Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Institut Català del Sòl (INCASÒL)
Codi d'expedient:
ICSOL-2022-33

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Entenem que no hi ha problema que posem certifcats de bona execució amb les hores al sobre B?, o per no anticipar criteris valorables automaticament en el sobre C, aportem una declaració responsable en el sobre B? 02/02/2022 07:39h
Bon dia,

Tal com s'indica als plecs, el sobre B (criteri judici de valor sobre activitats formatives), en la 2a part a la que es refereix la pregunta, té en compte la qualitat de la formació prèviament impartida per la persona designada per a l'execució del contracte, en les matèries de protecció de dades i transparència i accés a la informació. Al respecte, en els plecs es fa referència a que la puntuació en aquest apartat concret s'atorgarà "en funció del detall que consti a la memòria sobre les valoracions i/o puntuacions obtingudes en activitats formatives sobre les matèries indicades, de tal manera que s'atorgarà més puntuació conforme les valoracions acreditades siguin millors". És a dir, que els plecs es refereixen al resultat d'enquestes o altres sistemes de valoració de l'activitat formativa efectuada. I per poder valorar aquest indicador de la qualitat de la formació impartida s'exigeix un mínim de 100 hores, acreditats amb els certificats emesos pels organismes responsables de la formació, tal com s'exigeix als plecs.
Per contra, en el sobre C (criteri automàtic experiència), la puntuació que es pugui assignar es refereix a la a valoració de les hores de dedicació efectiva a les funcions vinculades a la protecció de dades i a la transparència i accés a la informació pública. Al respecte, en els plecs s'indica que s'inclou tant l'experiència laboral (per compte propi o aliè) com la formació impartida, amb els certificats corresponents. Així, l'eventual acreditació de formació en el sobre C no es refereix a la qualitat de la formació, sinó a la seva quantitat, conjuntament amb les hores de dedicació a les matèries esmentades que no corresponen a formació.
Per tant, en el sobre B no pertoca aportar una declaració responsable, sinó els certificats indicats als plecs.

Salutacions,
benvolguts, certament, en el sobre B hem d'acreditar 100 hores d'experiencia en protecció de dades i transparencia. Entenem que ja que que les hores d'experiencia es valoraran de forma automàtica en el sobre C, quan aportem els certifcats de bona execució de la segona part de la memoria tècnica, estariem contaminant el sobre C. Seria suficient en incloure una declaració responsable en el sobre B en la que es manifesti que la persona adscrita té 100 hores d'experiencia, i avalar-ho amb certificats de bona execució en els que no constin les hores? 02/02/2022 07:36h
Bon dia,

Tal com s'indica als plecs, el sobre B (criteri judici de valor sobre activitats formatives), en la 2a part a la que es refereix la pregunta, té en compte la qualitat de la formació prèviament impartida per la persona designada per a l'execució del contracte, en les matèries de protecció de dades i transparència i accés a la informació. Al respecte, en els plecs es fa referència a que la puntuació en aquest apartat concret s'atorgarà "en funció del detall que consti a la memòria sobre les valoracions i/o puntuacions obtingudes en activitats formatives sobre les matèries indicades, de tal manera que s'atorgarà més puntuació conforme les valoracions acreditades siguin millors". És a dir, que els plecs es refereixen al resultat d'enquestes o altres sistemes de valoració de l'activitat formativa efectuada. I per poder valorar aquest indicador de la qualitat de la formació impartida s'exigeix un mínim de 100 hores, acreditats amb els certificats emesos pels organismes responsables de la formació, tal com s'exigeix als plecs.
Per contra, en el sobre C (criteri automàtic experiència), la puntuació que es pugui assignar es refereix a la a valoració de les hores de dedicació efectiva a les funcions vinculades a la protecció de dades i a la transparència i accés a la informació pública. Al respecte, en els plecs s'indica que s'inclou tant l'experiència laboral (per compte propi o aliè) com la formació impartida, amb els certificats corresponents. Així, l'eventual acreditació de formació en el sobre C no es refereix a la qualitat de la formació, sinó a la seva quantitat, conjuntament amb les hores de dedicació a les matèries esmentades que no corresponen a formació.

Salutacions,
Bona tarda, Els certificats de formació inclosos en el sobre B, es poden incloure, també, en el sobre C? Moltes gràcies, 01/02/2022 13:56h
Bona tarda,

Sí, en el sobre B es tenen en compte als efectes de valorar la qualitat de la formació, mentre que en el sobre C es valoren les hores dedicades a les matèries esmentades, ja sigui amb prestació de serveis o en formació.

Salutacions,
Ens sorgeix una consulta relativa a la ponderació dels criteris d'adjudicació subjecte a judicis de valor, puix que el criteri sobre l'experiència i la qualitat de la formació prèviament impartida per la persona experta en la matèria es contempla tant en el Sobre B com en el Sobre C (en els respectius documents; document de Criteris d'adjudicació subjecte a judicis de valor del Sobre B i en el document d'Altres criteris d'avaluació automàtica del Sobre C. Així doncs, s'està valorant en els dos sobres un mateix criteri. Detallem a l'efecte paràgraf de l'anterior: Sobre B: (...) Pel que fa als mitjans d'acreditació de la qualitat de la formació impartida prèviament, seran la certificació efectuada per part dels organismes responsables de les activitats formatives corresponents. Sobre C: (...) Als efectes de valorar aquesta experiència s'inclou l'experiència laboral (per compte propi o aliè) i la formació impartida, respecte els dos àmbits esmentats. Sol·licitem un aclariment al respecte. 31/01/2022 14:04h
Bona tarda,

En el sobre B (judici de valor) es preveu una primera part relativa a la proposta d'activitats formatives, i una segona en la que es valora estrictament la "qualitat" de la formació impartida prèviament. És a dir, aquest criteri no es refereix al total d'hores de formació impartides en les matèries indicades, sinó a la valoració i/o puntuació rebuda per la persona designada en la impartició d'aquelles activitats formatives.

En canvi, en el sobre C (valoració automàtica) es té en compte l'experiència en les matèries a les que es refereix al contracte, i a tal efecte s'inclou tant les hores dedicades de prestació de serveis en aquests àmbits, com les hores de formació impartida. És a dir, en aquest cas es valora el total d'hores de dedicació efectiva a les matèries indicades, cosa que inclou la formació, sense que en aquest apartat es valori la qualitat de la formació.

Salutacions,
Bon dia, En relació als criteris d'adjudicació subjecte a judicis de valor, la realització de formació superior a 100 hores puntua? En relació als criteris d'avaluació automàtica, respecte l'experiència de la persona designada, es valora també la formació impartida? ? moltes gràcies 31/01/2022 14:03h
Bona tarda,

Tal com s'indica als plecs, en aquest apartat es valora, d'una banda les activitats formatives proposades ; i d'altra banda la qualitat de la formació impartida. En relació amb la qualitat de la formació s'exigeix un mínim de 100 hores.

En el criteri relatiu a l'experiència tal com s'indica als plecs, es valora en còmput d'hores de dedicació efectiva, ja sigui en serveis prestat per compte propi o aliè, o en formació impartida.

Salutacions,
Com és possible que en el PPT hi constin 7 matèries incloses en el contracte i, en canvi, els criteris de judici de valor (35 punts) només es refereixei a una matèria: formació. 31/01/2022 12:59h
Bon dia,

En la llista de matèries incloses en el contracte es preveuen 7 ítems, en les quals es detallen les funcions a exercir tant en la vessant de protecció de dades com de transparència. Però òbviament no tots els ítems han de tenir el mateix pes o importància en la valoració de les ofertes. Al respecte s'ha considerat que té una importància especial la part relativa a les accions formatives. A més, aquest darrer ítem relatiu a la formació, inclou tant la formació en protecció de dades com en transparència. És per tot això que es va decidir donar un pes superior a aquest àmbit de la formació.

Salutacions,
La majoria de vegades els certificats de serveis prestats inclouen tant l'experiència en serveis de consultoria i de DPD com de formació. Com que en el sobre B, a la memòria tècnica cal acreditar per la persona proposada un mími de 100 hores de formació en el setor públic, en aquest sobre B es pot conèixer la identitat de la persona, de la qual s'acreditarà l'experiència en consultoria/DPD i també de formació, en el sobre C. Aquesta situació podria desclassificar de la licitació a l'empresa que ho plantegi així, o hi ha algun altra sistema? Potser aportant les acreditacions només pel licitador proposat com a adjudicatàri? Moltes sgràcie 25/01/2022 12:34h
Bon dia,

La identificació de la persona en el sobre B no implica la desclassificació de l'empresa. De fet és necessari identificar en el sobre B la persona a la que es refereix la valoració de la formació donada.

Salutacions,
Bon dia, Em referia a si es poden adscriure dos persones per a la realització de les formacions, cadascuna especialitzada en una matèria acreditant, cadascuna d'elles , la qualitat amb les seves corresponents valoracions? 24/01/2022 13:12h
Bon dia,

Totes les funcions previstes al contracte les ha de prestar la mateixa persona física. Així s'indica a l'apartat 1.2 del plec de prescripcions tècniques dedicat a les especificacions bàsiques del contracte. En concret, al punt 1.2.1 relatiu a les matèries incloses en el contracte s'enumeren totes les funcions a prestar, i en la lletra g) s'inclou la següent:
"g) Impartir les accions formatives necessàries per al personal de les unitats de l'INCASÒL, en matèria de protecció de dades personals i de transparència i accés a la informació pública, tenint en compte les necessitats específiques de cada unitat, segons la tipologia de tractaments efectuats."

I al final d'aquest apartat 1.2.1 en què s'enumeren totes les funcions a prestar, s'indica el següent:
"Totes aquestes funcions s'han de prestar mitjançant la mateixa persona física, la designada a tal efecte pel licitador."

Salutacions,
Bon dia, En relació als criteris valorables mitjançant judicis de valor, es poden adscriure 2 persones al contracte? És possible que sigui una persona la que realitzi les activitats formatives i una altre la que aporti els certificats qualitatius de la formació impartida? Moltes gràcies 19/01/2022 13:03h
Bon dia,

No, ha de ser una sola persona la que reuneixi ambdós requisits.

Salutacions,
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya