Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Public Procurement

 

Servei de manteniment i suport tècnic del sistema emmagatzemament corporatiu NetApp

Procurement authority:
Ajuntament de Reus
Contract code:
S-0092/2019
Contract type:
Ordinary
Contract types:
Services
Subcontract types:
Computer and related services
Tender procedure:
Open
Innovative public procurement:
No
  • Next tender and preliminary market consultation
  • Previous announcement
  • Tender announcement
  • Award
  • Formalization

PDF PDF i XML

Contract data

 
Description of contract:
L'objecte és la contractació dels serveis de manteniment predictiu i correctiu de les 4 cabines d'emmagatzemament corporatiu del fabricant NetApp, models FAS2240-4 i FAS3220, compostes per dispositius electrònics hardware i software.

Es tracta d'una licitació conjunta d'acord amb l'article 31.1 b de la LCSP. Les entitats públiques que signen aquest conveni són les següents:
- Ajuntament de Reus
- Institut Municipal Reus Cultura
- Institut Municipal de Formació i Empresa «Mas Carandell» (IMFE)
- Consorci del Teatre Fortuny
- Consorci del Teatre Bartrina
- Agència de Promoció de Ciutat «Reus promoció»
- Reus Desenvolupament Econòmic, SA
- Reus Esport i Lleure, SA
- Reus Serveis Municipals, SA ¿ divisió central
- Reus Serveis Municipals, SA ¿ divisió central (SAP)
- Reus Serveis Municipals, SA ¿ divisió funerària
Tender budget:
31,428.60 € sense IVA € 38,028.60 incl. VAT (21.00 %)
Duration of contract:
1 year 9 months
Geographical area:
Reus
Close of tender:
10/07/19 23:59 h
Observations:
CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ: De conformitat amb l'apartat M del quadre de característiques del plec de clàusules administratives particulars.
SOBRE DIGITAL 2.0: L'oferta s'ha de presentar en format electrònic a través de la plataforma Sobre Digital 2.0.
Estimated value of contract:
55,000.00 € sense IVA
Electronic auction:
No
Harmonized contract:
No
Modifications to the specifications are foreseen:
No

Announcement information

 
Social reserve:
No
Division in lots:
No
Number of lots:
There are no lots
Award criteria:
Weighting: 80.00 - Criteria: Proposta econòmica
Weighting: 10.00 - Criteria: Qualitat professional i nivells de certificació de l'empresa i dels tècnics que intervindran en l'execució del contracte
Weighting: 10.00 - Criteria: Millores sobre els SLA demanats
Alternative versions accepted:
No
CPV code:
50300000
Provisional guarantee:
No
Economic and financial solvency
Solvency documentation:
Yearly Revenue
Description:
Referit a l'any de major número de negoci dels tres últims conclosos, en funció de la data de creació o d'inici de les activitats de l'empresari. Es considera suficient solvència tenir un volum de negoci anual igual o superior al valor estimat del contracte.
El volum anual de negocis serà acreditat mitjançant els seus comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l'empresari estigués inscrit en l'esmentat registre, i en cas contrari, pels dipositats en el registre oficial en que hagi d'estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil, acreditaran el seu volum anual de negocis, mitjançant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
Accreditation minimum:
55,000.00 €
Technical and professional solvency
Solvency documentation:
Performed similar projects
Description:
Relació dels principals serveis o treballs realitzats d'igual o similar naturalesa als que correspon l'objecte del contracte, realitzats en els últims tres anys, que inclogui import, dates i destinatari, públic o privat, dels mateixos. Els serveis o treballs efectuats s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic o, quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a manca d'aquest certificat, mitjançant una declaració de l'empresari acompanyada de la documentació de que disposi que acrediti la realització de la prestació; en el seu cas, aquests certificats seran comunicats directament a l'òrgan de contractació per l'autoritat competent.
Es considera suficient solvència acreditar l'execució pels serveis de mateix objecte del contracte per almenys 2 entitats del sector públic o privat amb un import anual acumulat igual o superior a 6.000,00 euros (més l'IVA que correspongui) en les últimes 3 anualitats.
De conformitat amb el que disposa l'article 90.4 de la LCSP, les empreses de nova creació, és a dir, empreses amb una antiguitat inferior a 5 anys, no cal que acreditin l'execució d'un determinat nombre de serveis.

Specifications

 

Documentation

 
Legal notice  |  About the website  |  © Generalitat de Catalunya