Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Fundació del Gran Teatre del Liceu
Codi d'expedient:
043-T2122-RHSG-SE
Estoy comparando la información de la página de contratación y no veo diferencias con respecto a lo que había anteriormente ¿Podrían indicarme cuál es el cambio que han hecho? 20/05/2022 16:50h
la novetat del 13.5.2022 és la publicació de l'enllaç de l'anunci del doue que poden veure amb el símbol d'una baula de cadena a la pàgina principal de l'anunci
1. ¿Tienen estimadas las horas anuales para la prestación del servicio de limpieza de los espacios y dependencias de la FGTL? 2. Dentro de la maquinaria obligatoria, ¿a la que se refiere con pistolas desinfectantes? 3. En el listado de subrogación indican un importe de 16706,85¤ por estimación de pluses ¿Qué pluses se han contemplado en esta esimación? 20/05/2022 16:44h
1. No estan estimades al ser un contracte de servei. Al plec tècnic venen les hores i dedicacions mínimes que es sol·liciten.
2. Pistoles per la desinfecció de teixits i superfícies
3. Els plusos estimats que surten a la taula de subrogació presentada per l'empresa adjudicatària actual són els plusos que l'empresa ha pagat als treballadors en concepte de plusos. S'ha donat resposta a aquesta pregunta en una consulta anterior.
¿Podrien indicar-nos quin nombre d'hores aproximades es fan en diumenges i festius a les instal·lacions? 20/05/2022 16:33h
No, depèn de l'activitat del teatre. És un contracte de servei i s'haurà d'ajustar el servei a l'activitat del teatre. A l'annex 3 del plec tècnic està publicada una taula informativa de les activitats del teatre en les darreres temporades.
¿ Al llistat del personal a subrogar apareix un import corresponent a "Plusus Estimats" ¿a què fan referència aquests plusos?, ¿són de caràcter anual?, ¿inclouen els costos de Seguretat Social? 20/05/2022 16:32h
¿ Els plusos estimats que surten a la taula de subrogació presentada per l'empresa adjudicatària actual són els plusos que l'empresa ha pagat als treballadors en concepte de plusos. És un cost més de personal, però no desglossat per persona. Tots els costos de la taula de subrogació inclouen els costos de la Seguretat Social i són costos anuals.
S'indica que el servei en aquesta Nau és un servei amb freqüència mensual. ¿Podrien indicar-nos, aproximadament, quin nombre d'hores s'ha de prestar en aquestes instal·lacions? 20/05/2022 16:31h
El nombre d'hores depèn de les feines que s'hagin de dur a terme a la Nau del Bruc segons les necessitats el teatre i les descrites al punt 6.2.6 del plec tècnic.
Aquest servei mínim sol·licitat, entenem que inclou també el servei a prestar a la Nau Industrial del Bruc. ¿Això és correcte? 20/05/2022 16:30h
Al ser un contracte de serveis s'han de realitzar tots els serveis recollits en el plec tècnic, com a mínim amb el personal descrit en el plec.
Entenem que el personal mínim assignat al servei referit a l'apartat 9.1 del PPT és per al servei ordinari d'onze mesos a l'any (sense incloure el període de parada tècnica a l'agost). ¿Això és correcte? 20/05/2022 16:30h
En el plec tècnic es descrui el personal mínim que ha d'estar assignat al servei, serà en la seva oferta tècnica on vostès faran la proposta del servei tenint en compte el contingut del plec tècnic.
Pel que fa al format de presentació de la oferta tècnica, en cas que es vulguin incloure taules descriptives amb text, per exemple taules amb llistat de productes, maquinària, freqüència d'operacions de neteja... és imprescindible que aquestes mantinguin el format arial 12 sol·licitat com a cos de text? 20/05/2022 16:28h
L'extensió i format establert per l'oferta tècnica és el que consta l'annex 4 dels plecs de condicions particulars i es considera suficient per exposar cadascun dels aspectes sol·licitats amb la finalitat permetre a tots els licitadors desenvolupar la seva proposta en condicions d'igualtat.
31/01/1994 encargado edificio 10,00 10,00 540 El recurso indicado a subrogar es un prejubilado de 10 h/s ¿este recurso se ha jubilado ya? Pues en el listado de subrogación no hay ningún recurso de relevo 541 de 30 H/S. ¿Nos podrían explicarlo por favor? Además el pliego solicita 1 encargado a tiempo completo y ahora mismo hay 2 encargados a subrogar, uno de tiempo completo y otro (el indicado anteriormente) a tiempo parcial de 10 H/s. 20/05/2022 16:26h
La persona que aparece como pre-jubilada compactó las horas de jornada y ya realizó las horas correspondientes. En la lista de subrogación hay una persona encargada a 40 horas que coincide con el requiriemieno del pliego de 1 encargado a tiempo completo.
Hay muchos apartados en la memoria técnica que los limitan a 1 Hoja, entienden una hoja como una página solo a una cara o una hoja por las dos caras (que serían dos páginas). ¿Nos lo pueden aclarar por favor? 16/05/2022 09:50h
D'acord amb l'expressat a l'annex 4 dels plecs de condicions particulars el nombre màxim de fulls és a una cara. Un full (un hoja) fa referència a una pàgna només a una cara.
Respecto el GMAO -MAnttest que aportará FGTL al servicio podemos saber si nuestra empresa en el caso de ser adjudicataria del servicio tendrá que encargarse de algunos costes de mantenimiento del GMAO 10/05/2022 16:22h
L'empresa adjudicatària en aquest contracte no ha d'assumir costos de llicències. Els accessos al GMAO que determini la FGTL no tindran cost. Ens remetem a l'apartat 7.2 del plec tècnic on s'explica el sistema de gestió informatitzada del servei.
Respecto el GMAO-Manttest que aportará FGTL podemos saber qué sistema de fichaje actualmente usan los limpiadores y si usan códigos QR para el control de limpieza. 10/05/2022 16:18h
El GMAO no és un programa per controlar el fixatge dels treballadors. El fixatge dels treballadors és responsabilitat de l'empresa adjudicatària.
Respecto el GMAO -MANTTEST que aportará FGTL para el servicio podemos saber a qué módulos exactamente tendremos acceso para desarrollar mejor ciertos puntos de la memoria (tareas, frecuencias, incidencias, etc¿) 10/05/2022 16:16h
La FGTL donarà a l'empresa adjudicatària accés al mòdul de neteja. Les tasques i freqüències mínimes estan ja descrites al plec tècnic.
- Faltaria que facilitessin el llistat del personal a subrogar amb les condicions, codi de contracte, hores setmanals, pactes en vigor i antiguitat de cada una de les persones a subrogar per una correcta valoració. - També voldríem saber quin empresa es la actual prestatària del servei i a que aquesta no manté cap deute amb els treballadors ni amb les seves obligacions amb seguretat social ni hisenda. - Si fos possible, saber quin ha sigut el percentatge mig d'absentisme del últim any. 06/05/2022 16:20h
El llistat es troba a l'Annex núm. 9, pàgina 79 del PCAP publicat al perfil del contractant.
L'actual contractista és una dada publicada al perfil del contractant en l'espai corresponent a aquella licitació.
El percentage mig d'absentisme, consta en una resposta anterior
Sol·licitem que requereixin a l'actual contractista perquè acrediti la següent informació: Percentatge mitjà d'absentisme del últim any d'execució del servei. Que no manté cap deute salarial amb els treballadors de la seva plantilla; ni tampoc per quotes meritades a la Seguretat Social. Que es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions tributaries. Que no té en curs cap procediment administratiu ni contenciós-administratiu derivat del compliment de les seves obligacions laborals, fiscals, o de Seguretat Social; ni tampoc es troba en situació de concurs de creditors." 06/05/2022 16:13h
Segons la informació facilitada per l'empresa contractista el percentatge mig d'absentisme és d'un 5,10% . D'altre banda per poder ser adjudicataria l'empresa va acreditar estar al corrent de les seves obligacions i actualment no consta cap supòsit que faci preveure que s'hagin produit canvis i que hi hagi cap tipus d'incompliment donat que els serveis s'estan desenvolupant sense incidències.
Dins de la nostra oferta econòmica corresponent al preu pel servei integral de neteja dels espais i dependències del Teatre per dos anys de contracte, respecte el pressupost de licitació de 1.180.939,09.-¤ abans d'IVA, s'ha d'incloure els serveis mínims durant la Parada Tècnica i Neteja final, o pel contrari, s'utilitzarà la bossa d'hores ofertada? Ens fa dubtar, el parràgraf de la pàgina 4 del PPT, on es diu: "S'estableix una bossa de 600 hores anuals vinculades al servei de neteja i destinades a les cobertures de la programació pròpia del Teatre després de la finalització de la jornada del personal de neteja, als Serveis especials no programats, AL SERVEI ANUAL DE NETEJA EN LA PARADA TÈCNICA i al Servei d'emergències i atenció d'urgències". 06/05/2022 15:44h
Dins de l'oferta s'han d'incloure tots els serveis que es descriuen al plec tècnic. La bossa d'hores s'utilitzarà en funció dels requeriments o necessitats que tingui el teatre, incloses necessitats durant la parada tècnica.
Disposen d'algun tipus d'històric de consum anual de consumibles higiènics com cel·lulosa, sabó i gel? 06/05/2022 15:42h
Segons dades facilitades per l'empresa adjudicatària, el consum anual de paper en tots els formats per la temporada 20-21 va ser d'uns 4.700 kg i el consum de productes químics de neteja d'uns 1.700 litres, aproximadament.
.- L'empresa adjudicatària ha d'assumir algun cost d'accés o registre a la Plataforma de Coordinació d'Activitats Empresarials del Servei de Prevenció Aliè de la FGTL? En cas afirmatiu, quin és aquest cost? 06/05/2022 15:40h
No hi ha cost d'accés ni registre a la plataforma.
Corresponent al criteri automàtic 2.3 "Compromís formal de l'empresa licitadora en subministrar una màquina fregadora aspiradora elèctrica sense cable amb acompanyant amb un rendiment efectiu de 600 m2/hora", aquesta màquina, en cas d'oferir-ho, és addicional a la màquina fregadora gran, amplada de treball 43 cm, exigida dins de l'apartat 8.3.1. com a maquinaria mínima assignada de manera permanent al contracte? 06/05/2022 15:39h
Sí, és addicional.
En referència al GMAO-MANTTEST, l'empresa adjudicatària ha d'assumir algun cost en quant a accessos o llicències? En cas afirmatiu, quin és aquest cost? 06/05/2022 15:37h
L'empresa adjudicatària en aquest contracte no ha d'assumir costos de llicències. Els accessos al GMAO que determini la FGTL no tindran cost tal i com indica el Plec tècnic, apartat 7.2

Tauler d'avisos

eLicita

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya