Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Data de la pregunta 07/06/2021. En relació al llistat de personal destinat al servei segons l'operadora actual, i inclòs al PCA, se sol·licita conèixer el perfil concret de la categoria "Tècnic" dels inclosos en la citada llista segons cada cas. Aquesta definició és important per tal de poder elaborar un correcte Organigrama, Organització del Servei, Pla de Formació, entre alstres aspectes que sol·licita i valora el PCA en els criteris valorables en el sobre B, aspecte que sens dubte coneix l'operadora actual i no la resta de licitadors. D'altra banda, i en relació als continguts que sol·licita el PCA, un dels apartats de valoració correspon al model de relació directa amb l'AMB, on se sol·licita la definció tècnica i profesional de diversos responsables: Àrea Material Mòbil, Trànsit, etc. A la vegada, en l'annex de personal del mateix PCA s'inclouen perfils que corresponen al mateix nivell organitzatiu que el sol·llcitat com a elements de valoració. En conseqüència, quin criteri han de seguir els licitadors per donar resposta a aquest requeriment del plec si no es coneix el citat perfil professional d'aquest personal inclòs a l'annex 4 del PCA?

Òrgan de contractació:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Codi d'expedient:
902073-2020
PDF PDF i XML

 

Resposta: Als efectes previstos a l'article 130 de la LCSP, s'annexa al Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) el llistat de personal facilitat per l'actual contractista (Annex 4). L'AMB desconeix el perfil concret dels professionals pertanyents a la categoria "Tècnic" que figuren a l'esmentat llistat, ja que no li pertoca la gestió del personal de l'empresa adjudicatària del servei. En relació a la segona part de la consulta, l'apartat 14.4 del Plec de Prescripcions Tècniques (PPT) estableix com a requeriment que l'empresa adjudicatària ha de definir un model de relació directa amb l'AMB adequat a les necessitats de seguiment i desenvolupament del Contracte; així com que el model ha d'incloure, entre d'altres aspectes, la identificació d'un/a Responsable de Contracte, d'un/a Responsable de l'Àrea de Trànsit i Operacions, d'un/a Responsable de l'Àrea de Material Mòbil, d'un/a Responsable de l'Àrea de Recursos Humans, d'un/a Responsable de l'Àrea de Sistemes Tecnològics i Logística i d'un/a Responsable de l'Àrea de Gestió de la Qualitat. El requisit de disposar d'una persona, amb dedicació exclusiva al servei, responsable del Contracte i d'una persona, amb dedicació exclusiva al servei, responsable de cadascuna de les àrees definides a l'apartat 14.4 del PPT respon a que aquestes àrees són considerades per l'AMB els àmbits funcionals bàsics d'una empresa de transport col¿lectiu urbà de viatgers en autobús. Aquest model de relació requerit no es correspon amb l'organització particular de l'empresa adjudicatària actual, ni fa referència a persones particulars que formen part del llistat facilitat per l'empresa adjudicatària actual recollit a l'annex 4 del PCAP.

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya