Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

GESTIÓ DEL SERVEI EDUCATIU I SOCIAL DE MENJADOR DELS CENTRES EDUCATIUS PÚBLICS DE LA COMARCA D'OSONA

Òrgan de contractació:
Consell Comarcal d'Osona
Codi d'expedient:
3/2018
Tipus d'expedient:
Ordinari
Tipus de contracte:
Gestió de Serveis Públics / Concessió de Serveis
Procediment de licitació:
Obert
Tramitació amb mesures de gestió eficient:
No
Compra d'innovació:
No

Descripció de l'esmena:
ACLARIMENTS AL PLEC DE CLÀUSULES JURÍDIQUES I ADMINISTRATIVES. A l'annex: A on diu clàusula 1.10) a de dir clàusula 13. A l'annex: Pel que fa referència a la clàusula 1.18), la documentació que s'ha d'aportar per part de l'adjudicatari, és la següent: "1.18) Presentació de documentació i constitució de la garantia definitiva pel licitador proposat com a adjudicatari El licitador proposat com a adjudicatari abans de l'adjudicació i dins del termini de 10 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la recepció del requeriment que preveu l'article 151.2 del TRLCSP, haurà de: - Acreditar la constitució de la garantia definitiva. - Presentar els següents documents: a) La documentació que acrediti la personalitat de l'empresari, mitjançant DNI o document que el substitueixi. Quan no actuï en nom propi o es tracti de societat o persona jurídica, a més del seu DNI, haurà d'aportar l'escriptura de nomenament de càrrec social o bé el poder notarial per representar a la persona o entitat, i l'escriptura de constitució o d'adaptació, si escau, de la societat o entitat i/o aquella en què consti el darrer objecte social vigent, en el que hauran d'estar compreses les prestacions objecte del contracte i el CIF. Així mateix, els actes i acords continguts en les escriptures abans assenyalades hauran d'estar inscrits en el corresponent Registre quan l'esmentada inscripció els sigui exigible. En el cas que no ho fos, la capacitat d'obrar s'acreditarà mitjançant l'escriptura o document de constitució, estatuts o acte fundacional, inscrits, si s'escau, en el corresponent registre oficial. Les empreses no espanyoles d'Estats membres de la Unió Europea hauran d'acreditar la seva capacitat d'obrar, en els termes d'allò que disposen els articles 58 i 72 del TRLCSP, mitjançant la inscripció en els registres comercials o professionals que s'estableixen a l'annex I del Reglament General de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat per Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre (en endavant RGLCAP). La capacitat d'obrar de la resta de les empreses estrangeres, s'acreditarà de conformitat amb el que disposen els articles 55 i 72 TRLCSP. b) Els certificats acreditatius de trobar-se al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, llevat que hagi autoritzat el Consell Comarcal d'Osona per obtenir de forma directa la seva acreditació. c) La documentació que acrediti l'habilitació professional, la solvència econòmica i financera i tècnica o professional, així com la documentació que acrediti la disposició dels mitjans que es va comprometre a adscriure al contracte en els termes de la clàusula 1.10 del present plec. d) La documentació acreditativa de la resta de circumstàncies consignades en les declaracions responsables aportades i la resta que sigui exigible. Aquelles empreses que estiguin inscrites en el Registre Electrònic d'Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya restaran eximides de presentar la documentació referida si consta en el Registre de Licitadors, sempre que aportin la diligència d'inscripció i la declaració responsable que les circumstàncies reflectides en la diligència no han experimentat cap variació, segons preveu l'article 7.1 Decret 107/2005, de 31 de maig, de creació del Registre Electrònic d'Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya. Cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, es procedirà en els termes assenyalats a l'article 151 TRLCSP." En el plec: En la documentació que s'ha de presentar en el sobre núm. 2: A on diu: El pla de manteniment elaborat d'acord amb la clàusula 32 d'aquest plec. A de dir: El pla de manteniment elaborat d'acord amb la clàusula 28 d'aquest plec.
PDF PDF i XML

Dades del contracte

 
Descripció de la prestació:
Gestió del servei educatiu i social de menjador dels centres educatius públics de la coamrca d'Osona
Pressupost de licitació:
5,64 € sense IVA 6,20 € IVA inclòs (10,00%)
Durada del contracte:
3 anys
Àmbit geogràfic:
Osona
Termini de presentació d'ofertes:
21/03/18 14:00 h
Observacions:
La concessió de gestió del servei públic inclou un total de 31 centres docents públics de la comarca d'Osona, amb una mitjana diària de 1975 usuaris.
Les tarifes aprovades pel Consell Comarcal d'Osona per la concessió esmentada són les següents:
A) COMENSAL FIXE (4 o 5 dies fixes a la setmana): 6,20 euros, per alumne i dia de servei, IVA inclòs.
B) COMENSAL FIXE CONTINU DE 3 DIES: 6,50 euros, per alumne i dia de servei, IVA inclòs.
C) RESTA DE COMENSALS: 6,80 euros, per alumne i dia de servei, IVA inclòs.
D) ALUMNAT BECAT PER MOTIU SOCIOECONÒMIC: 6,20 euros, per alumne i dia de servei, IVA inclòs.
Valor estimat del contracte:
5.875.000,00 € sense IVA
Subhasta electrònica:
No
Obertura de pliques (Obertura pública sobre núm. 2) :
28/03/18 12:00 Sel del Consell Comarcal d'Osona
Pròrroga:
Informació complementària sobre la pròrroga:
Sis mesos obligatòris fins a la propera concessió

Dades de l'anunci

 
Reserva social:
No
Divisió en lots:
No
Nombre de lots:
No hi ha lots
DOGC:
Accés al DOGC - 06/03/18
S'accepten variants:
No
Codi CPV:
80410000
Garantia provisional:
No

Plecs

 

Documentació

 
Acord licitacio certificat.pdf
PDF
Condicions d'execució:
Cap
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya