Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Per motius tècnics vinculats a la propera posada en funcionament de la nova Plataforma de Serveis de Contractació Pública està programat un segon tall de servei de la Plataforma, que comportarà que no estigui disponible del divendres 24 de febrer a les 8h fins al dilluns 27 de febrer a les 8h aproximadament -la durada exacta d'aquest interval previst constarà inscrita en el Registre d'incidències de la pròpia Plataforma.

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya
Codi d'expedient:
CTTI-2020-257
En relación a su respuesta del 9 de Junio sobre la documentación administrativa, queríamos confirmar si en su respuesta se refieren a los DEUC de las empresas cuya capacidad se aporte de cara a la Solvencia técnica mínima requerida, o sí además habrá que presentar DEUCS de posibles subcontratistas para los proyectos basados cuya capacidad no se usa en la solvencia técnica mínima, pero sus medios personales sí se incorporan como parte de la capacidad técnica (SOBRE B) y para los criterios objetivos mediante fórmulas del sobre C. 09/06/2022 14:56h
Los DEUC a presentar se refieren a los de las empresas a los que se recurra para acreditar la solvencia, de acuerdo con lo ya respondido anteriormente. Por otro lado, en relación con la subcontratación, y de acuerdo con la cáusula 29 del PCAP, la subcontratación no aplica en el procedimiento de homologación. En la contratación basada, aplicará la cláusula 34.12 del PCAP. En lo referente a la solvencia, criterios y medios personales nos remitimos a las respuestas ya dadas anteriormente.
Buenas tardes, considerando que en el sobre C pueden tenerse en cuenta medios personales relativos a subcontratistas según sus anteriores respuestas del día 22/02/2022 ¿es necesario incluir en el SOBRE A información relativa a dichos subcontratistas (p.ej. DEUC o Declaraciones de Subcontratación)? Muchas gracias de antemano. 09/06/2022 10:54h
Sí, en el Sobre A, d'acord amb l'establert a la clàusula 10.10 del PCAP, en el cas que l'empresa licitadora recorri a capacitats d'altres empreses de conformitat amb el que preveuen els articles 75 del LCSP i 63 de la Directiva 2014/24/UE, a banda d'indicar-ho en el DEUC, l'empresa ha presentar un altre DEUC separat per cadascuna de les empreses a la capacitat de les quals recorri. En qualsevol cas, cal també tenir present que la inclusió en el sobre A "documentació general" del document de l'oferta econòmica i la resta de documentació que s'hagi d'incloure en els sobres B i C comportarà l'exclusió del licitador.
Respecto al entorno de monitorización centralizado: ¿qué entorno/fabricante es? ¿Cuántos casos de uso abarca? ¿Cuántas fuentes de logs? ¿Cuántos EPS, cuantas alertas/día/mes? ¿capacidades de respuesta automatizadas en dicho entorno? ¿está en cloud, onpremise? 27/05/2022 13:06h
Existeixen dos entorns de monitoratge centralitzat, un vinculat directament a l'Agència per tots els temes de seguretat i un altre vinculat al Centre de Control del CTTI.
El monitoratge del Centre de Control del CTTI està focalitzat en disponibilitat dels Processos Crítics de Negoci amb productes de Microfocus i Elàstic però no la seguretat que recau en l'àmbit de l'Agència.
El licitador haurà d'adaptar-se a les eines de monitorització utilitzades per l'Agència per la monitorizació de la seguretat (actualment en procés de canvi). El servei haurà de fer seguiment per assegurar que s'integren les fonts d'informació i alertes dels proveïdors de LdT al SIEM de l'Agència de Ciberseguretat, així com definir els procediments per operar-les de forma coordinada amb l'Agència
Se indica que, la empresa homologada también deberá dar acceso a sus consolas de monitorización (centralizadas o distribuidas) a quien CTTI determine y siguiendo sus directrices (11.6 penúltimo párrafo página 111 del PPTP): ¿Deben de estar los equipos de analistas monitorizados en este sistema? 27/05/2022 13:05h
Els equips de treball del personal assignat al servei hauran de tenir maquetats i configurats amb les mesures de seguretat que fixarà l'Agència, i per tant, aquests equips seran monitorats a nivell de seguretat per garantir la protecció de la informació i del servei prestat.
Con respecto al subapartados G2. Solvencia técnica del PCAP, y de cara a proporcionar las evidencias necesarias asociadas al cumplimiento de la mismas, ¿consideran de idoneidad aportar como parte del proceso de homologación las evidencias sobre los trabajos y/o servicios realizados en los últimos tres años? Adicionalmente en el Anexo 4. "PROPUESTA ECONÓMICA (Sobre C)" del PCAP, se solicita completar la hoja "Resumen" del fichero (tipo excel) "04_2020257L00_Anexo_Presentació ofrecida". De manera complementaria a dicho documento, nos gustaría confirmar si es necesario, para el proceso de homologación, aportar los CVs y Documentos de Certificación de los componentes del equipo humano a la hora de puntuar tanto los medios personales como la calificación técnica de los perfiles propuestos. En caso de respuesta afirmativa a este último punto, ¿sería necesario anonimizar dichos CVs y Documentos de Certificación? 26/05/2022 15:24h
Respecte la primera pregunta, en el cas de la solvència tècnica, únicament caldrà declarar el seu acompliment, i en el cas de resultar proposats adjudicataris, caldrà acreditar les evidènvies sobre els treballs i serveis realitzats, i altres aspectes de la solvència, com poden ser el personal mínim a adscriure al contracte, que en cap cas és valorable.
Respecte la segona qüestió, i pel que fa a la documentació del sobre C (proposta econòmica), i que incorpora els mitjans valorables (amb independència dels mitjans adscrits com a solvència) caldrà emplenar el full resum excell tal i com estableix l'Annex 4 del PCAP, sense perjudici de la factultat de l'Òrgan de contractació del CTTI a demanar acreditació o verificació de qualsevol informació aportada durant el prcediment de contractació.
Se indica también que se deberá analizar la información de monitorización digital (3.2.2.4.3): ¿Este servicio se está dando actualmente por un proveedor? ¿Qué se espera exactamente del servicio de este procedimiento?¿Es Vigilancia Digital y/o Threat Intel? 09/05/2022 16:50h
L'adjudicatari s'haurà de coordinar amb el servei existent de monitorització digital de l'Agència per tal de garantir la gestió efectiva de les amenaces de seguretat que puguin ser aplicables. Aquesta activitat descrita al punt 3.2.2.4.3 està relacionada amb la Vigilància Digital i el Threat Intel.
Respecto al Escaneos de vulnerabilidades automáticos: ¿existe algún tipo de scanner actualmente? 09/05/2022 16:48h
Actualment l'Agència disposa de diverses eines d'escaneig.
Respecto al Despliegue de EDR: ¿solo afecta a pc? ¿ también a servidores? Al ser tan grande y abarcar tanto, ¿puede existir algún equipo OT? Dado que son tantos equipos, ¿solo se plantean una solución EDR o existe la posibilidad de que existan distintos fabricantes por zona/entorno/ámbito? 09/05/2022 16:46h
L'objectiu de l'Agència és el de desplegar eines pel desplegament del perímetre de seguretat del lloc de treball. L'adjudicatari haurà de fer un seguiment del correcte desplegament d'aquest perímetre. Aquest objectiu afecta tan a Lloc de Treball com a servidors relacionats amb aquests, i exiteix la possibilitat de que existeixin diferents fabricants dels elements EDR.
Respecto la Protección integral de navegación (3.2.2.2 del PPTP): ¿Se cuenta con algún tipo de software o es a través de FW/proxy? Si es a través de FW/proxy ¿quién lo gestiona? ¿Se debería de realizar des de EDR si fuera posible? 09/05/2022 16:45h
En aquest apartat es demana que l'equip de la QA s'ocupi de governar i liderar tots els projectes de Ciberseguretat que es vagin plantejant durant el contracte. S'han posat alguns exemples, però els detalls es concretaran en cadascun dels projectes que es consideri necessari desplegar.
Ens podríeu confirmar que màxim del servei A4 Servei d'operació 24x7 és de 32.400? Hem detectat que en algun altre punt hi ha incongruència amb el preu hora i seria un valor diferent 09/05/2022 16:43h
Es 32.400 euros. Al PCAP i a l'excel és correcte aquest import.
El preu es calcula amb la participació de diferents perfils amb percentatges diferents.
Ara bé, cal advertir que s'ha detectat un error en la transcripció al darrer paràgraf de la pàgina 11 del PCAP enlloc de "consultor" ens estem referint a la figura concreta del "Tècnic Especialista/Administrador"
El text correcte seria el següent :
Preus del servei d'Operació 24x7 (descrits als apartats del plec de prescripcions tècniques 3.2.2.4.3 Serveis d'operació de l'apartat 3.2.2.4 Àmbit de prevenció/identificació, 3.2.2.5.2 Serveis d'operació de l'apartat 3.2.2.5 Àmbit de protecció, 3.2.2.6.1 Serveis d'operació de l'apartat 3.2.2.6 Àmbit de detecció i 3.2.2.7.1 Serveis d'operació de l'apartat 3.2.2.7 Àmbit de resposta). S'estima un preu màxim unitari en relació al càlcul corresponent al nombre d'hores d'una jornada i pel nombre de jornades d'un mes, resultant en una jornada mensual de 720 hores. La Unitat mensual del servei d'Operació 24x7 està dimensionada amb un perfil tècnic Especialista/Administrador amb dedicació completa (24 hores), fixant el preu màxim del servei en base al preu de mercat dels diferents perfils, resultant per la Unitat mensual el preu següent:
Ens podríeu indicar que el lloc de treball dels recursos personals proporcionats per l'adjudicatari, en cas d'estar físicament a les instal·lacions del CTTI o l'Agència, no tindràn cap cost associat? També si caldrà fer ús de dispositius específics amb la maquetació pròpia del CTTI o l'Agència. 09/05/2022 16:41h
Els equips personals els ha de proporcionar l'adjudicatari (portàtil i mòbil per accedir per VPN amb doble factor) així com el software base (Windows i productes ofimàtics). S'haurà de desplegar la maqueta corporativa de L'Agència sobre aquests equips.
En la pàgina 60 del PPTP indica el volum mínim de llicències a adquirir per part de l'empresa homologada. Ens podrien indicar si aquestes tindrien cost pel proveïdor i, en cas afirmatiu, quines són les que tenen cost i el cost aproximat per llicència? 09/05/2022 16:39h
Com s'indica a l'apartat 4.10.8 Resum d'eines, es concreta el volum de llicències mínimes a adquirir per l'adjudicatari. Totes les llicències indicades tenen cost i el cost depèn dels preus de mercat de cadascuna.
En relación a este procedimiento, hemos visto que hoy se ha informado de la Resolución de retrotraer las actuaciones a la fase de resolución para retrotraer las actuaciones a la fase de preparación de los pliegos entendemos que esto paraliza la fecha de presentación indicada en la plataforma 06 de abril de 2022 y se publicará una nueva fecha de presentación ya que la resolución indica " Una vez vueltos a aprobar los pliegos de la licitación se levantará la suspensión establecida en el perfil del contratante, se publicará de nuevo la licitación y se dará el mismo plazo inicial de presentación de ofertas". 04/04/2022 11:59h
Sí, el procedimento sigue suspendido. De acuerdo con la Resolución de retroacción de actuaciones publicada el pasado día 01/04/22, una vez aprobados nuevamente los pliegos se levantará la suspensión del procedimento y se dará el mismo plazo inicial de presentación de ofertas
Buenos días; En relación a su respuesta del 01/02/2022 a las 12:47h, nos gustaría confirmar lo siguiente: 1. Los proyectos de subcontratistas se sumarán a la solvencia técnica, presentando documentación escrita de compromiso con dichos subcontratistas. 2. Los medios personales de subcontratistas no suman a la solvencia técnica, si no que solo suman los medios propios del licitador o de los miembros de una posible UTE. 3. Los proyectos y medios personales de subcontratistas cuentan para los criterios de valoración del Anexo 2: · Criteris avaluables de forma automàtica: Mitjans professionals: Coordinador del servei, Cap de projecte, Consultor sènior, Tècnic Especialista, Resta de personal ¿Es correcta esta interpretación de su respuesta? 22/02/2022 08:13h
En relación con su pregunta:
1. Sí, de acuerdo con el arículo 75 de la LCSP, se puede recurrir a medios externos para acreditar el cumplimiento de la solvencia técnica, sempre y cuando la empresa a la que se recurre declare que cede su solvencia y que participe posteriormente en la ejecución del contrato en caso de resultar adjudicataria (art.75.1 párrafo 3).
2. Si, de acuerdo con lo establecido en el pliego administrativo (apartado G2 del cuadro de características), los medios personales que se adscribirán al Acuerdo Marco como adicionales a la solvencia profesional deberán ser propios de la propia empresa o de la UTE.
3. Sí, los medios personales aportados en la oferta técnica y que se valoran de acuerdo con los criterios de valoración especificados en el Anexo 2 son medios personales que las licitadoras dispondrán para la ejecución de los basados de acuerdo marco, adicionales a los requeridos como solvencia, y que su vinculación laboral puede ser directa con la empresa licitadora o no. La empresa en su oferta compromete una serie de medios a disposición que deberá disponer de ellos en toda la vigencia del acuerdo marco, en caso contrario, podrá suponer la pérdida de la homologación. En los criterios de valoración se valoran medios personales y no proyectos estrictamente.
Teniendo en cuenta la complejidad y alta demanda de perfiles de los proyectos basados dentro del acuerdo marco, consideramos de alta idoneidad contar con un consorcio de subcontratistas especializados que permitan dar respuesta en forma, cantidad y calidad a los distintos requerimientos del CTTI en el ámbito del acuerdo marco. En este sentido sobre la subcontratación en la cláusula Vint-i-novena del PCAP se indica: "No aplica en el procediment d'homologació. Les prescripcions corresponents a la contractació basada s'especifiquen a la clàusula 34.12 d'aquest plec." Necesitaríamos confirmar si los posibles proyectos realizados por los subcontratistas, así como las acreditaciones del personal se pueden considerar en las valoraciones de solvencia técnica, económica y en los criterios de evaluación del acuerdo marco. 01/02/2022 12:47h
De acuerdo con lo establecido en el artícuLo 75 de la LCSP, es posible recurrir a medios externos para el cumplimiento de la solvencia técnica, por lo tanto los proyectos realizados por otros entes seran aceptables siempre y cuando este así lo declare. De acuerdo con la cláusula 9 del pliego, las empresas declararan que recorren a la capacidad de otra entidades junto con la presentación del compromiso por escrito con estas entidades. En referencia a los medios personales complementarios o adicionales a la solvencia técnica, de acuerdo con el pliego, en este caso deben ser propios de la empresa licitadora ya sea de manera individual o en forma de UTE. El resto de medios personales que se valoran de acuerdo con los criterios de valoración del Anexo 2, pueden ser medios comprometidos por la empresa en su oferta independientemente del vínculo laboral que haya entre ellas.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya