Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Per motius tècnics vinculats a la propera posada en funcionament de la nova Plataforma de Serveis de Contractació Pública està programat un segon tall de servei de la Plataforma, que comportarà que no estigui disponible del divendres 24 de febrer a les 8h fins al dilluns 27 de febrer a les 8h aproximadament -la durada exacta d'aquest interval previst constarà inscrita en el Registre d'incidències de la pròpia Plataforma.

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Sant Just Desvern
Codi d'expedient:
AUM 2021 134

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Bon dia, S'ha observat que s'han publicat les puntuacions del Judici de Valor, això significa que ja hi ha data de convocatòria de l'obertura dels criteris Automàtics. Es realitza telemàticament, poden assistir les empreses a l'obertura? Salut, 26/10/2022 10:39h
Bon dia, durant el dia d'avui es publicarà al perfil del contractant l'avís de convocoatòria i l'enllaça per poder accedir telemàticament a la sessió que serà pública
Bona tarda, dins de l'extensio de la memoria (10 págines), entenem que la caratula i l'index no es tenen en compte es correcte? 25/08/2022 11:48h
Bon dia, dins l'extensió de la memòria no es tenen en compte ni la caràtula ni l'índex.
Bona tarda, Dispossen del nombre d'analitiques de legionel.la que es realitzen a l'any? 24/08/2022 11:17h
Bon dia. Les analítiques que es realitzen són les que marca la normativa "Real Decreto 487/2022, de 21 de junio, por el que se establecen los requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis."
Bona tarda, En referència a les revisions anuals dels Sats' hem entenem que també es per les calderes es correcte? 24/08/2022 11:16h
Bon dia. Les revisions anuals dels Sats' s'han d'entendre també per les calderes
Bon dia, EL personal asignat al contracte, s'ha de substituir per vacances? 23/08/2022 10:55h
Bon dia. Si, el personal asignat al contracte s'ha de substituir per vacances.
Bon dia observant el pressupost no ens quadre algun numero per exemple les 438 hores de l'enginyer a 49,67 ¤ surt 21.755,46 ¤ i no com surt en el plec per 21.730,63 ¤. Ens pondria confirma si es correcta o hi ha un error? Moltes gràcies. 22/08/2022 16:37h
s'ha revisat els totals del contracte i són correctes.
Bon dia, Podrien informar, amb la finalitat de poder valorar correctament l'abast del servei de prevenció de legionel·la: 1) Quins centres disposen de circuit d'ACS amb retorn i per tant son d'alt risc i quins no? 2) Tots els acumuladors disposen de boca d'home? 3) El nombre de punts de consum (Aixetes i dutxes) que hi ha a cada instal·lació? Gràcies. 22/08/2022 16:34h
1) Quins centres disposen de circuit d'ACS amb retorn i per tant son d'alt risc i quins no? ACS amb retorn: Escola Canigó gimnàs, Escola Montserrat, Camp de Futbol, Escola Bressol Marrecs. De totes maneres, el control de legionel·losis com ja s'ha respost a una altra pregunta el realitza una altra empresa amb els tractaments químics corresponents.
2) Tots els acumuladors disposen de boca d'home? No tots disposen de boca d'home. Alguns d'ells disposen d'apertura (boca d'home) però no hi cap una persona. Es van oferir uns dies de visita a les instal·lacions per a valoracions més detallades pels licitadors si així ho consideraven oportú tècnicament.
3) El nombre de punts de consum (Aixetes i dutxes) que hi ha a cada instal·lació? No els tenim quantificats perquè no estan inventariats els punts de consum.
Bon día, ¿podrían indicarnos qué sistema de control de climatización tienen los edificios? Gracias. 22/08/2022 16:33h
1. Ajuntament: sistema propi de l'empresa Carrier (sistema i-Vu). Es controla de manera local des d'un ordinador que hi ha a l'ajuntament, tant pel sistema de calefacció (caldera) com de refrigeració (chiller).
2. Antiga brigada: No hi ha climatització.
3. Brigada municipal: Màquines tipus splits. Sense control centralitzat. Es controlen localment amb el comandament de cada equip.

4. Camp de futbol: Calefacció i splits, sense control remot. Es controlen localment. Calefacció té lectura de dades des d'una plataforma.
5. Can Freixes: No hi ha climatització.
6. Biblioteca: Climatització amb control propi de Daikin. Es controla de manera local des del comandament, sense control de manera remota.
7. Can Ginestar: Climatització amb control propi de Daikin. Es controla de manera local des del comandament, sense control de manera remota.
8. Garatge Casa Costa: No hi ha climatització.
9. Casal de joves: Climatització amb control propi de Carrier. Es controla de manera local des del comandament, sense control de manera remota.
10. CC Joan Maragall: Climatització amb control propi de Lennox. Es controla de manera local des del comandament, sense control de manera remota.
11. CC Les Escoles: Climatització amb sistema de control DELTA - CONTROLLI. Es controla de manera local des d'un software propi instal·lat en un pc a la sala de direcció de l'equipament.
12. CC Salvador Espriu: Calefacció i splits sense control remot. Es controlen localment amb el comandament de cada equip.
13. CC Soledat Sans: Climatització amb control propi de Mitsubishi. Es controla de manera local des de la centraleta instal·lada a la sala tècnica.
14. Dipòsit de vehicles: No hi ha climatització.
15. Escola bressol Marrecs: Climatització (splits) amb control propi de Mitsubishi. Es controla de manera local des de la centraleta instal·lada a la sala tècnica.
Calefacció amb control en local i aturada/marxa tele comandat (plataforma Smart Data System, MYCELIUM NETWORKS, SL).
16. Escola Canigó (edif. Canigó): Calefacció i splits, sense control remot. Es controlen localment.
17. Escola Canigó (edif. St Ferran): Calefacció i splits, sense control remot. Es controlen localment.
18. Escola Canigó (edif. Gimnàs): Calefacció, sense control remot (únicament lectura de dades des d'una plataforma). Es controlen localment.
19. Escola Montseny: Calefacció, sense control remot. Es controlen localment.
20. Escola Montserrat: Calefacció, sense control remot (únicament lectura de dades des d'una plataforma). Es controlen localment.
21. Jutjat de pau: Calefacció i splits, sense control remot. Es controlen localment.
22. La vagoneta i esplai: Climatització amb control propi de Trane. Es controla de manera local des del comandament, sense control de manera remota.
23. Local Mas Llui: No hi ha climatització.
24. Mercat Municipal: la climatització la porta una altra empresa, i a la planta superior no n'hi ha actualment.
25. Policia local: Climatització (splits). Es controla de manera local.
26. Radio i promoció econòmica: Climatització (splits). Es controla de manera local.
27. Sala de descans: Climatització (split). Es controla de manera local.
28. Sala Municipal Ateneu: Edifici que està en obres de rehabilitació integrals. Previsió obres d'un any/ any i mig aproximadament, tindrà un sistema centralitzat.


En la licitació anterior es va puntuar com a criteri subjectiu el concepte de presentar un pla pel control i comandament de les instal·lacions de climatització i/o sales de calderes de forma remota (ajuntament, via tableta, smartphone...) partir de la informació que es disposa al PC i per les instal.lacions de BT també. PREGUNTA: S'han dut a terme aquests controls i comandaments a les dependencies municipals? S'hi s'han realitzat. A quins centres? Atentament, 22/08/2022 16:31h
S'ha fet una monitorització d'energia elèctrica (baixa tensió) dels principals edificis municipals (la monitorització de les mateixes la realitza una altra empresa que es diu MYCELIUM NETWORKS mitjançant la plataforma Smart Data System, que és qui realitza la gestió d'aquests consums conjuntament amb els companys de l'ajuntament de medi ambient).

Els centres dels quals es monitoritza l'energia elèctrica, i que entren dintre de l'àmbit del contracte, són els següents:
- CC Soledat Sans
- Brigada municipal
- Camp de Futbol
- Escola Montseny
- La vagoneta
- Casal de joves
- Escola Bressol Marrecs
- CC Salvador Espriu
- Escola Montserrat
- CC Les Escoles
- Sala Municipal Ateneu
- CC Joan Maragall
- Mercat Municipal
- Escola Canigó
- Ajuntament
- Radio i promoció econòmica
- Can Ginestar
- Biblioteca Joan Margarit
- Policia Local

Amb aquesta mateixa plataforma s'ha fet la monitorització i telegestió d'alguns edificis municipals en l'àmbit de les instal·lacions d'ACS i de calefacció, i són els següents:
- Sistemes d'ACS i de calefacció de l'Escola Bressol Marrecs (lectura de dades de ACS i lectura de dades i actuació en el cas del sistema de calefacció).
- Sistemes d'ACS i de calefacció del camp de futbol (lectura de dades).
- Sistema d'ACS i de calefacció de l'edifici gimnàs de l'escola Canigó (lectura de dades).
- Sistema d'ACS i de calefacció de l'escola Montserrat (lectura de dades).

En la presentació de la documentació del SOBRE A, al SOBRE DIGITAL, es marca com a document obligatori a presentar el "Model compromís per la integració de la solvència". Aquest apartat entenem que hauria de ser opcional, ja que és per aquelles empreses que optin acreditar la solvència mitjançant altres entitats. 18/08/2022 13:12h
Efectivament, només cal omplir el model de compromís per a la integració de la solvència amb mitjans externs si l'empresa ha d'acreditar la solvència mitjançant altres entitats. Atès que el sistema no permet modificar la configuració dels sobres i obliga a les empreses a presentar aquest document, només cal especificar que no s'acredita la solvència amb mitjans externs, si no és el cas.G Gràcies
Les visites que es van notificar pel juliol eran obligatories per tal de poder participar a la licitació? 10/08/2022 11:29h
No, la visita era voluntaria per les empreses
Bon dia, S'inclouen les analitiques de legionel.la o estàn previstes fora de l'abast de la present licitació? Moltes gràcies 01/08/2022 13:09h
Sí, tal i com consta a la página 9 i 29 del PPT
Bon dia, Els hi agraïriem als efectes que aquest possible licitador pugui calcular la seva oferta avaluant tots els costos laborals per remuneracions i quotes a la Seguretat Social que assumirà en cas de resultar contractista, en els termes establerts en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i en virtut de la potestat que li confereix l'article 138.3 del mateix text legal, aquest interessat realitza la següent consulta que sol·licita li sigui contestada a la major brevetat: 1. Per la present els sol·licitem que requereixin l'actual contractista perquè faciliti la dada del percentatge mitjà d'absentisme del últim any d'execució del servei, així com proveeixin aquesta informació a tots els possibles licitadors en els termes que preveu l'article 130.1 de l'esmentat text legal. 2. D'acord amb l'establert en els Articles 190 i 201 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, sobre prerrogatives de l'Administració per garantir el compliment pel contractista de les seves obligacions en matèria social i laboral, per la present els sol·licitem que requereixin a l'actual contractista perquè acrediti els següents extrems: - Que aquest contractista no manté cap deute salarial amb els treballadors de la seva plantilla adscrits al contracte en fase de licitació; ni tampoc per quotes meritades a la Seguretat Social en virtut de les remuneracions que aquells hagin percebut o haurien hagut de percebre. - Que la contractista es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions tributaries. - Que la contractista no té en curs cap procediment administratiu ni contenciósadministratiu derivat del compliment de les seves obligacions laborals, fiscals, o de Seguretat Social; ni tampoc es troba en situació de concurs de creditors voluntari o necessari. S'efectuà aquesta consulta a l'empara de la citada normativa legal, i també d'acord amb l'establert en la recent Sentencia núm. 931/2018, dictada per la Sala de lo Social del Tribunal Suprem, que estableix que en matèria de traspàs de plantilles o subrogació de treballadors es suma també l'assumpció de la responsabilitat solidària laboral i de Seguretat Social, sol·licitant que ens donin trasllat de la resposta que l'actual contractista realitzi a l'avantdit requeriment. Salutacions, 01/08/2022 12:47h
- Estem a l'espera que l'empresa ens proporcioni la dada d'absentisme.
- Respecte las certificats amb la Seguretat Social i Hisenda d'acord amb la inscripció al RELI tots dos certificats es troben en vigor.
- L'empresa aporta certificat POSITIU amb la Seguretat Social.
- D'acord amb la informació que consta al ROLECE dita empresa no es troba incursa en cap prohibició per contractar.

D'altra banda les consultes i respostes de cada empresa són públiques
Respecte a la pregunta següent: -" Les 30hores mensuals per treballs fora d'horari és per cada oficial o és un sumatori total per tots 3? 26/07/2022 12:50h" 29/07/2022 11:40h
Aclarir que no és tracta de 30 hores mensuals, sino de 360 hores
Les visites són obligattoires per poder presentar oferta? 28/07/2022 09:23h
No, són voluntàries.
Bon dia, En el dia d'avui s'ha presentat dies per realitzar visites als centres, però en el que ja no es possible assistir en els dos primers dies perquè estan fora de plaç i, a més, el fet d'haver de comunicar amb 24 hores d'antelació, i la seva inmediatessa dificulta la programació de visita urgent, que es planteja a les empreses licitadores. Per aquest motiu, degut a la premura de les visites plantejades, sol·licitariem poder realitzar un altre període de visita als centres 27/07/2022 11:42h
S'ha ampliat en dos dies el termini, s'ha publicat com avís.
L'oficial de 1ª i l'encarregat que hem de subrogar, quines capacitacions tenen? Donat que el plec especifica que ha d'haver-hi un oficial elèctric i un altre frigorista, tenen aquests carnets? Gràcies. 27/07/2022 11:27h
RESPECTE A L'OFICIAL DE PRIMERA EN CLIMATITZACIÓ: D'acord amb la documentació presentada per l'empresa, consta un document de la Generalitat de Catalunya referent a la Certificació de de competència professional d'Operador Industrial de Calderes amb el resultat d'APTE, i una altre Certificat Personal de Manipulació d'equips amb sistemes frigorífics de qualsevol càrrega de refrigerant fluorats.

RESPECTE A L'OFICIAL DE PRIMERA ELECTRICÍSTA: Per part de l'empresa ens aporten el títol de Técnic d'Auxiliar FP 1 (rama ELECTRICA)
Les 30hores mensuals per treballs fora d'horari és per cada oficial o és un sumatori total per tots 3? 26/07/2022 12:50h
És pel sumatori de tots tres.
Las tasas de las OCAs las asumirá la empresa adjudicataria o las paga el ayuntamiento? 26/07/2022 08:25h
Reproducimos la contestación dada en anteriorconsulta.

Las tasas de las OCA's las paga el ayuntamiento? Sí, es un coste que asume el ayuntamiento para garantizar la opinión objetiva de un tercero para verificar el estado de las instalaciones.
La bossa de materials com es facturarà, segons PVP o base de dades ITEC? 26/07/2022 08:21h
En principi es tindran en compte PVP i en cas de discordança entre l'adjudicatari i l'Ajuntament (pel que fa al seu preu, qualitat o descomptes aplicats), aquest últim es reserva l'opció d'indicar d'on seran subministrats els materials (tal i com està descrit en el plec actual) i, en general, en cas de continua discordança es tindran en compte preus ITEC.
Buenos días, Podrían indicar que equipos de clima han de pasar SAT anual? Gracias 26/07/2022 08:19h
La relación de equipos de producción de frío/calor se encuentra en el inventario y son todos aquellos que tienen una potencia de producción de calor/frío superior a 5kW.
Buenas tardes, Pueden indicar los SAT que tienen contratados actualmente? y los modelos de equipos clima a valorar por SAT, Grupos electrógenos, SAI,...? Las tasas de las OCA's las paga el ayuntamiento? Gracias 26/07/2022 08:12h
Pueden indicar los SAT que tienen contratados actualmente? y los modelos de equipos clima a valorar por SAT, Grupos electrógenos, SAI,...?
En la documentación que està presentada por parte del ayuntamiento para la licitación ya està bastante claro, y se comenta que serà necesaria una visita anual por parte del fabricante de la máquina de todas aquellas que dispongan de una potencia de producción de calor/frío superior a 5kW.
Principalmente los contratos para las visitas anuales por parte de fabricantes es pensando en marcas: Carrier, Trane, Lennox, Mitsubishi (incluye ClimaVeneta) y Daikin aunque ya se describen las mismas en el pliego técnico.
Los grupos electrógenos a día de hoy los està manteniendo la empresa contratista y dispone de un contrato de mantenimiento anual para los 3 grupos electrógenos actuales (este contrato lo tiene con la empresa AGRESA).
Se ha adjuntado un listado excel como aviso general en la plataforma de contratación con la finalidad de clarificar los equipos a mantener de climatización y grupos electrógenos.
En relación a los SAI's no entran dentro del ámbito de este contrato (sinó en otro ya adjudicado a otra empresa que se encarga del mantenimiento de las redes de telecomunicaciones).
Las tasas de las OCA's las paga el ayuntamiento? Sí, es un coste que asume el ayuntamiento para garantizar la opinión objetiva de un tercero para verificar el estado de las instalaciones.
Bon dia Podrien donar-nos informació de marca i model dels 3 grups electrògens que s'han de monitorar? A més, de l'ajuntament i de Can Ginestar, tenen ja instal·lada una placa de control pel monitoratge? Gràcies 21/07/2022 08:06h
Adjuntem arxiu d'excel amb la relació dels grups electrògens.
ENS PODRIEU CONFIRMAR SI LES 3 FURGONETES ES GUARDARAN I CARREGARAN EN ALGUN APARCAMENT MUNICIPAL? O VA A CARREG DEL ADJUDICATARI? GRACIES 21/07/2022 08:04h
Ens podríeu confirmar si les 3 furgonetes es guardaran i carregaran en algun aparcament municipal? o va a carreg del adjudicatari? Van a càrrec de l'adjudicatari.
Bon dia, 1- El personal de l'empresa prestatària del servei no compleix amb el requisits de subrogació? 2- Al PPT s'indica (pag 11 PPT) que el personal destinat al servei serà substituit durant els períodes de descans. Això vol dir que s'han de cobrir els períodes de vacances? El pressupost de la licitació no recull aquestes hores de substitució. 3.- Podrien facilitar el nom de l'empresa que realitza el tractament de prevenció de Legionela. 4.- Podrien facilitar les dades dels Grups electrògens? Gràcies. 21/07/2022 08:03h
1. S'ha publicat als avisos el llistat de personal a subrogar

2.- Al PPT s'indica (pag. 11 PPT) que el personal destinat al servei serà substituït durant els períodes de descans. Això vol dir que s'han de cobrir els períodes de vacances? El pressupost de la licitació no recull aquestes hores de substitució.

Correcte, s'han de cobrir els períodes de vacances. El cost del personal està suficientment ben dimensionat per a que pugui ser assumible dintre dels costos de personal ja contemplats.

3.- Podrien facilitar el nom de l'empresa que realitza el tractament de prevenció de Legionela. L'empresa es diu SELECAM.

4.- Podrien facilitar les dades dels Grups electrògens? S'adjunta arxiu

PER TAL DE CONFIRMAR-HO EL ULTIM DIA SERIA UN DISSABTE, ALESHORES PASSA A SER EL DILLUNS 22-08-2022 A LES 14H? GRACIES, 21/07/2022 07:55h
Suposo que us esteu referint al termini de presentaciió d'ofertes. El termini d'ampliació s'ha modificat a la plataforma de contractació sent l'últim dia el 25/08/2022 a les 13:59 hores.
Bona tarda Hi ha prevista alguna visita a les instal·lacions? Quan seria? Gràcies 15/07/2022 09:49h
Properament es publicarà un avís determinant la forma i dies de visita a les instal·lacions
Al plec de condicions tècniques, a la pàgina 9 diu, sobre el manteniment preventiu de climatització: - Aquestes operacions de manteniment de les màquines i sistemes de control sobre les mateixes, en el cas, de que la seva potència global sigui igual o superior 5 kW es revisaran pel servei oficial dels fabricants (almenys un cop l'any). A destacar dintre d'aquestes instal·lacions les de: ajuntament, biblioteca, masia de Can Ginestar, Les Escoles, La Vagoneta, CC Soledat Sans, etc. Pel que l'adjudicatària haurà d'establir un contracte per aquests serveis amb les marques de les màquines corresponents amb potència superior a l'esmentada: Daikin, Trane, Carrier, Lennox, Mitsubishi (ClimaVeneta), etc. La partida que contempla aquesta despesa, on està inclosa al quadre justificatiu del preu del contracte? Es per poder saber a quant puja el total d'aquest manteniment per part dels serveis oficials, ja que a l'inventari no posa la potencia individual dels equips i no podem saber quants s'han de revisar en aquest apartat. Gràcies. 15/07/2022 09:10h
Es considera que són uns costos encabits en el capítol 03, de totes maneres és una partida que dependrà dels acords interns als que arribi cada proveïdor amb els diferents fabricants.
BON DIA, AL DESCARREGAR HO TOT I VEURE ELS SOBRES TROBEM A FALTAR LA PESTANYA DEL SOBRE C PER PENJAR-HI LA DOCUMENTACIO. GRACIES 13/07/2022 13:42h
S'ha modificat la pestanya dels criteris avaluables de forma automàtica afegint el concepte "Sobre C". Dins de la configuració del sobre ja constava i es podia descarregar el model d'oferta econòmica i altres criteris objectius.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya