Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Expedient 124/2013-222 - Licitació del Servei de Transport Adaptat dels Serveis Socials del Consell Comarcal

Òrgan de contractació:
Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça
Codi d'expedient:
Expedient 124/2013-222
Tipus d'expedient:
Ordinari
Tipus de contracte:
Serveis
Procediment de licitació:
Obert
  • Alerta futura i consulta preliminar del mercat
  • Anunci previ
  • Anunci de licitació
  • Adjudicació
  • Formalització

PDF PDF i XML

Dades del contracte

 
Descripció de la prestació:
Prestació del servei de transport adaptat per a persones de la comarca de l¿Alta Ribagorça. Es tracta d¿un servei complementari de suport als serveis socials d¿atenció especialitzada destinat a persones amb discapacitat, dependència i/o mobilitat reduïda empadronades i residents a l¿Alta Ribagorça, que tinguin reconeguda la condició d¿usuaris/es d¿acord amb el Reglament del servei i els plecs de clàusules economicoadministratives i de prescripcions tècniques.
Termini de presentació d'ofertes:
02/05/14 15:00 h
Observacions:
El valor del contracte cal examinar-lo als Plecs i al quadre de característiques.
DESCRIPCIÓ DE CPV: La seva qualificació es troba en la categoria 2 (nomenclatura CPV 60130000-8 (1) Serveis especials de transport de passatgers) quant a la naturalesa de transport de persones i 25 Serveis socials i de salut (nomenclatura CPV 85311200-4 Serveis de benestar social proporcionats a minusvàlids), totes dues de l¿Annex II del Reial decret legislatiu 3/2011 de 14/11/2011
Subhasta electrònica:
No
Obertura de pliques :
12/05/14 10:00 La Mesa de Contractació, en acte no públic, es constituirà el tercer dia hàbil després de la finalització del termini de presentació de les sol¿licituds, a les 10 hores, llevat que un Decret de Presidència adoptés qualsevulla altra determinació. Qualificarà les sol¿licituds de participació i la documentació administrativa, podent concedir, si ho estima convenient, un termini no superior a tres dies perquè el licitador corregeixi els defectes o omissions esmenables observats en la documentació presentada.La Mesa de contractació, una vegada comprovada la personalitat i solvència dels sol¿licitants, conclourà aprovant la relació dels que han de ser considerats admesos i passar a la fase següent.Aquesta relació es farà pública al web del Consell Comarcal i/o al perfil del contractant.Seguidament, en acte públic, obrirà el sobre número 2 de cada proponent per prosseguir, en acte no públic, amb la valoració de les ofertes.
Pròrroga:
Informació complementària sobre la pròrroga:
Termini d¿execució/ lliurament. - El termini màxim d'execució es fixa en 4 anys, amb reconeixement exprés en aquestes bases de la possibilitat de dues possibles pròrrogues. Malgrat l¿anterior, serà rescindible, sense indemnització al finalitzar els primers dos anys i, des d¿aleshores, a la finalització de cadascun dels semestres restants. Admissió de pròrroga. - S¿autoritza expressament que pugui ser prorrogat amb dues possibles pròrrogues. Malgrat l¿anterior, serà rescindible, sense indemnització al finalitzar els primers dos anys i, des d¿aleshores, a la finalització de cadascun dels semestres restants.

Dades de l'adjudicació

 
Data d'adjudicació del contracte:
12/05/14
Termini per a la formalització del contracte:
Expedient 124/2013 ¿ 222 - LICITACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, OFERTA ECONÒMICA MÉS AVANTATJOSA VARIS CRITERIS D¿ADJUDICACIÓ, DEL SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT DELS SERVEIS SOCIALS DEL CONSELL COMARCAL.
Motiu d'adjudicació:
La Mesa de Contractació, reunida el dia 12 de maig de 2014, ha aprovat la relació ordenada de proponents presentats amb la puntuació següent: Pedro Lorenzo Fernández: 85 punts / Francisco Javier Latorre Obiols: 5 punts. Vista la puntuació obtinguda i més amunt especificada es proposa l'adjudicació a favor del proponent que l'ha obtingut més alta, d'acord amb les condicions establertes al Plec i millores ofertes i acceptades. D'acord amb l'establert a l'article 16 i següents del Plec, se'l requereix perquè, en el termini de deu dies hàbils, a comptar des del següent en què rebi el requeriment, presenti la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i d¿haver constituït la garantia definitiva que serà equivalent al 5% del preu d¿adjudicació sense IVA relatiu a dos anys.
Número d'ofertes rebudes:
2
Dades de l'empresa adjudicatària:
Denominació:
Expedient 124/2013 ¿ 222 - LICITACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, OFERTA ECONÒMICA MÉS AVANTATJOSA VARIS CRITERIS D¿ADJUDICACIÓ, DEL SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT DELS SERVEIS SOCIALS DEL CONSELL COMARCAL.
Nacionalitat:
Espanya

Documentació

 
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya