Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

(Expedient 2018 / 053 / 12.04) - Contractació, mitjançant procediment obert simplificat, pel Servei d'Atenció Domiciliària del Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça

Òrgan de contractació:
Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça
Codi d'expedient:
2018 / 053 / 12.04
Tipus de tramitació:
Ordinari
Tipus de contracte:
Serveis
Subtipus de contracte:
Serveis socials i de salut
Procediment d'adjudicació:
Obert
Tramitació simplificada:
Compra pública d'innovació:
No
  • Alerta futura i consulta preliminar del mercat
  • Anunci previ
  • Anunci de licitació
  • Adjudicació
  • Formalització

PDF PDF i XML

Dades del contracte

 
Descripció de la prestació:
El present expedient té per objecte la contractació de la prestació del servei d'Atenció Domiciliària, des d'ara SAD a favor de persones de la comarca de l'Alta Ribagorça. Es tracta d'un conjunt organitzat i coordinat d'accions que es fan bàsicament a la llar de la persona o família, dirigides a proporcionar atenció personal, ajuda a la llar i suport social a aquelles persones i famílies amb dificultats de desenvolupament o d'integració social o manca d'autonomia personal.

El servei s'ha de realitzar seguint les especificacions contingudes al Reglament publicat al Butlletí Oficial de la Província de Lleida número 165 de data 24 de novembre de 2009, d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i els protocols i procediments establerts pels Serveis socials del consell comarcal i amb estricte compliment de les indicacions donades per aquests Serveis socials.

A efectes d'aquest contracte els possibles SAD s'han agrupat en les següents dues funcions i/o modalitats :
- Atenció a la persona
- Suport domèstic, neteja i ordre de la llar
Pressupost de licitació:
672.582,02 € sense IVA 699.485,30 € IVA inclòs (4,00%)
Durada del contracte:
3 anys
Àmbit geogràfic:
Alta Ribagorça
Termini de presentació d'ofertes:
09/05/18 23:59 h
Observacions:

Alhora cal fer constar que dites prestacions s'ha de dur a terme bé en el context del compliment de les determinacions establertes a la Llei 39/2006 , de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència (SAD dependència) o be en el context general d'una modalitat de prestació derivada de la cartera de Serveis Socials (SAD social).

Al Plec de prescripcions tècniques, que constitueixen part de les condicions del contracte, es recull una detallada regulació tant de la definició del servei com les condicions de prestació i les pautes de desenvolupament dels mateixos.

En tot cas, l'àmbit de prestació del servei es circumscriu a tota la comarca de l'Alta Ribagorça. L'empresa que resulti adjudicatària es farà càrrec de prestar els serveis concrets que li siguin encomanats generalment al domicili dels usuaris sigui on sigui la seva localització. No s'admetran sol·licituds de compensació de cap tipus en base a la localització i/o necessitat de desplaçament dels professionals sempre que dita ubicació es trobi dins dels límits de la comarca de l'Alta Ribagorça i, dins dels mateixos en l'interior de nuclis urbans o disseminats.

El Serveis de SAD s'integren en un conjunt d'items o funcions que, es troben delimitades, definides i desenvolupades, des del punt de vista de la gestió del servei, mitjançant el Plec de prescripcions tècniques i, des del punt de vista de l'organització i oferta del servei, mitjançant el seu Reglament regulador.

Tot i que un i un altre documents són les eines organitzatives i reguladores d'aquestes funcions, es pot considerar que la taxonomia de dites funcions és agrupable en els tres processos següents:

A.- Acollida i diagnòstic, entenent per tal la detecció i avaluació de necessitats, valoració i diagnòstic, estimació d'assignació del servei i admissió en la condició d'usuari i termes de la mateixa.

B.- Fase de producció. Prestació dels serveis d'atenció directa, cura personal, atenció a la llar i seguiment de persones grans incloent les tasques de prestació efectiva i les de recollida i protocol·lització de dades i traspàs d'informació.

C.- Avaluació i seguiment d'eficàcia, eficiència i qualitat tant des de la vesant d'acollida com de la prestació efectiva.

El SAD és troba integrat amb les tres parts anteriors com una unitat. Malgrat, les funcions que corresponen als punts A i C romanen reservades a cura, directament, del Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça, administració titular del servei.
Valor estimat del contracte:
672.582,02 € sense IVA
Subhasta electrònica:
No
Contracte harmonitzat:
No
Pròrroga:
Informació complementària sobre la pròrroga:
L'article 29.4 de la LCSP, el contracte estableix, pel que fa als contractes de serveis, un termini màxim de durada de cinc anys, incloent les possibles pròrrogues que acordi l'òrgan de contractació, respectant les condicions i els límits establerts en les respectives normes pressupostàries que siguin aplicables a l'ens contractant. Atès l'anterior s'estableix el següent règim de durada del contracte: S'estableix un termini ordinari del contracte de 3 anys des de l'inici de la seva prestació efectiva. D'aquest termini ordinari és de prestació i manteniment del contracte obligatori el primer tram de 2 anys i voluntari de comú acord d'ambdues parts el tercer. També es reconeix i s'autoritza la possibilitat de dues prorrogues anuals, també de comú acord, sempre dins dels límits temporals especificats a l'art 29.4 de la LCSP.
Es preveuen modificacions als plecs:

Dades de l'adjudicació

 
Es compra innovació:
No
Reserva social:
No
Data d'adjudicació del contracte:
24/05/18
Termini per a la formalització del contracte:
000 016 DECRET APROVACIÓ ACTUACIONS MESA I ADJUDICACIÓ
Previst l'inici dels treballs pel proper dilluns, dia 18 de juny de 2018, la formalització de la signatura del contracte serà en qualsevol data entre la data d'adjudicació aqui anunciada i adjuntada i la data d'inici
Motiu d'adjudicació:
Decret número 137/2018 de data 24 de maig de 2018
Adjudicar, en els termes i condicions regulats al Plec de clàusules administratives particulars i els condicionants establerts, el contracte a Associació Benestar i Desenvolupament amb CIF G59435180 i domicili Carrer Quevedo número 2 de 08012 Barcelona amb els preus unitaris per hora indicats al quadre següent així com les altres millores ofertes i la resta de condicions establertes als plecs i tota l'altra documentació contractual.
Base IVA 4% Total si IVA
preu (si escau)
Preu resultant per hora:
Servei Atenció personal 17,45 0,7 18,15
Servei Atenció a la llar i xecs servei 14,95 0,6 15,55

2.2.- Determinar que el preu d'adjudicació dels referits treballs serà el que resulti d'aplicar, als valors / unitaris de l'adjudicació.

2.3.- Determinar tanmateix que, a més de les condicions especificades al contracte, romanen incorporades com obligacions la totalitat de les millores que han estat especificades a l'oferta en els termes i durant el temps compromès en la proposta d'acord amb els plecs.

Tercer.- 3.1.- Es designa, expressament, responsable del contracte a la coordinadora dels Serveis Socials, titular del Lloc de treball B.2.3.1.b, senyora Carme Barrabés Garuz.

3.2.- Autoritzar a que, mitjançant document administratiu llevat que, al seu càrrec, la part contractista vulgui elevar-lo a escriptura pública, es signi el contracte. S'autoritza a que, a l'esmentat contracte, la seva responsable hi pugui incloure especificacions relacionades amb el desenvolupament del mateix, l'organització dels adjudicataris, i/o altres disposicions que convingui establir per especificar el desenvolupament dels itineraris de treball.

Quart.- 4.1.- Donar trasllat d'aquest Acord a l0adjudicatari, als altres proponents que han concorregut a presentar ofertes en aquesta licitació i, en el seu cas, als altres interessats.

4.2.- A efectes de dita notificació es constata que aquesta resolució té el caràcter de definitiva i esgota la via administrativa. Contra la mateixa es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant de la Presidència, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.
Número d'ofertes rebudes:
1
Identitat d'empreses licitadores:
Prendre coneixement de les actuacions que, en relació al procés de contractació del contracte "2018 / 053 / 12.04 - PRESTACIÓ DEL SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA DELS SERVEIS SOCIALS DEL CONSELL COMARCAL". han estat dutes a terme per la Mesa de contractació a la sessió de 14 de maig de 2018, en especial la proposta d'adjudicació que, en compliment de les determinacions del Plec de clàusules economicoadministratives, ha traslladat l'òrgan esmentat. 1.2.- Declarar vàlid el procés d'adjudicació en tots els seus tràmits i actuacions administratives fins la proposta d'adjudicació a que s'ha fet referència. 1.3.- Constatar, d'acord amb allò informat per la secretaria intervenció, que s'ha donat compliment als requisits previs a l'adjudicació establerts al Plec de clàusules tal com ha estat especificat a la part expositiva d'aquesta Resolució. 1.4.- Considerar vàlidament constituïda la garantia definitiva amb l'import i forma que ha estat especificada a la part expositiva.
Codi CPV:
85300000
Dades de l'empresa adjudicatària:
Denominació:
Associació Benestar i Desenvolupament
Nacionalitat:
Espanya
Import:
1,04 € amb IVA
Import sense IVA:
1,00 €

Documentació

 
Acords:
Decret número 137/2018 de data 24 de maig de 2018
Quadre comparatiu d'ofertes i puntuacions:
MESA
Informes Tècnics:
mESA
Condicions d'execució:
responsable del contracte a la coordinadora dels Serveis Socials, titular del Lloc de treball B.2.3.1.b, senyora Carme Barrabés Garuz
Resolució d'adjudicació :
000 016 DECRET APROVACIÓ ACTUACIONS MESA I ADJUDICACIÓ SIG DIG.pdf PDF
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya