Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Per motius tècnics vinculats a la propera posada en funcionament de la nova Plataforma de Serveis de Contractació Pública està programat un segon tall de servei de la Plataforma, que comportarà que no estigui disponible del divendres 24 de febrer a les 8h fins al dilluns 27 de febrer a les 8h aproximadament -la durada exacta d'aquest interval previst constarà inscrita en el Registre d'incidències de la pròpia Plataforma.

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya
Codi d'expedient:
CTTI-2023-7
En relació a l'Excel 'proposta Critics i best Effort' dels Lots 1 i 2: Les cel·les no venen amb desplegables. Podeu confirmar com s'ha d'omplir? Ens podeu indicar per a cada filera el model d'equipament actual a les dues pestanyes? 08/11/2022 17:06h
Les cel·les són un camp lliure i cal informar-hi el part number de fabricant correponent a l'equipament. El model actual està en el fitxer que s'ha generat amb les ubicacions i equipaments que hi ha en cadascun d'ells.
Per tal de justificar l'acreditació de la solvència tècnica, és necessari adjuntar el CBE de cadascun dels projectes realitzats o es pot presentar una declaració responsable associada a l'execució dels mateixos? 08/11/2022 13:05h
D'acord amb l'apartat "Contingut del Sobre A" apartat a) document Europeu Únic de Contractació (DEUC) del PCAP, serà suficient en que s'indiqui que es compleix amb el requisits de solvència. Posteriorment, en la proposta d'adjudicatari se li requerirà per tal que acrediti els treballs corresponents.
Ens sorgeix uns dubtes en quan a la solvència i els projectes similars. Els projectes que enumerem a continuació serien vàlids per acreditar la solvència? - Subministrament, instal.lació i migració de nodes per a la xarxa Backbone Cisco. - Instal·lació i manteniment d'electrònica de xarxa. - Desplegament de xarxa de fibra òptica troncal. 08/11/2022 13:04h
Els projectes seran valids si són similars a l'objecte del contracte, és a dir, si són relacionats amb serveis de connectivitat, d'acord amb el s'estableix a l'apartat G2. Solvència tècnica del PCAP.
Els excels de l'Annex III aporten volumetries sobre equipaments però per poder analitzar la seva reutilització tal com proposa el plec tècnic (pàgina 14) seria convenient disposar de més detall pel que fa a: ¿ Una major concreció possible del model concret d'equipament. Per exemple dins del model CISCO 892, quants són 892FSP? ¿ Podrien indicar a quina seu i servei es fa servir actualment cada equip concret? 08/11/2022 13:03h
S'ha generat un fitxer amb la ubicació dels equipament d'accés disponible per part de CTTI en les seus ( tal com es descriu en l'apartat 2.2.1 Serveis recurrents ), al considerar-se informació confidencial, només es facilitarà als proveïdors que ho sol·licitin.
Podrieu confirmar si els seguents requeriments són necessaris per a la prestació del servei? [REQ.52] i [REQ.73] Transparència a nivell d'enllaç OSI. Permetre capacitat de transmissió de tràfic Unicast, Broadcats i Multicast i possibilitat de múltiples adreces MAC en cada extrem. [REQ.56] i [REQ.62] Suport del protocol LLF (Link Loss Forwarding). [REQ.59] Enllaços de nivell 2 totalment transparents. [REQ.64] Temps de recuperació 50ms (canvi enrutament). 08/11/2022 13:01h
Es donar resposta a continuació per cadascun dels requisits:
[REQ.52] i [REQ.73] Es requereix un enllaç ethernet de nivell 2.
[REQ.56] i [REQ.62] Es requereix aquest protocol o solucions equivalents.
[REQ.59] Es requereix enllaç ethernet de nivell 2.
[REQ.64] El temps de recuperació ha de ser de 50s com a màxim.
A la pàgina 81 del PCAP, l'annex 1 de la documentació a presentar en el sobre A es parla d'un formulari de dades de l'empresa es remet a un full excel però no l'hem sabut trobar dins de la documentació annexada. Poden indicar on trobar-lo? 15/09/2022 14:09h
El formulari de dades es troba en format excel dins del Sobre A, d'on us el podreu descarregar.
A la pàgina 55 del PCAP s'indica que El requeriment de documentació, en el cas que l'empresa es trobi inscrita en el RELI/ROLECE i sempre que les dades estiguin vigents, no inclourà la petició d'aportar la documentació que acrediti la capacitat, representació, solvència o classificació. En el cas que es presenti una UTE, entenem que aquesta justificació també s'aplica en el cas que totes les empreses que constitueixen la UTE estiguin inscrites a RELI o ROLECE? 15/09/2022 14:08h
Correcte, tal com diu el PCAP, si les empreses que conformaran la UTE són inscrites al RELI-ROLECE amb les dades vigents i inclouen les dades acreditatives de capacitat, representació, solvència i/o classificació, no caldrà aportar documentació addicional.
Referent al requisit [REQ.28] de l'equipament d'accés (pag 17) del plec tècnic "Disponibilitat de funcionalitat dying gasp o equivalent per a la detecció de talls elèctrics", s'accepta com a equivalent si l'equip d'accés proporciona la funcionalitat de Dying Gasp a través d'un SFP-GPON-ONU incorporat en el mateix equipment, i que s'alimenta a través del mateix suministre elèctric de l'equipament, en les ubicacions a on l'operador proporciona la conectivitat a través de tecnología FTTH? 08/09/2022 14:49h
S'accepta aquesta proposta de mecanisme com equivalent per poder donar resposta al requisit esmentat.
Al Plec de Prescripcions Tècniques, pàgina 25, apartat "Requeriments monitorització avançada, analítica de dades i integració", i en concret en el requeriment REQ.108 que sol·licita els aspectes següents: ¿ La plataforma ha de disposar d'un connector específic desenvolupat pel fabricant, o equivalent, de l'equip WAN per a la integració de les dades dels seus dispositius de forma normalitzada. ¿ El connector específic per a la integració de les dades ha de tenir suport per part del fabricant de la solució WAN. Així doncs, atès que el parc actual dels equipaments actuals ubicats als punts de servei que es poden utilitzar per l'adjudicatari es és heterogeni (amb un compliment parcial d'aquests requeriments), entenem que els requeriments esmentats són una funcionalitat desitjable però no un requeriment ja que sinó l'eina de monitorització condicionaria els equips a utilitzar als punts de servei . És així? 05/09/2022 11:37h
És un requeriment obligatori de la solució de monitoratge avançat, analítica de dades i integració. La plataforma ha de tenir els connectors necessaris i el suport corresponent.
Dins del plec administratiu s'indica que es recomana no excedir les 100 pàgines per a la redacció de la proposta inclosos els annexos. Donat que dins dels annexos s'han d'incloure informació associada als CVs dels perfils associats a l'equip de treball definit, necessitaríem saber si aquests també comptabilitzen dins de la limitació de pàgines definida. 02/09/2022 13:27h
El volum de pàgines que ha de contenir la proposta es recomanable i no obligatòria. Per tant, es pot excedir de la limitació de pàgines sempre i quan la informació a incloure es consideri rellevant per completar l'oferta
Al Plec de Prescripcions Tècniques, pàgina 25, apartat "Requeriments monitoratge avançat, analítica de dades i integración", s'estableixen un conjunt de requisits per les eines de monitorització. El requisit "REQ.108" estableix que: "la plataforma de dades utilitzada ha d'estar certificada per Common Criteria ISO/IEC 15408". Entenent que aquest requisit té com a objectiu garantir que l'eina proposada compleix amb requisits de seguretat, podem suposar que serien acceptables certificacions equivalents en l'àmbit de seguretat, com ara, NIST, FIPS, Risk Management Framework (RMF), Cybersecurity Maturity Model Certification (CMMC), SOC3, ISAE 3000, ISO/IEC 27001, 27017,27018, etc En cas afirmatiu, es podria aportar un llistat de certificacions equivalents a ISO/IEC 15408 que serien acceptades? 30/08/2022 11:27h
Correcte, l'objectiu és garantir que l'eina proposada compleix amb els requeriments de seguretat i per tant certificacions equivalents seran vàlides.
Eines de monitoratge: Dins la proposta de monitoratge se sol·licita la descripció d'infraestructures, equips i serveis. Són vàlides solucions que facin ús de tecnologies cloud o SaaS, o bé, tot s'ha de fonamentar en equipament on premises? 30/08/2022 11:24h
Tal com es diu en el plec en el REG.105, la solució pot ser tant física com virtual com núvol.
A la pàgina 84 del document PCAC diu: Criteris valorables mitjançant un judici de valor (Fins un màxim de 49,00 punts) El criteris valorables mitjançant un judici de valor són els mateixos pels dos lots de la licitació. Per a cadascun dels criteris sotmesos a judici de valor es realitzarà una valoració tècnica atenent als aspectes valorables indicats en cadascun dels criteris. En el cas que una oferta superi el 90% de la valoració total de cada criteri, s'obtindrà la puntuació final aplicant la fórmula de la Directriu 1/2020 d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica, aprovada per la Direcció General de Contractació Pública, que és la següent: Pop=P * VTop/VTmv On: Pop és la puntuació de l'apartat per a l'oferta a valorar. P és la puntuació màxima de l'apartat. VTop és la valoració tècnica de l'apartat per a l'oferta que es puntua. VTmv és la valoració tècnica de l'apartat amb millor valoració. Cadascun dels criteris s'avaluarà en una escala de 0 al màxim de punts establerts en cada apartat, en la que 0 correspondrà a una valoració que no fa cap aportació sobre els mínims exigits i la màxima puntuació correspondrà a l'aportació que representi el major valor afegir per sobre dels mínims exigits, d'acord amb les pautes establertes. ¿ Què s'entén per 'valoració total de cada criteri' s'entenen ja que hi ha força criteris que tenen fins a 4 nivells de valoració ¿ En cas que no sigui d'aplicació la fórmula assenyalada, quina serà la fórmula a aplicar? 26/08/2022 12:01h
La valoració total de cada criteri és la puntuació màxima que apareix en cadascun dels criteris, que és el resultat de la suma dels subcriteris del propi apartat.

En cas que cap oferta presentada superi el 90% de la puntuació màxima establerta per cadascun dels criteris, la puntuació atorgada serà el valor obtingut en la seva valoració tècnica inicial, sense aplicació de cap fórmula, d'acord amb el que estableix la Directriu 1/2020 d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica.

Per tant, si la valoració del criteri en qualsevol de les ofertes no supera el llindar del 90% de la puntuació màxima, no s'aplicarà cap fórmula a la ponderació atorgada al criteri. En cas que la valoració del criteri superi el llindar del 90% de la puntuació màxima en almenys una de les ofertes, s'aplicarà la fórmula que consta al PCAP al criteri i per a la totalitat de les ofertes valorades.
D'acord amb la clàusula 9.3 PCAP, que remet a l'article 75 LCSP, les empreses licitadores i les UTE podran recórrer a la capacitat d'altres entitats per tal d'acomplir la solvència tècnica i professional. No obstant, en la lletra G.2 del Quadre de Característiques es fa explícita referència a l'acumulació de solvència per part dels membres integrants de la UTE però no consta la possibilitat d'integració de solvència per mitjans externs, i en la clàusula 8.1.c) PCAP s'indica que estaran facultades per subscriure el contracte les empreses que disposin de la solvència indicada en la lletra G.2. 2.1. Atès l'exposat, s'admet per a aquesta licitació que l'empresa licitadora o, en el seu cas, la UTE recorri a la capacitat d'altres entitats per tal d'acomplir la solvència tècnica i professional sense cap límit? 26/08/2022 11:58h
Sí, efectivament. D'acord amb l'article 75 de la LCSP, les empreses licitadores, tant si es presenten individualment o amb el compromís de constituïr-se en UTE, podran recòrrer a la capacitat d'altres entitats per tal d'acomplir amb la solvència tècnica i professional sense cap límit. Cal no confondre l'acumulació de la solvència de les empreses integrants d'una possible UTE, aquesta acumulació no es pot considerar ni declarar com a recurs a terceres entitats, el recòrrer a tercers fa referència a empreses que no formen part del rol licitador i que cedeixen solvència. Quan l'acumulació de les solvències de les empreses integrants d'una UTE és suficient, no es considera recurs a tercers a l'ampara de l'article 75 de la LCSP.
A l'apartat 2.1.3.1 de Plec de Prescripcions Tècniques, es defineix ¿ Crític: punts de servei de criticitat alta amb equips de client i circuits redundats i amb infraestructures d'accés d'alta disponibilitat. Els dos circuits que arriben al punt de servei han d'estar dotats de la màxima diversificació física disponible sobre la planta existent, i han de tenir connexió a dos elements de xarxa agregació/troncal diferenciats de l'adjudicatari. Als llistats Excels amb el detall de les seus de la Generalitat ( Annex I ) identifiquem els serveis crítics aquells que tenen el sufix _C, tal com s'interpreta de les taules del punt 2.2.1 en aquest cas, ¿ Si a l'annex 1 es marca amb un "1" a les columnes i-AC, ¿vol dir que realment hi ha dos circuits redundats en aquella seu? ¿O només s'entrega un únic circuit? Exemple A ¿ D'altra banda quan apareix un "2": seria un únic accés però redundat? ¿O estem parlant de que realment es tracta de 2 circuits redundats cadascun i que per tant s'han d'entregar 4 circuits? ExempleB Preguntes: 1. A l'exemple A No hi ha cap servei amb el sufix _C, però la columna H indica que son critiques, es correcte que els serveis siguin crítics? 2. A l'exemple A interpretem que s'han de aprovisionar dos serveis crítics ( redundats, es a dir diversificació de circuits i d'equips ) a la ubicació UBI 000865? 3. Per confirmar, a l'exemple B caldria aprovisionar dos serveis crítics de 1 G i un servei no crític d'accés a internet? 4. De les seus tipificades com a "Crítiques" hi ha moltes més de 100Mbps que no pas de 1Gbps. ¿És correcta aquesta dada? 5. ¿Quin és l'ample de banda que es requereix per les connexions especials del Lot 2? 10/08/2022 09:18h
Quan s'indica un 1 , és que només hi ha un servei de connectivitat, que depenen del tipus pot ser redundat o no ( estándar no redundat, crític redundat )
S'indica un 2 és que hi ha 2 serveis de connectivitat de la modalitat especifica que pot ser redundat o no
1.L'annex indica que la seu és crítica o no, però idenpendentment del servei de connectivitat indicat, s'ha de mirar la tipologia de servei per saber si és servei de connectivitat crític o no.
2.A l'exemple A hi ha 2 serveis de connectivitat, però els 2 són estandards tal com indica la tipologia ( sufix -E vol dir estàndard )
3.A l'exemple B igual, tots son serveis estandards tal com indica el sufix -E
4. Correcte
5. Els serveis de connectivitat específica dins l'annex I. ( detall de serveis ) hi ha una pestanya amb el llistat de serveis amb una columna on s'especifica el cabal de cada connexió.
Al full de càlcul 'Annex I: detall de Serveis -Lot 2 a la pestanya 'serveis recurrents SCE no apareix cap coordenada ni codi Gestal que permeti la seva correcta identificació. És possible disposar d'algun d'aquests identificadors? El servei identificat com a ID13, té els dos extrems a la mateixa adreça. És correcte? 08/08/2022 12:51h
No es disposa d'aquest identificador, malgrat amb les dades que apareixen haurien de ser suficients per identificar les seus.

Respecte el servei identificat com a ID13, no és la mateixa adreça, tot i que es el mateix carrer un extrem és el núm. 23 i l'altre el 43.
Al full de càlcul de l'Annex I : Detall Serveis ¿ Lot 2 apareixen 2 ubicacions a Berlin: Al full serveis recurrents a la fila 2795 apareix l'adreça FRIEDRICHSTR, 185 Al full de Serveis recurrents SCE a la fila 8 apareix l'adreça CARRER CHARLOTTENSTR 18 N/A BERLIN És correcte, són dues ubicacions diferents? 08/08/2022 12:45h
És una sola ubicació; l'adreça correcta és FRIEDRICHSTR, 185
En relació a l'expedient de l'assumpte i referent a ambos lots, ens seria d'utilitat conèixer referent a l'apartat 4.6 "Eines de governança del servei" es requereix que l'adjudicatari faci servir les eines proposades pel CTTI, es faci càrrec dels costos d'integració amb tot aquest seguit d'eines, etc. Però no es dona el detall de quines eines són exactament. Si us plau, ens podrien indicar quines eines fa servir el CTTI exactament? Nom d'aquestes eines? 08/08/2022 12:44h
La eina principal de tiqueting és Remedy, la resta d'eines estan en evolució i podent canviar en el moment d'adjudicar.
En cap dels documents publicats hem vist cap indicació sobre la propietat dels equips terminals de client (CPE) que calgui subministrar per reemplaçar els existents, ni les condicions econòmiques en cas que hagin de ser propietat del CTTI. Podeu aclarir aquest extrem? 08/08/2022 12:41h
És un plec de serveis i per tant la propietat dels equips és del proveïdor i no es contempla la recompra dels equips a la finalització
Referent al punt del Plec de Prescripcions Tècniques "4.7.1 Gestió de Peticions". De cara a poder dimensionar correctament el servei de postvenda fora necessari conèixer el volum de peticions i incidències que el CTTI té de manera anual (en promig). ¿Ens podrien facilitar aquesta dada? 08/08/2022 12:34h
El volum anual aproximat del contracte actual de peticions és de 1700 i d'incidències 5000
Tant a l' "Annex I. Detall Serveis ¿ Lot 1" com a l' "Annex I. Detall Serveis ¿ Lot 2" hi ha dues tipologies d'accessos de nivell 2: aquells que connecten dos punts de servei (PDS) i altres circuits que connecten un PDS contra el NUS. El punt on es descriuen al Plec de Prescripcions Tècniques és el següent:"2.1.1 Serveis recurrents" 1. Serveis de connectivitat PUNT DE SERVEI - NUS o Consisteixen en la connectivitat extrem a extrem de qualsevol punt de servei Gencat amb el NUS de Comunicacions Central Gencat. o En l'actualitat la majoria d'aquests serveis de connectivitat són de nivell 3. Els de nivell 2 es donen en punts de servei on el nivell 3 és gestionat pel Nus de Comunicacions Gencat. Es preveu que a l'inici del contracte aproximadament la meitat dels serveis puguin passar a ser de nivell 2 per l'adjudicatari. o Durant l'execució del contracte es preveuen migracions de connectivitat per homogeneïtzar la connectivitat i que el Gestor del Nus de Comunicacions gestioni el nivell 3/SD-WAN de tots els punts de servei, quedant l'adjudicatari d'aquest servei com a proveïdor del nivell 2. 2. Serveis de connectivitat PUNT DE SERVEI - PUNT DE SERVEI o Consisteixen en un servei de transport transparent entre dos punts de servei de Gencat sense necessitat de passar pel NUS de Comunicacions Central Gencat. o En l'actualitat la majoria d'aquests serveis són serveis de nivell 2 i altres serveis de connectivitat específica (PaP no ethernet, etc.). ¿Aquests circuits que van contra el NUS s'han de connectar contra els dos CPDs? ¿O només contra un d'ells? 08/08/2022 12:22h
Tots els serveis definits contra els nus sempre s'han de connectar contra tots els CDPs del Nus
En relació a l'expedient de l'assumpte i referent a ambos lots, ens seria d'utilitat resposta al següents punts ¿ Tant a l' "Annex I. Detall Serveis ¿ Lot 1" com a l' "Annex I. Detall Serveis ¿ Lot 2" hi ha seus amb adreces indefinides. Per exemple: o UBI.000305 - Avinguda MEDITERRANI, S/N o UBI.000307 - Avinguda PAISOS CATALANS, S/N o Etc Hi ha les coordenades, ¿però no es podria disposar de l'adreça completa? ¿O són seus sense numeració de carrer? 08/08/2022 12:20h
La informació facilitada és la que disposem actualment.
En la lletra G2 del Quadre de Característiques, indica que les empreses hauran d'acreditar la realització d'un mínim de treballs o projectes similars, que corresponguin a l'objecte del contracte, amb clients públics o privats, en el transcurs dels últims tres anys. Atès que d'acord amb la lletra A1 del Quadre de Característiques l'objecte del contracte és el servei de connectivitat de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, incloent els serveis recurrents i els serveis sota demanda, i que aquest requereix a la seva vegada de diversos components o prestacions que poden diferenciar-se, es sol·licita específic aclariment respecte si seran considerats treballs o projectes similars els següents. 1.1. Es considerarà projecte o treball similar als efectes d'acreditar la solvència la prestació de serveis majoristes en modalitat bitstream i fibra fosca? 1.2. Es considerarà projecte o treball similar als efectes d'acreditar la solvència la prestació de serveis d'operació, manteniment de xarxa de fibra òptica backhaul i accés per a prestació de serveis FTTH i MPLS, i instal·lacions i manteniment de clients B2B i B2C? 1.3. Es considerarà projecte o treball similar als efectes d'acreditar la solvència el subministrament, instal·lació i suport d'una xarxa d'autoprestació mitjançant tecnologia xWDM sobre diferents anells òptics? 1.4. Es considerarà projecte o treball similar als efectes d'acreditar la solvència la realització de treballs de desplegament de xarxa per a prestació de serveis FTTH i MPLS? 08/08/2022 12:19h
L'objecte és de serveis de connectivitat, per tant tots els serveis de connectivitat indicats són vàlids per declarar la solvència
A la pàgina 98 del document PACAP diu: Addicionalment a aquesta informació caldrà incorporar els fulls excels Proposta Crítics i Best Effort - Lot 1.xls i Proposta Critics i Best Effort - Lot 2.xls degudament complimentats per tal de descriure els serveis crítics i best effort de la proposta.1.2. Serveis sota demanda ¿ En els annexos no s'han trobat models d'aquests fulls de càlcul ni la informació que han de contenir. Ens poden indicar els contingut? 03/08/2022 15:01h
Els fulls d'Excel "proposta Crítics i Best Effort" tant pel LOT 1 com pel LOT 2, estan publicats a l'apartat "Avisos" sota el títol "Annexos presentació Sobre B".
7.  A l'apartat "A6 Mecanisme d'ajust contractual" del PCAP (pàgina 6) s'indica el següent: "Atès que la present licitació precedeix el futur model de connectivitat, desenvolupat per el Pla Estratègic d'Infraestructures Digitals (PEID), s'ha establert un mecanisme d'ajust contractual per el qual es regulen les condicions i procediments per els que l'empresa adjudicatària de la present licitació, juntament amb el CTTI, haurà de migrar els serveis a l'adjudicatari del futur model de connectivitat. La migració dels serveis objecte d'aquesta licitació al futur model de connectivitat, s'activarà a l'inici del segon any del contracte de la present licitació sempre i quan es disposi del nou model de connectivitat desenvolupat per el PEID (¿) Nombre de serveis a migrar: El màxim de serveis a migrar que s'establiran en cada Comitè de migració serà 686 serveis pel Lot 1 i 667 serveix pel Lot 2. El CTTI podrà sol·licitar un nombre inferior de serveis a migrar però mai podrà sol·licitar un nombre superior al màxim establert." Cronograma del mecanisme d'ajust contractual Lot 1: 3.245 Serveis Lot 2: 3.169 Serveis Entenent que l'escenari descrit al plec es un escenari potencial i vinculat al desenvolupament el nou model de connectivitat de la Generalitat: 7.1.     Pregunta 1: Es possible disposar del detall addicional de la tipologia de serveis a migrar potencialment a partir del 1T de l'any 2 de contracte (per exemple, àmbits geogràfics i/o tipologia de serveis d'acció prioritària per la Generalitat)? 7.1.     Pregunta 2: Es possible disposar d'informació addicional del possible pla de migració a partir del 1T de l'any 3 de contracte? 25/07/2022 10:44h
És un escenari estimat d'implantació vinculat al nou model de connectivitat que encara està en procés de definició i que per tant no disposa de planificació més acurada.

5.       A l'Annex 1, detall de serveis de Lot 2 es defineix el següent respecte als serveis de connectivitat especifica: "ID03 SCE_INT_CLOUD (AMSTERDAM i DUBLIN) ID04 " 6.1.     Pregunta: Contra quina plataforma al núvol es sol·licita aquesta connectivitat? 25/07/2022 10:39h
"Actualment les connectivitats de cloud públic són amb:

Amsterdam: Microsoft Azure
Dublín: Amazon web services (AWS)"


4. A la Pàgina 23 del PPT es defineix l següent: El servei d'Accés a Internet Local, inclourà els següents elements i funcionalitats: ID Descripció (REQ.84) Equipament d'usuari final amb un mínim 4 ports fast Ethernet amb WIFI. (REQ.85) Configuració, operació i manteniment del servei. (REQ.86) Funcionalitat NAT. permet que diversos ports de la LAN de l'uauari final puguin accedir simultàniament a Internet. (REQ.87) Cablejat intern inclòs. 4.1.     Pregunta: Quins cablejats s¿han de tenir en compte en els serveis d¿Internet local? Quants fuetons? Distància màxima? 25/07/2022 10:38h
Els cablatges interns fan referència tant a les tirades en planta interna per arribar al rack de comunicacions i/o ubicació de prestació de servei requerida, com els fuetons d'usuari. Un mínim de dos fuetons quan sigui necessari.
3. Pàgina 17 del PPT: Amb quin tipus d¿interfície s¿han d¿entregar els enllaços de 100 Gbps als equips del NUS tant pels enllaços de nivel 3 com pels enllaços de nivel 2 en W? (REQ.31) Enllaços agregats (100Gbps+100Gbps a cada node central del NUS). (REQ.67) Es subministraran interfícies de 100 Gbps d'alta disponibilitat en configuració Actiu-Actiu ampliables quan el trànsit cursat superi el superi el 40% de la capacitat nominal dels enllaços. 25/07/2022 10:35h
S'utilitzan interfícies de fibra multimode de curta distància o monomode de mitja distància fins a 10Km. Si per motius de servei o arquitectura l'adjudicatari fes una proposta diferent, haurà de facilitar tots els connectors necessaris, també pels equips de Nus de Comunicacions (Cisco ASR9000).

2. A l'apartat "2.1.3.1 Nivells de criticitat", página 10 del PPT es defineix la criticitat dels Punts de Servei. Entre d'altres, es defineix el següent: Cal destacar un nivell de servei addicional donada la seva singularitat: - Molt crític: punts de servei de criticitat màxima. En aquests casos es requereix dversificació de camí i d'operador amb els accessos clarament diferenciats. L'accés principal és dut a terme sempre que és possible amb fibra òptica pròpia de la Generalitat, i queda fora de l'abast, mentre que l'adjudicatari haurà de proveïr el camí secundari de la forma diversificada sense compartir infraestructures d'accés en cap punt amb el camí principal. En aquests casos el servei de nivell 3/SDWAN el proporciona el NUS de Comunicacions. Pregunta: Al PPT ni als annexes publicats es defineixen quines son les seus catalogades com a Molt Crítiques. Es possible disposar d'aquesta informació? 25/07/2022 10:31h
Les ubicacions on hi ha serveis molt crítics es poden identificar a l'annex.I Detall de Serveis, del plec de prescripcions tècniques: són totes aquelles ubicacions on hi ha un o més serveis de nivell 2 cap al Nus de comunicacions (NUS_N2_xxx_E).


1.       Dubte respecte al temps màxim de migració previst als plecs: 1.1.     A l'apartat "3.1 Fases del Servei" del PPT, pàgina 31 s'indica el següent: "La transició s'estendrà durant un màxim de 3 mesos des de la data d'inici de contracte, si bé les ofertes podran reduir aquest termini. Durant la transició es duran a terme les següents activitats: -Transferència: El nou adjudicatari rebrà suport de l'adjudicatari actual, que facilitarà i col·laborarà en el traspàs de coneixement així com en l'habilitació de l'operació. En aquest moment, l'adjudicatari actual continua realitzant la prestació del servei i assolint els ANS actuals. Aquesta fase tindrà una durada màxima de 2 mesos. -Prestació en transició: El nou adjudicatari comença a prestar el servei amb els seus propis mitjans, encara que els ANS segueixen sent els de la prestació actual. Durant la mateixa, el nou adjudicatari serà l'únic responsable de la prestació del servei i començarà a facturar el servei. Tindrà una durada màxima d'un mes. 1.2.     D'altra banda, a l'apartat "3.2.1 Pla de transició del Servei", pàgina 32 del PPT s'indica el següent:  "3.2.1 Pla de transició del servei: El pla de transició haurà de complir amb els següents principis: ¿ El pla de transició no excedirà, en cap cas, el termini màxim de 4 mesos des de la data d'adjudicació. ¿ El pla de transició ha de garantir que no hi haurà cap interrupció del servei i que es realitzarà una transferència de coneixement adequada. En cas de no poder completar la transició d'un servei en el temps definit per causes imputables al contractista (per exemple, retard en la presentació dels plans de transició, incompliments de calendari validats, retard en la incorporació dels recursos), el CTTI es reserva el dret de resoldre el contracte de serveis o perllongar el període de transició del servei en qüestió. En aquest darrer cas, l'adjudicatari assumirà les despeses necessàries per a la continuïtat del servei per part de l'actual contractista fins a la correcta transició. El Pla de Transició del Servei, haurà de tenir els següents continguts: ¿ Planificació detallada d'activitats del procés de transferència del coneixement. ¿ Pla de fites principals de la transició. ¿ Pla d'activació del servei." 1.3.     Pregunta: el termini màxim de migració dels serveis son els 3 mesos que s'indiquen a l'apartat 3.1 o els 4 mesos que s'indiquen a l'apartat 3.2.1? 25/07/2022 10:26h
El termini màxim de transició és de 4 mesos.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya