Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contratación Pública

 

CONTRACTACIÓ DE L'EXECUCIÓ DE LES OBRES DESCRITES EN EL PROJECTE PER A LA MILLORA DE LA INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA DE L'ENLLUMENTA PÚBLIC I DEL QUADRE DE PROTECCIO I COMANDAMENT Nº8 SITUAT AL CARRER MARE DE DEU DE MONTSERRAT CANTONADA CARRER NOU AL NUCLI URBA DE RIBES

Órgano de contratación:
Ajuntament de Sant Pere de Ribes
Código de expediente:
18/2019
Tipo de tramitación:
Ordinario
Tipo de contrato:
Obras
Subtipo de contrato:
Instalación eléctrica
Procedimiento de adjudicación:
Abierto
Compra pública de innovación:
No

Descripción de la enmienda:
S`adjunta memòria que mancava.
PDF PDF i XML

Datos del contrato

 
Descripción de la prestación:
Contractació de l'execució de les obres descrites en el projecte per a la millora de la insta·lació elèctrica de l'enllumenat públic i del quadre de protecció i comandament nº 8 situat al carrer Mare de Deu de Montserrat cantonada carrer Nou al nucli urbà de Ribes.
Presupuesto de licitación:
187.561,58 € sin IVA 226.949,51 € IVA incluido (21,00%)
Duración del contrato:
3 meses 4 días
Ámbito geográfico:
Sant Pere de Ribes
Plazo de presentación de ofertas:
18/11/19 23:59 h
Observaciones:
El Projecte d'obra el podeu consultar al següent enllaç:
http://www.santperederibes.cat/ajuntament/informaciourbanistica/projectes/vigents#57.%20AD%20Q8%20RIBES

Valor estimado del contrato:
187.561,58 € sin IVA
Subasta electrónica:
No
Contrato armonizado:
No
Apertura de plicas (Sobre B) :
21/11/19 10:45 Sala d'Alcaldia, Plaça de la Vila,1 Sant Pere de Ribes
Prórroga:
Información complementaria sobre la prórroga:
No es preveuen pròrrogues atesa la naturalesa del contracte.
Se prevén modificaciones a los pliegos:
No

Datos del anuncio

 
Reserva social:
No
División en lotes:
No
Número de lotes:
No hay lotes
Criterios de adjudicación:
Ponderación: 24.00 - Criterio: Pla d¿obres
Ponderación: 16.00 - Criterio: Memòria de seguretat i salut
Ponderación: 40.00 - Criterio: Oferta econòmica
Ponderación: 10.00 - Criterio: Contractació de persones amb dificultat d¿inserció laboral
Ponderación: 10.00 - Criterio: Acreditació de l'experiència de l'equip de treball
Se aceptan variantes:
No
Código CPV:
45316100
Garantía provisional:
No
Solvencia económica y financiera
Medio de solvencia:
Cifra anual de negocio
Descripción:
El criteri per a l'acreditació de la solvència econòmica i financera serà el volum anual de negocis del licitador o candidat, que referit a l'any de major volum de negoci dels tres últims conclosos ha de ser almenys una vegada i mitja el valor estimat del contracte quan la seva durada no sigui superior a un any, i almenys una vegada i mitja el valor anual mitjà del contracte si la seva durada és superior a un any.

El volum anual de negocis del licitador o candidat s'acreditarà per mitjà dels seus comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l'empresari estigués inscrit en el registre, i en cas contrari per les dipositades en el registre oficial en què hagi d'estar inscrit . Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil d'acreditar el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.


Solvencia técnica y profesional
Medio de solvencia:
Trabajos realizados
Descripción:
El criteri per a l'acreditació de la solvència tècnica o professional serà el de l'experiència en la realització de treballs del mateix tipus o naturalesa a què correspon l'objecte del contracte, que s'ha d'acreditar mitjançant la relació de les obres o treballs efectuats pel interessat en el curs dels cinc últims anys, corresponents al mateix tipus o naturalesa a què correspon l'objecte del contracte, avalats per certificats de bona execució, i el requisit mínim serà que l'import anual acumulat en l'any de major execució sigui igual o superior al 70% del valor estimat del contracte, o del seu anualitat mitjana si aquesta és inferior al valor estimat del contracte. A efectes de determinar la correspondència entre els treballs o subministraments acreditats i els que constitueixen l'objecte del contracte, quan hi hagi classificació aplicable a aquest últim s'atendrà al grup i subgrup de classificació al qual pertanyen uns i altres, i en els altres casos a la coincidència entre els dos primers números dels seus respectius codis CPV.

- Quan els treballs o serveis s'hagin realitzat en entitats dels sector públic, cal aportar certificats expedits o visats per l'òrgan competent.
- Quant els treballs o serveis s'hagin realitzat en entitats del sector privat, mitjançant un certificat expedit per l'empresa destinatària d'aquests treballs o serveis.

Els certificats o declaració del representant legal indicaran l'import, les dates i el lloc d'execució de les obres i es precisarà la seva bona execució.

De conformitat amb l`article 88.2 de la LCSP, si el licitador és una empresa de nova creació (entenent com a tal, aquella que tingui una antiguitat inferior a cinc anys, la seva solvència tècnica s`acreditarà per un dels mitjans als que es refereixen les lletres b) a f) de l`article 88 de la LCSP.Clasificación empresarial:
Atesa la naturalesa d'aquest contracte i de conformitat amb el que preveu l'art. 77 de la LCSP per contractar NO serà requisit que l'empresari disposi de classificació del contractista.

Pliegos

 

Documentación

 
Aviso legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Cataluña