Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Para empresas de nueva creación, ¿cuál sería la solvencia económica y financiera, y la solvencia profesional o técnica requerida para esta licitación, y su medio de acreditación?

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Rubí
Codi d'expedient:
2/2021/CSOS
PDF PDF i XML

 

Resposta: La Clàusula 5.5. A del PCAP estableix la solvència econòmica i financera requerida, volum anual de negocis referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les dates de constitució o d'inici d'activitats de l'empresari i de la presentació de les ofertes per un import igual o superior a 167.072,00 ¤. Per tant, i de conformitat amb l'article 87.1.a) de l a Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, en el cas de que la data de constitució de l'empresa o d'inici d'activitat sigui inferior a un any comptat des de la data final de presentació de proposicions, el requeriment s'entendrà proporcional al període. Pel que fa a la seva acreditació, s'estableix a la citada clàusula els comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, o els llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil en cas d'empresaris no inscrits a dit Registre. Igualment, en virtut de l'article 86 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, si el licitador no està en disposició d'acreditar la solvència exigida amb la mencionada documentació, es podrà acreditar la solvència econòmica i financera per altres documents que en tot cas hauran de ser acreditatius del volum anual de negocis establert com a solvència mínima, o en el seu cas del corresponent volum de negocis proporcional al període. En aquest supòsit, serà l'òrgan de contractació qui considerarà apropiada o no la documentació presentada pel licitador per acreditar la solvència. Respecte a la solvència técnica o professional l'article 90.4 de la Llei de Contractes del Sector Públic CSP estableix que la solvència tècnica de les empreses de nova creació, entenent com a tal aquella que tingui una antiguitat inferior a 5 anys, s'acreditarà per un o varis dels mitjans establerts a les lletres b) a i) de l'article 90.1 de la citada Llei amb la documentació acreditativa corresponent. En aquest cas, serà l'òrgan de contractació qui decidirà si considera apropiats o no els mitjans i documentació acreditativa aportats pel licitador per justificar i acreditar la solvència técnica o professional.

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya