Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractacion Publica

 

Prestació dels serveis postals de l'Ajuntament i del Jutjat de Pau de Roda de Bera

Organ de contractacion:
Ajuntament de Roda de Barà
Còdi d'expedient:
5511/2019
Tipe d'expedient:
Ordinari
Tipe de contracte:
Serveis
Subtipe de contracte:
D'auti servicis
Procediment d'adjudicacion:
Obert
Tramitacion simplificada:
Crompa publica d'innovacion:
no
  • Alèrta futura e de consulta preliminar del mercat
  • Anonci prealable
  • Anonci de licitacion
  • Adjudicacion
  • Formalizacion

PDF PDF i XML

Donades deth contracte

 
Descripcion dera prestacion:
Prestació dels serveis postals de l'Ajuntament i del Jutjat de Pau de Roda de Berà.
Pressupòst de licitacion:
47,552.63 € sense IVA 57,538.68 € IVA includit (21.00 %)
Durada deth contracte:
2 ans
Ambit geografic:
Roda de Barà
Tèrme de presentacion d'aufèrtes:
03/09/19 14:00 h
Observacions:
El present contracte inclou també el servei de paqueteria, tot i que aquest es requerirà molt puntualment.
Valor estimada deth contracte:
78,197.65 € sense IVA
Subaste electronica:
no
Contractatz armonizat:
no
Dubertura de sagelats (Sobre únic) :
10/09/19 11:00 Sala de Juntes de l'Ajuntament, C/ Juan Carlos I, 15
Prorròga:
Justificacion dera prorròga:
Per una única anualitat
Se preven modificacions as plecs:
no

Donades der anonci

 
Resèrva sociala:
no
Division en lòts:
no
Nombre de lòts:
Non i a lòts
Critèris d'adjudicacion:
Ponderacion: 46.00 - Critèri: Preu
Ponderacion: 3.00 - Critèri: Percentatge descompte altres serveis
Ponderacion: 42.00 - Critèri: Qualitat en la prestació del servei
Ponderacion: 9.00 - Critèri: Disponibilitat de vehicles de baixes emissions
S'accèpten variantes:
no
Còdi CPV:
64110000
Garantia provisionau:
no
Solvabilitat economica e financèra
Mejan de solvabilitat:
Xifra anual de negoci
Descripcion:
S'acreditarà per mitjà dels seus comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre mercantil, si l'empresari estigués inscrit en el referit registre i, en cas contrari, pels dipositats en el registre oficial en que hagi d'estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
Observacions:
Referit a l'any de major volum de negoci dels tres darrers exercicis conclosos, serà com a mínim una vegada i mitja del valor estimat del contracte.
Solvabilitat tecnica e professionau
Mejan de solvabilitat:
Treballs realitzats
Descripcion:
Relació dels principals serveis o treballs efectuats de la mateixa o similar naturalesa que els que constitueixen l'objecte del contracte en el curs de, com a màxim els tres últims anys, en la qual se n'indiqui l'import, la data i el destinatari, públic o privat.

Per determinar que un treball o servei és de la mateixa o similar naturalesa que el que constitueix l'objecte del contracte s'han de tenir en compte els tres primers dígits dels codis respectius de la CPV.

Els serveis o treballs efectuats s'han d'acreditar mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta d'aquest certificat, mitjançant una declaració de l'empresari, acompanyada dels documents en poder seu que acreditin la realització de la prestació; si s'escau, aquests certificats els ha de comunicar directament a l'òrgan de contractació l'autoritat competent.
Observacions:
El licitador haurà d¿acreditar mitjançant certificats de bona execució que l¿import anual acumulat de l¿any de major execució és igual o superior al 70% del valor estimat del contracte.
Mejan de solvabilitat:
Maquinària, material i equip tècnic per a la execució del contracte
Descripcion:
Els licitador es comprometran a adscriure a l¿execució del contracte els mitjans personals i materials suficients per la seva prestació i especialment es comprometen a:

a) Disposar d¿un establiment o oficina amb atenció al públic en totes les capitals de província de l¿Estat i en el terme municipal de Roda de Berà.

No és necessari disposar de l¿oficina en el terme municipal en el moment de la presentació de la oferta, cas en que, els licitadors hauran de presentar el compromís d¿habilitar-la i posar-la en funcionament en el termini màxim de tres mesos des de la signatura del contracte, amb un horari mínim d¿obertura de 4 hores en la franja compresa les 8:00 i les 14:00 hores, de dilluns a divendres.

b) Disposar d¿una aplicació informàtica que permeti la gestió, seguiment, anàlisi i estadístiques de volum per facturable i detallable i també, que disposa d'una aplicació informàtica accessible mitjançant Internet,preferiblement en la mateixa plataforma que la mencionada en el paràgraf anterior, amb la qual cada facturable i cada detallable pugui tenir accés als albarans corresponents a les seves trameses, amb la identificació d¿aquestes i la relació amb les factures que l¿empresa contractista emeti.

Aquests mitjans personals i materials formaran part de la proposta presentada pels licitadors i, per tant, del contracte que se signi amb l'adjudicatari. Per aquest motiu, s'han de mantenir per l'empresa adjudicatària durant tot el temps de realització d¿aquest servei. Qualsevol variació respecte a ells s'ha de comunicar a aquesta Administració. El seu incompliment podrà ser causa de resolució del contracte

c) habilitació professional segons normativa sectorial.

Les empreses licitadores han d¿acreditar que estan inscrites en el Registre General d¿Empreses Prestadores de Serveis Postals, que gestiona el Ministeri de Foment, tant a la Secció A, relativa a operadors que presten serveis no inclosos en l¿àmbit del servei postal universal, com en la Secció B, relativa a operadors que presten serveis inclosos en l¿àmbit del servei postal universal, excepte quan es tracti de l¿operador designat per l¿Estat per a la
prestació del servei postal universal.

A més, per tal d¿assegurar una correcta execució del contracte, les empreses licitadores que no siguin l¿operador designat per a la prestació del servei postal universal han de declarar que, en cas de resultar adjudicataris, aportaran còpia compulsada del document acreditatiu d¿accés a la xarxa postal pública, que li permeti dipositar aquells enviaments pels quals no disposi de recursos suficients per dur a terme una distribució conforme als requeriments del present plec i del plec de prescripcions tècniques, pel que fa a la prestació del servei postal universal i les notificacions administratives.

També han de presentar acreditació de disposar d¿un sistema de constància que, pel que fa a la prova del rebuig o impossibilitat de la notificació, supleixi els avantatges que són inherents a la fefaència amb semblants cotes d'eficàcia i mitjançant elements de prova aliens a la documentació unilateral de l'empresa o al testimoni dels seus empleats (STS de 10-12-2015).
Mejan de solvabilitat:
Classificació
Descripcion:
En aquest contracte no és exigible la classificació de l'empresari. No obstant, els licitadors podrà optar per acreditar el compliment de requisits de solvència mitjançant la classificació següent:
Observacions:
Grup R) serveis de transports; Subgrup 9) serveis de missatgeria, correspondència i distribució; Categoria 1) anualitat mitjana inferior a 150.000,00 ¤.

Plecs

 

Documentacion

 
MEMORIA DEL CONTRACTE SERVEIS POSTALS.pdf
PDF
DECRET APROVACIÓ EXPEDIENT A RATIFICAR PER JG.pdf
PDF
ANUNCI LICITACIÓ.pdf
PDF
Condicions d'execucion:
Les indicades en l'apartat M del quadre de característiques del PCA

Tauler d'avisi

Avís legau  |  Sus eth web  |  © Generalitat de Catalunya