Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Public Procurement

 

Concessi administrativa de la gestidel servei public comarcal de biomassa forestal

Procurement authority:
Consell Comarcal del Valls Occidental
Procurement unit:
Consell Comarcal del Valls Occidental
Contract code:
NEG 106/2016
Contract type:
Ordinary
Contract types:
Management of public services
Tender procedure:
Open
  • Next tender and preliminary market consultation
  • Previous announcement
  • Tender announcement
  • Waiver or withdrawal
  • Award
  • Formalisation

PDF PDF i XML

Contract data

 
Description of contract:
El Consell Comarcal en sessi plenria ordinria del dia 20 d'octubre de 2016, va adoptar entre d'altres, l'acord nm. 41/2016 per a dur a terme l'aprovaci de l'expedient administratiu per a la contractaci, mitjanant concessi administrativa de la gesti del servei pblic comarcal de biomassa forestal. Expedient NEG 106/2016. Aquest acord suposa l'aprovaci inicial de la segent documentaci:
- Plecs de clusules administratives i tcniques particulars
- Estudi econmic de la gesti del servei comarcal
- Minuta de conveni d'alta d'usuari del servei

L'expedient i la documentaci esmentada es SOTMET al trmit d'informaci pblica de conformitat amb all que estableix l'article 277 del Text refs de la Llei municipal i de rgim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril i a l'article 83 de la Llei 39/2015, d' 1 d'octubre, del procediment administratiu com de les administracions pbliques per un termini de VINT DIES, mitjanant anunci publicat en el Butllet Oficial de la Provncia de Barcelona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el tauler d'anuncis i al perfil del contractant de la pgina web del Consell Comarcal als efectes que totes les persones interessades puguin consultar-lo i formular les allegacions que es considerin convenients. El termini de vint dies comenar a comptar a partir de la publicaci que sigui posterior en el temps.

Finalitzat el termini d'informaci pblica, si no es produeixen allegacions, ni reclamacions, l'expedient que cont els plecs de clusules del servei, l'estudi econmic i el conveni i/o addendes de qu porten causa, s'entendr aprovat DEFINITIVAMENT, sense necessitat d'un nou acord de l'rgan competent, acreditant-se mitjanant certificaci expedida per la Secretaria.

RECURSOS PROCEDENTS CONTRA L'ACTE

L'acte s de trmit, no posa fi a la via administrativa i no s susceptible d'impugnaci separada. Tanmateix, es podr interposar qualsevol recurs que es consideri ajustat a dre
Duration of contract:
4 years
Geographical area:
Valls Occidental
Estimated value of contract:
4,370,584.32 € sense IVA
Electronic auction:
No

Previous announcement

 
Information of interest:
Aprovaci INICIAL de la documentaci per a la gesti del servei comarcal de biomassa forestal. Exposici pblica durant VINT DIES a partir de la ltima publicaci al BOPB o al DOGC.

CPV code:
65400000

Documentation

 
Legal notice  |  About the website  |  © Generalitat de Catalunya