Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Prat Espais, SLU
Codi d'expedient:
21-421-DOT1

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Els ratis entre superficies construides i utils, aixi com la edificabilitat, s'han de fer en cada parcel·la per separat, o en el conjunt de les dues parcel·les. Gracies. 23/03/2022 19:14h
Bona tarda,

S'han de fer en el conjunt de les dues parcel.les.

Salutacions,
Buenas días. El Annex 5 dice que los archivos CAD en formato .dwg de las plantas se nombrarán: "Exemple de nom dels arxius .dwg: bombollesdecolors@gmail.com_PB.pdf bombollesdecolors@gmail.com_P1.pdf bombollesdecolors@gmail.com_P2.pdf" Entendemos que es un error y los archivos se deberían de nombrarse: "bombollesdecolors@gmail.com_PB.dwg" etc... Es así? Gracias. 23/03/2022 13:20h
Buenos días,

Efectivamente, se trata de un error de transcripción y el nombre de los archivos debe finalizar en .dwg.

Saludos,
Bona tarda, en el comput de la Su de la proposta es té en compte: 1. La sup. util computable dels habitatges? 2. La sup. util del local d'usos administratius? 3. La sup. util del local comercial? 4. Altres? Gràcies 23/03/2022 13:18h
Bon dia,

Els plecs únicament descriuen el còmput de superfície útil dels habitatges.

Salutacions,
A l'annex 1, model d'oferta econòmica, el preu de contracte és en base als 427.00¤ previstos pel desenvolupament de projecte? o 427.000¤ + 85.400¤? 22/03/2022 13:48h
L'oferta es realitza sobre el pressupost de licitació que són els 427.000¤.
Bona tarda En la S(CE) superficie construida de la proposta, que es "relaciona amb la superficie útil dels habitatges" s'han de computar el local comercial i el local de Prat Espais, o només els habitatges i les seves zones comuns. Si els hem de computar la diferencia entre S(CE) i S(CSR) es que en le primer no computen els patis de llum i els balcons el 50% mentre que al segon els patis de llum es computen i els balcons oberts no. Es així? Gracies 21/03/2022 09:25h
Bon dia,

Els plecs estableixen que la superfície construïda de la proposta (SCE) es mesurarà segons el Real Decreto 1020/1993, del 25 de juny, on s'entén com a superfície construïda la superfície inclosa dins la línia exterior dels paràmetres perimetrals d'una edificació, i en el seu cas, dels eixos de les mitgeres, deduïda la superfície dels patis de llums.
La SCE és de tot l'edifici, de totes les plantes, també de sota rasant.

El RD 1020/1993 estableix que:
"3. Se entiende como superficie construida la superficie incluida dentro de la línea exterior de los parámetros perimetrales de una edificación y, en su caso, de los ejes de las medianerías, deducida la superficie de los patios de luces.
Los balcones, terrazas, porches y demás elementos análogos, que estén cubiertos se computarán al 50 por 100 de su superficie, salvo que estén cerrados por tres de sus cuatro orientaciones, en cuyo caso se computarán al 100 por 100.
En uso residencial, no se computarán como superficie construida los espacios de altura inferior a 1,50 metros."

La superfície construïda de la proposta sobre rasant (SCSR) és calcula igual que el SCE, però es computen les superfícies que estan sobre rasant.

La superfície construïda sobre rasant la volem determinar a efectes del càlcul de l'edificabilitat de la parcel·la respecte el potencial de sostre màxim construït. Això no vol dir que el mètode de càlcul sigui el mateix que la edificabilitat.
Es pot modificar el número d'habitatges per tal de donar compliment al programa funcional? 17/03/2022 16:13h
No, doncs el número d'habitatges i proporció segons tipologia (propostes de FASE 1) han permès que les propostes hagin estat finalistes.
La FASE 2 es basa en el desenvolupament i concreció de la FASE 1 no podent existir canvis rellevants que posin en risc l'equilibri de les propostes seleccionades
Quan s'estableixen gruixos mínims per unificar criteris constructius, es parla de 0,25 per recinte d'instal·lacions. Aquests recintes d'instal·lacions s'entén els comptadors d'electricitat, fontaneria, etc? Els forats pero on passen els tubs a les plantes tipus no oi? Opinem que 25cm és molt gruix per aquests forats. Gràcies, 17/03/2022 13:56h
S'estableixen una unificació de criteris per evitar 5 interpretacions diferents que afectarien a les valoracions. D'aquesta forma totes les propostes queden igualment beneficiades i afectades.
Bon día En el càlcul de S(ce) superficie construida de la proposta, si seguim els criteris d'Incasol la Sup. dels locals d'instal.lacions, i Sup. local escombraries no computen. Es així? El local per bicicletes computa? Gracies 17/03/2022 13:54h
Bon dia,
Els plecs de condicions administratives estableix a la pàgina 64 que: La superfície construïda de la proposta (SCE) es mesurarà segons el Real Decreto 1020/1993, del 25 de juny, on s'entén com a superfície construïda la superfície inclosa dins la línia exterior dels paràmetres perimetrals d'una edificació, i en el seu cas, dels eixos de les mitgeres, deduïda la superfície dels patis de llums.

Veiem en una contradicció en el desenvolupament d'aquesta fase de projecte. Per una banda, a la resposta a la reunió informativa, s'indicava: Apartat 2- "el número d'habitatges no és un paràmetre ni de Judici de valor ni Automàtic en la FASE 2" Apartat 3- Indica que no es pot canviar el número d'habitatges ni els ratis En la resposta que heu enviat en data 16/3 a la pregunta sobre un mínim de 70 habitatges, indiqueu que " com a mimin s'han de complir" aquest número d'habitatges i que "penalitzaran de forma justificada les propostes que no s'adaptin al programa plantejat". Entenem doncs que això invalida les primeres respostes donades i que sí que es permet variar el número d'habitatges. De no ser així, no tindria sentit continuar amb el desenvolupament de la proposta de menys de 70 habitatges... 17/03/2022 11:10h
En la segona fase del concurs la valoració dels "Criteris de puntuació que depenen d'un judici de valor" són competència del Jurat que s'hauran de regir per allò establert pels plecs. Aquesta valoració subjectiva equival a 70 punts sobre 100, en l'annex 4 del Plec de Condicions Administratives detalla els elements que configuren aquests criteris, entre ells la ordenació general del conjunt amb el compliment del programa funcional.

Queda molt clar en els plecs, en la documentació annexa i en les respostes que s'han anat donant quin és l'objecte de la promoció, que és provisió del màxim número d'habitatges d'unes determinades característiques. A més, el mateix títol de la licitació i la descripció del servei estableix un mínim de 70 habitatges. Si algun participant presenta una proposta amb menys habitatges, no quedarà exclòs, això no està previst, però obtindrà menys puntuació que si la seva proposta hagués tingut 70, 71... habitatges.
Segons l'objecte del concurs (Apartat 01-Objecte del Plec), la nova promoció demana que sigui de "més de 70 habitatges dotacionals i protegits", locals comercials, equipament administratiu i aparcament.Entenem doncs, que tots els concursants finalistes han de complir amb aquest requisit, que forma part de les bases del concurs, tal i com s'ha s'exigeix de seguir la resta dels requeriments. El càlcul de la ràtio de superfícies (que es valora amb 12 punts del total), en el supòsit de fer-se menys habitatges dels exigits, al tenir menys mitgeres -de 25cm-, menys envans, menys cuines, banys, etc, resultaria amb una ràtio més beneficiosa que la resta de propostes que compleixin amb els "més de 70 habitatges requerits". Recordem que aquesta ràtio té uns exponencials que fan que petites diferències faci que el valor final sigui molt diferent. Creiem que fer menys habitatges dels requerits a les bases, amb la conseqüent millora de ràtio, generaria una injustícia, a part de no donar compliment a les exigències de les bases pel que fa a l nombre d'habitatges. 16/03/2022 12:03h
Si, els requisits mínims de projectar un edifici de 70 habitatges com a mínim s'han de complir, i fer-ho de la forma que descriuen els plecs i la documentació annexa. La valoració de les 5 propostes finalistes incorpora diversos apartats de valoració subjectiva, fins a 70 punt sobre 100, que penalitzaran de forma justificada aquelles propostes que no s'adaptin al programa plantejat.
Bona tarda, En l'alineació obligatoria i continua al c/Jaume Casanovas i Teresa Pàmies, es poden fer porxos en Pb sempre i quan el pilar mantingui l'alineació i per tant formi façana? Gracies 15/03/2022 09:48h
Bon dia,

Si, tot i que no seria l'opció més desitjable.

Salutacions,
Bon dia, en relació a la consulta anterior del còmput de l'edificabilitat (Scsr) dels espais amb doble alçada, es podria aclarir més la resposta? Si aquest espai té un sostre 2 plantes per sobre (p.ex: un local a PB on el seu sostre és el sostre de P1ª), només es computa 1 vegada la seva edificabilitat. És correcte? 14/03/2022 18:00h
Bona tarda,

La edificabilitat computaria el 100% de les dos plantes, encara que una no estigui construïda, de igual forma que en patis i celoberts.

Salutacions,
Bon dia, en relació a la superfície útil computable del local d'usos administratius, i en cas de tenir espais exteriors, entenem que computa la part proporcional exterior (50% de la sup. exterior fins a un màxim del 10% de la sup. útil interior). És correcte? Gràcies 14/03/2022 17:59h
Bona tarda,

No, aquests percentatges únicament s'apliquen als habitatges.

Salutacions,
Bon dia, en relació al consum energètic de la promoció, aquest inclou només els habitatges o els habitatges i el local d'usos administratius? Gràcies 14/03/2022 17:57h
Bona tarda,

El consum energètic de la promoció inclou només els habitatges.

Salutacions,
Bona tarda, Els espais a doble alçada a nivell de Scsr (edificabilitat) computen per una sola planta, o per les dues?. Gracies 14/03/2022 11:41h
Bon dia,

Computen per les dues plantes.
Seguint el fil de l'edificabilitat de l'últim dubte? 1- Les zones porxades en planta baixa el L, per tant tancades per 2 costats a efectes d'edificabilitat comptaríen al 50%? 2- Al carrer Jaume Casanova normativament és alineació obligatòria sense reculades, però un porxo d'accés al vestíbul s'admetria, no és així? 3- En cas afirmatiu, computaria al 50% a efectes d'edificabilitat? 14/03/2022 10:53h
1- Les porxades obertes (aquelles que no estan tancades en 3 de les seves 4 orientacions) no computen a efecte de edificabilitat, si el 50% en superfície construïda.

2- Si
3- Si està tancat en tres costats la superfície computarà al 100% en edificabilitat i també en construïda.
Bon día, 1) Segons les PCAP i les respostes que heu donat: En la sup. construida de la proposta (Sce) els balcons es computen al 50% de la seva sup.,i els patis i celoberts no computen En la sup. construida de la proposta sobre rasant, edificabilitat (Scsr) els balcons oberts no computen a efectes d'edificabilitat, i els patis i celoberts si computen. Es així? 2)Referent a les porxades obertes per tres costats en PB En la sup. construida de la proposta (Sce) computen al 50% En la sup. construida de la proposta sobre rasant, edificabilitat (Scsr) no computen Es així? 3)Referent a la rampa de PK Es pot considerar a efectes de la (Scsr) i de la (Sce) que la part que es troba a més de 60cm.(consideració de pb+- 60cm de la rasant) per sota de pb, no computa en PB ? 4)Referent a les passeres En la resposta de la reunió informativa a la pregunta 6, dieu que les passeres interiors computaran al 50% de la seva superficie excepte si estan tancats per 3 de les seves 4 cares, s'enten per a (Sce)?, i per Scsr? Les passeres interiors obertes pels seus extrems es a dir tancades per 2 de les seves orientacuons com computen a nivell de (Sce) i (Scsr) Gracies 09/03/2022 15:54h
Bon día,

Donem resposta en mateix ordre que s'ha formulat la pregunta:

1) SI
2) Les porxades obertes no computen a efecte de edificabilitat, si el 50% en superfície construïda.
3) La rampa sempre computarà en planta baixa, tant en superfície construïda com en edificabilitat.
4) La superfície de les passeres interiors que estan obertes a dos o més costats, a efectes de edificabilitat computen al 100% com els patis i celoberts, i a efecte de construïda al 50%.
Bona tarda, Hem pogut veure la presentació del recurs especial en material de contractació per part de l'empresa UTE RIUS FIRM-S.SERRA-BGC Arquitectura i Enginyeria. A partir d'aquí, diverses qüestions: 1. Els equips seleccionats per a la 2ª fase han de continuar treballant? 2. Això modifica en algun extrem els terminis de la 2ª fase? 3. Quin és el desenllaç esperable? (suspensió de la licitació, congelació temporal, ...) Agrairiem la més ràpida resposta a aquestes consultes. 07/03/2022 14:02h
El termini per a la presentació d'ofertes és el mateix que l'establert a l'anunci. No s'ha acordat suspensió del procediment per part del TCCSP.
Ens podrieu detallar com s'ha de presentar la documentació relativa la requeriment data 01-03-2022? Per una banda via e-mail ens han indicat: Us recordem, tal i com us hem comunicat, que la presentació de la documentació requerida s'ha d'efectuar mitjançant el Portal de Tràmits de www.pratespais.com utilitzant el tràmit de Sol·licitud genèrica / Instància. Per altre banda al requeriment detalla: Es farà mitjançant les eines digitals de la plataforma de serveis de contractació pública. Gràcies 04/03/2022 11:36h
S'ha de presentar a través del portal de Tràmits de www.pratespais.com utilitzant el tràmit de Sol·licitud genèrica / Instància.
A l'Annex 7 hem de possar els noms de l'equip propossat 04/02/2022 11:58h
si
La tapa del sobre 1 a part del títol ha de contenir el lema? Si no es així com es relaciona lema amb estudi d'arquitectura? 04/02/2022 11:57h
Només el títol
Bon dia, Es pot entendre que en aquesta fase no hem d'entregar cap document on s'indentifiqui els lemes amb els autors? 04/02/2022 11:56h
Si, és correcte.
Bona tarda, si el nom dels arxius segons la Clàusula 11.9 ha de ser el lema bombollesdecolors@gmail.com.pdf com diferenciem els 3 pdf's? Gràcies. 04/02/2022 10:05h
Bon dia,

Seguint aquesta estructura de denominació, com el licitador consideri més adient.

Salutacions,
La data de visat del col.legi que indica a la Declaració responsable en relacio a l'experiència, correspon a la data de visat del projecte o la data de visat de Certificiat Final d'Obra? Gràcies! 03/02/2022 14:51h
Bon dia,

En cas d'autoría de projecte, es refereix al visat d'aquest. Per a l'acreditació de la direcció d'obra, es refereix a la data del Certificat Final d'Obra o de l'Assumeix.

Salutacions,
Bon dia, El contigut del sobre A2 digital, s'ha de fer un únic PDF que contigui la Idea-proposta DA3, la fitxa informativa i la declaració responsabble? o s'han d'entrar els tres documents per separat? En el cas que sigui per separat els pdf s'haurien de dir per exemple: Fitxa informativa bombollesdecolors@gmail.com? Gràcies 03/02/2022 14:44h
Bon dia,

El contingut del sobre A2 digital, s'ha de presentar en tres PDF separats, seguint l'exemple de noms especificat a la clàusula 11.9 del plec de cláusules particulars.

Salutacions,
Per complir la solvència (1 obra corresponent a un projecte d'habitatges plurifamiliar d'un mínim de 30 habitatges en els darrer 5 anys) podriem presentar la rehabilitació i reconversió d'un edifici a edifici d'habitatges? 03/02/2022 12:00h
Bon dia,

Únicament es comptaran aquells edificis d'habitatges rehabilitats que siguen considerats com gran rehabilitació segons la llei 18/2007 art 3 apartat h. Adjuntem link de la normativa referida.

https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=473076&validity=1886262&traceability=02&language=ca#1182524

Salutacions,
BON DIA, COMPTE PER A LA PUNTUACIÓ EDIFICIS D'HABITATGES REHABILITATS? SALUTACIONS 02/02/2022 16:26h
Bon dia,

Únicament es comptaran aquells edificis d'habitatges rehabilitats que siguen considerats com gran rehabilitació segons la llei 18/2007 art 3 apartat h. Adjuntem link de la normativa referida.

https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=473076&validity=1886262&traceability=02&language=ca#1182524

Salutacions,
BON DIA, EN CAS DE PRESENTAR UNA PROPOSTA EN UTE, LA DECLARACIÓ RESPONSABLE HA DE PRESENTAR-SE PER CADA UNA DE LES PARTS? ENTENEM QUE LA FITXA INFORMATIVA ÉS COMÚ GRÀCIES 02/02/2022 16:14h
Bon dia,

Tal i com s'indica al plec de cláusules particulars, cada integrant de la UTE ha de presentar un DEUC.

Salutacions,
Bon dia, Tant per acreditar experiència de construcció d'edificis d'habitatges als darrers 5 anys, com per acreditar experiència d'altres edificis que serveixen per a la puntuació, tenim les consultes següents: En quin moment es presenta el CFO visat de cada obra, en aquesta primera fase o a la segona fase? En quin moment es presenta el contracte o el full de comanda de cada obra, en aquesta primera fase o a la segona fase? En aquesta primera fase, cal presentar justificant que el projecte està visat? Moltes gràcies per endavant, 02/02/2022 13:20h
Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de contractar, així com l'experiència professional, han de concórrer en la data final de presentació d'ofertes i subsistir en el moment de perfecció del contracte. L'acreditació es sol.licitarà al lema proposat com a adjudicatari, abans de l'adjudicació definitiva, tot i que podran ser requerides per l'òrgan de contractació en qualsevol moment. Per acreditar de la solvència tècnica, tal i com s'indica a l'annex 7 del plec de clàusules administratives, és imprescindible el contracte o full d'encàrrec i el certificat final d'obra visat.

En l'experiència professional de l'equip, s'haurà de presentar el visat del projecte i podrà ser requerida en qualsevol moment durant la tramitació del procediment.
Bon dia, A l'annex 9, els servidors a que fa referencia, son els informatics? Per tant hauriem de posar l'adreça del desptx? Gràcies 02/02/2022 13:10h
Bon dia,

Sí, es refereix als servidors informàtics. L'adreça que s'ha de posar és la de la seva ubicació.

Salutacions,
Bon dia, a les bases s'indica en relació a les UTES: 10.4 En les UTE, totes les empreses que en formen part han d'acreditar la seva solvència, en els termes indicats en l'apartat G del quadre de característiques. Per tal de determinar la solvència de la unió temporal, s'acumula l'acreditada per cadascuna de les seves integrants. Això vol dir que en cas d'anar a UTE cal presentar un DEUC conjunt? O hauria de ser un DEUC per cada empresa participant a la UTE? Moltes gràcies 02/02/2022 13:08h
Bon dia,

Cada membre de la UTE ha de presentar un DEUC.

Salutacions,
Bon dia, Entenem que el projecte que acredita la solvència tècnica, pot estar dins dels projectes que puntuen en el punt 06. Experiència professional dels concursants en base a obra construida o projectada. És així? Gràcies 02/02/2022 13:06h
Bon dia,

Sí, és correcte.

Salutacions,
Bona tarda, la documentaicó indicada com "Documentació Adjunta" (titols, CFO visat) a l'annex 7, entenem que no s'ha de presentar en aquesta fase oi? I que només l'haurà de acreditar l'equip guanyador? Quina sería la documentació acreditativa dels projectes assenyalats a la Declaració responsable en relació a l'experiència professional dels concursant? I en quin moment s'hauría de presentar? Gràcies! 02/02/2022 09:57h
Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de contractar, així com l'experiència professional, han de concórrer en la data final de presentació d'ofertes i subsistir en el moment de perfecció del contracte. L'acreditació es sol.licitarà al lema proposat com a adjudicatari, abans de l'adjudicació definitiva. Per acreditar de la solvència tècnica, tal i com s'indica a l'annex 7 del plec de clàusules administratives, és imprescindible el contracte o full d'encàrrec i el certificat final d'obra visat.

En l'experiència professional de l'equip, s'haurà de presentar el visat del projecte i podrà ser requerida en qualsevol moment durant la tramitació del procediment.

Salutacions,
Bona tarda, En aquesta 1a fase de selecció, hem d'adjuntar ja el contracte o full d'encàrrec i el certificat de final d'obra de l'obra d'habitatge d'un mínim de 30 habitatges construïda en els últims 5 anys, que presentem com a solvència tècnica requerida i detallada en el punt G del PCAP: Acreditació de capacitat i solvència - 1aFASE Gràcies 02/02/2022 09:55h
Bon dia,
Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de contractar, així com l'experiència professional, han de concórrer en la data final de presentació d'ofertes i subsistir en el moment de perfecció del contracte. L'acreditació es sol.licitarà al lema proposat com a adjudicatari, abans de l'adjudicació definitiva.
Salutacions,
Per tal de poder presentar l'oferta ens hem de registrar (sobre digitaol). Entenem que podem posar les dades del nostre estudi al registre, tenint en compte que la presentació es fa a través de lema? No hi haurà cap incompatibilitat? 01/02/2022 13:38h
Efectivament, us heu de registrar amb les dades de l'empresa i la presentació a través del lema.

Salutacions,
Bon dia, es pot anar pujant la documentació a mida que l'anem tenint o tot de cop? Gràcies per endavant 01/02/2022 13:36h
Bon dia,

En principi, la documentació es pot anar pujant a mida que la teniu.

Salutacions,
Bon dia. Pel què fa el punt 7 dels criteris de puntuació "Paritat i igualtat d'oportunitats", es detalla que: "Composició dels equips de treball en relació a la paritat de gènere i la igualtat d'oportunitats. 9 punts si la direcció de les obres o l'autoria del projecte, de forma total o parcial, serà executada per dones arquitectes. Tenir a l'equip una arquitecta tècnica que serà responsable de la direcció d'execució (apart de responsable de la redacció d'amidaments i Pressupost i coordinadora de Seguretat i Salut) cumpleix amb els requisits? Es parla de direcció d'obra i en tenem que aquesta engloba la direcció d'execució, però ens agradaria aclarir-ho. Gràcies 01/02/2022 13:32h
Bon dia,

L'objecte de la licitació és la contractació dels serveis per la redacció de l'avantprojecte, el projecte bàsic, el projecte executiu i la direcció d'obres. Aquests treballs són els propis de Projectista i de Director d'Obra. El Director de l'Obra forma part de la Direcció Facultativa, igual que el Director d'Execució Material i el Coordinador de Seguretat i Salut. La contractació d'aquestes dos figures (Director d'Execució Material i Coordinador de Seguretat i Salut) no formen part d'aquesta licitació.
La persona designada com a Director d'Obra que si forma part del servei a contractar per aquesta licitació, ha d'estar en possessió de la titulació acadèmica i professional que l'habiliti com a tècnic competent per assumir els treballs, en aquest cas arquitectura.

Salutacions,
Bon dia, L'enllaç del sobre digital per entrar les propostes dona error. Ens podrien donar de nou l'enllaç? Per altra banda, es pot anar pujant l'informació a mida que l'anem tenint o s'ha de fer de cop? Gràcies 01/02/2022 13:08h
Bon dia,

L'enllaç facilitat al plec de clàusules particulars funciona correctament. Hauria de tornar a provar. Us l'adjuntem novament:

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/PRATESPAIS

Salutacions,
A quin sobre s'ha d'adjuntar la "Declaració responsable en relació a l'experiència professional dels concursants, de la composició dels seus equips tècnics, i en cas de ser adjudicataris, compromís en relació a l'assumpció de responsabilitats en el projecte en base a la paritat de gènere i la igualtat d'oportunitats." ? Gràcies 31/01/2022 14:22h
Bon dia,

S'ha de presentar al sobre A2.

Salutacions,
Podrieu confirmar si cal entregar els DEUC dels col·laboradors (instal·lacions, estructures, etc)? Entenem que no ja que enlloc es demana de nomenar ja quins seran els col·laboradors. Merci 31/01/2022 14:19h
Bon dia,

No és obligatori entregar el DEUC dels col.laboradors.

Salutacions
Bon dia, No ens queda clara la cumplimentació de l'annex 7. En una resposta anterior comenteu de l'annex 7 que "s'han de consignar només les persones que aporten la solvència sol.licitada al plec". Si una sola persona aporta la solvència d'edifici d'habitatges els últims 5 anys, aleshores no s'ha d'especificar cap més membre de l'equip ni quines seran les seves funcions? Pel que fa a l'annex 7, es demana una solvència de "Promoció mínim de 30 habitatges dirigida durant els últims 5 anys". Si són 5 anys perquè s'ementa que "Només s'admeten promocions amb data de certificat final d'obra igual o posterior a l'1 de gener de 2011."?? Si són 5 anys només s'hauríen d'acceptar promocions amb CFO del 2017, no? Agrairíem ens aclaríssiu també aquest aspecte. Gràcies 31/01/2022 14:12h
Bon dia,

A l'annex 7 ha de figurar l'equip tècnic que participarà de la redacció del projecte i de la direcció d'obra, incloses les persones que aporten la solvència sol.licitada al plec. És a dir, l'empresari/a i dels directius/ves de l'empresa i, en particular, de la persona o persones responsables de l'execució del contracte, així com dels i les tècniques encarregades directament d'aquesta.

Efectivament, són 5 anys i només s'admeten promocions amb data de certificat final d'obra igual o posterior a l'1 de gener de 2017. La data que apareix en les instruccins al peu de l'annex 7 és un error de transcripció.

Salutacions,
En el cas de la solvencia en equipaments. La titularitat ha de ser pública? No valdria una residència o escola d'una fundació o privada? 31/01/2022 12:33h
Bon dia,

No és necessari que la titularitat sigui pública.

Salutacions,
A la pàgina 5 dels document de "01.Requisits urbanístics i funcionals de la promoció que han de complir", en l'apartat "VIII-Densitats, núm d'habitatges i característiques" es diu que "la promoció ha de tenir un 20-35% del total dels habitatges de 1 dormitori". Per tant, s'interpreta que un 35% és adequat segons les bases. Però, per altra banda, al document "Plec de Clàusules Administratives", l'Annex 3 "Criteris de puntuació en la primera fase", a la pàgina 57, a l'apartat "03-Optimització del núm d'habitatges i de les seves dimensions", es considera que les tipologies de 1 dormitori han de ser com a màxim d'un 25% per tal d'obtenir la màxima puntuació. Pensem que això és una contradicció i que per tant haurien de prevaldre els requisits de les bases, i considerar com a òptim i amb màxima puntuació, l'esmentat "entre un 20-35%", ja que no es clarifica en cap lloc de les bases que "es prefereix un màxim del 25%". Demanem que ho aclariu ja que els requisits del projecte de les bases no concorden amb els criteris de puntuació, i és una informació rellevant a tenir en consideració. 31/01/2022 12:29h
Bon dia,
En el document "Requisits urbanístics i funcionals de la promoció" s'estableixen els aspectes generals que han de complir les propostes que es presentin en el concurs. Alguns estan molt limitats i altres tenen més marge i possibilitats a plantejar per les diferents propostes.
L'Annex 3 "Criteris de puntuació en la primera fase" del Plec de Clàusules Administratives, determina com es puntuaran les propostes plantejades.
En l'aspecte de la pregunta formulada, es manifesta que es puntuarà amb 12 punts la millor o millors propostes que serà aquella que es conformi a un total de 70 habitatges, com a mínim, i els habitatges de una habitació no representin més d'un 25% sobre el total. És a dir que, es vol el màxim número possible d'habitatges però limitant el número d'habitatges d'una habitació. Aquest és l'escenari òptim i al que s'han d'aproximar les propostes. En funció del plantejament de les propostes i de com s'aproximen o milloren aquest escenari òptim, tindran una puntuació proporcional, que serà de 12 punts con a màxim.
El criteri detallat com a òptim i que es puntua en el Plec de Clàusules Administratives no és contradictori, ja que està dins dels marges establerts en el document "Requisits urbanístics i funcionals de la promoció".
Salutacions,
Complementem la resposta donada a la següent consulta: Un celobert amb cobertura de claraboia i que per tant computa a efectes d'edificabilitat a cada planta, si volguéssim que estigués a façana de carrer (i per tant tindria una façana de policarbonat que rebria radiació d'Est o Sud); es consideraria que dóna compliment a l'aliniació urbanísitca obligatòria de carrer? 31/01/2022 11:12h
La façana proposada ha de complir amb les alineacions obligatòries detallades en el document "Requisits urbanístics i funcionals de la promoció d'habitatges dotacionals i de protecció pública que han de complir les propostes presentades en el concurs, parcel·les 3D i 3B3".

Tal i com queda recollit al Capítol IX 3. Regulación de los parámetros de la edificación y usos, Art. IX 15. Definición de conceptos:
..."Alineaciones obligatorias y deslizantes. Línea sobre la cual se debe alzar obligatoriamente la fachada delantera de la edificación. Si es obligatoria habrá que colocar todo el frente de la edificación encima de la alineación en todas las plantas. Si es deslizando, habrá que colocar el frente de la edificación encima de la alineación solo en el porcentaje determinado gráficamente. Se pueden producir retranqueos de la edificación en el resto de la longitud de la fachada."...
Tal i com diu l'article, sobre les alineacions obligatòries s'ha de situar la façana a totes les seves plantes. Si aquesta façana és simplement un mur transparent o translúcid i conjuntament amb la construcció interior genera un pati o celobert (que haurà d'estar cobert), a efecte d'edificabilitat es computaran aquestes superfícies com si estiguessin construïdes en totes les plantes, així es detalla en la pàgina 65 del Plec de Condicions administratives: "Els cossos volats oberts no computaran a efectes d'edificabilitat, els cossos tancats o semitancats si, igual que els patis i celoberts, que computaran com sostre edificat la superfície del pati o celobert per a cada una de les plantes de la promoció."
Bon dia, A l'annex 7, on diu equip tècnic, els responsables en estructures, instal·lacions,....que son col·laboradors del despatx, també s'han de posar? Si es que si, hem de fer una casella a part per cadascú d'ells per posar la seva solvència i adjuntar la seva documentació o han de fer el seu propi annex7? Gràcies 31/01/2022 10:59h
Bon dia,

Tal i com s'indica a l'apartat G del quadre de característiques, a l'annex 7 s'ha de detallar la titulació d les persones que intervindran en la redacció del projecte i en la direcció de les obres, havent d'especificar les seves funcions durant el contracte. S'han de consignar només les persones que aporten la solvència sol.licitada al plec.

Salutacions,
Bon dia en el cas d'una tipologia definida al document de requisits com a 'corrala', en el sentit d'un pati interior allargat de ventilació /iluminació, voliem demanar si aquest es considera de la mateixa manera dels 'pati /celobert' (coberts i computables) que citen les bases, perque si es així es practicament impossible complir amb el programa computant-lo com a espai edificat a cada planta. Ens podrieu aclarir aquest punt que ens sembla bastant peculiar a nivell de comput d'edificabilitat? Gracies 31/01/2022 10:46h
Bon dia,

Com ja s'ha dit en altres respostes i en el document "Requisits urbanístics i funcionals de la promoció d'habitatges dotacionals i de protecció pública que han de complir les propostes presentades en el concurs, parcel·les 3D i 3B3", els patis celoberts hauran d'estar coberts. El projecte ja desenvoluparà els sistemes de ventilació. Es demana específicament que qualsevol pati o celobert, com pot ser una "corrala", estiguin coberts.
A efectes de càlcul d'edificabilitat, es computaran aquestes superfícies com si estiguessin construïdes en totes les plantes, així es detalla en la pàgina 65 del Plec de Condicions administratives: "Els cossos volats oberts no computaran a efectes d'edificabilitat, els cossos tancats o semitancats si, igual que els patis i celoberts, que computaran com sostre edificat la superfície del pati o celobert per a cada una de les plantes de la promoció."

Salutacions,

Un celobert amb cobertura de claraboia i que per tant computa a efectes d'edificabilitat a cada planta, si volguéssim que estigués a façana de carrer (i per tant tindria una façana de policarbonat que rebria radiació d'Est o Sud); es consideraria que dóna compliment a l'aliniació urbanísitca obligatòria de carrer? 31/01/2022 10:44h
Bon dia,
La façana proposada ha de complir amb les alineacions obligatòries detallades en el document "Requisits urbanístics i funcionals de la promoció d'habitatges dotacionals i de protecció pública que han de complir les propostes presentades en el concurs, parcel·les 3D i 3B3".
Si aquesta façana és simplement un mur transparent o translúcid i conjuntament amb la construcció interior genera un pati o celobert (que haurà d'estar cobert), a efecte d'edificabilitat es computaran aquestes superfícies com si estiguessin construïdes en totes les plantes, així es detalla en la pàgina 65 del Plec de Condicions administratives: "Els cossos volats oberts no computaran a efectes d'edificabilitat, els cossos tancats o semitancats si, igual que els patis i celoberts, que computaran com sostre edificat la superfície del pati o celobert per a cada una de les plantes de la promoció."

Salutacions,
Bona tarde 1- voliem aclariments sobre la definició de cuina 'semi-incorporada' tal i com es defineix a les bases per els habitatges de 2/3 dormitoris 2- en cas d'una solució en 'corrala' i preveient una passera central que no toqui els edificis, sino sigui oberta per els dos costats, entenem que la superfície construïda a efectes de calcul d'edificabilitat en les plantes 2 i 3 es igual a la dels cossos volats oberts, o sigui no computable. Es correcte? 3-En el cas de preveure un porxo en pbaixa, entenem que no compta com edificabilitat. És correcte? Gracies 31/01/2022 10:31h
Bon dia,

-Entenem com cuina semi-incorporada aquella que sense ser una estança tancada, és oberta, si que té una configuració per no considerar-la plenament integrada en l'estança de menjador/estar. Per exemple si els elements de la cuina estan disposats en un pany de la sala d'estar/menjador, o en cantonada, la cuina és oberta, però si la configuració de la cuina és en U, o està en un espai de pas o amb elements fixes intermedis com illes, es pot considerar com semi-incorporada.
- La solució en "corrala" ja sigui amb passeres perimetrals o centrals, generaran un celobert que haurà d'estar cobert. En aquesta fase, a efectes de càlcul d'edificabilitat, es computaran aquestes superfícies com si estiguessin construïdes en totes les plantes, així es detalla en la pàgina 65 del Plec de Condicions administratives.: "Els cossos volats oberts no computaran a efectes d'edificabilitat, els cossos tancats o semitancats si, igual que els patis i celoberts, que computaran com sostre edificat la superfície del pati o celobert per a cada una de les plantes de la promoció."
- Les porxades en planta baixa i si són obertes no computen a efectes de edificabilitat, com s'estableix per l'article 71 de les normes urbanístiques del Pla General Metropolità. Però si que computaran a efectes de superfície construïda , així es detalla en la pàgina 65 del Plec de Condicions administratives: "Els balcons, terrasses, porxos i altres elements anàlegs que estiguin coberts, es computaran al 50% de la seva superfície, excepte si estan tancats per 3 de les seves 4 orientacions, els quals es computaran al 100%."

Salutacions,
Els celoberts no coberts amb claraboia i per tant 100% ventilats, també computen en totes les plantes a efectes d'edificabilitat? 31/01/2022 10:29h
- Com ja s'ha dit en altres respostes i en el document "Requisits urbanístics i funcionals de la promoció d'habitatges dotacionals i de protecció pública que han de complir les propostes presentades en el concurs, parcel·les 3D i 3B3", els patis celoberts hauran d'estar coberts. El projecte ja desenvoluparà els sistemes de ventilació.
Bon dia,

A efectes de càlcul d'edificabilitat, es computaran aquestes superfícies com si estiguessin construïdes en totes les plantes, així es detalla en la pàgina 65 del Plec de Condicions administratives: "Els cossos volats oberts no computaran a efectes d'edificabilitat, els cossos tancats o semitancats si, igual que els patis i celoberts, que computaran com sostre edificat la superfície del pati o celobert per a cada una de les plantes de la promoció."

Salutacions,
Bon dia en el cas d'una tipologia definida al document de requisits com a 'corrala', en el sentit d'un pati interior allargat de ventilació /iluminació, voliem demanar si aquest es considera de la mateixa manera dels 'pati /celobert' (coberts i computables) que citen les bases, perque si es així es practicament impossible complir amb el programa computant-lo com a espai edificat a cada planta. Ens podrieu aclarir aquest punt que ens sembla bastant peculiar a nivell de comput d'edificabilitat? Gracies 31/01/2022 10:27h
Bon dia,

Com ja s'ha dit en altres respostes i en el document "Requisits urbanístics i funcionals de la promoció d'habitatges dotacionals i de protecció pública que han de complir les propostes presentades en el concurs, parcel·les 3D i 3B3", els patis celoberts hauran d'estar coberts. El projecte ja desenvoluparà els sistemes de ventilació. Es demana específicament que qualsevol pati o celobert, com pot ser una "corrala", estiguin coberts.
A efectes de càlcul d'edificabilitat, es computaran aquestes superfícies com si estiguessin construïdes en totes les plantes, així es detalla en la pàgina 65 del Plec de Condicions administratives: "Els cossos volats oberts no computaran a efectes d'edificabilitat, els cossos tancats o semitancats si, igual que els patis i celoberts, que computaran com sostre edificat la superfície del pati o celobert per a cada una de les plantes de la promoció."

Salutacions,

Bon dia, Segons apartat G acreditar solvència tècnica o professional és requisit haver redactat, o participat, i dirigit, com a mínim, 1 obra corresponent a un projecte d'habitatges plurifamiliar d'un mínim de 30 habitatges durant els últims 5 anys. En aquests moments estem acabant un bloc d'habitatges la data de finalització s'ha retrassat a la primavera degut al context de pandemia. Es podria reconsiderar la possibilitat d'acceptar com solvència tècnica en direcció d'obres les que tenen previst la seva finalització a la primavera? En l'anterior concurs licitat, l'any passat, en el mateix solar es demanaven els últims 10 anys. Es podria reconsiderar ampliar el termini d'acreditació de solvencia tecnica els últims 10 anys? 28/01/2022 12:51h
Bon dia,
S'ha de disposar de la solvència exigida al plec de clàusules particulars en el moment de finalització del termini de presentació d'ofertes (4/2/22).
Salutacions,
Bon dia, Volíem saber si en la Part II: Informació sobre l'operador econòmic punts C i D del DEUC, hem de donar resposta afirmativa. La part d'estructura, instal·lacions, amidaments,...la fan els col-laboradors que treballen amb nosaltres habitualment. No ens queda clar si aquests punts es refereixen això.Si es que si, han de fer un DEUC cadascú d'ells? Algun altre document? Gràcies per endavant 28/01/2022 10:06h
Bon dia,

L'aparta C s'ha de respondre afirmativament si complementeu la capacitat amb la d'aquestes empreses subcontractades. En aquest cas, si s'ha de presentar DEUC per a cadascuna, seguin les intruccions que el formulari dona en aquest punt.
L'apartat D es refereix a la subcontractació d'empreses amb les que no es complementa la capacitat per a presentar-se al concurs. En aquest cas, tal i com s'indica al formulari, s'haurà d'emplenar el DEUC per a cada empresa amb la informació d'aquesta secció, i de les seccions A i B d'aquesta part, així com en la part III.
Salutacions
Bon dia, en el cas de participar en UTE, s'ha d'entregar l'Annex 8 i 9 (decalaració responsable i declaració RD14/2019 de 31 d'octubre de 2019) per a cada membre de la UTE? Gràcies 26/01/2022 12:09h
Bon dia,

Si, cada membre de la UTE ha de presentar els annexos del sobre 1.

Salutacions,
Bona tarda, tal i com es comenta al resum de requisits urbanístics, es demana que la promoció "dispongui de patis i celoberts coberts", i que aquests comptabilitzen com a edificabilitat. 1) Això entenem que només es comptaria per una sola planta, ja que només disposa d'una única cobertura en la cota superior (acabat de tipus claraboia-celobert)? O per altra banda, comptabilitza per a cada planta la totalitat de la superfície del celobert? 2) Es diu que els celoberts "hauran d'estar coberts"; és això obligatori i no es pot plantejar-ne d'oberts sense cobertura? En aquest cas, com computarien a efectes d'edificabilitat? 3) Un altre dubte, si es produeix un retranqueig en el pla de la façana interior d'illa, aquest buidat sense cobertura, es comptabilitza també com a edificabilitat com el celobert? 25/01/2022 12:54h
Bon dia,

El document annex als plecs "Requisits urbanístics i funcionals de la promoció d'habitatges dotacionals i de protecció pública que han de complir les propostes presentades en el concurs, parcel·les 3D i 3B3", detalla les característiques i requisits que han de contemplar les propostes presentades a la licitació. L'objecte del document és crear un marc igualitari entre els participants en el concurs en aquells aspectes que poden ser interpretables amb conseqüències perjudicials pels participants, i amb el còmput de les superfícies aquesta situació pot passar.

El document en la segona pàgina estableix que:
"A efecte de còmput d'edificabilitat:
a. No es podran superar el sostre màxim sobre rasant establert en cada una de les parcel·les. 4.320 m² en la 3D i 2.415 m² en la 3B3.
b. La superfície de sostre edificable és la suma de totes les superfícies cobertes, corresponents a les plantes per sobre de la rasant.
c. Es computaran també per al càlcul d'aquesta superfície les corresponents als cossos sortints tancats o semitancats, els celoberts i els patis de ventilació.
d. No es computaran les superfícies de cossos volats oberts.
La promoció haurà de disposar de patis i celoberts, que hauran de estar coberts. Aquests patis o celoberts, independentment de la seva superfície, computaran sempre a efectes de edificabilitat."

També en el Plec de Condicions administratives, a la pàgina 65 es detalla que:

"La superfície construïda de la proposta sobre rasant (SCSR) serà la resultant de la suma del sostre construït sobre rasant en la proposta a efectes del còmput de l'edificabilitat màxima de la parcel·la.
Els cossos volats oberts no computaran a efectes d'edificabilitat, els cossos tancats o semitancats si, igual que els patis i celoberts, que computaran com sostre edificat la superfície del pati o celobert per a cada una de les plantes de la promoció."

Per tot això:
1.- L'edifici haurà de disposar de patis i celoberts i aquests hauran d'estar coberts. Aquestes superfícies cobertes computaran com sostre edificat en totes les plantes de l'edifici.
2.- Una reculada, permesa, en la alineació de les façanes exteriors de l'edifici, no computarà a efectes d'edificabilitat.


Bon dia. Entenem que la solvència tècnica és acreditar haver redactat i dirigit un progete de més de 30 habitatges els darrers 5 anys. és així? De cara a l'acreditació d'aquest projecte dels darrers 5 anys entenc que es requereix el contracte o full d'encàrrec i el certificat final d'obra visat. Correcte? Per evitar confusions volem exposar un cas concret. Per a la nostra acreditació, el contracte o full d'encàrrec és de l'any 2010. Per diversos motius el projecte va quedar en stand by. Finalment es va reprendre el febrer del 2017. Tenim doncs el contracte i el projecte bàsic de l'any 2010, mentre que posteriorment es va refer el projecte. El projecte executiu està visat l'any 2017 (febrer) i el 2019 (estava dividit en dos lots) i el cerificat final d'obra també està visat l'ocubre 2019. Podem considerar doncs que tenint tots aquest documents l'acreditació seria correcte, no? 24/01/2022 12:06h
Bon dia,

Les dates que es tenen en compte són les del visat del Projecte i el certificat final d'obra, tal i com consta al plec de cláusules particulars i documentació annexa.

Salutacions,
Bon dia. Entenem que l'experiència professional són el seguit de projectes (sense límit de data) que puntuen. És correcte? De cara a l'acreditació entenem de preguntes anteriors que s'haurà de presentar el projecte visat. ës correcte? És la única forma d'acreditació possible entenem. Gràcies 24/01/2022 11:56h
Bon dia,

Efectivament, l'experiència professional és un dels criteris d'adjudicació (criteri 6 de l'annex 3). S'hauran de presentar els projectes visats.

Salutacions,
Bon dia. En quin moment s'han d'acreditar cada un dels edificis d'habitatges presentats com a solvència tècnica? I hi ha agún requisit concret per a l'esmentada acreditació? És a dir es pot acreditar amb un certificat de l'òrgan contractant, es necessita justificar l'encàrrec, el visat, etc ? Traslladem la mateixa pregunta per al projecte d'experiència professional a acreditar en els últims 5 anys. Gràcies 21/01/2022 14:41h
Bon dia,
Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de contractar, així com l'experiència professional, han de concórrer en la data final de presentació d'ofertes i subsistir en el moment de perfecció del contracte. L'acreditació es sol.licitarà al lema proposat com a adjudicatari, abans de l'adjudicació definitiva. Per acreditar de la solvència tècnica, tal i com s'indica a l'annex 7 del plec de clàusules administratives, és imprescindible el contracte o full d'encàrrec i el certificat final d'obra visat.

En l'experiència professional de l'equip, s'haurà de presentar el visat del projecte.

Salutacions,
Bona tarda. En relació a la interpretació de l'art 34.5 de la Llei d'Urbanisme de Catalunya 2010 que regeix l'apartat d'experiència professional dels professionals concursants en base a l'obra construïda, concretament en l'apartat 6c "projecte construït d'equipament públic del tipus...."; Una escola al tenir ús docent, entenem que puntuaria amb 4 punts, no? És així? I un edifici administratiu públic també, no? Gràcies 21/01/2022 13:58h
Bona tarda,
La puntuació seria de 4 punts per cada projecte.
Salutacions,
Els requisits funcionals de la promoció diuen que la rampa d'accés al soterrani dels vehicles estarà situada en la parcel·la 3B3 a la façana del carrer Jaume Casanovas. Aquest fet malmet molt el local que es sol·licita a la parcel·la 3B3. Seria possible fer l'accés a la rampa per l'espai lliure de 5m de la parcel·la 3B2? Gràcies 19/01/2022 09:46h
Bon dia,

En la present fase de concurs es demana que totes les propostes situïn la rampa d'accés al soterrani en la parcel·la 3B3 a la façana del carrer Jaume Casanovas. Així es recull en el document "Requisits urbanístics i funcionals de la promoció d'habitatges dotacionals i de protecció pública que han de complir les propostes presentades en el concurs, parcel·les 3D i 3B3".

Salutacions,
Bona tarda, en relació a la resposta publicada el 13/01/2022 a les 13:39h "En l'aplicació d'aquest criteri, s'entendrà per equipament comunitari, allò establert a l'art 34.5 de la Llei d'Urbanisme de Catalunya 2010, és a dir, els centres públics, els equipaments de caràcter religiós, cultural, docent, esportiu, sanitari, assistencial, de serveis tècnics i de transport, d'allotjament dotacional i altres equipaments que siguin d'interès públic o d'interès social". Per tant, en l'apartat 06c. on s'indicava en el PCAP "Per cada projecte d'edificació construït d'un equipament públic del tipus; residència de persones grans, residència d'estudiants, allotjament temporal per a col·lectius vulnerables, centre cívic, biblioteca, ludoteca o oficines de l'administració o d'atenció a la ciutadania, es donarà 4 punts." Un institut puntuaria amb 2 punts? Gràcies 13/01/2022 17:32h
Bona tarda,
La puntuació seria de 4 punts per cada projecte.
Salutacions,
Bona tarda. A l'ANNEX 3: Criteris de puntuació en la primera fase de selecció, en l'apartat 6 que fa referència l 'Experiència professional dels concursants en base a l'obra construïda o projectada, i concretament en el seu subapartat 6c) es diu: Per cada projecte d'edificació construït d'un equipament públic del tipus; residència de persones grans, residència d'estudiants, allotjament temporal per a col·lectius vulnerables, centre cívic, biblioteca, ludoteca o oficines de l'administració o d'atenció a la ciutadania, es donarà 4 punts. Dins de la categoria d'edificis públics s'acceptarien : Centres d'assistència primària, Jutjats, Comissaries, Centres de dia per a gent gran,... en tant que fan un servei públic d'atenció a la ciutadania ? Moltes gràcies 13/01/2022 13:39h
Bon dia,

En l'aplicació d'aquest criteri, s'entendrà per equipament comunitari, allò establert a l'art 34.5 de la Llei d'Urbanisme de Catalunya 2010, és a dir, els centres públics, els equipaments de caràcter religiós, cultural, docent, esportiu, sanitari, assistencial, de serveis tècnics i de transport, d'allotjament dotacional i altres equipaments que siguin d'interès públic o d'interès social.

Salutacions,
Bon dia, voldriem saber si per a la solvència tècnica serveix que l'obra d'habitatges s'estigui desenvolupant en aquests moments, és a dir, que s'hagi redactat un projecte d'habitatges en els darrers 5 anys però que l'obra no estigui encara finalitzada però sí començada. Moltes gràcies! 13/01/2022 13:37h
Bon dia,

En aquest cas, només podría tenir-se en compte la redacció del projecte. La solvència relativa a la direcció d'obra pot estar referida a un altra projecte que compleixi els mateixos requisitis.

Salutacions,
Pel que fa a la solvència tècnica , és vàlid si s'ha participat en el projecte executiu ( sense haver firmat projecte) i s'està assumint la direcció obra ( com a tècnic, es a dir firmant) en un edifici de més de 30 habitatges plurifamiliars que acaba l'obra en 2 mesos? 12/01/2022 10:43h
Bon dia,
S'ha de disposar de la solvència exigida al plec de clàusules particulars en el moment de finalització del termini de presentació d'ofertes (4/2/22).
Salutacions,
Bon dia, Les promocions a què fa referència el criteri 6 de puntuació en la fase de selecció: "experiència professional dels concursants en base a l'obra construïda o projectada", han de tenir alguna temporalitat? Gràcies. 12/01/2022 10:25h
Bon dia,

No s'aplica cap límit temporal.

Salutacions,
Bon dia, Tenim un dubte pel que fa als criteris de puntuació de la primera fase de selecció, en el punt 06. Experiència professional dels concursants en base a l'obra construïda: Els projectes presentats per a que puntuin en aquest apartat, han d'haver estat construits també en els últims 5 anys? Gràcies. 12/01/2022 10:23h
Bon dia,

No s'aplica aquest límit temporal de 5 anys.

Salutacions,
Bon dia, Voldríem aclarir si el termini de 5 anys s'aplica tant a la redacció del projecte com a la direcció d'obra. Gràcies i bon any 04/01/2022 12:52h
Bon dia,

El termini de 5 anys s'aplica tant a la redacció o participació en la redacció del projecte, com a la direcció d'obra.

Salutacions,


Bon dia, Tenim un dubte en referencia a la solvència tècnca: Es demana haver projectat i dirigit una obra en els últims 5 anys. Es aixi? O amb un dels dos suposits es suficient (habitual en molts concurssos), es a dir projectat i/o dirigit. Si no fos així entenem que el termini de 5 anys es molt petit i dona poc marge de temps i elimina a molts futurs licitadors. Salutacions. 29/12/2021 10:01h
Com a mínim una de les persones que intervindran directament en la redacció del projecte i/o en la direcció de les obres ha d'haver redactat, o participat en la redacció, i dirigit com a mínim 1 obra corresponent a un projecte d'habitatges plurifamiliar d'un mínim de 30 habitatge durant els últims 5 anys
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya