Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contratación Pública

 

Reforma de l'enllumenat del Barri de Lourdes de Mollet del Vallès

Órgano de contratación:
Ajuntament de Mollet del Vallès
Código de expediente:
COOB/19001
Tipo de expediente:
Ordinario
Tipo de contrato:
Obras
Subtipo de contrato:
Instalación eléctrica
Procedimiento de licitación:
Abierto
Tramitación simplificada:
Compra de innovación:
No
  • Alerta futura y consulta preliminar del mercado
  • Anuncio previo
  • Anuncio de licitación
  • Adjudicación
  • Formalización

PDF PDF i XML

Datos del contrato

 
Descripción de la prestación:
La finalitat del projecte és la reforma d'enllumenat públic del barri de Lourdes, per dotar la via del nivell lumínic necessari d'acord amb la normativa i les recomanacions vigents. Actualment el barri disposa d'enllumenat públic, el qual és obsolet i en alguns punts insuficient. Les característiques de la zona i el seu ús veïnal fan que es plantegi la necessitat de remodelar la instal·lació d'enllumenat públic, que garanteixi els nivells adequats d'il·luminació d'acord amb les normatives i recomanacions vigents.
Presupuesto de licitación:
65.878,48 € sin IVA 79.712,96 € IVA incluido (21,00%)
Duración del contrato:
2 meses 24 días
Ámbito geográfico:
Mollet del Vallès
Plazo de presentación de ofertas:
12/03/19 12:00 h
Observaciones:
1. En el pressupost editable annexat s'ha suprimit la partida corresponent al de Seguretat i salut que sí és objecte d'aquest contracte però que NO es pot alterar el seu import de conformitat amb la clàusula 4 i el qual figura ja emplenat en l'annex III "Model de presentació dels criteris avaluables de forma automàtica" del PCAP.

2. La data límit de documentació i informació, d'acord amb la clàusula 13 del PCAP, fins al 05.03.2019 per acceptació de preguntes i fins al 09.03.2019 per a la publicació de respostes; i fins al 12.03.2019 per a obtenció de plecs de clàusules en el Perfil del contractant l'Ajuntament de Mollet del Vallès.

3. Remarquem la importància per part dels LICITADORS de la PARAULA CLAU per a la presentació i l'obertura del SOBRE DIGITAL. En aquest sentit, reproduïm els paràgrafs del PCAP següents:

- clàusula 13 del PCAP "Termini, lloc i procediment de presentació de les ofertes": ... Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l'eina requerirà a les empreses licitadores que introdueixin una PARAULA CLAU per a cada sobre amb documentació xifrada que formi part de la licitació (pel sobre A no es requereix paraula clau, atès que la documentació no està xifrada). Amb aquesta PARAULA CLAU es xifrarà, en el moment de l'enviament de les ofertes, la documentació. Així mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza mitjançant la mateixa PARAULA CLAU, la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte la importància de custodiar correctament aquesta o aquestes CLAUS (poden ser la mateixa per tots els sobres o diferents per cadascun d'ells), ja que només les empreses licitadores la/les tenen (l'eina de SOBRE DIGITAL no guarda, ni recorda, les contrasenyes introduïdes) i són IMPRESCINDIBLES per al DESXIFRAT de les OFERTES i, per tant, per l'accés al seu contingut.

- clàusula 17 del PCAP "Obertura de les proposicions": ... Es podrà demanar a les empreses licitadores que introdueixin la PARAULA CLAU 24 hores després de finalitzat el termini de presentació d'ofertes i, en tot cas, l'han d'introduir dins del termini establert abans de l'obertura del primer sobre xifrat.

En cas que alguna empresa LICITADORA no introdueixi la PARAULA CLAU, NO es podrà accedir al contingut del SOBRE xifrat. Així, atès que la presentació d'ofertes a través de l'eina de SOBRE DIGITAL es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la introducció per part de les empreses LICITADORES de la/les PARAULA/ES CLAU, que només elles custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres, NO es podrà efectuar la valoració de la documentació de la seva oferta que no es pugui desxifrar per no haver introduït l'empresa la PARAULA CLAU.
En aquest sentit, està previst que a partir de les 12 hores del dia 13 de març de 2019 els LICITADORS rebreu per correu electrònic una COMUNICACIÓ de petició de PARAULA CLAU, per tal que introduïu la PARAULA CLAU per a què s'iniciï el PROCES DE DESXIFRAT del/s SOBRE/S DIGITAL/S corresponent a l'expedient de contractació de referència. Els LICITADORS podreu INTRODUIR les PARAULES CLAUS dels sobres en l'ENLLAÇ indicat en dita COMUNICACIÓ. La introducció d'aquesta PARAULA CLAU només implica el desxifrat del contingut del sobre esmentat, però no es realitzarà la seva obertura fins al moment de l'obertura de pliques (14 de març de 2019, a partir de les 11.45 hores) especificat a l'anunci de licitació.
Valor estimado del contrato:
65.878,48 € sin IVA
Subasta electrónica:
No
Contrato armonizado:
No
Se prevén modificaciones a los pliegos:
No

Datos del anuncio

 
Reserva social:
No
División en lotes:
No
Número de lotes:
No hay lotes
Criterios de adjudicación:
Ponderación: 8.00 - Criterio: Oferta econòmica
Ponderación: 2.00 - Criterio: Ampliació del termini de garantia
Se aceptan variantes:
No
Código CPV:
45310000
Garantía provisional:
No
Solvencia económica y financiera
Medio de solvencia:
Cifra anual de negocio
Descripción:
El criteri de la solvència econòmica i financera és el volum anual de negocis del licitador o candidat, que referit a l'any de major volum de negoci dels tres últims exercicis disponibles en funció de la data de creació o d'inici de les activitats de l'empresa (en ambdós casos IVA exclòs) ha de ser almenys d'un mínim de 80.000,00 euros i s'acreditarà per mitjà dels seus comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l'empresari estigués inscrit en el registre, i en cas contrari per les dipositades en el registre oficial en què hagi d'estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil d'acreditar el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
Mínimo de acreditación:
80.000,00 €
Solvencia técnica y profesional
Medio de solvencia:
Trabajos realizados
Descripción:
La solvència tècnica o professional exigida és l'execució en els darrers cinc anys d'obres del mateix grup o subgrup de classificació que el corresponent al contracte l'import de les obres acumulat a l'any de més execució sigui igual o superior a 30.000,00 euros, IVA exclòs i s'acreditaran per la presentació de certificats de bona execució amb indicació que les obres son del mateix grup o subgrup de classificació que el corresponent al contracte, les dates i el lloc d'execució i es precisarà si s'han realitzat segons les regles per les que es regeix la professió i que es van portar normalment a bon terme.
Mínimo de acreditación:
30.000,00 €
Clasificación empresarial:
Opcionalment: - Grup I, subgrup 1, categoria A i Grup I, subgrup 9, categoria B, o - Grup I, subgrup 1, categoria 1 i Grup I, subgrup 9, categoria 2

Pliegos

 

Documentación

 
19001ob Projecte obres.pdf
PDF
19001ob Informe necessitats.pdf
PDF
19001ob Decret aprovació PCAP i convocatòria licitació.pdf
PDF
19001ob Pressupost editable sense SS.TCQ
TCQ
19001ob Pressupost editable sense SS.xlsx
XLS
19001ob Anunci licitació.pdf
PDF
Condiciones de ejecución:
L'establert en el Plec de clàusules administratives particulars (PCAP) i en el Projecte d'obres, i especificament en la clàusula 34 del PCAP

Tablón de anuncios

Aviso legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Cataluña