sí ¿ en el sobre digital ¿ ja consten els dos annexos corresponent al Lot 1 i al Lot 3 referenciats al punt 1 ¿ amb la correcció indicada.

¿ Es obligatori inscripció RELI/ROLECE per acreditació solvència empresarials per participar en aquesta licitació.
Però tal i com consta en la nota pàgina 13 Nota: «Recomanació de la Junta consultiva pública de l'Estat en aplicació d'aquest requisit inscripció en RELI/ROLECE ¿ i per evitar la restricció en la concurrència d'ofertes que podria proveir el col¿lapse en els inscripcions ¿ la solvència dels licitadors , econòmica i tècnica, podrà acreditar-se, a banda d'aquesta inscripció, amb els mitjans que siguin procedents segons el PCAP.»

En conseqüència per participar en aquesta licitació sinó tenen el número inscripció en els registres indicats, han de presentar una declaració responsable fent constar que han sol¿licitat dita inscripció, juntament amb els documents justificatius per acreditar la solvència econòmica i tècnica que estableix el plec de clàusules administratives particulars:

Apartat G. Solvència i classificació empresarial
G.1.1. Classificació empresarial
Exigeix Classificació: ¿ NO
¿ Solvència econòmica i financera:

En els contractes de subministrament la solvència tècnica dels empresaris s'ha d'acreditar per un o diversos dels mitjans indicats en l'article 87 LCSP, elecció a càrrec de l'òrgan de contractació per a cada lot sigui el següent (article 87, punt 3, lletra a) LCSP):
El criteri per a l'acreditació de la solvència econòmica i financera és el volum anual de negocis del licitador o candidat, que referit a l'any de més volum de negoci dels tres últims(2018-2019-2020) acabats ha de ser almenys una vegada i mitja el valor estimat del contracte quan la seva durada no sigui superior a un any, i almenys una vegada i mitja el valor anual mitjà del contracte si la seva durada és superior a un any.
En el cas que ens ocupa els volums mínim de negocis exigits (VME) serien:
Codi CPV Descripció VEC VME x 1.5
09100000-0 LOT 1 52.309,42 ¤ 78.464,13 ¤
09100000-0 / 24958000-4 LOT 2 34.430,44 ¤ 51.645,66 ¤
09100000-0 LOT 3 49.061,16 ¤ 73.591,74 ¤
¿ Solvència tècnica-professional:
En els contractes de subministrament la solvència tècnica dels empresaris s'ha d'acreditar per un o diversos dels mitjans indicats en l'article 89 LCSP, elecció a càrrec de l'òrgan de contractació per a cada lot sigui el següent:
La relació dels subministraments principals efectuats, en els tres últims anys, de la mateixa o similar naturalesa que els que constitueixen l'objecte del contracte, l'import anual acumulat dels quals l'any de més execució sigui igual o superior al 70 per cent de l'anualitat mitjana del contracte:
Descripció PBL sense impostos =>70%
LOT 1 15.385,12 ¤ 10.769,59 ¤
LOT 2 10.126,60 ¤ 7.088,62 ¤
LOT 3 14.429,75 ¤ 10.100,83 ¤
Específica LOT 1 i LOT 3: autorització per a la Distribució al detall de carburants i combustibles petrolífers en instal¿lacions de venda al públic emesa per l'òrgan competent en la matèria de la Generalitat de Catalunya.
Específica LOT 2: El licitador haurà de disposar, com a mínim, d'una estació de subministrament de combustible objecte del contracte situada dins del terme municipal de Masquefa o alternativament posar a disposició de l'Ajuntament de Masquefa un dipòsit assortidor en les instal¿lacions municipals de la Brigada Municipal o en un altre emplaçament municipal.
Atesa la naturalesa del subministrament, és necessari que un dels punts d'assortiment de l'empresa adjudicatària mitjançant Estació de Servei es trobi dins del terme municipal de Masquefa i s'ha de garantir l'atenció i el subministrament de manera ininterrompuda i en qualsevol circumstància,
Ens posem en contacte desde l'empresa PETROLIS DE BARCELONA, S.A., donat que estem interessats en presentar-nos al subministrament dels Lots 1 i 3 de la licitació del Ajuntament de Maquefa. De fet nosaltres ja estem subministrant normalmente el gasoil a l'escola Vinyes Verdes. Voldriem confirmar si us plau el tema del percentatge de descompte. Al tractar-se de distribució, entenem que el percentatge de descompte s'aplicarà al preu abans d'impostos publicat al "Weekly Oil Bulletin" tal com indica a la pag 19 del Plec de Cláusules Administratives. Però als Annexes referents als Lots 1 i 3, on s'ha de posar el preu, indica que el descompte es respecte els preus de venda al públic vigent a les estacions de servei en el moment del subministrament. Per tant necessitem que ens confirmeu que podem posar el % del preu del Weekly Oil Bulletin als annexes. Moltes gràcies! 18/05/2022 14:48h
num. 1: En relació a la vostra consulta - s'ha procedit a rectificar els plecs i donant nou termini per presentar ofertes - on s'especifica amb més claredat el Lot 1 i Lot 3, juntament amb la rectificació de l'Annex 9.I i 9.III
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya