Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Fundació Universitat Autònoma de Barcelona
Codi d'expedient:
1/2022
Durant el mes d'agost treballa un sol operari a 40 hores o es que a l'agost no pot haver-hi tots suplents, treballen les 212 hores i a la plantilla hi ha almenys un titular? 09/06/2022 09:06h
S'adverteix que la pregunta ha estat sol·licitada fora del termini previst, inicialment, fins el dia 1 de juny de 2022, que es va establir a la clàusula 10.8 del plec de clàusules administratives, publicat el dia 16 de maig de 2022.

1. Durant el període de vacances s'ha de garantir, com a mínim, la presència d'un/a netejador/a de la plantilla habitual fixa. En la memòria tècnica cada empresa proposarà la seva organització / planificació.
2. L'interlocutor de l'empresa adjudicatària proposarà / organitzarà el torn de vacances a l'igual que les festes establertes segons conveni, coordinant-se adequadament amb la FUAB, als efectes de no alterar el bon funcionament del servei. El responsable de la FUAB donarà el vist i plau a la planificació de les vacances.
3. L'horari mínim obligatori del mes d'agost és de dilluns a divendres, de 7 a 15h.
4. Atès que les empreses licitadores han de presentar una memòria subjectiva, és en aquesta part on s'ha de reflectir el detall de l'organització / planificació que cada empresa creu convenient, tenint en compte les dades que especifica el PPT.

Al llistat de subrogació apareix l'operari/a numero 4 amb un plus mensual de 91,61 euros. Ens podríeu informar a què es deu aquest plus? De la mateixa manera l'operari/a número 3 - Resp. Equip, té un plus de 102,30 euros/mes. A què correspon aquest plus? 09/06/2022 09:02h
S'adverteix que la pregunta ha estat sol·licitada fora del termini previst, inicialment, fins el dia 1 de juny de 2022, que es va establir a la clàusula 10.8 del plec de clàusules administratives, publicat el dia 16 de maig de 2022.

Per a poder respondre a aquesta consulta s'ha demanat la informació a l'empresa que actualment presta el servei i, d'acord amb les seves indicacions, aquests 2 plusos són plusos consolidats que ja tenien aquests/es operaris/es quan els van subrogar i són fixos. Es diuen "GARANTIA AD PERSONAM".

Tenint en compte el pla de gestió ambiental i residus que demaneu al projecte tècnic, necessitem saber el següent: - Sistemàtica de la gestió de residus: ¿es recullen les brosses amb carro fins als contenidors grans?, ¿quines fraccions de residus es gestionen? 02/06/2022 09:35h
Disposem de papereres de recollida selectiva de diferent capacitat (principalment 30L i 50L) per tot l'Edifici Blanc i locals . Aquestes bosses es recullen i es porten amb carro fins els contenidors grans municipals ubicats a la vorera del davant de l'Edifici.
Disposem de papereres selectives de paper, plàstic, rebuig i orgànic, que s'encarrega l'empresa adjudicatària de recollir. També disposem de reciclatge de piles i de càpsules de cafè però ho gestiona la Fundació UAB directament.
Podrien respondre'ns als dubtes següents pel que fa a la licitació del servei de neteja de l'Edifici Blanc i les oficines de la FUAB (EXP. 1/2022): 1. El cost del gel hidroalcohòlic l'assumeix l'òrgan de contractació i l'empresa adjudicatària s'encarrega únicament de la reposició diària? 2. Podrien confirmar-nos si hem d'aportar llistat dels productes a utilitzar juntament amb les respectives fitxes tècniques i de seguretat? Si és així, hauríem d'adjuntar el llistat com un annex al sobre B? Ens sorgeix el dubte perquè a la pàgina 7 del plec de prescripcions tècniques (PPT) s'indica que haurà d'aportar l'ANNEX 5 l'empresa que resulti adjudicatària però per altra banda a la pàgina 12 del PPT indiquen que els licitadors aportaran un llistat amb tots els productes químics a utilitzar amb els seus respectives fitxes de seguretat i instruccions. 02/06/2022 09:29h
1. El gel hidroalcohòlic el proporciona la Fundació UAB. L'empresa adjudicatària s'encarregarà de la reposició diària als dosificadors instal·lats per tots els espais objecte de contracte.

2. L'Annex 5 del PPT l'haurà de presentar l'empresa adjudicatària, perquè els responsables de la Fundació UAB donin l'aprovació a la utilització dels productes, tal i com s'indica a la pàgina 7 del PPT:

"L'empresa adjudicatària, en un termini màxim de 2 setmanes des de la formalització del contracte, ha de presentar l'Annex 5 degudament complimentat amb els productes i consumibles a utilitzar, els quals han de ser aprovats prèviament a la seva utilització per part dels responsables de la FUAB. Si aquests no són acceptats per la FUAB, hauran de ser substituïts per altres."

D'altra banda, les empreses licitadores hauran de presentar un Pla de Gestió Ambiental i un Pla de Qualitat, on es valoraran les propostes més respectuoses amb el medi ambient, etiquetatge dels productes, etc. (Criteri 2 i Criteri 4). Aquests punts queden detallats a les pàgines 12 i 13 de PPT i pàgines 4, 5 i 6 del PCA.
1. Al plec administratiu del concurs servei de neteja dels espais docents i administratius de l'Edifici Blanc i dels locals de les entitats de la Corporació UAB, indiquen que al criteri d'adjudicació depenent d'un judici de valor, hi ha un número de pàgines assignades per a cada punt, però no indiquen la tipologia de lletra, espaiat, etc. En podrien indicar si existeix alguna directriu en aquest aspecte? 2. Per altre banda, al punt 4 (Pla de Qualitat) dels criteris de valoració subjectiva, no indiquen número màxim de pàgines. Existeix una limitació o podem estendre'ns el que considerem? 02/06/2022 08:46h
1.- Només s'exposa la limitació en nombre de pàgines. El format de lletra i paràgraf, seria recomanable que fos coherent i adaptat a la normalitat dels redactats, com per exemple, tipus lletra Arial, Calibri o Times N. Roman entre 10 i 11 de mida, interlineat simple o 1,5 línies...

2.- El pla de gestió de la qualitat no té limitació de pàgines. Seria recomanable una extensió coherent i adaptada al servei plantejat.
Ens sorgeixen els dubtes següents: 1. Pel que fa als serveis extraordinaris (Apartat D.5 del PPT): Indiquen tant a la memòria justificativa com a l'apartat C.3 del PCAP que per poder executar aquests treballs; es disposarà com a màxim del 10% del pressupost de licitació (34.800 ¤). Entenem que aquests 34.800¤ no estan inclosos dins del pressupost de licitació (348.000¤) atenent el valor estimat del contracte (1.009.200¤). I que per tant, en cas de ser necessaris serveis extra, aquests es facturaran a part del pressupost de licitació (348.000 ¤), és així? 2. De la mateixa manera ens sorgeix el dubte pel que fa a la despesa prevista per a consumibles (34.800¤). Entenem que aquests 34.800¤ no estan inclosos dins del pressupost de licitació (348.000¤) atenent el valor estimat del contracte (1.009.200¤). És així? En cas de tenir raó, els consumibles es facturaran a part del pressupost de licitació? 3. Pel que fa al servei a prestar durant el mes d'agost, entenem que n'hi haurà prou amb la presència d'un netejador de dll-dv a raó de 40 h/setmanals (7:00-15:00)? 4. Hi ha un nombre màxim de pàgines per a l'apartat 4 de la proposta tècnica (PLA DE QUALITAT)? 31/05/2022 13:24h
1. Els 34.800 ¤ que corresponen a la possible necessitat de treballs extraordinaris no estan inclosos en el pressupost base de licitació, per tant, en cas de produir-se es facturaran a part.

2. Els consumibles que es generin durant el servei habitual anual estan inclosos en el pressupost base de licitació, però els consumibles que es generin en treballs extraordinaris aniran a banda del pressupost base de licitació.

3. Durant el període de vacances (agost) s'ha de garantir, com a mínim, la presència d'un/a netejador/a de la plantilla habitual fixa. En la memòria tècnica cada empresa proposarà la seva organització / planificació.

L'interlocutor de l'empresa adjudicatària proposarà / organitzarà el torn de vacances a l'igual que les festes establertes segons conveni, coordinant-se adequadament amb la FUAB, als efectes de no alterar el bon funcionament del servei.

El responsable de la FUAB donarà el vist i plau a la planificació de les vacances.

4. No. Preferiblement, un document adequat, breu i concret.
Tenint en compte el punt 2 de l'article 100 de la Llei de Contractació del Sector Públic (LSCP) que diu el següent: "A aquest efecte, el pressupost base de licitació s'ha de desglossar per indicar en el plec de clàusules administratives particulars o el document regulador de la licitació els costos directes i indirectes i altres despeses eventuals calculades per a la seva determinació". Sol·licitem el desglossament del pressupost de la licitació amb els costos directes i indirectes, de tal manera que es pugui realitzar un pressupost el més ajustat i real possible. El desglossament adjunt no es permet veure les necessitats i els costos que s'han tingut en compte. Per tant, necessitem un desglossament més detallat. 20/05/2022 14:39h
Adjuntem el desglossament de costos, adaptats a la tipologia del servei, del tipus d'edifici, ...
Ens sorgeixen els dubtes següents: 1. Segons el punt D2 del PPT s'indica que s'estableix per una treballadora l'horari de dilluns a divendres de 14 a 22h (40 hores/setmanes) més 5 hores el dissabte. En poden explicar com potser? Ja que aquesta treballadora supera els límits permesos d'hores. A més en el llistat de subrogació no s'indica aquest increment d'hores, en ho podrien explicar? 2. Quina empresa es l'actual prestatària del servei? 3. Que aquesta no manté cap deute amb els treballadors ni seguretat Social ni Hisenda. 4. Segons el PPT s'indica que durant el mes d'agost s'ha de mantenir almenys 1 persona titular del servei fixe, ens poden concretar les hores a prestar de servei durant el període vacacional? 19/05/2022 15:19h
1. La Fundació UAB, actualment, disposa de 6 treballadors/es que són objecte de subrogació.
A banda de l'horari de dilluns a divendres, s'ha de cobrir un servei de neteja el dissabte de 10 a 15h. Cada empresa licitadora ha de proposar la seva planificació/organització amb el personal descrit de la millor manera que cregui segons dades del PPT.
Així mateix, les empreses licitadores hauran d'aportar els medis i mitjans necessaris per tal d'organitzar el servei sol·licitat.

2. MULTISERVEIS NDAVANT SL

3. L'empresa MULTISERVEIS NDAVANT SL no té cap deute amb els/les treballadors/es ni seguretat Social ni Hisenda.

4. L'horari mínim obligatori del mes d'agost és de dilluns a divendres, de 7 a 15h.

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya