Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Consorci Català pel Desenvolupament Local
Codi d'expedient:
2021.05

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Buenos días Podemos presentarnos diferentes empresas y CIF de un mismo grupo empresarial? Gracias 30/05/2022 07:16h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 27 de maig (data límit per rebre preguntes) i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 3 de juny de 2022.
Bona tarda. A l'annex núm. 05.2 Sobre C del plec diu: "El grau d'experiència de les persones adscrites a l'execució del contracte s'haurà d'acreditar aportant certificat o declaració responsable per cadascuna de les persones que formaran l'equip..." Tenim que relacionar l'equip detallant nom? A on es posa la relació de l'equip en cas de tenir que fer-ho? O bé es considera que l'equip son els professionals de la relació d'oferta económica? 30/05/2022 07:15h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 27 de maig (data límit per rebre preguntes) i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 3 de juny de 2022.
Seria vàlid aportar experiencia en redacció de projectes bàsics per acreditar l'experiència del tècnic responsable al SOBRE C dintre de l'apartat 3.2 en redacció d'avantprojectes? Gràcies. 30/05/2022 07:15h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 27 de maig (data límit per rebre preguntes) i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 3 de juny de 2022.
L'equip de professionals necessari pel desenvolupament de qualsevol de les prestacions de la unitat de licitació ni declaració de compromís d'adscripció d'aquests mitjans personals té que aportar la seva solvència al sobre C a mes a mes de la del licitador? A quin annex es te que fer la relació dels professionals que formaran l'equip? Aquesta pregunta sorgeix a ran de la resposta a la pregunta nº 4 que acabeu de publicar: "L'exigència de disposar de l'equip de professionals necessari pel desenvolupament de qualsevol de les prestacions de la unitat de licitació on presenti proposició és una obligació contractual, que podrà ser exigida per l'òrgan de contractació durant l'execució del contracte, però no és un requisit de solvència a acreditar en fase licitació" 30/05/2022 07:14h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 27 de maig (data límit per rebre preguntes) i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 3 de juny de 2022.
Els enginyers agrònoms, que tenim competències per a redactar projectes i dirigir obres de diferents grups i/o lots, quines opcions tenim per a participar??. La titulació d'enginyer agrònom pot servir per a justificar la solvència tècnica? Gràcies! 27/05/2022 10:34h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 27 de maig (data límit per rebre preguntes) i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 3 de juny de 2022.
Per a fer la oferta econòmica, s'ha d'ofertar en cadascuna de les categories professionals (de la 1 a la 9)? 27/05/2022 10:33h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 27 de maig (data límit per rebre preguntes) i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 3 de juny de 2022.
Bon dia, Referent al document ANNEX1, declaració responsable, a part de l'Empresa licitadora, els col.laboradors també l'han de presentar, es correcte? i tenim un dubte, s'ha de presentar també el DEUC? Empresa licitadora i col.laboradors? Aquest és el punt on fa refèrencia al DEUC al ANNEX1. *Asseguris que la resta d'empreses també presenten aquest annex núm. 01 relatiu a la declaració ajustada al formulari DEUC, la qual també s'haurà d'incloure en el mateix Sobre A. 27/05/2022 10:32h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 27 de maig (data límit per rebre preguntes) i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 3 de juny de 2022.
Un tècnic responsable pot estar també com a col·laborador, si la seva titulació i experiència ho permet? I un col·laborador podria col·laborar en diferents àrees? Gràcies. 27/05/2022 10:31h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 27 de maig (data límit per rebre preguntes) i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 3 de juny de 2022.
Bona tarda. Tenim aquest dubte referent a la solvència tècnia: el sumatori dels imports dels serveis d'un dels anys queda limitat als treballs realitzats a la demarcació de cada lot? Si s'han fet serveis durant un any per 120.000¤ o més pero a Barcelona i Girona, per exemple, no serveixen per cap lot? Gracies. 27/05/2022 10:31h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 27 de maig (data límit per rebre preguntes) i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 3 de juny de 2022.
Bon dia, tenim una pregunta respecte a la puntuació de l'experiència professional del grup 3. El plec indica que es valoraran "haver realitzat adreces d'obra en els darrers 5 anys en què l'objecte del projecte sigui obres d'urbanització, i estudis diversos relacionats amb obres, enderrocs, moviments de terres, murs de contenció, obra civil i altres, en els darrers 5 anys", serien vàlids treballs d'assistència tècnica a la direcció d'obra?. Gràcies 27/05/2022 10:30h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 27 de maig (data límit per rebre preguntes) i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 3 de juny de 2022.
Per a la valoració de l'experiència del tècnic responsable al SOBRE C, es podria posar a dos tècnics acumulant l'experiència dels dos? Es a dir que un aporti la redacció de 4 projectes i l'altre 1; o 3 D.O. i l'altre 2 per aconseguir les cinc referències i obtenir la màxima puntuació, o cada un d'ells ha de tenir les cinc referències? Gràcies. 27/05/2022 10:29h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 27 de maig (data límit per rebre preguntes) i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 3 de juny de 2022.
Bon dia, agrairem especifiquin a quin concepte es refereixen quan al Plec fan referència als "imports" dels serveis realitzats: Honoraris? PEM? PEC? 27/05/2022 10:28h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 27 de maig (data límit per rebre preguntes) i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 3 de juny de 2022.
En l'annex 05 referent a l'oferta econòmica de l'equip multidisciplinari, quan els Plecs diuen "La quantitat total de ...¤" entenem que és un error i el correcte seria "...¤/hora", ens ho poden confirmar? de la mateixa manera agrairem confirmin que el preu unitari de l'equip multidisciplinari és la quantitat sense IVA, gràcies. 27/05/2022 10:27h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 27 de maig (data límit per rebre preguntes) i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 3 de juny de 2022.
Bon dia, l'extensió de la memòria metodològica del sobre B per als grups 1,2 i 3, té una extensió màxima de 60 cares dinA4 (30 pàgines a doble cara) o una extensió màxima de 30 cares din A4 (15 pàgines a doble cara). gràcies 27/05/2022 10:27h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 27 de maig (data límit per rebre preguntes) i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 3 de juny de 2022.
Bon dia, Amb el sistema habitual de licitacions públiques, les propostes presentades en fase de concurs es consideren sovint avantprojectes a efectes de procediment, i es redacta directament el Projecte Bàsic i posteriorment el Projecte Executiu. En relació als critèris del sobre C pels grups 1,2,3, es poden considerar, a efectes d'assol·lir màxima puntuació, Projectes Bàsics com a Avantprojectes? Si s'aporten més de 5 projectes per al primer critèri, es podrien valorar més de 10 punts? Gràcies 27/05/2022 10:26h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 27 de maig (data límit per rebre preguntes) i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 3 de juny de 2022.
Bon dia, tenim una pregunta respecte a la puntuació de l'experiència professional del grup 3. El plec indica que es valoraran "haver estat el redactor de projectes d'urbanització, i estudis diversos relacionats amb obres, enderrocs, moviments de terres, murs de contenció , obra civil i altres, en els darrers 5 anys", cal aportar projectes tant d'urbanització com estudis d'obra civil o tots els projectes poden ser una única tipologia? 27/05/2022 10:25h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 27 de maig (data límit per rebre preguntes) i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 3 de juny de 2022.
Referent a l'experiència en seguretat i salut, quan es refereix a la redacció de Plans de Seguretat i Salut, també es podria fer referència a la redacció d'Estudis de Seguretat i Salut? Entenem que el ESS és el que redacta el tècnic i el PSS és el que redacta l'empresa constructora, per això es fa estrany que especifiqui Plans i no Estudis 25/05/2022 09:15h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 27 de maig (data límit per rebre preguntes) i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 3 de juny de 2022.
Respecte a la solvència tècnica, dels lots 15 a 18, es demana arquitecte + advocat amb un mínim de 5 anys d'experiència. Cal aportar CV i/o certificat de col·legiació? En aquest CV apareix informació de la puntuació automàtica (projectes redactats), i entenem que no ha de ser així. En segon lloc, els certificats de redacció de projectes de reparcel·lació i divisions poligonals, han d'estar signats pels dos tècnics, o es poden aportar per separat? Per exemple: 2 projectes de reparcel·lació inscrits que tinguin com a redactor a l'advocat i altre tècnic. (Advocat acreditat a la solvència tècnica) 3 projectes de reparcel·lació inscrits que tingui com a redactor al tècnic i altre advocat (tècnic acreditat a solvència tècnica). En definitiva, un tècnic pot haver treballat amb varis advocats. I al contrari, un advocat pot ser redactor amb múltiples tècnics en diversos projectes. Gràcies 25/05/2022 09:14h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 27 de maig (data límit per rebre preguntes) i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 3 de juny de 2022.
A l'hora de presentar els treballs de solvència tècnica, s'entén que és l'experiència de l'empresa, i que a l'hora d'acreditar l'experiència del responsable valorable al SOBRE C, es podria posar de nou el mateix treball si ha estat el responsable del mateix? Gràcies. 24/05/2022 09:39h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 27 de maig (data límit per rebre preguntes) i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 3 de juny de 2022.
En el cas dels grups 1 a 3-Si diversos arquitectes dels adscrits a l'equip han participar de forma conjunta en un mateix projecte, a efectes de còmput d'experiència tècnica del SOBRE C, cada arquitecte compta per separat? Per exemple, dos arquitectes colaboren i signen en un mateix projecte que s'aporta com experiència professional a efectes del SOBRE C, computarà com 2 projectes perquè són 2 tècnics, o com 1 perquè el projecte que redacten conjuntament és el mateix? 24/05/2022 09:38h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 27 de maig (data límit per rebre preguntes) i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 3 de juny de 2022.
A efectes d'acreditar l'experiència professional, si m'han fet un encàrrec de missió completa que inclou Avantprojecte, Projecte bàsic, projecte d'execució i direcció d'obra. Pot servir aquest encàrrec per obtenir tant els punts d'experiència professional de projecte com els d'avantprojecte de manera simultània? 24/05/2022 09:37h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 27 de maig (data límit per rebre preguntes) i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 3 de juny de 2022.
Bon dia, respecte al Grup 2, podeu precisar a què catalogació o protecció fa referència el "patrimoni cultural" per als lots del grup 2? Tant per a la solvència tècnica, com per a la "Experiència professional per la prestació del servei". Moltes gracies. 23/05/2022 13:24h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 27 de maig (data límit per rebre preguntes) i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 3 de juny de 2022.
Bon dia, en referència els recursos personals mínims qualificats on demaneu: Un arquitecte, arquitecte tècnic o enginyer d'edificació, enginyer de camins, canals i ports, enginyer industrial, enginyer d'obra pública, o persona amb titulació equivalent que habiliti legalment per a la redacció de projectes d'edificació d'obra, de projectes d'urbanització, projectes d'obra civil, i per fer les funcions de director d'obra, i amb una experiència acreditada mínim de cinc (5) anys en prestacions d'objecte similar als serveis dels grups 1 a 3. En el últim punt on diu: o persona amb titulació equivalent, es refereix al Enginyer d'obra pública? o es refereix a tots els enginyers? 23/05/2022 13:24h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 27 de maig (data límit per rebre preguntes) i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 3 de juny de 2022.
Bon dia, Formulem dos preguntes: 1) A l'hora d'ofertar el preu unitari de l'equip multidisciplinar, establert en un màxim de 120,81 euros/hora, entenem que en aquest preu queda exclós el IVA. És correcte? 2) Alhora d'acreditar l'experiència professional, un mateix projecte ja construït serveix tant com avantprojecte, projecte i direcció d'obra? Gràcies d'avantmà. 23/05/2022 13:23h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 27 de maig (data límit per rebre preguntes) i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 3 de juny de 2022.
Bon dia. En referència a la licitació en segona fase, es pot renunciar a presentar oferta o renunciar a l'encàrrec per pressupost insuficient? Quina penalització o inconvenients podria esdevenir? Moltes gràcies. 20/05/2022 10:36h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 27 de maig (data límit per rebre preguntes) i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 3 de juny de 2022.
Un lliurament de concurs obert en segona fase en la qual has resultat seleccionat per a la presentació final (que fan 5 equips) i en la qual es lliuren plantes, alçats, seccions, imatges renderitzades, memòria descriptiva i pressupost es pot considerar equivalent a un avantprojecte? 20/05/2022 10:36h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 27 de maig (data límit per rebre preguntes) i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 3 de juny de 2022.
Bon dia, Per l'apartat de criteris automàtics referent als avantprojectes, com ho demostrem, que hem de posar al sobre C? Les administracions donen el certificat pel projecte, no per l'avantprojecte. Gràcies. 20/05/2022 07:22h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 27 de maig (data límit per rebre preguntes) i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 3 de juny de 2022.
Pel que respecta a la solvència tècnica del Grup 1, el tipus d'edificació pot ser industrial, residencial, equipaments municipals, ... sempre i quan no siguin patrimoni cultural. És correcte? 19/05/2022 07:29h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 27 de maig (data límit per rebre preguntes) i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 3 de juny de 2022.
Bon dia, els enginyers tècnics industrials compleixen la solvència tècnica de la titulació d'enginyers? 19/05/2022 07:29h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 27 de maig (data límit per rebre preguntes) i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 3 de juny de 2022.
Amb relació al plec de prescripcions tècniques de l'acord marc de serveis de redacció de projectes i direcció d'obra amb destinació a les entitats locals de Catalunya, hem detectat que no s'ha inclòs explícitament als Enginyers Tècnics Industrials. Hem d'entendre que quedem inclosos donat el redactat de la clàusula 16 del plec de clàusules administratives on, per als diferents grups, s'indica "... o persona amb titulació equivalent que habiliti legalment per a la redacció..."? 19/05/2022 07:28h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 27 de maig (data límit per rebre preguntes) i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 3 de juny de 2022.
Bon dia, pel que fa a la justificació de la solvència tècnica, els avantprojecte han de ser projectes bàsics presentats en ajuntaments per a tindre llicència, o poden ser avantprojectes presentats exclusivament al promotor. Moltes gràcies. 18/05/2022 12:29h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 27 de maig (data límit per rebre preguntes) i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 3 de juny de 2022.
Pel que fa a la justificació de la solvència tècnica, la relació de treballs dels últims 5 anys en aquesta fase es fa mitjançant una declaració responsable del licitador només? O cal adjuntar ara els certificats de bona execució dels promotor? Per justificar la facturació anual mínima requerida per cada lot, de quines formes es preveu es faci? Pel que fa als col·laboradors especialistes, cal incloure ara alguna documentació de compromís de col·laboració per part seva? Si no basem la solvència en la d'altres entitats, entenem que només cal presentar el deuc del licitador, és correcte? La remuneració del 5% obligatòria entenem aplica en cas de ser adjudicataris de contractes basats. En quin moment de la redacció del contracte basat es rebrà aquesta factura? 17/05/2022 07:15h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 27 de maig (data límit per rebre preguntes) i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 3 de juny de 2022.
Bon dia, Els certificats acreditatius dels criteris automàtics s'han de posar en el sobre C en fase de licitació o només hem de marcar les caselles i en cas de sortir adjudicatari presentar-los? Gràcies. 16/05/2022 12:43h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 27 de maig (data límit per rebre preguntes) i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 3 de juny de 2022.
Bones. Es pot presentar licitació a qualsevol lot encara que no hagis treballat a la demarcació indicada al mateix? La resta de l'equip, a més del DEUC té que presentar una carta de compromis de col.laboració? Gracies. 16/05/2022 12:42h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 27 de maig (data límit per rebre preguntes) i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 3 de juny de 2022.
Bon dia, Referent a l'oferta econòmica, demanen "Es valorarà amb un màxim de 10 punts l'oferta econòmica que ofereixi l'import més baix de del preu unitari de l'equip multidisciplinari, establert en un màxim de 120,81 euros/hora". És correcte? La suma dels preus màxims unitaris de l'equip de l'annex 5.1 sobre C surt a 357,25¤/h, no hauria de ser aquest el màxim? Gràcies. 16/05/2022 12:42h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 27 de maig (data límit per rebre preguntes) i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 3 de juny de 2022.
Bon dia, a la clàusula 16. quan diu que la persona responsable d'executar la prestació, a part dels recursos personals mínims (en el nostre cas un arquitecte) haurà de comptar amb un equip de professionals necessari per desenvolupar els treballs (col·laboradors externs), aquests s'han identificar ara? han d'aportar alguna documentació? o només valdria aportar una declaració de compromís d'adscripció d'aquests mitjans personals? D'igual manera al Sobre C Annexos 05.1, 05.2, 05.3, pel que fa a "Altres criteris automàtics", entenem que aquests s'han de respondre només en referència a l'equip mínim de solvència, és així? 16/05/2022 07:12h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 27 de maig (data límit per rebre preguntes) i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 3 de juny de 2022.
Bon dia, pel que fa a la solvència tècnica requerida per unitat de licitació (clàusula 16.) l'import dels serveis que s'han de sumar per any correspon a l'import total del servei contractat o la quantitat proporcional que correspondria a l'any en qüestió? L'import es refereix al PEC sense IVA? 16/05/2022 07:12h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 27 de maig (data límit per rebre preguntes) i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 3 de juny de 2022.
Bon dia, Una vegada escollides, fins un màxim de 80 empreses per lot, ¿quin es o serà el procediment d'adjudicació posterior de contractes individuals que vagin incorporant els diferents ajuntaments adscrits a l'acord marc? Moltes gràcies. 09/05/2022 11:57h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 27 de maig (data límit per rebre preguntes) i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 3 de juny de 2022.
Respecte a la solvència tècnica o professional requerida per unitat de licitació, el sumatori dels imports dels serveis necessaris per a justificar-ho, poden fer referència a més d'un any dels últims cinc? Moltes gràcies, salutacions cordials. 09/05/2022 07:46h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 27 de maig (data límit per rebre preguntes) i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 3 de juny de 2022.
Respecte a la solvència i el tipus d'empresa que es pot presentar al contracte, pot un despatx d'advocats especialitzat en urbanisme presentar-se al concurs, acreditant-se la solvència tècnica d'arquitecte i titulat en Dret, o necessàriament l'oferta s'ha de realitzar amb un despatx o estudi d'arquitectura o enginyeria? És a dir, cal estar classificat com aquest tipus d'empresa al RELI, o es pot accedir amb altre classificació (ART 74 LCSP) 04/05/2022 12:43h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 27 de maig (data límit per rebre preguntes) i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 3 de juny de 2022.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya