Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Per motius tècnics vinculats a la propera posada en funcionament de la nova Plataforma de Serveis de Contractació Pública està programat un segon tall de servei de la Plataforma, que comportarà que no estigui disponible del divendres 24 de febrer a les 8h fins al dilluns 27 de febrer a les 8h aproximadament -la durada exacta d'aquest interval previst constarà inscrita en el Registre d'incidències de la pròpia Plataforma.

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Banc de Sang i Teixits (BST)
Codi d'expedient:
CSE/1000/1100002514/23/PO

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Bon dia; ens agradaria saber si a l'oferta hem de presentar els CVs de tot l'equip que formarà part del projecte. I en aquest cas si ha d'indicar-se nom i cognoms del recurs. Gràcies! 21/06/2022 17:13h
Si,

cal afegir els CV complerts de tot l'equip que participarà, organitzat de tal forma que quedi clar quin serà el rol en aquest projecte de cada membre de l'equip. Experiencia en aquell rol, Cal posar noms, cognoms, titulació, tot el seu CV (inclou l'anterior a l'empresa en que esta treballant), estudis, masters, anys d'inici i fi d'estudis, anys d'inici ,fi de totes les empreses que han estat, en quin rol. Si s'escau link de linkedin.

Asegurar que tots els perfils que es presenten en la proposta serán els que vindran al projecte. I que els principals són els que assistiran el dia de l'exposició.

En el cas dels perfils més tècnics programadors, si és un volum alt de persones i son persones que no estaran en el capdavant del projecte , ni del propi equip de programadors, ni en els comités d'equips, indicar " en volum" quantes persones hi hauran, i tipología de tiulacio.

Es podría fer addicionalment, una taula resum de cada perfil, per equips i resum de titulació, anys d'experinecia, rol en el projecte, equip en el que estarán, etc. Per tal de facilitar la lectura i comprensió de tal volum de cv

en el cas que hi hagin dades que es puguin considerar confidecials , cal advertir-ho de forma expresa en la documentació, això fara que BST les tracti com a tals

gracies
Hola. Arrel de la pregunta i resposta publicada sobre la "Proposta de temps extraordinari de desenvolupament del projecte (amb les mateixes condicions tècniques del contracte inicial)". Voliem preguntar i entenem que aquesta "possibilitat de que es disposi de més temps per realitzar el projecte,..., sense modificació del pressupost i abast inicial" no comportaria la realització de més hores que les estimades i acordades per l'abast del projecte. Addicionalment i en relació a la resposta que es va donar anteriorment, que aquest plantejament és una opció. Us voliem demanar si podeu descriure si existeixen altres opcions o elements en el que aquest criteri objectiu tingui relació o impacte. Gràcies 20/06/2022 08:40h
Comportarà les hores necessàries per realitzar el projecte.
No hi ha d'altres opcions ni elements que tinguin relació o impacte en aquest criteri.
Hola. Arrel de la pregunta i resposta publicada sobre la "Proposta de temps extraordinari de desenvolupament del projecte (amb les mateixes condicions tècniques del contracte inicial)". Voliem preguntar i entenem que aquesta "possibilitat de que es disposi de més temps per realitzar el projecte,..., sense modificació del pressupost i abast inicial" no comportaria la realització de més hores que les estimades i acordades per l'abast del projecte. Addicionalment i en relació a la resposta que es va donar anteriorment, que aquest plantejament és una opció. Us voliem demanar si podeu descriure si existeixen altres opcions o elements en el que aquest criteri objectiu tingui relació o impacte. Gràcies 20/06/2022 08:39h
Comportarà les hores necessàries per realitzar el projecte.
No hi ha d'altres opcions ni elements que tinguin relació o impacte en aquest criteri.
En relació a la pregunta que s'ha publicat sobre la "Proposta de temps extraordinari de desenvolupament del projecte (amb les mateixes condicions tècniques del contracte inicial)" i les seves implicacions. Entenem que davant la possibilitat de que es disposi de més temps per realitzar el projecte, quina es l'oferta temporal de cadascun dels licitadors, sense modificació del pressupost i abast inicial. És correcte? 16/06/2022 15:24h
De la lectura de les bases administratives i tècniques de la licitació es desprèn que aquesta es una opció per als licitadors interessats.
Hola. Volíem saber quines implicacions i consideracions te el criteri objectiu "Proposta de temps extraordinari de desenvolupament del projecte (amb les mateixes condicions tècniques del contracte inicial)". Gràcies 16/06/2022 08:40h
La proposta de temps extraordinari ho han de modular els licitadors en la seva proposta, prenent com a base l'establert en el PPT.
Hola. Voliem preguntar, quin és el sistema d'autenticació dels usuaris del portal bancsang.net i donarsang.gencat.cat? LDAP, custom, etc?. Gràcies 16/06/2022 07:41h
Inicialment via LDAP del BST, però pendent confirmació del model autentificació del HES CatSalut.
A l'apartat 4.5 del plec de tècnic s'indica que el pla de facturació es definirà a l'inici del projecte en base a fites. Existeix una previsió de com serà aquest pla de facturació; anirà al·liniat amb la despesa del pluriannual? 15/06/2022 15:02h
El pla de facturació es definirà en l'etapa de requeriments i anirà alineat amb la despesa pluriannual.
Bon dia. En el moment de presentació de l'oferta, com s'acreditaran els criteris avaluables automàticament del Sobre C que no pertanyen a l'oferta econòmica (equip de resolució d'incidències, proposta d'equip de coordinació intern, proposta de temps extraordinari de desenvolupament del projecte)? Hi ha algun annex específic? Moltes gràcies. 15/06/2022 12:29h
El format és lliure. Sobretot tenir en compte que tot allò avaluable automàticament ha d'incorporar-se en el sobre C.
Hola. Voliem preguntar, quin és el sistema d'autenticació dels usuaris del portal bancsang.net i donarsang.gencat.cat? LDAP, custom, etc?. Gràcies 15/06/2022 07:21h
CSE/1000/1100002514/23/PO
Hola, voliem demanar un aclariment sobre la informació relacionada al Quadre de Característiques del plec administratiu. Pàgina 1. En el punt B2, s'informa que les hores pel projecte seran de 75.296 hores i que addcionalment es contemplen 8.000 hores de contingència. Seguidament, s'informa que el total d'hores seran de 84.188,54 hores. Però aquesta quanitat no correspon a la suma de les 2 primeres. Entenem que el total d'hores son de 83.296 hores. 14/06/2022 16:11h
En aquest punt es diu "Addicionalment es contemplen MÉS de 8.000 hores de contingència", sent aquest un número aproximat i estimatiu. Per tant, el total d'hores previst és el que allà s'indica (84.188,54 hores).
Bona tarda. En la pàgina 28 del PCAP s'indiquen els documents a incloure en el Sobre A; no obstant això, no coincideixen amb els que apareixen en la plataforma i en una resposta anterior. Ens poden confirmar quina és la relació correcta de documents a presentar en el Sobre A? Moltes gràcies. 14/06/2022 15:28h
Com ja s'ha indicat anteriorment, en el sobre A cal presentar la documentació administrativa, corresponent al DEUC i a la declaració responsable de l'annex 2. Tots els documents es troben adjunts en el ZIP anomenat "Annexos_2514".
Bona tarda. Tenim un dubte respecte al punt 3.2.36. PTV_Webs del BST: Desenvolupar dins de la plataforma del BST. S'indica que el contractista ha de construir dues webs públiques, la web corporativa i la de donar sang. Entenem que cal desenvolupar els requeriments descrits a l'àrea privada del donant, i el portal per fer/gestionar comandes (amb tot el detall indicat al plec) però que no es tracta d'evolucionar la part estàtica actual del web https://www.bancsang.net (p. ex. Informació corporativa, tota la informació que hi ha a Donants, Pacients, Professionals, R+D+I, Blog ). És correcte?. Gràcies 14/06/2022 07:44h
Si, és correcte el que dieu.
Buenos días Consulta en referencia a su Pliego: Codi d'expedient CSE/1000/1100002514/23/PO ¿Para qué es el anexo 2 que incluyen en la documentación del pliego? (está en la carpeta del DEUC) ¿Dónde iría? En el Anexo 2 indican que es: DECLARACIÓN RESPONSABLE QUE SUSTITUYE LA DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA ESTABLECIDA EN LA CLÁUSULA 8 DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS Y la cláusula 8 de PCAP no existe, acaba en la VII (pag 43) ¿¿?? Gracias! 13/06/2022 11:32h
L'annex 2 és una declaració responsable, forma part de la documentació administrativa que s'ha d'incorporar al sobre A, junt amb el DEUC.
Buenos días Consulta en referencia a su Pliego: Servei de desenvolupament del software de la nova plataforma de gestió decomponents sanguinis per al Banc de Sang i Teixits Codi d'expedient: CSE/1000/1100002514/23/PO La descripción de los contenidos de los Sobres B y C es diferente en el pliego técnico y el Pliego de cláusulas administrativas particulares. PLIEGO TÉCNICO SOBRE B: Propuesta técnica SOBRE C: Oferta económica PCAP En cambio, en el Pliego de cláusulas administrativas particulares, dicen que la oferta económica va en el sobre B, y no dicen nada de qué va en el sobre C Pueden aclarar el contendido de los sobres por favor?? Es algo así?? SOBRE A - DEUC - Compromiso de adscripción de medios materiales y/o personales … ¿qué anexo sería para esto? SOBRE B – > OFERTA TÉCNICA (según índice descrito en el pliego técnico, en su apartado 10) SOBRE C – > OFERTA ECONÓMICA (según plantilla anexo C, entendemos) Gracias! 13/06/2022 11:30h
En el PCAP es diu "Si s'han establert tant criteris d'adjudicació avaluables en funció d'un judici de valor, com criteris quantificables de forma automàtica, les empreses licitadores han d'incloure en el sobre B tota la documentació relacionada amb els criteris d'adjudicació sotmesos a judici de valor i en el sobre C la documentació relativa als criteris quantificables de forma automàtica". Això va en consonància amb el previst al PPT:
- Sobre A: documentació administrativa (DEUC i declaració responsable de l'annex 2)
- Sobre B: proposta tècnica i amb criteris avaluables segons judici de valor
- Sobre C: oferta econòmica i amb criteris avaluables de forma automàtica (annex C)
Dada la complejidad del proyecto, ¿sería posible la ampliación del plazo para presentación de ofertas? Aplazamiento de 1 semana. 13/06/2022 07:35h
Les licitacions per a projectes finançats per fons europeus tenen un terminis d'execució pautat per les normes europees i, en aquest cas, ja s'han donat uns dies addicionals per la magnitud del projecte, de manera que s'ha de mantenir el calendari previst.
Bon dia, varies preguntes de moment dins abast FUNCIONAL: 1)Abast/Comp.Sanguinis. Donacions autologues i dirigides: Coneixent el us de ISBT128 per part del BST i en relació a ISBT ST-001-ISBT-128-Standard-Technical-Specification-v5.10.0.pdf: .Es vol /voldrà (p.e. per futur ús ter.cel.lular) diferenciar sub tipus de donacions com a la ISBT (directed, Family reserved, Dedicated, Designated)? 2)Funcionalitats multi-integració. Per posar un exemple (n'hi han varis sol.licitats dins el plec): Entrada mostres biolog. Ha de poder enviar informació a altres eines informàtiques: eina de progenitors, eina de laboratori, SAP, etc. Per indicar que els productes han arribat al Banc de sang. . Vol dir integrar-se amb n sistemes per informar la mostra. Ha de ser doncs necessari en la definicio de cada donació / extracció / mostra el poder configurar el sistema destí on informar o, es permet que aquestes accions, puguin configurar-se tipus export unic de eina A multi distirbuit per eina B (p.e., genero registre per mostra i Mirth envia a n sistemes definits per event) 3)Integració LIS: . Cal només integració amb SIL o e realment es necessaria capacitat de gestió operativa LIS en l'eina? Exemple: Un canvi de resultat Antigen es fa al LIS sempre o, es pot fer a l'eina de gestio de sang? En aquest cas, cal informar directament al SIL del canvi resultat? En relació, cal gestió HLA amb codificació NMDP? 4)Integració maquinari fraccionament . Es realment necessari connectar-se amb centrífugues o sondes de temepratura? No es poden "validar" globalment processos de fraccionament o establir processos posteriors? Partint de que les incidencies en aquests casos son molt baixes, poder per exemple fer bloqueig per incident manual posterior (P.e. bloquejar tota la sang fraccionada el dia X amb la centrifuga 5 o amb el separador B) 5)Processos d'afèresi terapèutica. Cal integrar, des dels SI dels hospitals, l'entrada de la sol∙licitud mèdica/petició amb les dades necessàries del pacient per a realitzar qualsevol procediment terapèutic .Argos ICS i SAP HClinic. Algun mes? S'admet model unic o ha de ser configurable per desti? Els separadors cel∙lulars haurien d'estar connectats amb el SI per passar dades del procés i evitar la recollida manual .Vol dir integrar els aparells d'aferesi dels hospitals en el procçes de donació. Hi han varis proveidors y instruments... El ideal es fer una interfície de comunicació comuna al proçes funcional de donació. Alguns d'aquests sistemes son antics i no tenen capacitats de connexió modernes. Aquests casos podràn quedr exents? 6)PF_Facturació de les vendes de producte , integració amb SAP financer . La definició sembla monodireccional SI Sang -> SAP. S'interpreta proçés de facturació manual a n dies post. S'han de controlar abonaments en la integració? (p.e. retorn de component plasmàtic ja facturat / post facturació) 7)PF_Inventari actualitzat en SAP . La definició sembla "per producte". No s'han de tenir en compte suplements o calificaciones del producte adicionals (p.e. adicionalment al producte E9999V00, facturar suplementes CMV-, deficient IgA, fenotip adicional,etc.)? 8) Dins l'abast, apartat "altres aspectes", no trobem detall... Esta en algun altre capitol? 9) La integració amb eina F.Carreras s'entendría com a part d'un sistema de gestió diferent (mes orientat sang de cordó / donació "doble analitica"-mare,nedó- / terapia cel.lular) funcions que no es detallen en punts funcionals. A quin tipus de integració es refereix i quines necessitats té? Cal cobrir mantennment de canvis? 10)Integració web proveïdor materials, reactius: logística: Pot planetjar-se un model unic de comunicació o cal contemplar-ne "n" "per eina"? 11)Integració LMS: Poden definir millor les necessitats de integració amb la meva salut? Notificació de anomalies? Notificació donacions? Moltes gràcies 10/06/2022 13:25h
Procedim a donar resposta a les qüestions plantejades:
1) Si, i es definirà en l'etapa dels requeriments.
2) La plataforma serà d'entrada única de mostres biològiques i aquesta enviarà la informació d'interés per les N eienes que tenen el seu propi procés.
3) La plataforma no serà un LIS, sino que s'integrarà amb un LIS que és qui es connectarà amb els analitzadors per fer les analítiques corresponents, aquests tornaran el resultat al LIS i el LIS cap a la plataforma. La plataforma actuarà en conseqüència als donants, donacions, i pacients segons els resultats. Ambdues eines SIL i plataforma, disposaran de conseqüències de Treball segons el resultat de les analítiques, com pot ser fer una altre analítica.
Per altre banda, a mode contingencia ha de ser possible la capacitat de gestió operativa dins l'eina.
4) En principi si caldrà integració.
No es pot validar globalment.
En principi, no és aquesta la idea.
5) Si caldrà la integració.
Si, entre d'altres caldrà afegir el Hospital de Sant Pau, Mutua, H Sant Joan de Deu, H Manresa. S'acabarà de definir en etapa de requeriments.
Cal configurar per destí.
Sí, caldria integrar-ho.
Si, podrien però el objectiu és integrar-ho tot.
6) Correcte, cal controlar els abonaments, devolucions però la integració a banda de les dades de facturació també son d'inventari.
7) S'acabarà de concretar en l'etapa de requeriments funcionals.
8) Ja respost en altres consultes a la plataforma.
9) Serà una integració amb les BBDD de la fundació carreres , principalment per disposar de la informació de donants i demogràfics que han signat consentiment i per obtener alguns resultats de laboratori. Podria tenir un Manteniment minim de canvis. Però s'acabarà de definir en l'etapa de requeriments funcionals.
10) Model únic de comunicació, que s'acabara de definir en l'etapa de requeriments funcionals.
11) Notificació de donacions, resultats laboratori, dades d'hemovigilància, etc. . S'acabarà de definir en l'etapa de requeriments funcionals.

En el punto P se acepta Subcontratación pero limitado al articulo 16.1.g) del Decret llei 5/2021. ¿Pueden, por favor, definir más claramente la limitación y detallarnos que % de subcontratación se acepta? 10/06/2022 11:49h
L'ordre que regula els contractes finançats amb fons Next Generation preveu que únicament es puguin subcontractar aquells elements no essencials de la prestació, pel que no és possible detallar un % concret. En cas de subcontractació, s'estableix també l'obligació dels contractistes d'indicar amb quines empreses i en quines condicions se subcontractaran aquests elements accessoris.
El plec recull que el BST proporcionarà les dades específiques per tal de poder fer la migració. Entenem que el format d'estructura, dades, ordre d'elles, etc. d'aquesta extracció que efectuarà el BST, serà definida pel contratista. És així?. Gràcies. 10/06/2022 11:16h
No, serà definida pel BST
En relacio a les preguntes anteriorment fetes, a la pregunta 8) Dins l'abast, apartat "altres aspectes", Entenem que es tracta de les funcionalitats del punt 3.2.38: funciona de Usuari administrador, Bioabanc, gestio documents, HES, DWH, permsos, etc. En aquest cas no cal que responguin Gràcies 10/06/2022 11:16h
Correcte.
Tenim un seguit de preguntes sobre la licitació pel "Servei de desenvolupament del software de la nova plataforma de gestió de components sanguinis per al Banc de Sang i Teixits": · En relació al criteri objectiu d'oferta econòmica (20 punts). Entenem que tal i com es recullen en els plecs, s'ha d'informar de l'oferta econòmica per l'any 2022, per l'any 2023 i pel global de la plurianualitat. Es valorarà el criteri objectiu per l'oferta econòmica corresponent al global de la pluriannualitat (2022+2023). I en cas d'adjudicació, serà aquesta darrera, la quantitat per realitzar l'abast del plec. És correcte?. · Capítol 8 Exposició presencial o remot de la proposta. Entenem que tal i com es recull en el plecs, es tracta d'una exposició de la proposta (resum) i en l'estructura de l'oferta tècnica a lliurar (sobre B) no hem d'incloure cap informació. És correcte?. · En relació al criteri subjectiu de "Condicions i característiques del contracte de manteniment: fins a 3 punts". Podem incloure un capítol específic per tractar aquest aspecte, en l'estructura de capítols ja definida en els plecs ? 09/06/2022 08:00h
Procedim a donar resposta a les qüestions plantejades:
- Pel que fa a la primera, afirmatiu: els criteris de valoració de caràcter automàtic s'aplicaran sobre la oferta econòmica corresponent a la plurianualitat, tal i com s'indica en els plecs de la licitació, per tant aquesta ha de ser per la globalitat. Aquest es correspondrà amb l'import d'adjudicació en cas de resultar adjudicataris.
- En relació amb l'exposició, tal i com dieu, aquesta serà presencial i tindrà lloc entre l'obertura del sobre B i el C, no s'ha de presentar res relacionat amb aquest punt en aquesta fase del procediment de licitació. Aquesta exposició té l'objectiu d'aprofundir i detallar la oferta tècnica presentada.
- Sobre el contracte de manteniment, si podeu incloure un apartat específic, respectant l'estructura.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya