Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractacion Publica

 

Servei de cursos, tallers de formació i lleure dins de la xarxa dels Centres Cívics_Lots 1, 2 i 3. (Nova licitació_lots 1, 6 i 7 deserts_S0208/2019)

Organ de contractacion:
Ajuntament de Reus
Còdi d'expedient:
S-0241/2019
Tipe d'expedient:
Ordinari
Tipe de contracte:
Serveis
Subtipe de contracte:
Servicis d'espaçament, culturaus e esportius
Procediment d'adjudicacion:
Obert
Crompa publica d'innovacion:
no

PDF PDF i XML

Donades deth contracte

 
Descripcion dera prestacion:
L'objecte és la contractació del serveis de cursos, tallers de formació i lleure per impartir les diverses activitats que programen des de l'Ajuntament a través de la xarxa de Centres Cívics municipals de les activitats relacionades amb els lots d'arts escèniques i musicals, fotografia i creativitat digital i gastronomia.
Pressupòst de licitacion:
19,680.00 € sense IVA 23,812.80 € IVA includit (21.00 %)
Durada deth contracte:
1 an
Ambit geografic:
Reus
Tèrme de presentacion d'aufèrtes:
03/09/19 23:59 h
Observacions:

Els lots que es liciten en la present licitació són els lots que s'han declarat desert en la licitació S-0208/2019.

CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ: De conformitat amb l'apartat M del quadre de característiques del plec de clàusules administratives particulars.

SOBRE DIGITAL 2.0: L'oferta s'ha de presentar en format electrònic a través de la plataforma Sobre Digital 2.0.
Valor estimada deth contracte:
43,296.00 € sense IVA
Subaste electronica:
no
Contractatz armonizat:
no
Prorròga:
Justificacion dera prorròga:
Aquest contracte es podrà prorrogar per una altra anualitat més. La durada total del contracte, inclosa la pròrroga, no podrà excedir els dos (2) anys.
Se preven modificacions as plecs:

Donades der anonci

 
Resèrva sociala:
no
Division en lòts:
Nombre de lòts:
3
Aufèrta integradora:
no
Nombre maximal de lòts al qu'un meteis licitador pòt presentar ofèrta:
3
Nombre maximal de lòts que se pòt adjudicar a un meteis licitador:
3
Critèris d'adjudicacion:
Ponderacion: 60.00 - Critèri: Millor oferta econòmica
Ponderacion: 12.00 - Critèri: Objectius i indicadors d'avaluació proposats
Ponderacion: 12.00 - Critèri: Metodologia
Ponderacion: 12.00 - Critèri: Propostes de seguiment, valoració i millora
Ponderacion: 4.00 - Critèri: Propostes d'activitats complementàries integrades en els cursos
S'accèpten variantes:
no
Garantia provisionau:
no
Solvabilitat economica e financèra
Mejan de solvabilitat:
Assegurança d'indemnització
Descripcion:
Per riscos professionals vigent fins a la finalització del termini de presentació d'ofertes, per import de cobertura no inferior al valor estimat de cada lot o de tots els lots corresponents, així com aportar el compromís vinculant de renovació o pròrroga que garanteixi el manteniment de la seva cobertura durant tota l'execució del contracte.
Aquest requisit s'entendrà complert pels licitadors que incloguin en la seva oferta un compromís vinculant de subscripció, en cas de resultar adjudicataris, de l'assegurança exigida. Aquest compromís s'haurà de fer efectiu dins del termini dels deu dies hàbils al que es refereix l'article 150.2 de la LCSP (requeriment previ a l'adjudicació).

L'acreditació d'aquest requisit es farà mitjançant certificat emès per la companyia asseguradora, en el qual constin els imports i riscos assegurats, i la data de venciment de l'assegurança, i mitjançant el document de compromís vinculant de subscripció, pròrroga o renovació de l'assegurança, en els casos en que procedeixi.
Mejan de solvabilitat:
Xifra anual de negoci
Descripcion:
Referit a l'any de major número de negoci dels tres últims conclosos, en funció de la data de creació o d'inici de les activitats de l'empresari. Es considera suficient solvència tenir un volum de negoci anual una vegada i mitja el valor estimat del lot o a la totalitat dels lots corresponents.

El volum anual de negocis serà acreditat mitjançant els seus comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l'empresari estigués inscrit en l'esmentat registre, i en cas contrari, pels dipositats en el registre oficial en que hagi d'estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil, acreditaran el seu volum anual de negocis, mitjançant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
Solvabilitat tecnica e professionau
Mejan de solvabilitat:
Treballs realitzats
Descripcion:
Una relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims tres anys, que inclogui import, dates i destinatari públic o privat, dels mateixos. Els serveis o treballs efectuats s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic o, quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a manca d'aquest certificat, mitjançant una declaració de l'empresari; en el seu cas acompanyada dels documents que acreditin la realització de la prestació, aquests certificats seran comunicats directament a l'òrgan de contractació per l'autoritat competent.
Almenys haurà d'haver realitzat un total de 50 hores en cursos relacionats amb el lot corresponent en el total dels últims tres anys.

Version complèta

Plecs

 

Documentacion

 

Tauler d'avisi

Avís legau  |  Sus eth web  |  © Generalitat de Catalunya