Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

EXECUCIÓ DE LES OBRES DESCRITES EN EL PROJECTE D'ADEQUACIÓ PER LA SUPRESSIO DE BARRERES ARQUITECTÓNIQUES I MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT AL CARRER CID CAMPEADOR AL NUCLI DE LES ROQUETES

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Sant Pere de Ribes
Codi d'expedient:
28/2017
Tipus d'expedient:
Ordinari
Tipus de contracte:
Obres
Subtipus de contracte:
Construcció general d'immobles i obres d'enginyeria civil
Procediment de licitació:
Obert
Tramitació amb mesures de gestió eficient:
No
Compra d'innovació:
No
  • Alerta futura i consulta preliminar del mercat
  • Anunci previ
  • Anunci de licitació
  • Adjudicació
  • Formalització

PDF PDF i XML

Dades del contracte

 
Descripció de la prestació:
L'objecte d'aquest Plec és l`execució de les obres descrites en el projecte supressió de barreres arquitectòniques i la millora de l'accessibilitat al carrer Cid Campeador de les Roquetes, aprovat definitivament mitjançant Decret d`Alcaldia núm. 890/2017 de data 11 d`agost de 2017, consistents en la millora de l'accessibilitat per a vehicles i vianants i l'adequació de la urbanització per a la supressió de barreres arquitectòniques, tot ajustant-se a la Orden VIV/561/2010 de 1 de Febrer, pel que es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació per l'accés i utilització dels espais públics urbanitzats i al Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat.
Pressupost de licitació:
174.770,85 € sense IVA 211.472,73 € IVA inclòs (21,00%)
Durada del contracte:
3 mesos
Àmbit geogràfic:
Sant Pere de Ribes
Termini de presentació d'ofertes:
13/09/17 23:59 h
Observacions:
El projecte el podeu consultar a la web municipal:
http://www.santperederibes.cat/ajuntament/informaciourbanistica/projectes/entramit#9
Valor estimat del contracte:
200.986,48 € sense IVA
Subhasta electrònica:
No
Obertura de pliques (Obertura sobres A i B) :
18/09/17 12:00 Sala Alcaldia Edifici Can Puig, c. Major 110 de Sant Pere de Ribes

Dades de l'anunci

 
Reserva social:
No
Divisió en lots:
No
Nombre de lots:
No hi ha lots
BOP:
Accés al BOP - 18/08/17
Criteris d'adjudicació:
Ponderació: 40.00 - Criteri: Millora en l¿oferta econòmica
Ponderació: 30.00 - Criteri: Menor temps d¿execució de l¿obra
Ponderació: 30.00 - Criteri: Major temps de garantia
S'accepten variants:
No
Codi CPV:
45233262
Garantia provisional:
No
Solvència econòmica i financera
Mitjà de solvència:
Xifra anual de negoci
Descripció:
El criteri per a l'acreditació de la solvència econòmica i financera serà el volum anual de negocis del licitador o candidat, que referit a l'any de major volum de negoci dels tres últims conclosos ha de ser almenys una vegada i mitja el valor estimat del contracte quan la seva durada no sigui superior a un any, i almenys una vegada i mitja el valor anual mitjà del contracte si la seva durada és superior a un any.
El volum anual de negocis del licitador o candidat s'acreditarà per mitjà dels seus comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l'empresari estigués inscrit en el registre, i en cas contrari per les dipositades en el registre oficial en què hagi d'estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil d'acreditar el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
Solvència tècnica i professional
Mitjà de solvència:
Treballs realitzats
Descripció:
a) Relació de les obres executades en el curs dels últims deu anys que siguin del mateix tipus o naturalesa similar al que correspon l¿objecte del present contracte, que inclogui l¿import, dates i el destinatari, públic o privat.


Acreditació documental:

- Quan les obres s¿hagin realitzat per a entitats dels sector públic, s¿acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l¿òrgan competent.
- Quant les obres s¿hagin realitzat per a entitats del sector privat, s¿acreditaran mitjançant certificat expedit per l¿empresa destinatària d¿aquests treballs o serveis.

Els certificats o declaració del representant legal indicaran l¿import, les dates i el lloc d¿execució de les obres i es precisarà la seva bona execució
Observacions:
La inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l'Estat acreditarà enfront de tots els òrgans de contractació del sector públic, a tenor de l'en ell reflectit i excepte prova en contrari, les condicions d'aptitud de l'empresari quant a la seva personalitat i capacitat d'obrar, representació, habilitació professional o empresarial, solvència econòmica i financera, i classificació, així com la concurrència o no concurrència de les prohibicions de contractar que hagin de constar en el mateix. La inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades d'una Comunitat Autònoma acreditarà idèntiques circumstàncies a l'efecte de la contractació amb la mateixa, amb els restants ens, organismes o entitats del sector públic dependents d'una i altres. La prova del contingut dels Registres Oficials de Licitadors i Empreses Classificades s'efectuarà mitjançant certificació de l'òrgan encarregat del mateix, que podrà expedir-se per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics.
Mitjà de solvència:
Tècnics o unitats tècniques
Descripció:
En tot cas, l¿empresa haurà de prendre el compromís d¿adscriure a l¿execució d¿aquest contracte el mitjà personal següent:

- Delegat d¿obra: Titulat amb la capacitat suficient per a representar a l¿empresa en tot allò que afecti l¿execució de l¿Obra. El titulat proposat com a delegat d¿obra haurà de tenir la titulació acadèmica i professional idònia a les especialitats tècniques necessàries i adequades per a l¿exercici de les funcions que ha de desenvolupar. El titulat proposat podrà posseir la titulació comunitària homologable.

- Cap d¿obra: La persona amb qui l¿Ajuntament i la direcció d¿obra tractarà. Cal que tingui un coneixement exhaustiu dels treballs que s¿estan realitzant: control de l¿execució dels treballs realitzats, control del planning d¿obra, pressupost, contractacions, seguretat, prevenció.
Cal que assisteixi a totes les visites d¿obra acordades, normalment 1 cop per setmana.
Assistència a l¿obra el necessari per desenvolupar la feina amb rigor i professionalitat.

Titulació: El/la cap d¿obra haurà d¿estar en possessió del títol d¿aquitecte/a, arquitecte/a tècnic/a o tècnic/a competent per el tipus d¿obra a executar.

Acreditació documental: còpia degudament compulsada del títol acadèmic

- Responsable de seguretat i salut: La persona amb qui l¿Ajuntament i el coordinador de seguretat i salut tractarà. Cal que tingui un coneixement exhaustiu dels temes de seguretat i salut a les obres d¿edificació. Cal que assisteixi a totes les visites d¿obra amb el coordinador de seguretat i salut.

Titulació: compatible pel tipus d¿obra a executar

- Encarregat d¿obra: Persona que estigui a temps complet a l¿obra, la funció de la qual és organitzar i coordinar els treballs dels diferents professionals que intervenen a l¿obra. Desenvolupar tasques de recurs preventiu que s¿ajusti al Real Decret 604/2006, en concret l¿article 2. Disposició addicional única. Presència de recursos en ¿obras de construcción¿

Titulació: Experiència en el procés constructiu.
Curs de Prevenció de Riscos Laborals de 60 hores.

Els documents han d¿indicar la titulació, el nom i NIF de les persones anomenades i hauran d¿anar signats pel licitador i per la persona proposada acceptant el nomenament.

Dits nomenaments poden recaure en el mateix o diferents tècnics. El licitador, en cas d¿ésser adjudicatari del Contracte, no podrà substituir el delegat d¿obra ni el cap d¿obra sense la prèvia conformitat escrita de l¿Ajuntament.
Mitjà de solvència:
Altres
Descripció:
b) Una descripció de l'equip tècnic i les unitats tècniques participants en el contracte estiguin o no integrats directament a l'empresa del contractista, especialment dels responsables del control de qualitat, acompanyada dels documents acreditatius corresponents.

c) Titulacions acadèmiques i professionals dels empresaris i del personal de direcció de l'empresa, i en particular, del personal responsable de l'execució del contracte.

d) Una declaració que indiqui la plantilla mitjana anual de l'empresa i la importància del personal directiu, durant els darrers tres anys, amb la documentació justificativa corresponent.

e) Una declaració de la maquinària, el material i l'equipament tècnic de què disposi l'empresari per a realitzar el contracte, amb la documentació acreditativa corresponent.

f) Si escau, indicació de les mesures de gestió mediambiental que l'empresari podrà aplicar a l'executar el contracte.
h) Disposar i acreditar l'habilitació empresarial o professional següent:

Inscripció en el Registre d'Empreses Acreditades de la Comunitat Autònoma on radiqui el domicili social de l'empresa, d'acord amb el que disposa l'article 4 de la llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació del sector de la construcció.

Plecs

 

Documentació

 
Condicions d'execució:
Segons Plecs
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya