Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Servei de redacció de plans directors i projectes executius vinculats a la via pública, i direcció d'obra.

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Reus
Codi d'expedient:
S-0326/2019
Tipus d'expedient:
Ordinari
Tipus de contracte:
Serveis
Subtipus de contracte:
Serveis d'arquitectura, serveis d'enginyeria i serveis integrats d'enginyeria, serveis de planificació urbana i serveis d'arquitectura paisatgista. Serveis connexos de consultors en ciència i tecnologia. Serveis d'assaigs i anàlisis tècnics
Procediment de licitació:
Obert
Compra d'innovació:
No
  • Alerta futura i consulta preliminar del mercat
  • Anunci previ
  • Anunci de licitació
  • Adjudicació
  • Formalització

Descripció de l'esmena:
AVÍS IMPORTANT S'està tramitant l'esmena de l'apartat G.1 del plec, on consta l'HABILITACIÖ PROFESSIONAL, en el sentit de: On diu: "titulacions actuals equivalents". Ha de dir: "titulacions legalment competents". Un cop rectificat el plec, es realitzarà una nova esmena al perfil del contractant, i tornarà a iniciar-se el còmput de 15 dies naturals per a la presentació d'ofertes.
PDF PDF i XML

Dades del contracte

 
Descripció de la prestació:
L'objecte d'aquesta licitació és la redacció de plans directors vinculats a la via pública (infraestructures, mobiliari i jocs infantils) amb la voluntat de determinar una estratègia d'execució d'inversions en reposició anual vinculats a les anualitats de 2020 a 2023 o correlatius.

Així mateix també és objecte de la licitació:
- la redacció del projecte executiu per a la primera anualitat de tots els lots
- la direcció de les obres executables per a la primera anualitat de tots els lots, a excepció del Lot 1.
No inclou la redacció dels projectes executius ni la direcció de les obres de la resta d'anualitats, que seran objecte de futures licitacions.

De conformitat amb l'article 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, el contracte es divideix en els següents lots:

Lot 1: Asfalt
Lot 2: Voreres i passos de vianants
Lot 3: Mobiliari urbà en general i elements de jocs en parcs infantils
Lot 4: Enllumenat en general
Lot 5: Jardineria en general
Lot 6: Fonts ornamentals i de boca

Es pot licitar pels diferents lots sense limitacions, sempre i quan es disposi de l'habilitació professional corresponent.
Pressupost de licitació:
123.966,94 € sense IVA 150.000,00 € IVA inclòs (21,00%)
Durada del contracte:
4 mesos
Àmbit geogràfic:
Reus
Termini de presentació d'ofertes:
10/12/19 23:59 h
Observacions:
TERMINI EXECUCIÓ
El termini d'execució per a la redacció dels plans directors i del projecte executiu és de 4 mesos des de l'endemà de la formalització del contracte.
El termini per a dur a terme la direcció d'obres del projecte executiu dels lots 2 a 6 de la primera anualitat anirà en funció del termini que s'estableixi per a l'execució de les pròpies obres, d'acord amb l'article 29.7 de la LCSP, al tractar-se d'un contracte de serveis que és complementari del contracte d'obres.

HABILITACIÓ PROFESSIONAL

Els licitadors hauran de ser empreses o tècnics que acreditin la titulació següent per cada lot:

LOT 1. Asfalt
Enginyer de Camins, arquitecte o titulacions actuals equivalents.

LOT 2. Voreres i passos de vianants
Enginyer de Camins, arquitecte o titulacions actuals equivalents.

LOT 3. Mobiliari urbà en general i elements de jocs en parcs infantils
Enginyer de Camins, arquitecte o titulacions actuals equivalents.

LOT 4. Enllumenat en general
Enginyer de Camins, enginyers industrials, enginyers tècnics industrials, arquitecte o
titulacions actuals equivalents.

LOT 5. Jardineria en general
Enginyer de Camins, arquitecte, enginyers agrònoms o titulacions actuals equivalents.

LOT 6. Fonts ornamentals i de boca
Enginyer de Camins, arquitecte o titulacions actuals equivalents.

La titulació s'acreditarà mitjançant la presentació de la documentació oportuna.

ADSCRIPCIÓ DE MITJANS PERSONALS I/O MATERIALS

Per a tot els lots, com a mínim s'acreditarà: despatx professional amb mitjans estàndards de gestió, programa de gestió de pressupostos, programa de dibuix gràfic.
S'atorga a aquest compromís el caràcter d'obligació essencial als efectes previstos en l'article 211 de la LCSP.
Valor estimat del contracte:
123.966,94 € sense IVA
Subhasta electrònica:
No
Contracte harmonitzat:
No
Es preveuen modificacions als plecs:
No

Dades de l'anunci

 
Reserva social:
No
Divisió en lots:
Nombre de lots:
6
Oferta integradora:
No
Nombre màxim de lots al que un mateix licitador pot presentar oferta:
6
Nombre màxim de lots que es pot adjudicar a un mateix licitador:
6
Criteris d'adjudicació:
Ponderació: 49.00 - Criteri: OFERTA ECONÒMICA
Ponderació: 51.00 - Criteri: EXPERIÈNCIA I RECONEIXEMENTS EN REDACCIÓ DE PROJECTES
S'accepten variants:
No
Garantia provisional:
No
Solvència econòmica i financera
Mitjà de solvència:
Xifra anual de negoci
Descripció:
Volum anual de negocis, dels tres últims exercicis conclosos. Almenys en una de les tres anualitats, el volum anual de negocis haurà de ser igual o superior a una vegada i mitja el valor estimat del contracte de cada un dels lots.
El volum anual de negocis serà acreditat mitjançant els seus comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l'empresari estigués inscrit en l'esmentat registre, i en cas contrari, pels dipositats en el registre oficial en que hagi d'estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil, acreditaran el seu volum anual de negocis, mitjançant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
Mitjà de solvència:
Assegurança d'indemnització
Descripció:
Assegurança d'indemnització per riscos professionals vigent fins a la finalització del termini de presentació d'ofertes, per import de cobertura no inferior al doble del valor estimat del contracte de cada lot, així com aportar el compromís vinculant de renovació o pròrroga que garanteixi el manteniment de la seva cobertura durant tota l'execució del contracte.
Aquest requisit s'entendrà complert pels licitadors que incloguin en la seva oferta un compromís vinculant de subscripció, en cas de resultar adjudicataris, de l'assegurança exigida. Aquest compromís s'haurà de fer efectiu dins del termini dels deu dies hàbils al que es refereix l'article 150 de la LCSP (requeriment previ a l'adjudicació). L'acreditació d'aquest requisit es farà mitjançant certificat emès per la companyia asseguradora, en el qual constin els imports i riscos assegurats, i la data de venciment de l'assegurança, i mitjançant el document de compromís vinculant de subscripció, pròrroga o renovació de l'assegurança, en els casos en que procedeixi.
Solvència tècnica i professional
Mitjà de solvència:
Treballs realitzats
Descripció:
Els licitadors caldrà que acreditin:

- haver redactat un pla director o un pla de planejament general o derivat o un estudi urbanístic amb afectació de vialitat pública durant els últims 3 anys.

- haver redactat un projecte de vialitat urbana o zona verda de superfície igual o superior a 300 m2 durant els últims 3 anys.

- haver dirigit les obres vinculades a un projecte de vialitat urbana o zona verda de superfície igual o superior a 300 m2 durant els últims 3 anys.

Els serveis s'acreditaran mitjançant relació dels principals serveis o treballs realitzats d'igual o similar naturalesa als que correspon l'objecte del contracte, realitzats en els últims tres anys, que inclogui import, dates i destinatari, públic o privat, dels mateixos, mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic o, quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a manca d'aquest certificat, mitjançant una declaració de l'empresari acompanyada de la documentació de que disposi que acrediti la realització de la prestació; en el seu cas, aquests certificats seran comunicats directament a l'òrgan de contractació per l'autoritat competent.

En els certificats hi haurà de constar la superfície del projecte de vialitat urbana o zona verda.

Quan el contractista sigui una empresa de nova creació, entenent com a tal la que tingui una antiguitat inferior a cinc anys, la seva solvència tècnica es podrà acreditar mitjançant la justificació de personal tècnic o unitats tècniques, integrades o no en l'empresa, participants en el contracte, d'acord amb el que estableix l'article 90.4 de la LCSP.

Versió completa

Plecs

 

Documentació

 
Informe necessitats.pdf
PDF
Decret_2019017548_inici i aprovació.pdf
PDF
Anunci de licitació.pdf
PDF
Condicions d'execució:
Consten a l'apartat M del plec

Tauler d'anuncis

Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya