Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Expedient 2802/2021 Contractació dels serveis de consultoria i assistència tècnica especialitzada a l'Ajuntament de Salou en el procés d'anàlisi, disseny i definició dels sistemes de gestió dels nous serveis de recollida selectiva de residus urbans i transport a les respectives plantes d'eliminació i valorització, la gestió de la deixalleria municipal i la neteja viària pública i neteja de les platges del municipi que s'han de licitar; en la preparació i redacció de la documentació de caràcter contractual (plec de clàusules administratives particulars i plec de prescripcions tècniques i normatiu (reglament dels serveis) que ha de regular la seva adjudicació i execució i en l'assistència en fase d'anàlisi i valoració d'ofertes i accions de seguiment de l'engegada i de la implantació del contracte.

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Salou
Codi d'expedient:
2802/2021
Tipus de tramitació:
Ordinària
Tipus de contracte:
Serveis
Subtipus de contracte:
Altres serveis
Procediment d'adjudicació:
Obert
Projecte finançat amb fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència:
No
Projecte finançat amb fons REACT-EU:
No
Compra pública d'innovació:
No
  • Alerta futura i consulta preliminar del mercat
  • Anunci previ
  • Anunci de licitació
  • Adjudicació
  • Formalització

Descripció de l'esmena:
Obertura de pliques
PDF PDF i XML

Dades del contracte

 
Descripció de la prestació:
Serveis de consultoria i assistència tècnica especialitzada a l'Ajuntament de Salou en el procés d'anàlisi, disseny i definició dels sistemes de gestió dels nous serveis de recollida selectiva de residus urbans i transport a les
respectives plantes d'eliminació i valorització, la gestió de la deixalleria municipal i la neteja viària pública i neteja de les platges del municipi que s'han de licitar; en la preparació i redacció de la documentació de caràcter contractual (plec de prescripcions tècniques i plec de clàusules administratives particulars) i normatiu (reglament dels serveis) que ha de regular la seva adjudicació i execució i en l'assistència en fase d'anàlisi i valoració d'ofertes i accions de seguiment de l'engegada i de la implantació del contracte, amb l'abast, definició, detall, fases i condicions determinats en el plec de prescripcions tècniques.
Pressupost de licitació:
49.981,35 € sense IVA 60.477,43 € IVA inclòs (21,00%)
Durada del contracte:
8 mesos
Àmbit geogràfic:
Salou
Termini de presentació d'ofertes:
13/09/21 23:59 h
Valor estimat del contracte:
49.981,35 € sense IVA
Subhasta electrònica:
No
Contracte harmonitzat:
No
Obertura de pliques (Sobre B) :
23/09/21 09:00
Obertura de pliques (Sobre C) :
14/10/21 09:00
Es preveuen modificacions als plecs:
No

Dades de l'anunci

 
Reserva social:
No
Divisió en lots:
No
Nombre de lots:
No hi ha lots
Criteris d'adjudicació:
Ponderació: 45.00 - Criteri: Oferta econòmica: preu
Ponderació: 30.00 - Criteri: Criteris qualitatius
Ponderació: 25.00 - Criteri: Projecte de prestació i organització del servei
S'accepten variants:
No
Codi CPV:
71356200
Garantia provisional:
No
Solvència econòmica i financera
Mitjà de solvència:
Xifra anual de negoci
Descripció:
Requisit d'admissió: Acreditar un volum anual de negocis que referit a l'any de més volum de negoci dels tres últims acabats ha de ser almenys igual o superior a l'import equivalent a 1,5 vegades el valor estimat del contracte.
Mínim d'acreditació:
74.972,02 €
Observacions:
Mitjans d'acreditació:

- Certificació, nota simple o informació anàleg expedida pel Registre Mercantil u oficial que correspongui i que contingui els comptes anuals, sempre que estigui vençut el termini de presentació i es trobin dipositades; si l'últim exercici és trobés pendent de dipòsit, han de presentar-se acompanyades de la certificació de la seva aprovació per l'òrgan competent i de la seva presentació en el Registre. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.

Quan, per una raó vàlida, el licitador no estigui en condicions de presentar la documentació anterior, podrà acreditar la solvència econòmica pels següents mitjans alternatius:

Qualsevol model oficial declarat davant l'AEAT on quedi reflectit el volum anual de negocis, com poden ser les declaracions tributàries anuals d'IVA o de l'Impost de societats.
Expressió:
euros
Període:
Tres últims anys disponibles en funció de les dates de constitució o d'inici d'activitats
Mitjà de solvència:
Assegurança d'indemnització
Descripció:
Requisit d'admissió: Acreditar un import assegurat mínim en concepte de
responsabilitat civil professional de
Mínim d'acreditació:
600.000,00 €
Observacions:
Els licitadors que siguin persones físiques o societats professionals, en lloc del volum anual de negoci, la solvència econòmica i financera es pot acreditar pel mitjà següent:

Certificat expedit per l'assegurador, en què constin els imports i riscos assegurats i la data de venciment de l'assegurança i o Document de compromís vinculant de subscripció, pròrroga o renovació de l'assegurança, en els casos en què sigui procedent, que garanteixi el manteniment de la seva cobertura durant tota l'execució del contracte.
Expressió:
euros
Solvència tècnica i professional
Mitjà de solvència:
Treballs realitzats
Descripció:
Requisit d'admissió: Acreditar que els membres de l'equip professional que el licitador adscriurà a l'execució del contracte han participat directament en la realització, com a mínim, d'un servei de consultoria i assistència de la mateixa naturalesa que l'objecte d'aquest contracte en un municipi costaner amb una població censada o amb una població estacional equivalent a
Mínim d'acreditació:
40.000,00 €
Observacions:
Primer criteri de selecció: Experiència en la realització de treballs o serveis de consultoria i assistència tècnica de la mateixa naturalesa que els que constitueixen l'objecte del contracte. S'entén per treballs de consultoria de la mateixa naturalesa de l'objecte del contracte licitat, els següents:

- Disseny i dimensionament dels serveis públics de recollida selectiva de residus urbans i la neteja viària pública i de platges.
- Formulació i elaboració de plecs de prescripcions tècniques.
- Assistència tècnica en valoració d'ofertes.
- Suport a la implantació de nous serveis públics de la naturalesa indicada.

¿ Mitjans d'acreditació:

- Relació dels principals serveis o treballs efectuats en la qual se n'indiqui l'import, la data i el destinatari, públic o privat.
- Quan li ho requereixin els serveis que depenen de l'òrgan de contractació, els serveis o treballs efectuats s'han d'acreditar mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta d'aquest certificat, mitjançant una declaració de l'empresari, acompanyada dels documents en poder seu que acreditin la realització de la prestació; si s'escau, aquests certificats els ha de comunicar directament a l'òrgan de contractació l'autoritat competent.
Expressió:
població censada.
Període:
En el curs dels 10 últims anys.
Mitjà de solvència:
Títols acadèmics i professionals de l'empresariat i directius, responsables de l'execució
Descripció:
Requisit d'admissió: Les empreses hauran d'adscriure obligatòriament a l'execució del contracte els mitjans personals, en número, titulació acadèmica i experiència, que amb caràcter de mínim i no limitatiu, es detalla a continuació:

a) Un Director del projecte, amb titulació d'enginyer/a industrial i/o llicenciat/da en ciències ambientals, biologia o titulació similar i experiència acreditada en direcció i coordinació de projectes relacionats amb la neteja viària i la recollida de residus municipals. Aquest director de l'equip exercirà les funcions de coordinació seguiment, control i de la qualitat del servei i s'encarregarà de garantir i gestionar tots els recursos humans necessaris per assolir els compromisos de servei adquirits.

b) Tres responsables tècnics superiors de projecte:

- Un/a llicenciat/a en Dret o grau en Dret que farà les tasques de responsable jurídic del projecte, amb experiència en contractació pública, assessorament legal i jurídic relacionat amb els processos d'elaboració dels plecs de condicions tècniques i de clàusules administratives i les relacionades amb possibles aclariments i/o impugnacions de les empreses licitadores, o qualsevol altre aspecte jurídic relacionat amb l'adjudicació i posada en marxa de la nova contracta.

- Un/a enginyer/a industrial i/o llicenciat/da en ciències ambientals, biologia o titulació similar que farà les tasques de responsable tècnic del projecte i haurà d'acreditar tenir experiència en projectes TIC relacionats amb la neteja viària i la recollida de residus municipals. Aquest càrrec pot compatibilitzar les seves funcions amb les del Director del projecte.

- Un/a llicenciat/a o Grau en ciències econòmiques i empresarials i/o en
administració i direcció d'empreses o equivalent que farà les tasques de
responsable econòmic del projecte i haurà d'acreditar tenir experiència en
projectes relacionats amb la neteja viària, la recollida de residus municipals o la contractació de serveis públics.
Observacions:
Segon criteri de selecció: Coneixements, experiència i qualificació professional de les persones directament responsables de l'execució del contracte.

Mitjans d'acreditació: Títols acadèmics i currículum de l'activitat laboral i professional de l'equip pluridisciplinar que s'adscriurà al contracte, sense perjudici que l'òrgan de contractació pugui requerir l'acreditació de l'experiència pels mitjans que consideri adients.
Mitjà de solvència:
Altres
Descripció:
Concreció de la solvència professional (article 76 LCSP):

Si el licitador és una persona jurídica ha d'especificar en l'oferta els noms i la qualificació professional del personal responsable d'executar els treballs. En aquest personal han de concórrer els requisits de solvència exigits en aquesta clàusula. Aquests mitjans personals formaran part de la proposta presentada pels licitadors i, per tant, del contracte que se signi amb l'empresa adjudicatària. Per aquest motiu, hauran de ser mantinguts per aquesta durant tot el temps de prestació d'aquest servei. Qualsevol variació respecte a ells haurà de ser comunicada a aquest Ajuntament. El seu incompliment podrà ser causa de resolució del contracte, ja que aquest compromís de mitjans d'execució té el caràcter d'obligació essencial
als efectes que preveu l'article 211 de la LCSP.
Mitjà de solvència:
Altres
Descripció:
Integració de la solvència amb mitjans externs (article 75 LCSP):

S'admetrà el recurs a la solvència econòmica i financera i tècnica o professional i mitjans d'altres operadors econòmics en els termes de l'article 75 de la LCSP. En aquest cas, el licitador indicarà dita circumstància en el DEUC, i els tercers operadors en que el licitador
basi la seva solvència també hauran de presentar el seu propi DEUC per a cadascuna de les capacitats a les quals recorri el licitador o tingui intenció de subcontractar, tenint en compte en aquest cas el que disposa la clàusula trenta-quatrena del plec.

No obstant, respecte els criteris relatius a títols i estudis professionals o l'experiència professional pertinent, els licitadors només podran recórrer a les capacitats d'altres entitats si aquestes seran les que executin els serveis per als quals són necessàries dites capacitats.

El licitador que hagi presentat la millor proposta haurà de demostrar davant l'Ajuntament quan sigui requerit que disposarà de la solvència i recursos necessaris del tercer operador durant tota la durada del contracte mitjançant un compromís per escrit d'aquest últim, sens perjudici de la potestat de l'Ajuntament de sol·licitar als licitadors la presentació de la
totalitat o d'una part dels documents justificatius, quan consideri que existeixen dubtes raonables sobre la vigència o viabilitat d'allò declarat o quan resulti necessari pel bon desenvolupament del procediment.

L'operador que presti la seva solvència econòmica i financera serà solidàriament responsable de l'execució del contracte.

Plecs

 

Documentació

 
Informe de l'expedient.pdf
PDF
Acord aprovacio expedient licitacio.pdf
PDF
Composicio de la mesa de contractacio.pdf
PDF
Anunci de licitacio.pdf
PDF
Condicions d'execució:
Les establertes en el plec de clàusules administratives particulars i en el plec de prescripcions tècniques.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya