Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS PUBLICS DE TARRAGONA SA
Codi d'expedient:
SE02/2022

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Bon dia, Tenint en compte el punt 2 de l'article 100 de la Llei de Contractació del Sector Públic (LSCP) que diu el següent: "A aquest efecte, el pressupost base de licitació s'ha de desglossar per indicar en el plec de clàusules administratives particulars o el document regulador de la licitació els costos directes i indirectes i altres despeses eventuals calculades per a la seva determinació". Sol·licitem el desglos del pressupost de la licitació amb els costos directes i indirectes, de tal manera que es pugui realitzar un pressupost el més ajustat i real possible. Moltes gràcies i salutacions, 18/05/2022 12:41h
Bon dia,
El desglossament de costos consta a la memòria justificativa, document publicat en aquest anunci.
Més concretament, el desglossament es troba a les pàgines 3, 4 i 5.
Salutacions,
Bon dia, tenim les següents consultes: 1. Entenem que a les 8.320 h/any estan incloses totes les tasques recollides a l'apartat 2.3 del PPT? és així? 2. Pel que fa a la maquinària: els elevadors a què es fa al·lusió a l'apartat 3 del PPT cal que romanguin fixos a les instal·lacions de l'EMT o serà suficient aportar-los quan siguin necessaris? Podrien indicar que vehicles s'estan usant actualment per a la retirada i transport diari les bosses d'escombraries als corresponents contenidors i per al transport de les deixalles que es puguin produir als aparcaments? Gràcies 18/05/2022 08:29h
Bon dia,
Passem a donar resposta:
1. Sí.
2. Serà suficient aportar-los quan siguin necessaris. Actualment no s'està usant cap vehicle per a la retirada i transport diari de les bosses d'escombraries als corresponents contenidors i per al transport de les deixalles que es puguin produir als aparcaments.
Salutacions,
Bon dia, tenim la següent consulta en referència als criteris d'adjudicació sotmesos a judici de valor: Donat el limit d'extensió de pàgines de cada criteri, és possible adjuntar documentació annexa i que sigui valorada? Gràcies. 16/05/2022 11:47h
Bon dia,
No. L'extensió màxima és la prevista als plecs per a cada criteri.
Tota documentació addicional que es presenti, no serà valorada.
Salutacions,
Buenos días, ¿alguno de los trabajadores a subrogar tiene discapacidad? Un saludo. 12/05/2022 09:33h
Buenos días,
El actual contratista manifiesta que no.
Saludos,
Buenas tardes, ¿Podrían especificar el horario en el que se realiza el servicio? 11/05/2022 13:51h
Buenos días,
El horario previsto siempre será en turno de mañana, preferentemente en la franja horaria 6-14 horas.
Saludos,
Tenim la següent consulta: CONSULTA 5.- Segons es detalla a l'annex 1 del PPT, s'ha de treballar de dilluns a divendres. El dubte que ens sorgeix és si també s'ha de prestar servei els dies festius intersetmanals o es donaran les hores per realitzades. Gràcies 02/05/2022 15:19h
Bon dia,
Les hores corresponents als dies festius intersetmanals no s'hauran de prestar en aquests dies però formaran part d'una borsa d'hores que, en cas que així ho decideixi EMT i en funció de les necessitats addicionals, es prestaran en altres dies laborales.
Salutacions,
Bon dia, tenim la següent consulta: CONSULTA 4.- Ens podrien dir quants contenidors higiènics i ambientadors hi ha actualment al servei? Gràcies. 02/05/2022 15:05h
Disculpeu,
En quant a ambientadors, no hi ha cap ambientador instal·lat a les dependències de l'empresa.
Salutacions,
Bon dia, tenim la següent consulta: CONSULTA 4.- Ens podrien dir quants contenidors higiènics i ambientadors hi ha actualment al servei? Gràcies. 02/05/2022 14:59h
Bon dia,
Actualment només hi ha un contenidor als serveis públics de l'aparcament Saavedra i aquest està en procés de no renovació quan finalitzi el contracte amb l'actual empresa.
Salutacions,
CONSULTA 3.- En referència al projecte tècnic, als plecs s'especifiquen les pàgines que s'han d'utilitzar per a donar resposta a cada criteri, així com la mida i el tipus de lletra: Arial 12. Tenim dues consultes: 1. Entenem que la portada i l'índex no es comptabilitzen en l'extensió màxima de la memòria. És correcte? 2. Les taules, gràfics i imatges que s'incorporin a la memòria, poden tenir una mida diferent a la indicada pel cos del projecte? Gràcies. 29/04/2022 12:10h
Bon dia,
La porta i l'índex no comptabilitzen a efectes de l'extensió màxima.
Per altra banda, si incorporen taules, gràfics o imatges, aquests poden tenir una mida diferent. No hi ha problema.
Salutacions,
Bon dia, estem interessats en fer la visita, en representació de la nostra empresa, assistirà Susana Bermúdez Checa. Salutacions 28/04/2022 10:13h
Ok, prenem nota.
Gràcies,
Bon dia, de la nostra empresa confirmem que assistirà a la visita el divendres dia 29 la Sra. Maria Vives Sayago. 28/04/2022 10:13h
Ok, prenem nota.
Gràcies,
Bon dia, per part de la nostra empresa assistirà el Sr. Isidoro Guimare. Salutacions, 27/04/2022 12:38h
Ok, prenem nota.
Gràcies,
Bona tarda, estem interessats en poder fer la visita, anirá Francesc Guerrero. Salutacions. 27/04/2022 12:37h
Ok, prenem nota.
Gràcies,
Bon dia, tenim la següent consulta: CONSULTA 2.- En referència als requisits de compliment de la solvència tècnica o professional exigida, al PCAP (pàgina 9, clàusula 6) A l'apartat 6.3 s'indica el següent "...únicament hauran d'acreditar documentalment el compliment d'aquests requisits l'empresa o empreses proposada/des com a adjudicatària/es." Tanmateix a la següent pàgina, on s'especifiquen els requisits per a la solvència tècnica, el text diu: "Per acreditar-ho caldrà presentar els certificats de bona execució expedit pel client,..." La nostra consulta és, aquests certificats de bona execució s'hauran de presentar per tots els licitadors o només per l'empresa proposada com a adjudicatària? O per contra, pels licitadors és suficient indicar al DEUC que restem registrats al Registre d'Empreses Licitadores (RELI) Gràcies. 26/04/2022 15:49h
Bon dia,
Per la presentació d'oferta és suficient la presentació del DEUC amb indicació de si es compleixen els requisits i si s'està inscrit al RELI.
Posteriorment, només es requerirà a l'empresa que resulti adjudicatària.
Salutacions,
Aniré a la visita, Sergio Gavaldà Alonso 26/04/2022 15:47h
Ok, prenem nota.
Confirmar la nostra assistencia a la visita del proper dia 29, el Sr. Ionel Ivan i el Sr. Daniel López. Gràcies. 26/04/2022 15:46h
Ok,tomamos nota.
Gracias,
Bon dia, voldria fer visita. Salutacions!!! 21/04/2022 13:28h
Bon dia,
Poden assistir a la visita del dia 29 d'abril a les 11 hores (Aparcament Saavedra).
Si us plau, confirmin la persona que assistirà en representació de l'empresa.
Persona de contacte EMT: Daniel Piera.
Salutacions,
Bon dia, Els manifestem el nostre interés en assistir a la visita de les instal·lacions. Dades representant empresa: Pedro Herrero Atentament, Arnau Romances 21/04/2022 13:24h
Bon dia,
Ok, poden assistir a la visita del dia 29/04 a les 11hores al pàrquing Saavedra. Han de confirmar qui assistirà en representació de la seva empresa.
Persona de contacte: Daniel Piera.
Salutacions,
Bona tarda, Informem de l'assistència a la visita de la neteja dels pàrquings de EMT. Aniré jo el meu company Manuel Delgado. Per qui em de preguntar? Gràcies, 21/04/2022 13:21h
Per Daniel Piera, si us plau.
Gràcies,
Confirmem la nostra assistència a la visita programada pel dia 29 d'abril a les 11h al Parquing Saavedra. Assistirà Alvaro Alvarez Tornero. Gràcies. 21/04/2022 13:20h
D'acord.
Gràcies,
Bon dia, Ens posem en contacte des de l'empresa Multiserveis Ndavant S.L. perquè estem estudiant els plecs que regeixen la present licitació i tenim les següents consultes: CONSULTA 1.- A efectes que aquest possible licitador pugui calcular la seva oferta avaluant tots els costos laborals per remuneracions i quotes a la Seguretat Social que assumirà en cas de resultar contractista, en els termes establerts en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i en virtut de la potestat que li confereix l'article 138.3 del mateix text legal, aquest interessat realitza les següents consultes que sol·licita li siguin contestades a la major brevetat, 1. D'acord amb el que determina l'article 76.m del vigent Conveni col·lectiu de treball del sector de la neteja d'edificis i locals de Catalunya, per la present els sol·licitem que requereixin l'actual contractista perquè faciliti la dada del percentatge mitjà d'absentisme del últim any d'execució del servei, així com proveeixin aquesta informació a tots els possibles licitadors en els termes que preveu l'article 130.1 de l'esmentat text legal. 2. D'acord amb l'establert en els Articles 190 i 201 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, sobre prerrogatives de l'Administració per garantir el compliment pel contractista de les seves obligacions en matèria social i laboral; així com també en l'article 74.12 del vigent Conveni col·lectiu de treball del sector de la neteja d'edificis i locals de Catalunya, per la present els sol·licitem que requereixin a l'actual contractista perquè acrediti els següents extrems: 1. Que aquest contractista no manté cap deute salarial amb els treballadors de la seva plantilla adscrits al contracte en fase de licitació; ni tampoc per quotes meritades a la Seguretat Social en virtut de les remuneracions que aquells hagin percebut o haurien hagut de percebre. 2. Que la contractista es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions tributaries. 3. Que la contractista no té en curs cap procediment administratiu ni contenciós-administratiu derivat del compliment de les seves obligacions laborals, fiscals, o de Seguretat Social; ni tampoc es troba en situació de concurs de creditors voluntari o necessari. S'efectuà aquesta consulta a l'empara de la citada normativa legal, i també d'acord amb l'establert en la recent Sentencia núm. 931/2018, dictada per la Sala de lo Social del Tribunal Suprem, que estableix que en matèria de traspàs de plantilles o subrogació de treballadors es suma també l'assumpció de la responsabilitat solidària laboral i de Seguretat Social, sol·licitant que ens donin trasllat de la resposta que l'actual contractista realitzi a l'avantdit requeriment Gràcies. 21/04/2022 13:18h
Bon dia,
Passem a publicar declaració responsable aportada per l'actual contractista.
Salutacions,
Bon dia, Tenint en compte el punt 1 de l'article 130 de la Llei de Contratació del Sector Públic (LSCP) que diu el següent: "Com a part d'aquesta informació, en tot cas s'han d'aportar les llistes del personal objecte de subrogació, i s'ha d'indicar: el conveni col·lectiu aplicable i els detalls de categoria, tipus de contracte, jornada, data d'antiguitat, venciment del contracte, salari brut anual de cada treballador, així com tots els pactes en vigor aplicables als treballadors als quals afecti la subrogació". Sol·licitem: - Venciments de contracte de les persones temporals. - Pactes en vigor. Gràcies, 21/04/2022 13:16h
Bon dia,
L'actual contractista informa del següent:
"Tot el personal és indefinit. No hi ha contractes temporals, excepte el contracte de interinitat de cobertura de IT.
No existeixen pactes fora conveni en vigor".
Salutacions,
Volem assistir a visita de les instal·lacions Assistirem Marta Romero González y Manuel Delgado Dominguez Gràcies 20/04/2022 15:46h
Bon dia,
Es proposa el 29 d'abril a les 11 hores al Parquing Saavedra.
Preguem confirmació.
Gràcies,
Bon dia, Tenint en compte el punt 2 de l'article 100 de la Llei de Contractació del Sector Públic (LSCP) que diu el següent: "A aquest efecte, el pressupost base de licitació s'ha de desglossar per indicar en el plec de clàusules administratives particulars o el document regulador de la licitació els costos directes i indirectes i altres despeses eventuals calculades per a la seva determinació". Sol·licitem el desglos del pressupost de la licitació amb els costos directes i indirectes ben desglosats, de tal manera que es pugui realitzar un pressupost el més ajustat i real possible. Moltes gràcies i salutacions, 20/04/2022 09:19h
Bon dia,
Al Plec administratiu consta un resum del desglossament de costos i a la memòria justificativa (també publicada a l'anunci de licitació) consta el desglossament i el mètode utilitzat. A més, en el Plec tècnic (annex 1) consta el còmput d'hores i la distribució a les diferents dependències.
En conseqüència, s'ha donat compliment a l'art. 100 de la LCSP.
Salutacions,
Salutacions,
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya