Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, per mitjà de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, posa a disposició dels diferents òrgans de contractació de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic vinculat o dependent, i també dels operadors econòmics dels mercats públics, la Plataforma de serveis de contractació pública.

La Plataforma es configura com un portal únic global i integrat per a la difusió de la informació de l'activitat contractual de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i dels ens i empreses que integren el seu sector públic, i de difusió dels perfils de contractant dels seus òrgans de contractació, d'acord amb les previsions de la legislació de contractes del sector públic. A més, la Plataforma està plantejada com un sistema obert, que possibilita la incorporació d'altres administracions públiques de Catalunya, que poden, a més de publicar el seu perfil de contractant, disposar del conjunt de serveis que la Plataforma ofereix als operadors públics i als privats.

El conjunt d'informació i el disseny de l'aplicació informàtica de la Plataforma fan possible que els operadors econòmics dels mercats públics, especialment de les empreses, disposin d'un conjunt de serveis i funcionalitats que faciliten tant l'accés a la informació com les relacions transaccionals segures entre els òrgans de contractació i les empreses, amb la consegüent reducció de costos associats a la contractació pública.

Finalment, tal com exigeix l'article 53 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, l'aplicació informàtica que suporta els perfils de contractant residenciats a la Plataforma disposa d'un dispositiu electrònic que permet acreditar de manera fefaent el moment d'inici de la difusió pública de la informació que s'inclou i la seva integritat, possibilitant la publicació segura a Internet amb efectes jurídics, en els termes recollits en el Text refós esmentat.


La presidenta de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa

Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya