Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Universitat de Barcelona
Codi d'expedient:
2021/90

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Benvolguts, Estem intentant accedir a la Sessió virtual de la mesa - obertura del sobre B des de les 12:00 a tracés del link que vau facilitar i no hi ha manera, els teams ens diu que esperem fins que ens "accepteu" però ara ja fa molt i ens estranya. Al voltant de els 13:10 i per uns breus segons ens heu permès entrar-hi i hem constat que hi ha almenys dues persones reunides, un d'ells un dels licitadors, però hem tornat a ser "virtualment expulsats" de la reunió. Podríeu aclarir-nos com accedir a la sessió d'obertura del sobre B si us plau? Gràcies, 13/01/2022 12:09h
Per un error en l'hora de la convocatòria de la Mesa la secretària de la MC es va connectar a les 12:00 h per informar als licitadors que esperaven a la sala d'espera, que se'ls convocava novament per a les 13:00.
Segons els nostres registres de la sessió a les 12:00 h., pel que fa als licitadors, vostè no es va connectar:

Resum de la reunió

Títol de la reunió Mesa virtual - obertura del sobre B - exp, 2021/90
Hora d'inici de la reunió 11/1/2022, 11:59:47
Hora de finalització de la reunió 11/1/2022, 12:10:57
ID de la reunió 521acc67-df5a-4c3f-8f55-b664014f48cc

Nom complet Hora de connexió Hora de desconnexió Durada
Vanesa Píriz 11/1/2022, 12:00:22 11/1/2022, 12:10:57 10 m 35 s
jma 11/1/2022, 12:01:02 11/1/2022, 12:08:13 7 m 11 s

Posteriorment el registre de la sessió de les 13:00 h recull la següent informació pel que fa als licitadors:

Resum de la reunió

Títol de la reunió Mesa virtual - obertura del sobre B - exp, 2021/90
Hora d'inici de la reunió 11/1/2022, 12:56:17
Hora de finalització de la reunió 11/1/2022, 13:14:15
ID de la reunió 04840721-c1c5-4ff4-ae13-c7f43c1fbb0b

Nom complet Hora de connexió Hora de desconnexió Durada
Vanesa Píriz 11/1/2022, 13:01:10 11/1/2022, 13:13:29 12 m 19 s
Àgata Buxadé 11/1/2022, 13:01:10 11/1/2022, 13:13:25 12 m 15 s
jma 11/1/2022, 13:03:25 11/1/2022, 13:13:27 10 m 1 s

Del que es pot concloure que no es va connectar a les 12:00 h però si va tenir accés a les 13:00 i per un total de 12 m i 15 s i de fet així es reflectia a la pantalla de la sessió, on apareixien les seves inicials i el micròfon silenciat.

L'informen que l'acta de la sessió serà publicada tant bon punt estigui signada, a la plataforma a l'espai Avisos de la Mesa, i que contactarem amb vostè telefònicament per convocar-la a una sessió de prova, per comprovar que el seu dispositiu es connecta correctament a la sessió.
Bona tarda, en relació a l'annex 3.1 d'oferta econòmica, la partida "Revisió favorable del projecte de llicència ambiental per part d'una Entitat Ambiental de Control", entenem que l'import es correspon a les tasques de l'equip de treball de preparació de documentació a lliurar, resposta a requeriments i ajustos en projecte, si s'escau, i NO a la despesa corresponent a la taxa o cost generat per l'Entitat Ambiental de Control per la revisió del projecte. És així? 21/12/2021 10:33h
No és així. El cost de la ECA és a càrrec de l'adjudicatari.
Bon dia, Ens podrien aclarir si l'escomesa d'aigua i el comptador d'aigua es troben a l'edifici Montserrat a la planta baixa o a la planta soterrani? Si a l'edifici Penyafort no ni ha escomesa d'aigua, ens podrien indicar el recorregut de la mateixa des de l'escomesa de l'edifici Montserrat per arribar a l'edifici Penyafort? Moltes gràcies. 15/12/2021 14:58h
L'objecte d'aquesta pregunta forma part dels treballs previs a executar pel licitador que resulti adjudicatari del contracte.
Bon dia, Ens podrien indicar ens quins punts els edificis es troben connectats al clavegueram, i on hi és l'escomesa d'aigua i la cambra de comptadors? Moltes gràcies. 15/12/2021 09:59h
L'escomesa i el comptador d'aigua es troba a l'edifici Montserrat, amb entrada des de la Diagonal a l'esquerra de l'antiga entrada. Les connexions al clavegueram surten a l'exterior dels dos edificis per les bugaderies
Bona tarda, Hem vist, preparant l'oferta econòmica, que els conceptes que pareixen al pressupost base de licitació del quadre de característiques no coincideixen amb els que apareixen al quadre de l'annex 3.1. Així hi ha 3 conceptes de la Fase 1: .- Treballs previs (plànols, cales i estudi de patologies) .- Projecte bàsic global instal.lacions .- Certificació energètica final obra Que si bé estan quantificats en el pressupost base de licitació, no apareixen al quadre de l'annex 3.1. Cal que els afegim al quadre de l'annex 3.1. i els tinguem en compte en la nostra oferta econòmica? D'altra banda al quadre de l'Annex 3.1, apareix un concepte "Revisió favorable del projecte de llicència ambiental per part d'una Entitat Ambiental de Control" que no surt al pressupost de licitació. Cal que l'ofertem a l'oferta econòmica? Aquestes diferències entre els dos quadres fan que el total del pressupost de licitació i el de la oferta no siguin coherents. Ens podeu a quins conceptes i valors ens hem d'ajustar i ofertar? Per últim, tant a quadre de característiques com al quadre de l'annex 3.1, apareix el concepte "Direcció d'execució d'instal·lacions", tant en Fase 1 com en fase 2, entenem que es refereix a la direcció d'execució global, ja que sinó aquesta no apareix. Ens ho podrien aclarir, si us plau? Moltes gràcies 15/12/2021 09:58h
1. PREGUNTA: Hem vist, preparant l'oferta econòmica, que els conceptes que pareixen al pressupost base de licitació del quadre de característiques no coincideixen amb els que apareixen al quadre de l'annex 3.1.
Així hi ha 3 conceptes de la Fase 1:
.- Treballs previs (plànols, cales i estudi de patologies)
.- Projecte bàsic global instal.lacions
.- Certificació energètica final obra
Que si bé estan quantificats en el pressupost base de licitació, no apareixen al quadre de l'annex 3.1.
Cal que els afegim al quadre de l'annex 3.1. i els tinguem en compte en la nostra oferta econòmica?

1. RESPOSTA: Aclariments de la correspondència entre el pressupost base de licitació i el quadre de l'annex 3.1.

Els conceptes "Treballs previs (plànols, cales i estudis de patologies)"; "Projecte bàsic global obres"; "Projecte bàsic global instal·lacions" del punt B del quadre de característiques es corresponen amb el concepte "Projecte global a nivell de projecte bàsic" de l'annex 3.1.

El concepte "Projecte llicència ambiental" del punt B del quadre de característiques es correspon amb els conceptes "Projecte de llicència ambiental, incloent el projecte de protecció contra incendis" i "Revisió favorable del projecte de llicència ambiental per part d'una entitat de control" de l'annex 3.1.

S'han de tenir en compte aquestes correspondències en el moment d'omplir l'annex 3.1. Per tant, no s'ha de modificar l'annex 3.1.


2. PREGUNTA: D'altra banda al quadre de l'Annex 3.1, apareix un concepte "Revisió favorable del projecte de llicència ambiental per part d'una Entitat Ambiental de Control" que no surt al pressupost de licitació. Cal que l'ofertem a l'oferta econòmica?

2. RESPOSTA: Aquest import està inclòs en el concepte "Projecte llicència ambiental" del punt B del quadre de característiques (Etapa inicial)

3. PREGUNTA: Aquestes diferències entre els dos quadres fan que el total del pressupost de licitació i el de la oferta no siguin coherents. Ens podeu a quins conceptes i valors ens hem d'ajustar i ofertar?

3. RESPOSTA: Cal omplir l'annex 3.1. tenint en compte les correspondències esmentades. Els imports del punt B del quadre de característiques són els que determinen el pressupost base de licitació.

4. PREGUNTA: Per últim, tant a quadre de característiques com al quadre de l'annex 3.1, apareix el concepte "Direcció d'execució d'instal·lacions", tant en Fase 1 com en fase 2, entenem que es refereix a la direcció d'execució global, ja que sinó aquesta no apareix. Ens ho podrien aclarir, si us plau?

4. RESPOSTA: Atès que l'abast de les instal·lacions és més rellevant que l'obra civil, i atès l'impacte de la llicència ambiental en aquesta licitació, s'ha matisat més aquest àmbit d'instal·lacions. Així l'import de "Direcció d'Obres" inclou les missions del "Director de l'Obra" i del "Director d'Execució de les Obres"
Bon dia, Ens agradaria saber si els tècnics col·laboradors poden formar part de més d'un equip o es demana exclusivitat? Moltes gràcies. 14/12/2021 11:55h
No es demana exclusivitat
Bon dia, Respecte a la pregunta: "Bona tarda, L'experiència que cal acreditar a l'annex 3.2, l'han d'acreditar tots els autors proposats o és suficient en que l'aporti un d'ells? Moltes gràcies" Que heu donat la resposta: "L'ha d'acreditar EL TÈCNIC RESPONSABLE de cada disciplina, al marge del col·laboradors que hi participin" Crec que potser no ens vam explicar bé en formular la pregunta. Efectivament a l'annex 3.2 l'experiència l'han d'acreditar cadascuns dels tècnics responsable, però la primera casella fa referència justament a l'AUTOR. Què passa si es proposa MÉS D'UN AUTOR? Si proposem més d'un autor, tots ells han d'acreditar experiència o en que ho faci un d'ells és suficient? Esperem haver-nos explicat prou bé. Moltes gracies 14/12/2021 11:23h
El què es demana és UN RESPONSABLE PER DISCIPLINA, al marge de com s'organitzi els mitjans humans del licitador.
Bona tarda, L'experiència que cal acreditar a l'annex 3.2, l'han d'acreditar tots els autors proposats o és suficient en que l'aporti un d'ells? Moltes gràcies 14/12/2021 10:49h
L'ha d'acreditar EL TÈCNIC RESPONSABLE de cada disciplina, al marge del col·laboradors que hi participin
Bona tarda, arrel de la última resposta publicada no tenim clar com s'ha d'acreditar l'equip de treball mínim. A la pregunta sobre la documentació a incloure al sobre C "2.També s'ha d'incloure el cv de l'especialista en estructures i el certificat de bona execució?" la resposta es "no". Llavors, com s'acredita que l'especialista en estructures forma part de l'equip de treball i que compleix les condicions del PPT? Segons l'apartat J punt 1.2.2 de criteris de valoració objectius, l'equip de treball ha de complir els requisits indicats a l'apartat 12 del PPT. En aquest apartat 12 del PPT, estableix que l'equip de treball comptarà, com a mínim, amb una sèrie de professionals on també figura l'especialista d'estructures i especifica que s'ha d'acreditar mitjançant certificat de bona execució. 14/12/2021 10:47h
Sobre aquesta pregunta, considerem que cal informar que preval el PCAP i que l'especialista en estructures no es valorarà. Per això no apareix a l'annex 3.2.
Bon dia. Tenim algunes dubtes de la documentació que ha d'incloure el sobre C. 1 -S'ha de presentar els cv. amb una extensió màxima de 4 pàgines DIN A4. Dins d'aquests pàgines s'ha d'incloure els certificats de bona execució dels treballs que es demanen al PPT? 2- També s'ha d'incloure el cv de l'especialista en estructures i el certificat de bona execució? 3- Si a la memòria proposem incloure altres tècnics dins de l'equip, també s'ha d'incloure els cv d'aquests tècnics? 4- A la pàgina 9 del PCA, "Contingut del sobre C". Es demana una declaració responsable relacionant els tècnics ...Aquesta declaració és l'annex 3.2? O es tracta d'un altre document? En el cas que es tracti de l'annex 3.2., hem de fer una altra declaració on figuri l'especialista en estructures, ja que aquest tècnic no figura a l'annex 3.2. i en canvi si figura al PPT? Moltes gràcies 13/12/2021 10:30h
1.- S'accepta presentar el certificat de bona d'execució que acredita al tècnic responsable de cada disciplina al marge del CV.
2.- No
3.- No, el criteri de valoració queda circumscrit als tècnics relacionats a l'Annex 3.2
4.- Sí, la declaració és l'Annex 3, que s'ha d'aportar tal com queda recollit al PCAP.
Ens podríeu donar una secció longitudinal i transversal dels edificis, per les zones d'habitacions? Moltes gràcies 13/12/2021 09:45h
Tota la informació gràfica disponible en format digital és la que està publicada en la licitació.
Bon dia, el nº que consta de publicació al DOUE de la licitació original es 2021/S 207-541849 el de la modificació es 2021/ S 231-609524. Quin tenim que posar al DEUC? 10/12/2021 15:13h
Atès que el DEUC admet només un número de referència, lliurem resposta de que es faci constar el darrer, es a dir, el corresponent a la modificació.
Bon dia. Referent a les Esmenes 1 i 2, voldíem saber quines han estat les modificacions respecte a la publicació inicial?. Gràcies i salut. 01/12/2021 09:57h
La descripció de cada esmena es troba a sota del seu enunciat.
En el cas de l'esmena 2, amb la publicació dels nous plecs, totes les modificacions de plecs consten relacionades a la "Resolució de modificació" publicada, i que es troba a l'apartat "Documentació" amb la resta de documents publicats.
Bon dia. Respecte a la puntuació automàtica, no ens queda clar com s'obté la màxima puntuació en la valoració qualitativa de l'equip de treball. Segons el PCA, a la pàgina 12, la màxima puntuació son 10 punts. Valoracions: Arquitecte: compleix: 1 punt / no compleix: 0 punts Col·laboradors: compleix: 1 punt / no compleix: 0 punts Segons l'annex 3.2. L'arquitecte i 5 col·laboradors, poden presentar obres similars. Si tots ells (l'arquitecte i els 5 col·laboradors) presenten obres similars, s'obtindrien 6 punts i se'n podrien obtenir 3 més si l'arquitecte i 3 col·laboradors acrediten la mateixa obra. Així, el total seria de 9 punts, el màxim que es podrien aconseguir segons l'annex 3.2. que teniu plantejat i no els 10 que indiqueu a la pag 12 del PCA. per tant, no ens queda clar com obtenir el punt restant sinó s'ha de incloure el col·laborador especialista en estructures. Ens ho podríeu aclarir si us plau? Moltes gràcies, 30/11/2021 14:29h
10 punts és la puntuació màxima. Es pot donar el cas que l'arquitecte i 1 (o altres) col·laborador acreditin una obra X i que l'arquitecte i un altre (o altres) col·laborador acreditin una obra Y, amb la qual cosa les possibilitats de resultat són diverses. En cas que algun licitador obtingués més de 10 punts, la puntuació seria la màxima.
Benvolguts; Es podria acreditar el "treball similar" (reh / reforma i/o ampliació) amb una intervenció en un edifici d'us terciari en que s'inclogui la seva urbanització?. Entenent que la intervenció de la reforma supera els 5000 m2 (a part, els m2 d'urbanització), i que la suma dels imports de la intervenció (reforma) + la seva urbanització, superen els 5.000.000¤. Gràcies 30/11/2021 12:22h
No, cal acreditar imports i superfície en obra similar. En el nostre cas, no inclou urbanització
Bona tarda, Amb referencia als col.alboradors diferents als requerits en la solvencia un mateix tècnic pot cobrir varies especialitats? Gràcies i salutacions, 30/11/2021 11:30h
Si
Bon dia, Agrairem si ens poden resoldre els següents dubtes que tenim en referència a la present licitació: 1.- Al PPT dins de l'equip de treball s'inclou un tècnic especialista en estructures. En canvi aquest tècnic no figura a l'annex 3.2. Podríeu confirmar si aquest tècnic també s'ha d'incloure a l'annex i la seva experiència també obtindrà punts? 2.- A l'annex 3.2, amb la finalitat d'obtenir em màxim de puntuació, pot l'autor o un tècnic presentar mes d'una obra' 3.- El treball que serveixi per acreditar la solvència de l'autor pot ser el mateix que s'utilitzi per a l'avaluació de criteris automàtics a l'annex 3.2? 4.- L'autor pot assumir també la tasca d'algun col·laborador especialista? Fins quantes especialitats pot assumir l'autor a part de l'autoria? 5.- La documentació a incloure al sobre B, ha de ser anònima? És a dir, a la memòria, poden o no poden aparèixer els noms dels integrants de l'equip? 6.- En cas d'haver-hi més d'un autor (d'una mateixa empresa, és a dir que no es presenten en UTE) han de complir tots ells la solvència tècnicoprofessional o només cal que la compleixi un d'ells? 7.- Els col·laboradors especialistes han de presentar DEUC? 8.- Per últim podrien confirmar-nos que només es demana solvència mínima a l'autor? Moltes gràcies, 29/11/2021 14:55h
1.- Al PPT dins de l'equip de treball s'inclou un tècnic especialista en estructures. En canvi aquest tècnic no figura a l'annex 3.2. Podríeu confirmar si aquest tècnic també s'ha d'incloure a l'annex i la seva experiència també obtindrà punts?
Aquest tècnic NO s'ha d'incloure a l'annex 3.2

2.- A l'annex 3.2, amb la finalitat d'obtenir em màxim de puntuació, pot l'autor o un tècnic presentar mes d'una obra'
NO, amb UNA obra que compleixi s'obté la puntuació fixada

3.- El treball que serveixi per acreditar la solvència de l'autor pot ser el mateix que s'utilitzi per a l'avaluació de criteris automàtics a l'annex 3.2?
SÍ, Però cal diferenciar la solvència del licitador (empresa) de l'acreditació de l'experiència de l'autor.

4.- L'autor pot assumir també la tasca d'algun col·laborador especialista? Fins quantes especialitats pot assumir l'autor a part de l'autoria?
Sí, totes les que pugui acreditar per part del promotor/propietat de l'obra acreditada

5.- La documentació a incloure al sobre B, ha de ser anònima? És a dir, a la memòria, poden o no poden aparèixer els noms dels integrants de l'equip?
No. L'oferta no pot ser anònima.
A la memòria presentada en el sobre B, poden o no aparèixer el noms dels membres de l'equip.
L'equip de treball es valorarà a l'oferta presentada en el sobre C sent imprescindible fer constar el nom de cada professional.

6.- En cas d'haver-hi més d'un autor (d'una mateixa empresa, és a dir que no es presenten en UTE) han de complir tots ells la solvència tècnicoprofessional o només cal que la compleixi un d'ells?
La solvència l'acredita el licitador amb mitjans propis o subcontractats.

7.- Els col·laboradors especialistes han de presentar DEUC?
Han de presentar el DEUC del licitador i de les empreses proposades per aquest com a subcontractistes, si es fa ús d'aquest tercer per acreditar la solvència.

8.- Per últim podrien confirmar-nos que només es demana solvència mínima a l'autor?
Es demana solvència al licitador
Bon dia, com a empresa col.laboradora (subocontrada) tenim les següents preguntes: 1. Entenem que podem acreditar el mateix projecte per l'arèa de Instal.lacions i per l'Area de Sostenibilitat i Eficiència Energètica? 2. podem acreditar el nostre projecte amb CBE signat per l'arquitecte? Ja que nosaltres al ser una empresa subcontrada del licitador guanyador d'una licitació no tenim contacte amb la proprietat ja que el nostre client final és sempre el despatx d'arquitectura? 3. Podem acreditar un Enginyer Tècnic Industrial? Ja que es tracta d'una titulació habilitada legalment per a l'execució d'aquesta responsabilitat. Moltes gràcies 25/11/2021 20:19h
1.- Sí, sempre i quan s'hagin desenvolupat aquestes tasques
2.- Sí, amb la reserva per part de la Universitat de demanar la corresponent acreditació a l'arquitecte acreditant per part del promotor/propietat.
3.- Sí
Bon dia, a la descripció del contingut del sobre A s'estableix que es necessari omplir el formulari DEUC. "Model de formulari disponible a l'enllaç https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=es Al obrir els sobres digitals apareix també el formulari DEUC amb un format totalment diferent Quin s'ha d'omplir? Gracies 24/11/2021 14:13h
Qualsevol de les dues opcions és vàlida
Bona tarda, Estan a dos dies de la data inicial de presentació, es manté aquesta data d'entrega del 24/11 o finalment es publicaran els plecs modificats amb una nova data d'entega? Gràcies 23/11/2021 09:01h
Amb la publicació dels nous plecs s'iniciarà un nou termini de presentació d'ofertes.
Bon dia, a l'esmena publicada el dia 5/11 diu: "En breu es publicarà una modificació de plecs, pel que es donarà una nova data de presentació de les ofertes. No es contestaran preguntes fins la publicació dels nous plecs ja que quedaran resoltes, almenys en la seva majoria. Es valorarà cadascuna d'elles." Veient que a hores d'ara la data d'entrega es el 24/11, són els plecs publicats el 5/11 els definitius? És la data d'entrega 24/11 la definitiva? 17/11/2021 11:11h
Es publicaran plecs modificats al més aviat possible i s'iniciarà un nou termini de presentació d'ofertes.
Es demanen disculpes per la demora
Al omplir el DEUC hi ha dos punts inicials que no trobem en la documentacio facilitada Número de anuncio en el DOS Boletin Oficial del Estado Si cal omplir aquets punts necessitem les dades. Ens les podeu facilitar? 05/11/2021 12:33h
El número de l'anunci al DOUE (Diari Oficial de la Unió Europea), únic diari en el que es va publicar, és el 2021/S 207-541849
Bon dia, us escric perquè a l'equip que estem formant comptem amb una obra de les següents característiques: projecte bàsic, d'execució i de direcció d'obra de reforma d'un museu de 10.447 m2 amb PEM de 9.305.000 ¤, amb obres i museografia. Aquesta condició consta al certificat de bona execució, acreditant que són dues fases diferenciades de la següent forma: - Encàrrec: març de 2009 - Termini Projectes Obres i Museografia: juny 2009 / abril 2010 - Inici / final Obres i Museografia: abril de 2010 / març de 2011 Per la nostra part es considera doncs que acompleix amb la solvència demandada, és així? Moltes gràcies 03/11/2021 14:26h
Segons s'indica a l'apartat E.1.b) del Quadre de Característiques del Plec de clàusules administratives particulars que regeix aquesta contractació, com a solvència tecnicoprofessional es requereix:
¿ 1 arquitecte. Col·legiat i amb experiència professional com a mínim de 15 anys, des de l'obtenció de la titulació, i amb plena capacitat d'exercici professional, a comptar fins a la data de publicació de l'anunci.
¿ 1 arquitecte tècnic, aparellador. Col·legiat i amb experiència professional com a mínim de 15 anys, des de l'obtenció de la titulació, i amb plena capacitat d'exercici professional, a comptar fins a la data de publicació de l'anunci.
¿ 1 enginyer superior o 1 enginyer tècnic. Col·legiat i amb experiència professional com a mínim de 15 anys, des de l'obtenció de la titulació, i amb plena capacitat d'exercici professional, a comptar fins a la data de publicació de l'anunci.

Per tant, la documentació que esmenteu no formaria part de la solvència a presentar sinó de la valoració del sobre C, apartat H b) del Quadre de Característiques que haurà de valorar la Mesa de Contractació a partir del corresponent informe tècnic.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya