Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Per motius tècnics vinculats a la propera posada en funcionament de la nova Plataforma de Serveis de Contractació Pública està programat un segon tall de servei de la Plataforma, que comportarà que no estigui disponible del divendres 24 de febrer a les 8h fins al dilluns 27 de febrer a les 8h aproximadament -la durada exacta d'aquest interval previst constarà inscrita en el Registre d'incidències de la pròpia Plataforma.

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Codi d'expedient:
56/2022 - 9571/2022
En l'apartat I2 Solvència Tècnica, per el LOT-5 es demana Títol acadèmic per al CSS. Es consideren vàlids els cursets per hores en PRL o es requereix una titulació més formal? 28/04/2022 09:33h
Amb caràcter general, cal disposar de titulació universitària que acrediti la capacitat professional i tècnica adequada per desenvolupar l'objecte del contracte.
En el cas del lot 5, en tractar-se d'una obra de transplantament, es considerarà suficient el requisit de solvència tècnica exigit en l'apartat 12.2.
A la presentació de les ofertes. Al sobre C es demana "Declaració ordre de prelació preferent" Ens podrieu indicar en que consisteix aquesta declaració? Cal realitzar-la en base a un model concret de l'Ajuntament? 27/04/2022 10:08h
No s'estableix un model definit a l'ajuntament, tot i així adjuntem un text proposta:

DECLARACIÓ ORDRE DE PREFERÈNCIA DE LOTS
El senyor/a XXXX, amb DNI XXXXX actuant en nom i representació de XXXXX, assabentat del procediment de licitació per a l'adjudicació del contracte "Contractació de diversos serveis professionals de Direcció d'Obra i Coordinació de seguretat i salut per diferents obres a Sant Cugat del Vallès " Expedient: 9571/2022, convocat per l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallés,
DECLARA:

Que, en cas de resultar adjudicatari, podrà executar simultàniament XXX lots i l'ordre de preferència dels lots és el següent (només han de constar els lots en que s'ha presentat oferta):

1. LOT 2
2. LOT 4
3. LOT 3
4. LOT 5

5. LOT 1


(signatura)

A la proposta econòmica es demana relació d'obres similars de direcció d'obra. Al plec també diu el següent: "I2. Tècnica D'acord amb els articles 87 i següents de la LCSP i 67 del RD 1098/2001, de 12 d'octubre que aprova el reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques. LOT 1, 2, 3, 4 i 5: Relació dels principals serveis efectuats en els darrers 3 anys, de naturalesa igual o similar al del present contracte (direcció d'obra), relacionat amb la reurbanització de vials urbans. - Indicació del personal tècnic o de les unitats tècniques integrades en aquest contracte. - Títols acadèmics i professionals del Director de les obres. Mínim exigit: Enginyer/a superior o arquitecte/a, arquitecte/a tècnic o grau equivalent o enginyer/a tècnic/a o grau equivalent competent pel tipus d'obra a executar, degudament col·legiat. Temps d'antiguitat respecte de l'obtenció del títol corresponent: mínim, de 3 anys. També diu, on parla dels treballs similars a puntuació, afegeix: "No serà objecte de valoració l'actuació que es presenti per acreditar la solvència tècnica" Podríeu concretar on es presenta la relació que parla més a dalt? Entenem que demanen una relació de treballs dels últims 3 anys, diferents als descrits a la proposta econòmica. 26/04/2022 15:23h
No poden ser objecte de valoració els mateixos treballs presentats com a solvència tècnica (apartat I2 del quadre de característiques del PCAP) i el criteri d'adjudicació Experiència professional: fins a 15 punts per Lot. ( apartat J2.2 del quadre de característiques del PCAP).

La relació de principals treballs executats de la solvència tècnica només serà requerida a l'empresa millora classificada en el moment de requeriment de documentació.

La relació dels treballs executats de l'apartat J2.2 del quadre de característiques del PCAP ha de ser presentada en el sobre B a l'apartat de l'oferta econòmica i criteris automàtics.
En l'apartat J2 Criteris avaluables mitjançant fórmules, en el segon punt Experiència professional, expresa que es valorarà un màxim de 10 actuacions. Entenem que hi pot haver una confusió en aquest apartat ja que també posa que s'assignarà 1 punt per cada treball sent el total del apartat de 15 punts i no de 10 com el nombre d'actuacions avaluables. 22/04/2022 10:30h
Efectivament es tracta d'un error aritmètic. La puntuació correcte és la que estableix el títol (15 punts)

On diu:
2 Experiència professional: fins a 15 punts per Lot.
Per a cada lot, es valorarà l 'experiència professional complementaria a la presentada com a solvència tècnica de la següent manera:
S'assignaran 1 punt per cada treball de tipologia similar i import mínim VEC sense IVA:
100.000,00¤.
Definim com a "serveis similars" aquells que tinguin les següents característiques mínimes:
-LOT 1, 2, 3, 4, 5: Direcció d'obres, direcció de projectes, cap d'obres relacionades amb la
urbanització de vials urbans.
-LOT 5: coordinació de seguretat i salut d'obres civils o d'urbanització.
Comptaran les actuacions realitzades en els últims 15 anys. Es valorarà un màxim de 10
actuacions.


Ha de dir:
2 Experiència professional: fins a 15 punts per Lot.
Per a cada lot, es valorarà l 'experiència professional complementaria a la presentada com a
solvència tècnica de la següent manera:
S'assignaran 1 punt per cada treball de tipologia similar i import mínim VEC sense IVA:
100.000,00¤.
Definim com a "serveis similars" aquells que tinguin les següents característiques mínimes:
-LOT 1, 2, 3, 4, 5: Direcció d'obres, direcció de projectes, cap d'obres relacionades amb la
urbanització de vials urbans.
-LOT 5: coordinació de seguretat i salut d'obres civils o d'urbanització.
Comptaran les actuacions realitzades en els últims 15 anys. Es valorarà un màxim de 15 actuacions.


Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya