Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Contractació dels serveis de manteniment, conservació i reparació de les instal·lacions municipals d'enllumenat públic, il·luminacions ornamentals, instal·lacions semafòriques, senyals lluminoses, fonts ornamentals, fonts de boca, instal·lacions de megafonia, motius nadalencs i treballs de col·locació i retirada de pancartes.

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Salou
Codi d'expedient:
1692/2016
Tipus de tramitació:
Ordinari
Tipus de contracte:
Serveis
Subtipus de contracte:
Serveis de manteniment i reparació
Procediment d'adjudicació:
Obert
Tramitació amb mesures de gestió eficient:
Compra pública d'innovació:
No

Descripció de l'esmena:
Incorporació de l'acord municipal de rectificació d'un error material detectat en el punt 1.4 de l'annex IV - model de proposició de licitació - del quadern d'annexes del plec de clàusules administratives particulars. Publicació de documents en format excel: Taules de descomposició del servei de manteniment ordinari i taules de preus unitaris (sense IVA) del servei de manteniment extraordinari per facilitar als licitadors la preparació de les respectives ofertes. Taula de personal relacionat a l'annex XI del plec de clàusules administratives particulars per a una millor visualització de les dades que conté
PDF PDF i XML

Dades del contracte

 
Descripció de la prestació:
La prestació dels serveis té com a finalitat principal assegurar la continuïtat i mantenir en bon estat totes les instal·lacions d'enllumenat públic, il·luminacions ornamentals, instal·lacions semafòriques, senyals lluminoses, fonts ornamentals, fonts de boca, instal·lacions de megafonia fixes, motius nadalencs i pancartes i preveure possibles avaries i realitzar totes les operacions que calguin, com ara: arranjaments, reposicions, reemplaçaments, subministraments, modificacions, ... així com el seguiment de les verificacions periòdiques dutes a terme per les Entitats d'inspecció i Control, concessionàries de la Generalitat de Catalunya.
Pressupost de licitació:
2.859.562,16 € sense IVA 3.460.070,21 € IVA inclòs (21,00%)
Durada del contracte:
4 anys
Àmbit geogràfic:
Salou
Termini de presentació d'ofertes:
12/09/17 14:00 h
Observacions:
Recursos: Contra el contingut dels plecs i altres documents contractuals es pot deduir, amb caràcter potestatiu i previ a la interposició del recurs contenciós administratiu, recurs especial en matèria de contractació presentat en el registre de l'Ajuntament de Salou o en el registre del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, prèvia comunicació per escrit, en el termini previst per a la interposició del recurs, de dita voluntat a l'òrgan de contractació. El termini de 15 dies hàbils per interposar el recurs començarà a comptar a partir de l'endemà del dia en què aquests documents hagin estat posats a disposició dels licitadors mitjançant la seva publicació en el perfil de contractant de l'Ajuntament de Salou (pàgina web www.salou.cat). Contra l'anunci de licitació, el termini per interposar el referit recurs especial en matèria de contractació començarà a comptar a partir de l'endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Unió Europea.

Sistema de determinació del preu del contracte: De conformitat amb el que disposen els articles 87.2 i 302 del TRLCSP, el preu del contracte es formula per una combinació de les següents modalitats, segons la naturalesa de les prestacions definides en el plec de prescripcions tècniques:
1. Manteniment ordinari: el preu dels treballs es fixa a tant alçat.
2. Manteniment extraordinari: el preu dels treballs es determina per aplicació dels preus unitaris resultants de l'oferta guanyadora, ja que la seva execució dependrà de les necessitats correctives que sorgeixin en cada moment, sense que puguin ser determinades prèviament amb exactitud.

Subcontractació: Es permet, però limitada exclusivament als següents treballs o prestacions: subministrament d'equips d'instal·lacions electròniques; treballs de realització d'obra civil, tals com a construcció d'arquetes, canalitzacions, rases, vorades, fonamentacions i reposició de paviment i similars i d'altres que, a judici del responsable del contracte, tinguin el caràcter d'accessoris de les prestacions principals. Percentatge màxim: 15% del preu del contracte.

Revisió de preus: En aquest contracte no procedeix la revisió periòdica i predeterminada de preus.

Termini de garantia: un any a partir de la data de recepció dels treballs que són objecte de prestació, a l'acabament del contracte.

Subrogació del personal d'empresa: S'imposa expressament ex plec a l'empresa que resulti adjudicatària del contracte l'obligació de subrogar els treballadors adscrits directament per l'actual empresa contractista a la prestació dels serveis licitats, en els següents termes, abast i condicions:
1. El número de treballadors per categories professionals afectats per aquesta subrogació establerta ex plec serà coincident amb el de treballadors i categories que l'empresa adjudicatària s'hagi compromès a adscriure a l'execució de les diverses prestacions que comprèn l'objecte del contracte, sense que en cap cas pugui ser inferior al mínim previst en la clàusula 18 del plec de prescripcions tècniques.
2. Els treballadors afectats tindran dret a subrogar-se en la nova empresa adjudicatària en les mateixes condicions, termes i limitacions que les previstes en l'article 101 del Conveni col·lectiu de treball del sector de les Indústries siderometal·lúrgiques de la província de Tarragona, per als anys 2016-2017.
3. En tot cas, tindran prioritat en el dret d'optar per la subrogació els treballadors amb una major antiguitat en la prestació dels serveis que son objecte del contracte.

Condicions especials d'execució: El contractista ha de reservar el 50% dels llocs de treball de nova contractació adscrits a l'execució del contracte, a persones en situació d'exclusió social o en greu risc d'arribar-hi, que tinguin la condició legal de desocupades i/o tinguin dificultats importants per a integrar-se en el mercat de treball ordinari, garantint en la seva contractació la igualtat de gènere i no discriminació.
Valor estimat del contracte:
5.004.233,78 € sense IVA
Subhasta electrònica:
No
Obertura de pliques (Obertura sobres núm. 2 (Documentació tècnica) Criteris que depenen d'un judici de valor.) :
19/09/17 09:00 Casa Consistorial. Passeig de 30 d'octubre, 4 Sala de reunions de la primera planta.
Pròrroga:
Informació complementària sobre la pròrroga:
Per acord escrit i per períodes màxims de dotze mesos cada pròrroga, fins a un màxim de dos anualitats, de tal forma que la durada màxima del contracte, incloses les possibles pròrrogues, no excedeixi de sis anys.

Dades de l'anunci

 
Reserva social:
No
Divisió en lots:
No
Nombre de lots:
No hi ha lots
DOGC:
Accés al DOGC - 09/08/17
DOUE:
Accés al DOUE - 08/08/17
BOP:
Accés al BOP - 11/08/17
Criteris d'adjudicació:
Ponderació: 50.00 - Criteri: Oferta més econòmica
Ponderació: 50.00 - Criteri: Projecte de prestació i organització dels serveis
S'accepten variants:
No
Codi CPV:
50232000
Codi CPA:
33.11.12
Garantia provisional:
No
Solvència econòmica i financera
Mitjà de solvència:
Classificació
Descripció:
No és exigible legalment (articles 65.1 b del TRLCSP i 46 del RGLCAP). No obstant, els licitadors que es trobin classificats com a contractistes de serveis en el grup, subgrup i categoria que s'indiquen acreditaran la solvència exigida per contractar amb l'Ajuntament, però únicament en la part corresponent a la prestació dels serveis de manteniment de les instal·lacions d'enllumenat públic i semàfors (CPV 50232000-0; 50232100-1; 50232110-4; 50232200-2): Grup: P ; Subgrup: 1; Categoria: 2 (categoria anterior equivalent: B).
Observacions:
En cas de no trobar-se classificats en l'indicat grup i subgrup, hauran d'acreditar el compliment de la solvència exigida.
Respecte a les altres prestacions que abasta l'objecte del contracte, al no estar incloses en l'àmbit de classificació de cap dels grups o subgrups de classificació vigents previstos en l'annex II del RGLCAP, modificat pel RD 773/2015, de 28 d'agost, atenent als codis CPV del contracte, els licitadors hauran d'acreditar la respectiva solvència mitjançant el compliment dels requisits específics previstos a continuació.
Mitjà de solvència:
Xifra anual de negoci
Descripció:
Requisit d'admissió: Acreditar un volum anual de negocis, referit a l'any de major volum de negoci, per import igual o superior a dues vegades el valor estimat del contracte.
Mínim d'acreditació:
10.008.467,56 €
Observacions:
Mitjans d'acreditació: els comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l'empresari estigués inscrit en l'indicat registre, i en cas contrari els comptes dipositats en el registre oficial en que hagi d'estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
Expressió:
euros
Període:
2014, 2015 i 2016.
Solvència tècnica i professional
Mitjà de solvència:
Classificació
Descripció:
No és exigible legalment (articles 65.1 b del TRLCSP i 46 del RGLCAP). No obstant, els licitadors que es trobin classificats com a contractistes de serveis en el grup, subgrup i categoria que s'indiquen acreditaran la solvència exigida per contractar amb l'Ajuntament, però únicament en la part corresponent a la prestació dels serveis de manteniment de les instal·lacions d'enllumenat públic i semàfors (CPV 50232000-0; 50232100-1; 50232110-4; 50232200-2): Grup: P ; Subgrup: 1; Categoria: 2 (categoria anterior equivalent: B).
Observacions:
En cas de no trobar-se classificats en l'indicat grup i subgrup, hauran d'acreditar el compliment de la solvència exigida.
Respecte a les altres prestacions que abasta l'objecte del contracte, al no estar incloses en l'àmbit de classificació de cap dels grups o subgrups de classificació vigents previstos en l'annex II del RGLCAP, modificat pel RD 773/2015, de 28 d'agost, atenent als codis CPV del contracte, els licitadors hauran d'acreditar la respectiva solvència mitjançant el compliment dels requisits específics previstos a continuació.
Mitjà de solvència:
Treballs realitzats
Descripció:
Requisit d'admissió: Segons la tipologia de les prestacions considerades essencials del contracte, s'exigeixen els requisits següents:
1. Manteniment d'instal·lacions d'enllumenat públic i il·luminacions
ornamentals: Requisit d'admissió: Acreditar l'execució de serveis de conservació d'instal·lacions d'enllumenat públic d'un mínim de 12.000 punts de llum en un màxim de dos contractes.
2. Manteniment d'instal·lacions semafòriques i senyals lluminoses:
Requisit d'admissió: Acreditar treballs de conservació d'instal·lacions de
control de tràfic i circulació en zones urbanes, que comportin un mínim de 40 cruïlles regulades per semàfor en un màxim de dos contractes.
3. Manteniment de fonts ornamentals: Requisit d'admissió: Acreditar l'execució de serveis de conservació i manteniment d'un mínim de 25 fonts ornamentals en un màxim de dos contractes.
Observacions:
Mitjans d'acreditació: Els serveis o treballs efectuats s'han d'avalar mitjançant certificats de bona execució expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, si manca aquest certificat, mitjançant una declaració de l'empresari; si s'escau, aquests certificats han de ser comunicats directament a l'òrgan de contractació per l'autoritat competent.
Període:
Últims cinc anys (2012, 2013, 2014, 2015 i 2016)

Plecs

 

Documentació

 
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya