Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contratación Pública

 

Contractació del servei d'assessorament tècnic, seguiment i control anàlitic de la planta de tractament mecànic-biològic i planta de tractament biòlogic, ubicades al Centre de Tractament de Residus del Solsonès (TM de Clariana de Cardener)

Órgano de contratación:
Consell Comarcal del Solsonès
Código de expediente:
2020/31/G1072
Tipo de tramitación:
Ordinario
Tipo de contrato:
Servicios
Subtipo de contrato:
Otros servicios
Procedimiento de adjudicación:
Abierto
Tramitación simplificada:
Compra pública de innovación:
No
  • Alerta futura y consulta preliminar del mercado
  • Anuncio previo
  • Anuncio de licitación
  • Adjudicación
  • Formalización

Descripción de la enmienda:
Considerant que el Reial Decret 476/2020, de 27 de març publicat al BOE número 86, de 28 de març de 2020, prorroga l'estat d'alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, arran de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 i que, per tant, es continua amb la suspensió dels terminis de tramitació dels procediments de les entitats del sector públic, es modifica la data màxima de presentació d'ofertes establerta, si bé aquesta pot ser ampliada en cas de pròrroga, la qual cosa serà publicada al perfil del contractant.
PDF PDF i XML

Datos del contrato

 
Descripción de la prestación:
Contractació del servei d'assessorament tècnic, seguiment i control anàlitic de la planta de tractament mecànic-biològic i planta de tractament biòlogic, ubicades al Centre de Tractament de Residus del Solsonès (TM de Clariana de Cardener)
Presupuesto de licitación:
19.430,00 € sin IVA 23.510,30 € IVA incluido (21,00%)
Duración del contrato:
1 año
Ámbito geográfico:
Solsonès
Plazo de presentación de ofertas:
22/04/20 14:00 h
Observaciones:
La plataforma no permet establir un sobre únic tal i com consta en el plec de clàusules, és per això que visualitzareu dos sobres un Sobre (documentació administrativa) i un altre sobre (Proposició econòmica/quantificable automàticament) segons els lots
Valor estimado del contrato:
77.720,00 € sin IVA
Subasta electrónica:
No
Contrato armonizado:
No
Prórroga:
Información complementaria sobre la prórroga:
La durada del contracte s'estableix en 1 any, amb possibilitat de pròrroga d'any en any i sense que la durada total del contracte incloses les pròrrogues excedeixi de quatre anys.
Se prevén modificaciones a los pliegos:
No

Datos del anuncio

 
Reserva social:
No
División en lotes:
Número de lotes:
3
Oferta integradora:
No
Número máximo de lotes al que un mismo licitador puede presentar oferta:
3
Número máximo de lotes que se puede adjudicar a un mismo licitador:
3
Criterios de adjudicación:
Ponderación: 60.00 - Criterio: LOT 1: Proposta econòmica
Ponderación: 40.00 - Criterio: LOT 1: Experiència en treballs similars de més de 15 anys
Ponderación: 25.00 - Criterio: LOT 1: Experiència en treballs similars entre 11 i 15 anys
Ponderación: 10.00 - Criterio: LOT 1: Experiència en treballs similars entre 6 i 10 anys
Ponderación: 5.00 - Criterio: LOT 1: Experiència en treballs similars fins a 5 anys
Ponderación: 50.00 - Criterio: LOT 2: Proposta econòmica
Ponderación: 50.00 - Criterio: LOT 3: Proposta econòmica
Se aceptan variantes:
No
Garantía provisional:
No
Solvencia económica y financiera
Medio de solvencia:
Cifra anual de negocio
Descripción:
LOT 1:
Volum anual de negocis del licitador en l'àmbit a què es refereix el contracte, per un import igual o superior a:

S'acreditarà per mitjà dels seus comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l'empresari estigués inscrit en aquest, en cas contrari per les dipositades en el registre oficial en què hagi d'estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil han d'acreditar el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.

Mínimo de acreditación:
10.840,00 €
Medio de solvencia:
Cifra anual de negocio
Descripción:
LOT 2:
Volum anual de negocis del licitador en l'àmbit a què es refereix el contracte, per un import igual o superior a:

S'acreditarà per mitjà dels seus comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l'empresari estigués inscrit en aquest, en cas contrari per les dipositades en el registre oficial en què hagi d'estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil han d'acreditar el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
Mínimo de acreditación:
3.490,00 €
Medio de solvencia:
Cifra anual de negocio
Descripción:
LOT 3:
Volum anual de negocis del licitador en l'àmbit a què es refereix el contracte, per un import igual o superior a:

S'acreditarà per mitjà dels seus comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l'empresari estigués inscrit en aquest, en cas contrari per les dipositades en el registre oficial en què hagi d'estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil han d'acreditar el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
Mínimo de acreditación:
5.100,00 €
Solvencia técnica y profesional
Medio de solvencia:
Trabajos realizados
Descripción:
Una relació dels principals serveis o treballs realitzats d'igual o similar naturalesa que els que constitueixen l'objecte del contracte, com a màxim els tres últims anys, en la qual s'indiqui l'import, la data i el destinatari, públic o privat d'aquests. Quan es requereixi pels serveis dependents de l'òrgan de contractació els serveis o els treballs efectuats s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic i quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, mancant dit certificat, mitjançant una declaració de l'empresari acompanyat dels documents obrants en poder d'aquest que acreditin la realització de la prestació.
En cas que es tracti d¿una empresa de nova creació, entenent com a tal aquella d¿antiguitat inferior als tres anys, no s¿exigirà acreditar la solvència tècnica mitjançant l¿aportació d¿una relació dels principals serveis o treballs realitzats, podent-se acreditar per qualsevol de dos dels mitjans establerts a l¿article 90.1 lletres a) a h) de la LCSP.
Medio de solvencia:
Técnicos o unidades técnicas
Descripción:
Indicació del personal tècnic o unitats tècniques, integrades o no en l'empresa, participants del contracte, especialment els encarregats del control de qualitat
Medio de solvencia:
Otros
Descripción:
En funció del lot al qual es licita:

Lot 1: Experiència contrastada en processos industrials de compostatge de FORM i Fangs d'EDAR. Formació mínima en Enginyeria Tècnica Agrícola o similar.
Lot 2: L'empresa encarregada del control analític del bioestabilitzat de la MOR i de compost de la FORM ha d'estar acreditada per l'ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) com a laboratori d'assaig en el camp dels fertilitzants, adobs i compost a Catalunya o per l'Agència de Residus de Catalunya i habilitada per la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, del Departament de Territori i Sostenibilitat.

Lot 3: L'empresa encarregada de les caracteritzacions macroscòpiques ha d'estar acreditada per l'Agència de Residus de Catalunya i habilitada per la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, del Departament de Territori i Sostenibilitat.

Versión completa

Pliegos

 

Documentación

 
Aviso legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Cataluña