Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contratación Pública

Aviso

INCIDENCIA RESUELTA: LA INCIDENCIA TÉCNICA EN EL SISTEMA DE AGREGACIÓN DE LA INFORMACIÓN ENTRE LA PLATAFORMA DE SERVICIOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA (PSCP) Y LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO (PLACSP) YA ESTÁ RESUELTA. LAS PUBLICACIONS DE LA PSCP SE ESTÁN ENVIANDO CORRECTAMENTE A LA PLACSP.

 

Subministrament de l'equipament esportiu i peces d'uniformitat per als alumnes del Curs de Formació Bàsica de policies 2018-2019 de l'ISPC

Órgano de contratación:
Institut de Seguretat Pública de Catalunya
Código de expediente:
ISPC-2018-00065
Tipo de tramitación:
Urgente
Tipo de contrato:
Suministros
Subtipo de contrato:
Adquisición
Procedimiento de adjudicación:
Abierto
Compra pública de innovación:
No

Descripción de la enmienda:
S'adjunten les fitxes tècniques dels lots
PDF PDF i XML

Datos del contrato

 
Descripción de la prestación:
Subministrament de l'equipament esportiu i peces d'uniformitat per als alumnes del Curs de Formació Bàsica de policies 2018-2019 de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, dividit en 5 lots
Presupuesto de licitación:
65.990,80 € sin IVA 79.848,86 € IVA incluido (21,00%)
Plazo de ejecución:
27/08/18 - 14/10/18
Ámbito geográfico:
Mollet del Vallès
Plazo de presentación de ofertas:
28/05/18 14:00 h
Valor estimado del contrato:
65.990,80 € sin IVA
Subasta electrónica:
No
Contrato armonizado:
No
Apertura de plicas (Obertura del sobre B) :
04/06/18 09:30 Seu de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya
Se prevén modificaciones a los pliegos:

Datos del anuncio

 
Reserva social:
No
División en lotes:
Número de lotes:
5
Oferta integradora:
No
Número máximo de lotes al que un mismo licitador puede presentar oferta:
5
Número máximo de lotes que se puede adjudicar a un mismo licitador:
5
Criterios de adjudicación:
Ponderación: 75.00 - Criterio: 1. Preu (Lot 1,2,3 i 5 = 75 punts; Lot 4 = 95 punts)
Ponderación: 25.00 - Criterio: 2. Criteris que depenen d'un judici de valor (Lots 1,2,3 i 5 = 25 punts; Lot 5 = 5 punts
Se aceptan variantes:
No
Garantía provisional:
No
Solvencia económica y financiera
Medio de solvencia:
Cifra anual de negocio
Descripción:
- Declaració sobre el volum global de negocis i, si s'escau, sobre el volum de negocis en l'àmbit d'activitats corresponent a l'objecte del contracte, referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles, en funció de les dates de constitució de l'empresari.
Solvència mínima:
- Una xifra de negocis en algun dels tres darrers anys equivalent, com a mínim, a 1,5 vegades el pressupost base de licitació dels lots als quals liciti, acumuladament.

Medio de solvencia:
Seguro de indemnización
Descripción:
- Justificant de l'existència d'una assegurança de responsabilitat civil per riscos professionals.
Solvència mínima:
- La subscripció i manteniment, en cas de resultar adjudicatari, d'una assegurança de responsabilitat civil per riscos professionals d'import igual o superior a cinquanta mil euros.
Solvencia técnica y profesional
Medio de solvencia:
Trabajos realizados
Descripción:
- Una relació dels principals subministraments realitzats d'igual o similar naturalesa que els de l'objecte del contracte dels últims tres anys; els subministraments s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent quan el destinatari sigui una entitat del sector públic, quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta d'aquest certificat, mitjançant una declaració de l'empresari acompanyat dels documents de que disposi que acreditin la realització de la prestació; si s'escau, aquests certificats han de ser comunicats directament a l'òrgan de contractació per l'autoritat competent.
Solvència mínima:
- Dos subministraments similars a l'objecte del contracte en els darrers dos anys.
Medio de solvencia:
Certificados de control de calidad expedidos por los institutos o servicios oficiales
Descripción:
- Certificats expedits pels instituts o serveis oficials encarregats del control de qualitat, de competència reconeguda, que acreditin la conformitat de productes perfectament detallada mitjançant referències a determinades especificacions o normes.
Solvència mínima:
- Per donar compliment a l'Acord de Govern, de 20 de juny de 2017, pel qual s'aprova el Codi per a una contractació pública socialment responsable en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el sector públic que en depèn, en futures contractacions només s'acceptaran sistemes de gestió ambiental auditades externament, i es donarà preferència a certificacions que incloguin la gestió ambiental de l'empresa (ISO 14001, EMAS o equivalent), el seu compromís ètic (SA 8000, OHSAS 18001 o equivalent) i un estàndard ambiental mínim dels productes (Etiqueta ecològica de la Unió Europea, Cigne Nòrdic, Oeko-tex, Made in Green o equivalent). Aquestes certificacions hauran d'incloure necessàriament els centres de fabricació de les peces.

Versión completa

Pliegos

 

Documentación

 
18. ISPC-2018-00065 - Annexos i quadre caract..pdf
PDF
13. ISPC-2018-00065 - Annex plec tècnic, fitxes tècniques.pdf
PDF
20.ISPC-2018-00065 - AnunciPlataforma.pdf
PDF
Condiciones de ejecución:
D'acord amb les consideracions contingudes al plec de prescripcions tècniques
Aviso legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Cataluña