Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contratación Pública

Aviso

INCIDENCIA RESUELTA: Incidencia técnica ajena ha afectado, entre otras aplicaciones, el acceso a la Plataforma de Servicios de Contractación Pública y las herramientas de licitación electrónica. La incidencia ya ha sido resuelta.

 

CONTRACTE SERVEI D'UN PROJECTE DEMOSTRATIU EN EL RIU CONGOST EN EL MARC DEL PROJECTE LIFE ALNUS

Órgano de contratación:
Ajuntament de Granollers
Código de expediente:
2018/076 (321/2018/48)
Tipo de tramitación:
Ordinario
Tipo de contrato:
Servicios
Subtipo de contrato:
Otros servicios
Procedimiento de adjudicación:
Abierto
Compra pública de innovación:
No
  • Alerta futura y consulta preliminar del mercado
  • Anuncio previo
  • Anuncio de licitación
  • Adjudicación
  • Formalización

PDF PDF i XML

Datos del contrato

 
Descripción de la prestación:
Prestació del servei d'actuacions corresponents al «Projecte pilot al riu Congost al municipi de Granollers en el marc del Projecte Life Alnus de restauració , conservació, i governança dels Boscos al·luvials de vern a la regió biogeogràfica mediterrània» segons memòria, plànols i Plec de Prescripcions Tècniques.
Presupuesto de licitación:
102.938,02 € sin IVA 124.555,00 € IVA incluido (21,00%)
Duración del contrato:
2 años
Ámbito geográfico:
Granollers
Plazo de presentación de ofertas:
22/11/18 14:00 h
Observaciones:
Aquesta licitació es tramita electronicament a través de la plataforma de licitació VORTAL:
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?currentLanguage=caHYPERLINK "https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?currentLanguage=ca&SkinName=aytogranollers"&HYPERLINK "https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?currentLanguage=ca&SkinName=aytogranollers"SkinName=aytogranollers.

L'accés a la plataforma és totalment GRATUÏT.
Per accedir a la plataforma VORTAL, els licitadors que no estiguin donats d'alta hauran de registrar-se seguint instruccions que consten en el plec de clàusules administratives particulars d'aquest expedient.
US RECOMANEM que verifiqueu el vostre programari amb temps suficient abans de la finalització del termini de presentació d'ofertes. Les ofertes que entrin fora del termini establert en la plataforma de licitació quedaran excloses.
Us recordem que teniu a la vostra disposició el Servei d'Atenció al Client de VORTAL a través del correu info@vortal.es o a través del 902 02 02 90 de dilluns a divendres de 09:00 a 19:00 h.
Valor estimado del contrato:
123.525,62 € sin IVA
Subasta electrónica:
No
Contrato armonizado:
No
Apertura de plicas (Licitació electrònica) :
Plataforma VORTAL
Se prevén modificaciones a los pliegos:
No

Datos del anuncio

 
Reserva social:
No
División en lotes:
No
Número de lotes:
No hay lotes
Criterios de adjudicación:
Ponderación: 20.00 - Criterio: A) Criteris que depenen d'un judici de valor. A1 SERVEI
Ponderación: 28.00 - Criterio: A) Criteris que depenen d'un judici de valor. A2 TREBALLS DE RESTAURACIÓ FLUVIAL
Ponderación: 12.00 - Criterio: B) Criteris avaluables de forma automàtica: Proposta econòmica. B1 OFERTA ECONÒMICA
Ponderación: 25.00 - Criterio: B) Criteris avaluables de forma automàtica: Proposta econòmica. B2 MILLORES DEL SERVEI
Ponderación: 10.00 - Criterio: B) Criteris avaluables de forma automàtica: Proposta econòmica. B3 FORMACIÓ I MÈRITS DEL PERSONAL
Ponderación: 5.00 - Criterio: B) Criteris avaluables de forma automàtica: Proposta econòmica. B4 CAPACITAT DE DIFUSIÓ DEL CONEIXEMENT I L¿EXPERIÈNCIA DELSTREBALLS REALITZATS DINS DEL MARC DE LIFE ALNUS
Se aceptan variantes:
No
Código CPV:
90712400
Garantía provisional:
No
Solvencia económica y financiera
Medio de solvencia:
Cifra anual de negocio
Descripción:
En el cas d'empreses constituïdes com a societat el volum anual de negocis del licitador o candidat, referit a l'any de major volum de negoci dels tres últims conclosos haurà de ser com a mínim per import de 72.056,61¤ .
S'acreditarà mitjançant còpies dels comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil o el registre oficial en el que hagi d'estar inscrit, acompanyat del justificant conforme s'han dipositat aquests comptes.
En el cas d'empresaris que siguin persones físiques no inscrits en el Registre Mercantil, s'acreditarà el volum anual de negoci mitjançant els llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
L'acreditació documental de la suficiència de la solvència econòmica i financera de l'empresari s'efectuarà mitjançant declaració de l'empresari indicant el volum de negocis global de l'empresa, segons annex.
En tot cas, la inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic acreditarà enfront de tots els òrgans de contractació del sector públic, a tenor de l'en ell reflectit i excepte
prova en contrari, les condicions de solvència econòmica i financera de l'empresari.
Solvencia técnica y profesional
Medio de solvencia:
Trabajos realizados
Descripción:
- D'acord amb l'article 90.1 de la LCSP, l'import anual, sense incloure els impostos, que l'empresa licitadora ha de declarar com a executat durant l'any de superior execució en el decurs dels últims tres anys en
serveis o treballs de naturalesa igual o similar que els que constitueixen l'objecte d'aquest contracte ha de ser igual o superior a 36.028,31¤.
El criteri de correspondència entre els serveis executats per l'empresa licitadora i els que constitueixen l'objecte del contracte és la pertinença al mateix subgrup de classificació, si el contracte està enquadrat en algun dels que estableix el Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (RLCAP),
Real Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, i en cas contrari, la igualtat entre els tres primers dígits dels respectius codis CPV.
La forma d'acreditar els treballs realitzats serà per mitjà de declaració responsable d'acord amb el model de l'Annex II d'aquest plec.
Els requeriments de solvència econòmica i financera i tècnica i professional tenen caràcter selectiu, per tant el seu incompliment suposa l'exclusió de l'empresa.
Les empreses d'Estats membres de la Unió Europea i les empreses estrangeres d'Estats no membres de la Unió Europea han d'acreditar la mateixa solvència detallada anteriorment.

Pliegos

 

Documentación

 
Aviso legal  |  Sobre el web  |  Accesibilidad  |  Protección de datos  |  © Generalitat de Cataluña