Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Expedient 1099/2018 Contractació del servei d'ajuda a domicili (SAD).

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Salou
Codi d'expedient:
1099/2018
Tipus de tramitació:
Ordinària
Tipus de contracte:
Concessió de serveis
Procediment d'adjudicació:
Obert
Projecte finançat amb fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència:
No
Projecte finançat amb fons REACT-EU:
No
Compra pública d'innovació:
No
  • Alerta futura i consulta preliminar del mercat
  • Anunci previ
  • Anunci de licitació
  • Adjudicació
  • Formalització

Descripció de l'esmena:
Obertura de pliques
PDF PDF i XML

Dades del contracte

 
Descripció de la prestació:
Consisteix en la prestació del servei d'ajuda a domicili a persones i/o unitats familiars amb dificultats de desenvolupament o d'integració social, o amb manca d'autonomia personal, en la forma, condicions i amb l'abast determinats en el plec de prescripcions tècniques.
Pressupost de licitació:
317.694,98 € sense IVA 384.410,92 € IVA inclòs (21,00%)
Durada del contracte:
2 anys
Àmbit geogràfic:
Salou
Termini de presentació d'ofertes:
19/07/21 23:59 h
Observacions:
D'acord amb l'article 146.3 de LCSP, la puntuació mínima per continuar en el procés selectiu, pel que fa als criteris que depenen d'un judici de valor, es d'un mínim del 50% de la puntuació màxima. Per tant, els licitadors que no obtinguin un mínim de 24,5 punts en la puntuació total dels criteris que depenen d'un judici de valor seran exclosos del procediment selectiu i, per tant, la mesa de contractació no obrirà el sobre núm. 3 d'aquests licitadors.
Valor estimat del contracte:
628.364,00 € sense IVA
Subhasta electrònica:
No
Contracte harmonitzat:
No
Obertura de pliques (Sobre B) :
30/07/21 09:00
Pròrroga:
Informació complementària sobre la pròrroga:
Per períodes mínims mensuals fins a un màxim de dotze mensualitats, de tal forma que la durada màxima del contracte, incloses les possibles pròrrogues, no excedeixi de tres (3) anys en total. La pròrroga s'acordarà per l'òrgan de contractació i serà obligatòria per l'empresa contractista, sempre que el seu preavís es produeixi almenys amb sis mesos d'antelació a la data de finalització del contracte.
Es preveuen modificacions als plecs:

Dades de l'anunci

 
Reserva social:
No
Divisió en lots:
No
Nombre de lots:
No hi ha lots
Criteris d'adjudicació:
Ponderació: 49.00 - Criteri: Criteris que depenen d¿un judici de valor
Ponderació: 45.00 - Criteri: Criteri econòmic: el preu
Ponderació: 6.00 - Criteri: Criteris de qualitat
S'accepten variants:
No
Codi CPV:
85312000
Garantia provisional:
No
Solvència econòmica i financera
Mitjà de solvència:
Xifra anual de negoci
Descripció:
Requisit d'admissió: Acreditar un volum anual mínim de negocis en el millor exercici dels tres últims acabats per import, sense IVA, igual o superior a
Mínim d'acreditació:
250.000,00 €
Observacions:
Mitjans d'acreditació:
¿ Certificació, nota simple o informació anàleg expedida pel Registre Mercantil u oficial que correspongui i que contingui els comptes anuals, sempre que estigui vençut el termini de presentació i es trobin dipositades; si l'últim exercici és trobés pendent de dipòsit, han de presentar-se acompanyades de la certificació de la seva aprovació per l'òrgan competent i de la seva presentació en el Registre. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
¿ Quan, per una raó vàlida, el licitador no estigui en condicions de presentar la documentació anterior, podrà acreditar la solvència econòmica pels següents mitjans alternatius: ¿ Qualsevol model oficial declarat davant l'AEAT on quedi reflectit el volum anual de negocis, com poden ser les declaracions tributàries anuals d'IVA o de l'Impost de societats.
Expressió:
Euros
Període:
tres últims anys disponibles en funció de les dates de constitució o d'inici d'activitats de l'empre
Solvència tècnica i professional
Mitjà de solvència:
Treballs realitzats
Descripció:
Requisit d'admissió: Acreditar com a realitzat durant l'any de més execució del període citat ¿ 5 últims anys - un import anual acumulat igual o superior al 70 per cent de l'anualitat mitjana del contracte, IVA inclòs.
Mínim d'acreditació:
134.543,82 €
Observacions:
Mitjans d'acreditació:
¿ Relació dels principals serveis o treballs efectuats en la qual se n'indiqui
l'import, la data i el destinatari, públic o privat.
¿ Quan li ho requereixin els serveis que depenen de l'òrgan de contractació, els serveis o treballs efectuats s'han d'acreditar mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta d'aquest certificat, mitjançant una declaració de l'empresari, acompanyada dels documents en poder seu que acreditin la realització de la prestació; si s'escau, aquests certificats els ha de comunicar directament a l'òrgan de contractació l'autoritat competent.
Expressió:
Euros
Període:
Cinc últims anys.
Mitjà de solvència:
Altres
Descripció:
Quan el contractista sigui una empresa de nova creació, entenent per aquesta la que tingui una antiguitat inferior a cinc anys, la seva solvència tècnica s'ha d'acreditar d'acord amb el que es preveu a continuació:

Concreció de les condicions de solvència (article 76 LCSP)
Els licitadors, a més d'acreditar la seva solvència, hauran d'adscriure obligatòriament per a l'execució d'aquest contracte, com a criteri de solvència, els efectius personals mínims que preveu el plec de prescripcions tècniques (PPT), amb la titulació i qualificació que s'exigeixen
en aquest.
Aquests mitjans personals formaran part de la proposta presentada pels licitadors i, per tant, del contracte que se signi amb l'empresa adjudicatària. Per aquest motiu, hauran de ser mantinguts per aquesta durant tot el temps de realització d'aquest servei. Qualsevol variació
respecte a ells haurà de ser comunicada a aquest Ajuntament. El seu incompliment podrà ser causa de resolució del contracte, ja que aquest compromís de solvència té el caràcter d'obligació essencial als efectes que preveu l'article 211 de la LCSP.
Observacions:

Mitjà de solvència:
Altres
Descripció:
Integració de la solvència amb mitjans externs (article 75 LCSP)

S'admetrà el recurs a la solvència econòmica i financera i tècnica o professional i mitjans d'altres operadors econòmics en els termes de l'article 75 de la LCSP. En aquest cas, el licitador indicarà dita circumstància en el DEUC, i els tercers operadors en que el licitador
basi la seva solvència també hauran de presentar el seu propi DEUC per a cadascuna de les capacitats a les quals recorri el licitador o tingui intenció de subcontractar, tenint en compte en aquest cas el que disposa la clàusula trenta-dosena del plec. No obstant, respecte els criteris relatius a títols i estudis professionals o l'experiència professional pertinent, els licitadors només podran recórrer a les capacitats d'altres entitats si aquestes seran les que executin els serveis per als quals són necessàries dites capacitats.
El licitador que hagi presentat la millor proposta haurà de demostrar davant l'Ajuntament quan sigui requerit que disposarà de la solvència i recursos necessaris del tercer operador durant tota la durada del contracte mitjançant un compromís per escrit d'aquest últim, sens perjudici de la potestat de l'Ajuntament de sol·licitar als licitadors la presentació de la
totalitat o d'una part dels documents justificatius, quan consideri que existeixen dubtes raonables sobre la vigència o viabilitat d'allò declarat o quan resulti necessari pel bon desenvolupament del procediment.
L'operador que presti la seva solvència econòmica i financera serà solidàriament responsable de l'execució del contracte.

Plecs

 

Documentació

 
Informe expedient.pdf
PDF
Aprovacio expedient de licitacio.pdf
PDF
Composicio de la mesa de contractacio.pdf
PDF
Anunci licitacio.pdf
PDF
Condicions d'execució:
Les establertes en el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya