Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Palafrugell
Codi d'expedient:
3/2022

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Entenem que en l'annex 5 a la graella "expertesa addicional", només cal apuntar el contracte addicional on ha treballat cadascun/na dels membres de l'equip i els premis, és a dir, aquí no cal incloure els 3 contractes de solvència tècnica de mínim exigida. 23/03/2022 13:35h
Correcte. La solvència únicament l'hauran d'acreditar les empreses que resultin adjudicatàries a requeriment de la mesa de contractació.
Bon dia, tenim noves consultes a fer del projecte: 1- UNITATS CONSTRUCTIVES UC-01.1, UC-01.2 i UC-01.3 - ESTRUCTURES PELL DE LAMES: Per a poder pressupostar correctament les partides corresponents als tres models de pell de lames, caldria tenir una definició de la quantitat o metres lineals de les prestatgeries adjuntes. 2- UNITAT CONSTRUCTIVA UC-01.3 - MÒDUL CORBAT: Als amidaments l'alçada dels mòduls figura de 300 cm. A la planimetria i a la nota adjunt, l'alçada és de 260 cm. Prevaleix la planimetria? 3- UNITATS CONSTRUCTIVES UC-01.1 (amidament 02.18), UC-01.2 (amidament 02.32), UC-01.3 (amidament 02.46), UC-1.4 (amidament 02.63) i UC-1.5 (amidament 02.100): La secció de les lames de fusta figura als amidaments de 8 cm. A tota la planimetria la secció de les lames és de 36x25 mm. Prevaleix la planimetria? 4- CAPÍTOL 1.3 - ENGINYERIA AUDIOVISUAL - Amidament 01.90 - Instal·lació de tots els equips AV: - L'import de 7.336,13 ¤ inclou la tirada de cable de senyal per tots els equips o falta un amidament específic de cablejat de senyal?. - On es localitza el rack? - El plànol PG.05.01 conté l'anotació "Punts de pujada de cablejat dades/elèctrica existents". Vol dir això que en aquest punts senyalats al plànol ja existeix una escomesa elèctrica i de senyal per a connectar tot l'equipament audiovisual, tal com diu la nota? 5-CAPÍTOL 1.5 - IL·LUMINACIÓ - Amidament 01.156 - Transport i i instal·lació de tots els elements de l'enllumenat: - L'import de 3.781.51¤ inclou la tirada de cable de bus Dali per als 19 conjuts de guies Erco i les 10 lluminàries puntuals o falta un amidament específic de cablejat de senyal? - Aquest import resulta baix per realitzar la instal·lació de totes les guies i de les lluminàries puntuals, el cablejat elèctric i bus Dali, la il·luminació led de les vitrines, la col·locació de les83 lluminàries de carril i la il·luminació general expositiva. 6-UNITATS CONSTRUCTIVES UC-01.4 - Il·luminació vitrines (amidament 02.91): - Als amidaments la llargada de les tires led figura de 30cm. A la planimetria es dedueix que la llargada hauria de ser de 130 cm. Prevaleix l'amidament o la planimetria? - A l'amidament no figura que les tires led hagin de ser dimeritzables. Al plànol PG-04-01 figura que les tires led han de dur dimmer, així com al full de les característiques dels materials. S'ha d'adjuntar dimmer o no? - El led de les tires led de quants W ha de ser? Nota: ens podeu dir si ja disposeu de les respostes a les preguntes fetes el dia 4 i 7 de març? Es important tenir-ho per poder valorar el projecte. Gràcies 21/03/2022 13:06h
1- S'adjunta plànol de la museografia per autoCAD.

2- Prevaleixen els 260 cm.

3- Prevaleixen els 8 cm.

4- DADES IMPORTANTS A TENIR EN COMTPE PER VALORAR LA PARTIDA D'ENGINYERIA AUDIOVISUAL:
1) Els reproductors Bright Sign o similar vinculats a cada videoprojector podran estar ubicats al costat del videoprojector, dins la caixa-suport prevista de manera que el cable HDMI corresponent podrà tenir una llargada reduïda.

2) MOLT IMPORTANT: Cal prendre com a referència la planta de videoprojeccions de la pàgina 17 i NO la de la pàgina 142 del PDF del projecte executiu. Si es comparen ambdues es pot apreciar que:
- Hi ha canvis d'ubicació dels videorprojectors 1, 9 i 12 que permeten prescindir dels suports de videoprojector més complexes (els que incorporen sistema de prolongació per salvar el tub de l'aire en els dos darrers casos i la posició de la pantalla en el primer). A l'amidament hi ha contemplada la opció més cara de manera que aquesta partida pot servir per compensar possibles increments de cablejat.
- Per raons tècniques durant una fase avançada de la redacció del projecte es decideix que els videoprojectors 8 i el 10 de la pàgina 142 del PDF així com els seus suports corresponents s'eliminen. A canvi es proposa incorporar dos monitors de 55" resolució 1920x1080 amb suport i Bright Sign o similar (veure renders de les pàgines 62 i 63 del projecte executiu per tenir una referència d'ubicació. A l'amidament consten els videoprojectors i els suports. Els redactors del projecte pensen que aquests canvis poden servir per compensar mancances de cablejat si s'escau.
- La ubicació del rack es definirà durant la fase de producció i caldrà consensuar-ho amb la propietat. Caldrà valorar si aquesta instal·lació ha de localitzar-se al mateix lloc on hi ha els racks que controlen la instal·lació de la exposició de la planta 0 o és possible ubicar-la en un altre punt. Òbviament això pot tenir implicacions en relació amb els metres lineals de cablejat que en tot cas serà de dades (cable de xarxa CAT 6 o el que correspongui) i no HDMI.

- Sí, si bé durant la fase de producció caldrà fer una revisió de totes les línies i el quadre elèctric per tal de racionalitzar la instal·lació atenent als diferents elements que s'instal·laran (equipaments audiovisuals, il·luminació museogràfica, il·luminació de servei...) També és important tenir en compte que caldrà moure algunes instal·lacions contra incendis (BIEs, alarmes...) Aquestes partides estan contemplades al capítol 2.1 de la PART 2 de Subministraments.
- Altra cosa important a tenir en compte: en el cas de A (taula tàctil) i del conjunt B (pell amb vitrines, videoprojectors..) caldrà preveure una rasa per arribar al punt de corrent més pròxim. En el cas de 1, 2 i 3 (objectes didàctics ubicats al mig de la sala) encara en procés de disseny és possible que també. En tot cas, la propietat haurà de validar aquesta solució.

5- - L'hauria d'incloure i en tot cas durant la producció caldrà plantejar sistemes de compensació per poder assumir aquesta partida.
- DADES A CONSIDERAR:
- Tal i com s'especifica en notes vàries tan al projecte executiu com als amidaments, els sistema de lames (valorat a partir de llistons rectificats) es planteja finalment a partir de lames de DM (si l'empresa licitadora ho considera adient). Així mateix, els redactors proposen baixar l'alçada de 3 metres a 2,60 metres, simplificar el sistema de pantalles de projecció suspeses (que finalment queden recolzades a sobre les lleixes), simplificar el sistema de fixació de lames a la estructura així com l'estructura mateixa, simplificar les caixes-suports dels videorprojectors, simplificar les peanyes dels elements didàctics... És a dir, que en cas de que hi hagi partides que calgui complementar el projecte i l'amidament incorpora les partides necessàries per fer-ho.

6- En aquest cas la planimetria. La resta de la resposta en document resposta pregunta adjunt
Buenos días. Mi nombre es José Manuel Pérez Rosa de la empresa NUNSYS. Estamos preparando toda la documentación para presentarnos al concurso que ha sacado a licitación para el Museo del Corcho, con Nº de Expediente 2022/S 037-094880, y quisiéramos saber a qué dirección debemos enviar las muestras solicitadas para dicho concurso. Ruego nos envíe un correo con la dirección exacta para tal efecto. Gracias y un cordial saludo 21/03/2022 12:53h
Bon dia,

Tal com estableix l'apartat 11.10 del PCAP:

En el lot 3, els licitadors hauran de presentar les corresponents MOSTRES en caixes precintades de la següent forma.

- Per correu postal a qualsevol de les oficines de correus, mitjançant carta certificada amb la següent identificació:

Ajuntament de Palafrugell
Av. Josep Pla, 5 - 17200 de Palafrugell
Ref. 3/2022. Licitació del contracte Lot 3. Serveis i subministraments d'estructures i instal·lacions museogràfiques

- o bé, presencialment al registre general d'entrada de l'Ajuntament, ubicat a l'Oficina d'atenció ciutadana (OAC), Av. Josep Pla, 5 - 17200 Palafrugell, en horari d'atenció al públic: dilluns, dimecres i divendres de 8.30 a 13.30h i dimarts i dijous, de 8.30 a 18h. Caldrà sol·licitar cita prèvia a https://seu.palafrugell.cat/tramits/cita-previa o bé trucant al 972613100 ext. 1011.

Les MOSTRES en caixes precintades presentades per correu postal tindran de termini fins a les 14:30:00 hores de l'últim dia establert a l'anunci per presentar les ofertes en el sobre digital. En aquest cas, el sol·licitant haurà de justificar, necessàriament perquè siguin admeses les MOSTRES, la data i hora d'imposició de la tramesa a l'oficina de Correus i comunicar-ho a l'Ajuntament enviant un correu electrònic a l'adreça contractacio@palafrugell.cat. No obstant això, si transcorreguts cinc (5) dies naturals des de la finalització del citat termini, no s'han rebut les MOSTRES, aquestes no es tindran en consideració i no seran valorades en els criteris d'adjudació avaluables mitjançant judici de valor. En tot cas, malgrat que a les 14:30:00 hores de l'últim dia establert a l'anunci per presentar les ofertes amb sobre digital no s'han presentat les MOSTRES, els actes d'obertura dels sobres digitals seguiran la seva tramitació i no es paralitzaran.

Atentament,
Lot 2 - Expertesa addicional de l'equip de treball. Es valorarà l'experiència de les 7 persones que formaran part de l'equip de treball i que quedaran adscrites a l'execució del contracte, de manera individual, en serveis similars, diferents als treballs que s'hagin utilitzat per a l'acreditació de la solvència tècnica de l'empresa licitadora. - Treballs en projectes similars als de l'objecte del contracte 1 per treball i professional màxim 7 punts - Atorgament de premis i certificacions pels treballs realitzats 1 per premi, màxim 7 punts D'aquest escrit deduïm que com que l'equip està format per 7 professionals, cadascun/a d'ells/es ha d'acreditar haver treballat, com a mínim, en un projecte addicional similar als de l'objecte del contracte. I pel que fa als premis un/a professional en pot tenir més d'un i un/a altre/a cap. 21/03/2022 12:45h
A l'apartat G3 del quadre de característiques, corresponent a l'adscripció de mitjants personals, exigeix que l'empresa tingui una estructura empresarial adequada per a l'execució del contracte, concretament pel lot 2 es detalla a l'apartat b) que l'equip estigui format per 7 professionals i tinguin, cadascun d'ells, una solvència tècnica de mínim 3 contractes de museïtzació similars al de l'objecte del contracte. Per tant, aquesta adscripció de mitjans és la mínima per poder participar a la licitació.

Pel que fa als criteris d'adjudicació automàtics del lot 2, s'ha previst valorar l'expertesa professional addicional dels 7 professionals adscrits al contracte. Per tant, es valorarà i puntuarà l'acreditació addicional de treballs i premis que no s'hagin utilitzat per acreditar la solvència tècnica mínima exigida, tal com es detalla a l'apartat H.2.b.2) del quadre de caraterístiques. En cas que no disposin de més treballs o premis, senzillament no es puntuarà en aquest criteri.
Lot 2 - Expertesa addicional de l'equip de treball. Es valorarà l'experiència de les 7 persones que formaran part de l'equip de treball i que quedaran adscrites a l'execució del contracte, de manera individual, en serveis similars, diferents als treballs que s'hagin utilitzat per a l'acreditació de la solvència tècnica de l'empresa licitadora. - Treballs en projectes similars als de l'objecte del contracte 1 per treball i professional màxim 7 punts - Atorgament de premis i certificacions pels treballs realitzats 1 per premi, màxim 7 punts D'aquest escrit deduïm que com que l'equip està format per 7 professionals, cadascun/a d'ells/es ha d'acreditar haver treballat, com a mínim, en un projecte addicional similar als de l'objecte del contracte. I pel que fa als premis un/a professional en pot tenir més d'un i un/a altre/a cap. 21/03/2022 12:40h
A l'apartat G3 del quadre de característiques, corresponent a l'adscripció de mitjants personals, exigeix que l'empresa tingui una estructura empresarial adequada per a l'execució del contracte, concretament pel lot 2 es detalla a l'apartat b) que l'equip estigui format per 7 professionals i tinguin, cadascun d'ells, una solvència tècnica de mínim 3 contractes de museïtzació similars al de l'objecte del contracte. Per tant, aquesta adscripció de mitjans és la mínima per poder participar a la licitació.

Pel que fa als criteris d'adjudicació automàtics del lot 2, s'ha previst valorar l'expertesa professional addicional dels 7 professionals adscrits al contracte. Per tant, es valorarà i puntuarà l'acreditació addicional de treballs i premis que no s'hagin utilitzat per acreditar la solvència tècnica mínima exigida, tal com es detalla a l'apartat H.2.b.2) del quadre de caraterístiques. En cas que no disposin de més treballs o premis, senzillament no es puntuarà en aquest criteri.
Bona tarda, entenem que el cronograma elaborat en DINA 3 o DINA 2 no compta dins dels 20 fulls de la memòria, es correcte? gràcies 21/03/2022 08:57h
Si és correcte, el cronograma elaborat en DINA 3 o DINA 2 no compta dins dels 20 fulls de la memòria
Bon dia adjuntem nove preguntes: - CAPÍTOL 1.6 - IMPRESSIONS I GRÀFICA MATÈRICA - Amidament 1.159 - Intervenció gràfica sobre les parets de la instal·lació museogràfica de lavabos (grafitti) a l'Àmbit 3: Se sol·licita definició de la intervenció, com a mínim m2 d'intervenció i tècnica. - CAPÍTOL 2.1 - ADEQUACIÓ DE L'ESPAI - Amidament 02.01 - Adequació instal·lació enllumenat interior actual per al nou enllumenat segons plànol PG.04.01 del Disseny Museogràfic i Amidament 02.02 - Adequació de preses de corrents actuals a la nova museografia segons plànol PG.05.01 del Disseny Museogràfic: Se sol·licita planimetria i característiques de les instal·lacions elèctriques existents actualment, per a poder valorar l'adequació a realitzar. - CAPÍTOL 2.1 - ADEQUACIÓ DE L'ESPAI - Amidament 02.03 - Instal·lacions de seguretat contra incendis - Adequació instal·lacions de seguretat contra incendis a la nova museografia segons plànol PG.02.02 del Disseny Museogràfic: Se sol·licita concreció de la intervenció. En cap lloc es concreta: - si hi ha Bies actualment a la sala o no, i si cal modificar-le - si hi ha extintors actualment a la sala o no - si hi ha polsadors d'alarma actualment a la sala o no i si cal modificar-ne la ubicació - CAPÍTOL 2.1 - ADEQUACIÓ DE L'ESPAI - Amidament 02.04 - Preparació de l'espai museogràfic - Desmuntatge, transport i emmagatzematge de totes les peces de la col·lecció i elements museogràfics que actualment es troben en els espais on s'ha d'instal·lar l'exposició. Nota: inclou maquinària, estris, quadres, peces de suro, materials, etc.: Se sol·licita llistat i fitxes de mides i característiques de les peces a retirar i nova ubicació. - CAPÍTOL 2.1 - ADEQUACIÓ DE L'ESPAI - Amidament 02.05 - Preparació de l'espai museogràfic - Retirada d'unitats gràfiques en paraments verticals Nota: s'inclouen tots els mitjans necessaris per al correcte desmuntatge i transport: Se sol·licita unitats i dimensions de les unitats gràfiques en paraments verticals actualment existents. Sisplau demanem resposta a aquestes preguntes i a les fetes anteriorment. Un projecte d'aquestes característqiues necessita temps de valoració. gràcies 18/03/2022 12:38h
Pregunta: CAPÍTOL 1.6 - IMPRESSIONS I GRÀFICA MATÈRICA.
Resposta: El plantejament òptim és el de gràfica retroil·luminada (caixes de llum fabricades amb perfils d'alumini i impressió sobre tela per a retroil·luminació) A partir d'aquí el que determinin els amidaments. Hi ha un total de 8 parets. Les mides de cada paret són: 85x220cm

Pregunta: CAPÍTOL 2.1 - ADEQUACIÓ DE L'ESPAI.
Resposta: Adjuntem plànimetria. Aquesta informació també es pot resoldre durant la visita que les empreses poden realitzar en algun moment del procés de licitació acompanyats per algun tècnic de manteniment.

Pregunta: CAPÍTOL 2.1 - ADEQUACIÓ DE L'ESPAI. Sí, que n'hi ha i caldria aclarir aquesta informació durant la visita a la sala. Al plànol PG-02-03 de la pàgina 13 del PDF del projecte executiu es proposen ubicacions possibles de BIEs, extintors i pulsadors d'alarmes.

S'adjunta as built del sistema antiincendis de la planta pis.

Pregunta: CAPÍTOL 2.1 - ADEQUACIÓ DE L'ESPAI -
Resposta: L'espai tindrà tots els elements que no han d'anar a l'exposició permanent retirats. Només hi haurà les màquines restaurades que han d'anar a l'exposició.

Pregunta: CAPÍTOL 2.1 - ADEQUACIÓ DE L'ESPAI
Resposta: L'espai estarà net.

Bon dia, Per al LOT 3, el "Disseny del suport per ubicar un salacot dins la vitrina" és només el disseny o una mostra física? (pàgina 16 PCAP) Gràcies, 17/03/2022 13:38h
Ambdues el disseny i una mostra física
Bon dia consulta LOT 3: En el PCAP Pàgina 16: diu que la memòria ha de una extensió màxima de 20 fulls. En el PTT Pàgina 13: diu que la memòria ha de una extensió màxima de 10 fulls. Quin és el criteria correcte? gràcies 15/03/2022 14:35h
El detall de com s'ha de presentar la memòria tècnica en el lot 3 únicament figura a l'apartat H3 del PCAP, pagina 16.
Estimados Señores, Agradeceríamos nos resolviesen las siguientes consultas: Una de las muestras que hay que entregar en el lote 3. "angle lateral i inferior de la vitrina correspondent als objectes del paper de suro". 1. ¿La vitrina a la que se refieren es la que está numerada como 20 G- V1e y su detalle constructivo está en el plano UC 01b-39? 2. ¿Hay establecido unas dimensiones mínimas y máximas para la muestra? 3. Respecto al sistema de apertura. ¿El sistema de guillotina prefieren que el vidrio se deslice hacia arriba o hacia abajo?. Y cuando se refieren a que sea desmontable, ¿se refiere a que la vitrina sea registrable? o ¿se refiere que con el sistema de guillotina se retire totalmente el vidrio para facilitar el montaje de piezas y limpieza? Gracias. Un cordial saludo. 15/03/2022 10:25h
Adjunt trobareu documents i respostes
Buenas tardes, para la correcta conexión del videoproyector con las cajas de conexión existentes en el escenario, necesitamos saber cuantas cajas se dispone en la instalación y a que distancia de la cabina o espacio destinado al proyector están. Muchas gracias. 15/03/2022 09:58h
D'acord amb la seva pregunta els hi enviem adjunts planols i seccions de l'auditori del museu a escala i fotografies de les arquetes. Estan distribuides en dues files de dos arquetes cada una, en total son sis. Creiem que amb els planols a escala adjunts es poden fer una ideia clara de la distància de les caixes de connexió de l'escenari i la distància de la cabina o espai destinat al projector.
Bona tarda tenim alguna consulta i petició LOT 3: 1 - UNITAT CONSTRUCTIVA UC-03 - SUPORT PER A PANTALLA TÀCTIL: Falta planimetria general de la unitat constructiva i planimetria de detall. Ens la podeu enviar? 2- UNITAT CONSTRUCTIVA UC-07 - MÒDUL DE SUPORT PER A OBJECTES DIDÀCTICS: Falta planimetria general de la unitat constructiva i planimetria de detall. Ens la podeu enviar? 3- UNITAT CONSTRUCTIVA UC-10 - TAULA TÀCTIL: LABORATORI: Falta planimetria general de la unitat constructiva i planimetria de detall. Ens la podeu enviar? 4- UNITAT CONSTRUCTIVA UC-04 - BASTIDOR D'ACER AMB TELA PROJECCIÓ: Falta planimetria, on s'indiqui la secció del tub d'acer del marc i el sistema de fixació a la pell de lames. Ens la podeu enviar? gràcies 15/03/2022 09:45h
1- Durant la fase final de redacció del projecte es va replantejar aquesta unitat constructiva i és per això que no apareix les planimetries corresponents. Caldrà definir-la durant la fase de producció en coordinació amb la DF.

Informacions a tenir en compte sobre aquest mòdul per a poder fer una valoració: aquest suport haurà de ser visualment molt senzill seguint les línies visuals plantejades a la taula tàctil amb maqueta. En un principi aquest suport es va concebre com un faristol estàndard si bé, per raons d'espai i circulació, atenent al nombre de màquines que es pretén exposar, potser seria millor prescindir del faristol i integrar o suspendre la pantalla de la pell. Al igual que amb els corporis la partida prevista en amidament és suficient per executar aquest element i en tot cas durant la fase de producció l'empresa constructora, en coordinació amb la DF, ajustarà la solució definitiva a aquest import.

2- Durant la fase final de redacció del projecte també es va replantejar aquesta unitat constructiva que depèn de la configuració definitiva dels objectes didàctics (en curs en aquest moment) i és per això que no apareixen les planimetries corresponents. Per tant, aquesta unitat constructiva està oberta i caldrà definir-la durant la fase de producció en coordinació amb la DF.

Informacions a tenir en compte sobre aquest mòdul per a poder fer una valoració: aquest mòdul es pensa fonamentalment com una peanya estàndard sobre la que es fixarà l'objecte didàctic que pertoqui. En principi, i llevat que hi hagi algun objecte didàctic que per les seves característiques o pes requereixi algun reforç o registre, tots seran iguals. Des del punt de vista visual cal tenir en compte que l'important és l'objecte didàctic i no tant el suport i que l'estètica final haurà de correspondre al que es planteja a la taula tàctil amb maqueta.

A les visualitzacions adjuntes al projecte apareix com un cilindre de 75 cm d'alçada aproximadament a sobre del qual hi ha fixat un sistema sens fi, un braç robòtic... Al igual que en al cas anterior es considera que la partida prevista en amidament és suficient per executar aquest element. En tot cas, durant la fase de producció l'empresa constructora, en coordinació amb la DF, ajustarà la solució definitiva a aquest import.

3- Amb aquesta unitat constructiva es planteja la mateixa circumstància que ens els dos casos anteriors. La incorporació en una fase avançada de la redacció del projecte d'una màquina nova de grans dimensions que actualment està en procés de construcció planteja dificultats per ubicar aquest mòdul i mantenir distàncies de pas i accés a la resta de recursos d'aquest àmbit (Àmbit 8 ¿ Sostenible) L'empresa constructora haurà formalitzar la solució definitiva durant la fase de producció en coordinació amb la DF.

Informacions a tenir en compte sobre aquest mòdul per a poder fer una valoració: Molt possiblement la solució més viable sigui integrar els monitors a la pell amb una solució equivalent a la adoptada amb la UC-03. A les visualitzacions adjuntes al projectes (veure la corresponent a aquest àmbit en la que apareix un braç robòtic a sobre d'una peanya amb forma de cilindre) apareixen 3 monitors sospesos de la pell.

Al igual que en els casos anteriors es considera que la partida prevista en amidaments serà suficient per a executar aquesta partida.

4-Aquesta unitat també ha sofert de modificacions en una fase final del projecte. Inicialment, les pantalles de projecció es van plantejar suspeses de l'encavallada si bé es va considerar que aquest sistema era complex en quant a l'execució i contraproduent atenent a les condicions i distàncies de visionat per part dels visitants que generava de manera que es va optar per la solució de les lleixes. En aquesta darrera versió del projecte els bastidors de projecció recolzen a sobre de les lleixes fixades a la pell i en cap cas superen la seva alçada. Per la part posterior caldrà idear un sistema de fixació senzill i eficaç d'
Bon dia a continuació detallem les preguntes i consultes: 1 - Es sol·licita el pressupost desglossat en format Excel. 2 - Referent a l'amidament 02.190 - "Corporis siluetes", es sol·licita definició de planimetria i concreció de materials. És una partida d'import prou elevat (88.000,- ¤) que cal més definició per poder valorar-la correctament i teninten compte que es un import molt significatiu dins del pressupost general. 3 - Referent a l'amidament 02.192 - "Adequació expositiva de l'espai didàctic minimon segons projecte que desenvoluparà el Museu del Suro", es sol·licita més informació per a poder valorar la partida de 13.575,-¤. 4 - Referent a la mostra 1 -"Un angle lateral i inferior de la vitrina corresponent als objectes de suro", es sol·licita concreció de la planimetria de la porció de vitrina que cal executar per la mostra, i si la vitrina és exactament la VITR_A5.6_02, corresponent a la tipologia T_40_H_V1a_h2m, del plànol UC-01b-40 i plànol de detall UC-01b-51. 5 - Referent a la mostra 3 -"Disseny del suport per ubicar un salacot dins la vitrina", es sol·licita confirmar que la vitrina és exactament la VITR_A5.3_01, corresponent a la tipologia T_40_H_V1b_h2m Mirror, del plànol UC-01b-40 i plànol de detall UC-01b-51. Es sol·licita concretar també si dins aquesta vitrina hi van els 19 salacots, corresponents a les peces del 1598 al 1617, 1620 i 5968 (pàgines 66,67 i 68 del Guió expositiu museogràfic) o quantes peces van en aquesta vitrina i si algunes d'elles van en altres vitrines i, en cas afirmatiu, de quina tipologia. gràcies 15/03/2022 09:40h
1- Adjunt trobareu Excell

2 a la 5- Adjunt trobareu document amb les respostes
Bon dia, tenim un dubte en el LOT 3 punt de criteria de valoració b.a Expertesa addcional de l'equip de treball. Pregunta: la documentació que acredita o justifica la participació d'aquestes dues persones són els mateixos que acrediten que la societat ha fet aquests projectes, aquestes persones estàn amb contracte indefinit. Per tant necessito saber si un mateix certificat presentat per acreditar la solvència tècnica de la societat pot ser presentatr per acreditar el de la persona físíca, ja que es la societat amb uns responsables qui executa. gràcies 03/03/2022 11:29h
Tal com disposa el punt G.2.2. del quadre de característiques del PCAP, per acreditar la solvència tècnica-professional de les persones jurídiques (societat/empresa) haurà de detallar en el DEUC que la societat/empresa ha realitzat en els tres (3) últims exercicis, un mínim de dos (2) contractes de característiques semblants al què és objecte de la licitació. La relació haurà d'indicar a més de l'import, la data i el destinatari, públic o privat dels mateixos.

L'empresa que resulti adjudicatària acreditarà les dades declarades, mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a manca d'aquest, mitjançant una declaració de l'empresari; en el seu cas, aquests certificats seran comunicats directament a l'òrgan de contractació per autoritat competent.

Per altre part, en el cas del lot 3, s'ha previst com a criteri automàtic valorar l'expertesa addicional de les dues persones que formaran part de l'equip de treball multidiscipliar, adscrit al contracte, atorgant:

un (1) punt per cada treball que hagi realitzat aquest professional que forma part de l'equip, en projectes similars als de l'objecte del contracte, fins a un màxim de 6 punts.

I, un (1) punt per cada premi, que aquest professional que forma part de l'equip, hagi obtingut, fins a un màxim de 4 punts.
Bon dia, Hem estat revisant la documentació i tenim alguns dubtes de caire administratiu. 1- Pel que fa a l'adscripció de l'equip voliem saber si 1 persona pot estar en 2 dels perfils professionals que indiqueu. 2- Si els treballadors són de l'empresa serveix certificat de l'empresa cconforme s'han realitzat les tasques i el certificat de l'entitat contractant 3- En quant als criteris d'adjudicació automàtics, millores, en concret expertesa addicional de l'equip de treball quan dieu "atorgament de premis i certificacons pels treballs realitzats" us referiu a certificats de bona execució? o només es puntuen els premis? ja que diu 1 punt per premi Moltes gràcies 03/03/2022 11:22h
Respostes:

1- Una persona pot ostentar dos perfils professionals, atès que el PCAP defineix els perfils professionals de l'equip multidisciplinar, que com a mínim, han d'adscriure's a l'execució del contracte, segons el lot qual es liciti, però no fixa ni determina el nombre mínim de persones, donat que la configuració de l'organització interna es potestat de l'estratègia empresarial que també és objecte de valoració en la memòria tècnica.

2- Efectivament, tal com es detalla al punt G.2.2. del quadre de característiques del PCAP, relatiu a la solvència tècnica ¿ professional i de conformitat amb l'article 89 de la LCSP, l'empresa que resulti adjudicatària acreditarà les dades declarades, mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a manca d'aquest, mitjançant una declaració de l'empresari; en el seu cas, aquests certificats seran comunicats directament a l'òrgan de contractació per autoritat competent.

3- S'atorgarà un (1) punt per cada treball realitzat en projectes similars als de l'objecte del contracte, fins a un màxim de 7 punts.

I s'atorgarà un (1) punt per cada premi, fins a un màxim de 7 punts.

Tal com es detalla al punt H del quadre de característiques del PCAP, els treballs s'acreditaran mitjançant certificats de bona execució expedits per l'òrgan competent en el cas d'Administracions públiques o certificació emesa pel subjecte privat beneficiari del treball en el cas d'empreses privades. I, els premis, s'acreditaran mitjançant presentació del certificat de l'acord d'atorgament del premi o declaració de responsable en la que es detalli l'entitat atorgant i la data. La publicació mitjançant còpia de la mateixa o declaració de responsable on consti la publicació i la data.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya