Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contratación Pública

 

Serveis preventius de vigilància, salvament i socorrisme a les platges de Roses durant la temporada de bany 2016 i resta de serveis preventius

Órgano de contratación:
Ajuntament de Roses
Código de expediente:
2015/5821
Tipo de tramitación:
Ordinari
Tipo de contrato:
Serveis
Subtipo de contrato:
Altres serveis
Procedimiento de adjudicación:
Obert
  • Alerta futura y consulta preliminar del mercado
  • Anuncio previo
  • Anuncio de licitación
  • Adjudicación
  • Formalización

Descripción de la enmienda:
Esmenar la clàsula 24a del PCAP, en relació amb el contingut del sobre Sobre "B"), del contracte del Serveis preventius de vigilància, salvament i socorrisme a les platges de Roses durant la temporada de bany 2016 i resta de serveis preventius, en el sentit següent: SOBRE "B" Aquest sobre portarà la menció de: Documentació per a la valoració dels criteris que depenguin d'un judici de valor, de conformitat amb la clàusula 19a, per prendre part en el procés de licitació del (Indicar la denominació del contracte assenyalada en la clàusula 1a, punt 1), presentada pel senyor/ per la senyora.........................................., amb NIF ...................., domiciliat a .............................., núm..........., de........, CP...... i telèfon........., en nom propi/ en representació de la persona física /jurídica................., amb NIF..........., domiciliada a........., núm. , de.........., CP......., i telèfon.......... I haurà d'anar signat per l'empresa licitadora o persona que la representi i haurà d'incloure la documentació següent: Proposta d'organització dels serveis. Es valorarà: (1) L'estructura organitzativa prevista per a la prestació del servei de Roses. (2) L'establiment de plans de protocols d'actuació específicament previstos per aplicar en els serveis a prestar a Roses. (3) Els recursos materials aportats per a l'execució del servei. I ampliar el termini de presentació de proposicions en 7 dies naturals més, a comptar des de l'endemà de la finalització del termini inicial de presentació de proposicions.
PDF PDF i XML

Datos del contrato

 
Descripción de la prestación:
Prestació del servei de vigilància, salvament i socorrisme de les platges urbanes de Roses durant la temporada de bany, amb l'objectiu de garantir les condicions de seguretat de les persones, i complir amb la legislació sectorial vigent, així com la prestació dels serveis preventius d'assistència sanitària en esdeveniments socials i culturals de la població: servei preventiu de fires i barraques de Roses; servei preventiu durant el Carnaval i el servei preventiu del dia 1 de gener.
Presupuesto de licitación:
446.281,00 € sin IVA 540.000,01 € IVA incluido (21,00%)
Duración del contrato:
2 años
Ámbito geográfico:
Roses
Plazo de presentación de ofertas:
22/02/16 14:00 h
Valor estimado del contrato:
892.562,00 € sin IVA
Subasta electrónica:
No
Prórroga:
Información complementaria sobre la prórroga:
El contracte té una durada de dos anys, prorrogable anualment, fins a un màxim de dos anys més, a comptar des de la data de la signatura del contracte, o des de la data de l'inici del servei, en el seu cas.

Datos del anuncio

 
División en lotes:
No
Número de lotes:
No hay lotes
BOP:
Acceso al BOP - 29/01/16
Criterios de adjudicación:
Ponderación: 85.00 - Criterio: avaluables de forma automàtica. Proposició econòmica: Fins a un màxim de 85 punts
Ponderación: 15.00 - Criterio: s q. depenen d'un judici de valor. Proposta d'organització dels serveis: Fins a un màxim de 15 punts
Se aceptan variantes:
No
Código CPV:
92332000
Garantía provisional:
No
Compra pública de innovación:
No
Solvencia económica y financiera
Medio de solvencia:
Cifra anual de negocio
Descripción:
Volum anual de negocis, q. referit a l'any de major volum de negoci en els 3 últims conclosos haurà de ser amenys una vegada i mitja el valor anual mig del contracte (Annex 6)
Medio de solvencia:
Seguro de indemnización
Descripción:
Assegurança d'indemnització per riscos professionals vigent fins a la data de finalització del termini de presentació d'ofertes, així com aportar el compromís de la seva renovació o pròrroga q. garanteixi el manteniment cobertura durant tot el contracte
Mínimo de acreditación:
892.562,00 €
Solvencia técnica y profesional
Descripción:
Experiència treballs mateix tipus o naturalesa, amb un mínim de 3 treballs en el curs dels 5 últims anys, avalats per certificats de bona execució (Annex 7) i com a mínim q l'import anual acumulat en any de major execució sigui ig. o sup. al 70% VE o an .
Mínimo de acreditación:
624.793,40 €
Descripción:
Titulacions acadèmiques i professionals de l'empresari i del personal directiu de l'empresa i, en particular, del personal responsable de l'execució del contracte, tal i com s'estipula en el PPT

Pliegos

 

Documentación

 
Condiciones de ejecución:
Les que consten en els Plecs (Clàusula 32a del PCAP i PPT )
Aviso legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Cataluña