Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

contracte mixt de subministrament, obra i serveis de gestió energètica i manteniment amb garantia total, inclosa la millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat exterior dels municipis de Caldes de Malavella, Pals, Riells i Viabrea, Sarrià de Ter, Sils i Vilablareix, beneficiaris de la subvenció del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

Òrgan de contractació:
Diputació de Girona
Codi d'expedient:
2017/8657
Tipus d'expedient:
Urgent
Tipus de contracte:
Serveis
Subtipus de contracte:
Altres serveis
Procediment de licitació:
Obert
Compra d'innovació:
No

PDF PDF i XML

Dades del contracte

 
Descripció de la prestació:
L'objecte és la contractació mixta de subministrament, obra i serveis de gestió energètica i manteniment amb garantia total, inclosa la millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat exterior dels municipis de Caldes de Malavella, Pals, Riells i Viabrea, Sarrià de Ter, Sils i Vilablareix, municipis beneficiaris de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, mitjançant una actuació global i integrada, que també inclou l'execució de les prestacions de gestió energètica i manteniment amb garantia total, de conformitat amb els documents que formen part d'aquest plec de clàusules i del Plec de Prescripcions Tècniques.
El present contracte es divideix en Lots, per municipis, de la forma següent:
Lot 1: Caldes de Malavella
Lot 2: Pals
Lot 3: Riells i Viabrea
Lot 4: Sarrià de Ter
Lot 5: Sils
Lot 6: Vilablareix

Pressupost de licitació:
5.187.099,14 € sense IVA 6.276.389,95 € IVA inclòs (21,00%)
Durada del contracte:
5 anys
Àmbit geogràfic:
Girona
Termini de presentació d'ofertes:
27/12/18 14:00 h
Valor estimat del contracte:
5.501.324,32 € sense IVA
Subhasta electrònica:
No
Contracte harmonitzat:
Es preveuen modificacions als plecs:
No

Dades de l'anunci

 
Reserva social:
No
Divisió en lots:
Nombre de lots:
6
Oferta integradora:
No
Nombre màxim de lots al que un mateix licitador pot presentar oferta:
6
Nombre màxim de lots que es pot adjudicar a un mateix licitador:
1
Criteris d'adjudicació:
Ponderació: 70.00 - Criteri: Oferta econòmica (lots 1-6)
Ponderació: 18.00 - Criteri: Qualitat del producte (lots 1-6)
Ponderació: 10.00 - Criteri: Petjada de carboni lots 1,2,4,5 i 6
Ponderació: 7.00 - Criteri: Petjada de carboni (lot 3) 75 punts
Ponderació: 2.00 - Criteri: Reducció terminis (lots 1-6)
Ponderació: 2.00 - Criteri: Execució millores (lot 3) 2,5 punts
S'accepten variants:
No
Garantia provisional:
No
Solvència econòmica i financera
Mitjà de solvència:
Xifra anual de negoci
Descripció:
Volum anual de negocis del licitador que referit a l'any de major volum de negocis dels últims tres (3) anys conclusos haurà de ser almenys una vegada i mitja el valor anual mitjà del contracte. En aquest cas correspon a una vegada i mitja a la suma dels valors de P4 i, resta de prestacions (P1, P2 i P3) de cada lot. La solvència mínima global per a cada lot és la següent:
LOTS/MUNICIPIS Volum de negocis anual "general" del contracte (P1+P2+P3+P4)
Lot 1 Caldes de Malavella* 1.144.445,97 ¤
Lot 2 Pals 978.844,13 ¤
Lot 3 Riells i Viabrea 1.105.326,96 ¤
Lot 4 Sarrià de Ter 794.168,51 ¤
Lot 5 Sils 1.156.354,22 ¤
Lot 6 Vilablareix 800.23,60 ¤
*Està inclosa prestació P5 per l'ajuntament de Caldes

Observacions:
Si l'empresari està inscrit en el registre Mercantil ho acreditarà per mitjà dels seus comptes anuals aprovats i dipositats en aquest Registre .

En cas contrari per les dipositades en el registre oficial en què hagi d'estar inscrit .

Les empreses, que per la seva prompte creació, encara no tinguin comptes anuals aprovats i dipositats el Registre Mercantil i els empresaris individuals acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant la presentació del model 390 (declaració anual IVA) o bé el model 303 (declaració mensual o trimestral IVA) quan sigui inferior a l'any. En el cas de què la data de creació o d'inici de les activitats de l'empresa licitadora o contractista individual sigui inferior a tres anys, el requeriment d'acreditació del volum anual de negocis es podrà referir al període efectiu d'activitat de l'empresa. En el cas de què aquesta data sigui inferior a un any el requeriment podrà ser proporcional.
Solvència tècnica i professional
Mitjà de solvència:
Maquinària, material i equip tècnic per a la execució del contracte
Descripció:
P1 i P4 (P5 inclòs per l'ajuntament de Caldes de Malavella)

Indicació del personal tècnic o unitats tècniques, integrades o no a l'empresa, participants del contracte, especialment aquells encarregats del control de qualitat, i en concret:

L'equip haurà de disposar de les titulacions següents:
1 Enginyer tècnic o enginyer superior
1 Tècnic mig o superior amb especialitat en electricitat o electrònica, amb certificat de qualificació individual en baixa tensió segons REBT 2002 (amb carnet d¿instal¿lador elèctric)
Observacions:
Acreditació documental:

S¿acreditarà mitjançant una relació del contractista on s'inclourà la indicació concreta del personal tècnic o unitats tècniques.
Mitjà de solvència:
Treballs realitzats
Descripció:
P2, P3- Manteniment i garantia total

Una relació dels principals treballs realitzats en els últims 3 anys per l'empresa o pels directius o treballadors de l'empresa corresponents a la mateixa naturalesa que l'objecte de les prestacions P2 i P3 del contracte i s'haurà d'incloure el seu import, dates i el destinatari, sigui públic o privat. El requisit mínim de solvència serà l'import acumulat del millor any d'execució que ha de ser igual o superior al 70% de l'anualitat mitjana del contracte (atès que la durada prevista és superior a l'any) de les prestacions P2 i P3 del contracte per a cada lot que es vulgui presentar i que són els següents:

LOTS/MUNICIPIS Valor anual mitjà mínim
Lot 1 Caldes de Malavella 39.201,75 ¤
Lot 2 Pals 36.569,93 ¤
Lot 3 Riells i Viabrea 24.452,40 ¤
Lot 4 Sarrià de Ter 26.281,15 ¤
Lot 5 Sils* 47.181,37 ¤
Lot 6 Vilablareix 23.951,65 ¤
*L'import de la prestació P2B s'ha calcular fent la mitjana dels 5 anys
Observacions:
Acreditació documental:

Quan el destinatari sigui una entitat del sector públic s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent.

Quan el destinatari sigui un subjecte privat s¿acreditaran mitjançant un certificat expedit per aquest o, a manca d'aquest, mitjançant una declaració de l'empresari.

Si la relació dels principals serveis realitzats inclou que el seu destinatari és el mateix ens contractant, no serà necessari l¿acreditació mitjançant certificat.

Quan el contractista sigui una empresa de nova creació, entenent com a tal aquella que tingui una antiguitat inferior a 5 anys, no hauran d¿acreditar aquest mitjà de solvència tècnica.
Mitjà de solvència:
Treballs realitzats
Descripció:
P4 Subministrament de tecnologia per a la millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat públic i adequació de les instal.lacions del municipi amb cofinançament FEDER

a) Relació dels treballs efectuats en els 5 anys anteriors, corresponents a la mateixa naturalesa que l'objecte de la prestació P4 del contracte, i s'haurà d'incloure el seu import, dates i el destinatari, sigui públic o privat.

Aquests serveis han d'incloure la gestió integral o concessió del servei d'enllumenat públic o execució de les tasques de manteniment de com a mínim 3 instal.lacions d'il.luminació exterior superior a 700 punts de llum.

L'import de l'any de major execució haurà de ser almenys el 70% del valor estimat de la prestació P4 obres del contracte (atès que la durada prevista és inferior a l'any) per a cada lot que es vulgui presentar i que són els següents:


LOTS/MUNICIPIS Valor de la prestació P4 del contracte
Lot 1 Caldes de Malavella* 491.187,54 ¤
Lot 2 Pals 416.500,00 ¤
Lot 3 Riells i Viabrea 489.266,85 ¤
Lot 4 Sarrià de Ter 341.250,82 ¤
Lot 5 Sils 465.684,10 ¤
Lot 6 Vilablareix 347.521,36 ¤
*Per l'ajuntament de Caldes s'ha tingut en compte, també, la prestació P5.
Observacions:
Acreditació documental:

Quan el destinatari sigui una entitat del sector públic s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent.

Quan el destinatari sigui un subjecte privat s¿acreditaran mitjançant un certificat expedit per aquest o, a manca d'aquest, mitjançant una declaració de l'empresari.

Si la relació dels principals serveis realitzats inclou que el seu destinatari és el mateix ens contractant, no serà necessari l'acreditació mitjançant certificat.

Quan el contractista sigui una empresa de nova creació, entenent com a tal aquella que tingui una antiguitat inferior a 5 anys, no hauran d¿acreditar aquest mitjà de solvència tècnica.
Mitjà de solvència:
Mostres, descripcions i fotografies dels productes subministrats
Descripció:
P4 Subministrament de tecnologia per a la millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat públic i adequació de les instal.lacions del municipi amb cofinançament FEDER
S'aportarà el catàleg oficial publicat.
Mitjà de solvència:
Certificats de control de qualitat expedits pels instituts o serveis oficials
Descripció:
P4 Subministrament de tecnologia per a la millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat públic i adequació de les instal.lacions del municipi amb cofinançament FEDER
c) Certificats expedits pels instituts o serveis oficials encarregats del control de qualitat, de competència reconeguda, que acrediten la conformitat de productes perfectament detallada mitjançant referències a determinades especificacions o normes i que en concret són:

1. Marcatge CE: Declaració de conformitat i Expedient Tècnic, tant de la lluminària com dels seus components.

2. Certificat del compliment de les normes següents que siguin d'aplicació:
o UNE-EN 60598-1. Lluminàries. Requeriments generals i assaigs.
o UNE-EN 60598-2-3. Lluminàries. Requeriments particulars. Lluminàries per a l'enllumenat públic.
o UNE-EN 60598-2-5. Lluminàries. Requeriments particulars. Projectors.
o UNE-EN 62031. Mòduls LED per a l'enllumenat general. Requeriments de seguretat.
o UNE-EN 62471. Seguretat Fotobiològica de làmpades i aparells que utilitzen làmpades.
o UNE-EN 61347-2-13. Dispositius de control de làmpada. Part 2-13: Requeriments particulars per a dispositius de control electrònics alimentats amb corrent contínua o corrent alterna per a mòduls LED.
o UNE-EN 62384. Dispositius de control de electrònics alimentats amb corrent contínua o corrent alterna per a mòduls LED. Requeriments de funcionament.
o UNE-EN 55015. Límits i mètodes de mesura de les característiques relatives a la pertorbació radioelèctrica dels equips d'il.luminació i similars.
o UNE-EN 61547. Equips per a enllumenat d'ús general. Requeriments d'immunitat CEM.
o UNE-EN 61000-3-2. Compatibilitat electromagnètica (CEM). Part 3-2: Límits. Límits per les emissions de corrent harmònica (equips amb corrent d'entrada <= 16 A per fase)
o UNE-EN 61000-3-3. Compatibilitat electromagnètica (CEM). Part 3: Límits. Secció 3: Limitació de les variacions de tensió, fluctuacions de tensió i flicker en les xarxes públiques de subministrament de baixa tensió per a equips amb corrent d'entrada ¿ 16 A per fase i no subjectes a una connexió condicional.


Observacions:
Els informes que serviran per provar la solvència tècnica definitiva del producte hauran de ser emesos per entitat acreditada per l'ENAC.

Versió completa

Plecs

 

Documentació

 
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya