Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Public Procurement

 

Concessió administrativa de la gestiódel servei public comarcal de biomassa forestal

Procurement authority:
Consell Comarcal del Vallès Occidental
Procurement unit:
Consell Comarcal del Vallès Occidental
Contract code:
NEG 106/2016
Contract type:
Ordinary
Contract types:
Management of public services
Tender procedure:
Open
  • Next tender and preliminary market consultation
  • Previous announcement
  • Tender announcement
  • Award
  • Formalization

PDF PDF i XML

Contract data

 
Description of contract:
El Consell Comarcal en sessió plenària ordinària del dia 20 d'octubre de 2016, va adoptar entre d'altres, l'acord núm. 41/2016 per a dur a terme l'aprovació de l'expedient administratiu per a la contractació, mitjançant concessió administrativa de la gestió del servei públic comarcal de biomassa forestal. Expedient NEG 106/2016. Aquest acord suposa l'aprovació inicial de la següent documentació:
- Plecs de clàusules administratives i tècniques particulars
- Estudi econòmic de la gestió del servei comarcal
- Minuta de conveni d'alta d'usuari del servei

L'expedient i la documentació esmentada es SOTMET al tràmit d'informació pública de conformitat amb allò que estableix l'article 277 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril i a l'article 83 de la Llei 39/2015, d' 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques per un termini de VINT DIES, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el tauler d'anuncis i al perfil del contractant de la pàgina web del Consell Comarcal als efectes que totes les persones interessades puguin consultar-lo i formular les al¿legacions que es considerin convenients. El termini de vint dies començarà a comptar a partir de la publicació que sigui posterior en el temps.

Finalitzat el termini d'informació pública, si no es produeixen al¿legacions, ni reclamacions, l'expedient que conté els plecs de clàusules del servei, l'estudi econòmic i el conveni i/o addendes de què porten causa, s'entendrà aprovat DEFINITIVAMENT, sense necessitat d'un nou acord de l'òrgan competent, acreditant-se mitjançant certificació expedida per la Secretaria.

RECURSOS PROCEDENTS CONTRA L'ACTE

L'acte és de tràmit, no posa fi a la via administrativa i no és susceptible d'impugnació separada. Tanmateix, es podrà interposar qualsevol recurs que es consideri ajustat a dre
Duration of contract:
4 years
Geographical area:
Vallès Occidental
Estimated value of contract:
4,370,584.32 € sense IVA
Electronic auction:
No

Previous announcement

 
Information of interest:
Aprovació INICIAL de la documentació per a la gestió del servei comarcal de biomassa forestal. Exposició pública durant VINT DIES a partir de la última publicació al BOPB o al DOGC.

CPV code:
65400000

Documentation

 

Notice board

Legal notice  |  About the website  |  © Generalitat de Catalunya