Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Reus Serveis Municipals, S.A.
Codi d'expedient:
AT21066

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Bon dia, referent al Aval provisional en el PCA s'indica el següent: "Resguard acreditatiu de la constitució de la garantia provisional de 60.654,00 ¤, d'acord l'establert a l'apartat K del quadre de característiques del PCAP. Posteriorment es farà arribar l'original a les oficines d'Aigües de Reus." Entenem que al sobre digital podem insertar una copia del l'aval i que el mateix dia de presentació em de portar l'original a les oficines d'Aigües de Reus, es així? Gràcies, 22/02/2022 11:34h
Bon día,
Si correcte, l'original de l'aval s'ahuria de lliurar o enviar a les oficines d'Aigues de Reus previ a la data de finalització del termini de presentació de proposocions.
Bona tarda, En el "Annex 8: Disposicions relatives a l'execució de les obres derivades de l'acord marc" del Plec de Clàusules Administratives Particulars s'indica que: "A tots els efectes s'entendrà que a les ofertes presentades i als preus s'hi troben incloses totes les despeses que l'adjudicatari haurà de suportar pel compliment de les prestacions contractades com són: les generals, financeres, d'assegurances , transports , desplaçaments , benefici industrial, així com els impostos, taxes i gravàmens que recaiguin sobre els contractes derivats de l'acord marc o siguin conseqüència de la seva execució, i també l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA)." Vol dir això que els preus unitaris de les taules de l'ANNEX 6: QUADRES DE PREUS UNITARIS PER CAPÍTOLS ja inclouen un 21% d'IVA? Gràcies. 16/02/2022 16:11h
Bona tarda,

Efectivament la frase del PCAP a la que fan referència dona peu a error, ja que realment en els preus unitaris de l'Annex 6, està inclòs tot el que s'esmenta (transports, desplaçaments, benefici industrial, etc) menys l'IVA, l'IVA no hi està inclòs.

Aquests preus unitaris seran d'aplicació únicament en obres d'adjudicació directa, o en aquells casos que manquin preus de referència, per tota la resta d'actuacions es demanarà oferta en base a una memòria o projecte amb preus i condicions especifics i habitualment tampoc l'IVA estarà inclòs.

Atentament
Bona tarda, Referent al preuari de l'annex 6, tenim els següents dubtes sobre alguns dels preus descrits. Referent al capítol ESCOMESES: Les posicions tipus 3C, tipus 7C, tipus 11C, tipus 15C, tipus 19C i tipus 23C; sembla que tenen un preu erroni ja que descriuen imports sensiblement inferiors als de posicions similars del mateix capítol. Referent al capítol SEGURETAT I SALUT: Entenem que la totalitat de les posicions del capítol són errònies, ja que els imports descrits són excessivament elevats. Poden verificar-los? Gràcies i salutacions, 04/02/2022 13:16h
Bon dia,

Efectivament en l'annex 6, hi ha alguns preus erronis, concretament en els capítols d'escomeses i seguretat i salut així com també en algunes descripcions del capitòl de canonades. Procedim a publicar tota la base de preus revisada i corregida per tal que les empreses interessades les tinguin a l'abast en un sol document.

Disculpin les molèsties
Seria possible realitzar alguna visita a les instal·lacions existents? 02/02/2022 08:59h
Bon dia,

Si revisen el plec veuran que es tracta d'un acord marc per a la creació d'una borsa de contractistes homologats per a realització d'escomeses i d'obres bàsicament en les xarxes de Reus, i ja es preveuen també en el plec les modalitats d'adjudicacions a traves de contractacions derivades, les quals disposaran majoritàriament de projectes i/o memòries valorades o de la definició necessària per ofertar o certificar. Per tant, es considera que no és necessària cap visita a les instal·lacions, ni entenem que aporti res, ja que les feines son especialment en xarxes soterrades en les que poc hi ha a visitar i en qualsevol cas les actuacions a realitzar, ja s'aniran concretant amb cada oferta o adjudicació a les empreses que siguin seleccionades per formar part de la borsa.
En tot cas, les visites poden ser adients quan es licitin ja actuacions derivades concretes als integrants de la borsa.

Atentament
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya