Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contratación Pública

 

CONCESSIÓ DE SERVEIS PER L'EXPLOTACIÓ DEL BAR LA DINAMITZACIÓ I LA GESTIÓ INTEGRAL DE LA PISCINA MUNICIPAL DE MAÇANET DE LA SELVA .

Órgano de contratación:
Ajuntament de Maçanet de la Selva
Código de expediente:
01/0402.04/2018
Tipo de expediente:
Ordinario
Tipo de contrato:
Concessión de servicios
Procedimiento de licitación:
Abierto
Compra de innovación:
No
  • Alerta futura y consulta preliminar del mercado
  • Anuncio previo
  • Anuncio de licitación
  • Adjudicación
  • Formalización

PDF PDF i XML

Datos del contrato

 
Descripción de la prestación:
Concessió del servei per l'explotacio de la piscina municipal
Presupuesto de licitación:
90,00 € sin IVA 90,00 € IVA incluido (0,00%)
Duración del contrato:
2 años
Ámbito geográfico:
Maçanet de la Selva
Plazo de presentación de ofertas:
18/04/18 14:00 h
Valor estimado del contrato:
360,00 € sin IVA
Subasta electrónica:
No
Contrato armonizado:
No
Canon de explotación:
90,00 €
Prórroga:
Información complementaria sobre la prórroga:
es podrà prorrogar per mutu acord de les parts , abans de la finalització del contracte i a petició de l'interessa't per dos anys més , sense que en cap cas la suma de la duració inicial del contracte i la pròrroga pugui superar el 4 anys
Se prevén modificaciones a los pliegos:
No

Datos del anuncio

 
Reserva social:
No
División en lotes:
No
Número de lotes:
No hay lotes
Criterios de adjudicación:
Ponderación: 15.00 - Criterio: 1.1 Millora ,Aportar els socorristes a càrrec de l¿adjudicatari
Ponderación: 10.00 - Criterio: 1.2 Cànon per temporada millorat a l¿alça
Se aceptan variantes:
No
Código CPV:
55410000
Garantía provisional:
No
Solvencia económica y financiera
Medio de solvencia:
Otros
Descripción:
(Si es tracta d'una persona física cal aportar com a mínim un dels tres mitjans d'acreditació relacionats).

(Si es tracta d'una persona jurídica cal aportar com a mínim dos dels tres mitjans d'acreditació relacionats)

1- Declaracions adients d'entitats financeres o, si escau, justificant de l'existència d'una assegurança d'indemnització per riscos.

2- Tractant-se de persones jurídiques o altres persones obligades, comptes anuals presentats en el Registre Mercantil o en el registre que correspongui. Els empresaris no obligats poden presentar els llibres de comptabilitat degudament legalitzats.

3- Declaració sobre el volum global de negocis i, si escau, sobre el volum de negocis en l'àmbit d'activitats corresponent a l'objecte del contracte, referit com a màxim als tres últims exercicis disponibles en funció de la data de creació o d'inici de les activitats de l'empresari, en la mesura en que se disposi de les referències de dit volum de negocis.

4- Còpia de la declaració anual model 390 d'hisenda dels 3 últims anys

Per acreditar la solvència, no s'admetran altres documents que els assenyalats en aquest apartat, llevat que, per raons justificades, l'empresari no pugui facilitar les referències sol¿licitades, en el qual cas caldrà que la documentació presentada sigui considerada prèviament com a suficient.
Solvencia técnica y profesional
Medio de solvencia:
Otros
Descripción:
_ Si es tracta d'una persona física només haurà de presentar el compromís d'adscriure els mitjans personals i materials que indicarà mitjançant relació. L'incompliment del compromís d'adscripció de mitjans pot constituir causa de resolució o ser objecte de penalització.

_ Si es tracta d'una persona jurídica la solvència professional o tècnica l'haurà d'acreditar amb la documentació que haurà d'estar relacionada amb l'objecte del contracte i que és la següent:

- Relació, amb les justificacions adients, dels principals serveis o treballs realitzats en els últims tres anys en un àmbit igual o similar al que és objecte d'aquest contracte, amb indicació de l'import, dates, característiques i beneficiaris públics o privats.

- Les titulacions acadèmiques i professionals dels empresaris, dels quadres de comandament de l'empresa i, en particular, dels responsables de l'execució del contracte.

- Descripció de l'equip tècnic i de les unitats tècniques participants en el contracte, estiguin o no integrades directament a l'empresa, especialment dels responsables del control de qualitat. En el supòsit dels tècnics o de les unitats tècniques no integrades a l'empresa, caldrà acompanyar còpia autenticada del document que acrediti el seu compromís amb l'empresa licitadora.

- Declaració que indiqui la mitjana anual dels efectius personals de l'empresa, i la importància dels seus equips directius durant els tres darrers anys. S'acompanyarà relació de la plantilla de l'empresa amb indicació de la categoria laboral i professional de cadascun.

A més, el licitador, i d'acord amb l'article 76.2 de la LCSP , haurà de presentar el compromís d'adscriure els mitjans personals i materials que indicarà mitjançant relació. L'incompliment del compromís d'adscripció de mitjans pot constituir causa de resolució o ser objecte de penalització.

- Quant a l'acreditació de la solvència econòmica i financera, i de la tècnica o professional, s'entendrà realitzada sense necessitat d'aportar la documentació descrita en aquest apartat i en l'anterior, si es justifica disposar de classificació empresarial per a serveis equivalents i del mateix tipus que els que són objecte d'aquest plec, i això encara que la classificació empresarial no sigui exigible, tal com disposa l'article 86.2 de la LCSP.

Pliegos

 

Documentación

 
Aviso legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Cataluña