Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

PREGUNTA 5: Si dos arquitectes es presenten en UTE, entenem que l'experiència dels dos es suma, i que en el cas de ser adjudicataris d'un encàrrec el podran fer tots dos com autors. És correcte? PREGUNTA 6: Respecte de la selecció de tres treballs pels criteris de quantificació dels quals depèn d'un judici de valor , els treballs han de ser dels últims 5 anys (lot 1 ) o poden ser d'un termini més ampli ? PREGUNTA 7: Els projectes executius es valoren o nomes projectes i obres executades? Si les obres s'estan executant es valoren? PREGUNTA 8: Tots els projectes que es presenten al LOT 1 , tant els que depenen d'un judici de valor com els que seran valorats de forma automàtica han de ser de reforma, ampliació o millora o també s'inclouen els d'obra nova? I tots han de tenir un PEM igual o menor de 300.000 euros o poden ser de més de 300.000 ¤? PREGUNTA 9: Els edificis de rehabilitació d'edificis per destinar-los a habitatges, es valoren? PREGUNTA 10: En el punt M, de criteris d'adjudicació, es demana una selecció de tres treballs relacionats amb els serveis. Quin és el termini per haver realitzat aquests treballs pels Lot 1 i Lot 2? PREGUNTA 11: Que s'enten per projectes d'eficiència energètica? L'execució d'una obra nova i la certificació energètica de la mateixa s'hi pot incloure? PREGUNTA 12: Les obres en instal·lacions LED de més de 40.000 W, els 40 kW han de ser exclusius d'il·luminació led, o es pot incloure la resta de potència elèctrica edifici?

Òrgan de contractació:
Universitat Politècnica de Catalunya
Codi d'expedient:
SE102000AM2020029
PDF PDF i XML

 

Resposta: RESPOSTA 5: A confirmar amb contractació però, el que diu als plecs és: " L'empresa licitadora designarà una persona com a responsable per a cadascun dels lots als quals es presenti. En aquest sentit, les obres o treballs que es presentin, tant per a puntuació sotmesa a judici de valor com per a criteris avaluables de forma automàtica han de tenir com a autor o com a un dels autors la persona designada com a responsable del Lot." Si l'empresa licitadora presenta el compromís de constituir una UTE, igualment ha de designar un responsable del contracte i per tant els treballs presentats han de tenir com a autor, o com a un dels autors, la persona designada com a responsable del lot. RESPOSTA 6: Els plecs no especifiquen cap termini per als 3 treballs que es demanen per als criteris de quantificació sotmesos a judici de valor. Si que el demanen per a les obres licitades i contractades mitjançant licitació pública als criteris avaluables de forma automàtica. RESPOSTA 7: Les obres han d'estar executades i finalitzades per a ser valorades. RESPOSTA 8: Valoració sotmesa a judici de valor: Es demanen 3 treballs relacionats amb els serveis objecte del concurs. L'objecte del concurs per a cada lot s'especifica al plec de prescripcions tècniques. Valoració automàtica: Al PCAP s'especifica que es valorarà les obres de determinat ús (equipament i equipament universitari) sense especificar si es tracta de rehabilitació o reforma i/o obra nova. Per tant s'accepten els projectes de reforma i rehabilitació i d'obra nova. RESPOSTA 9: Com s'explica a la pregunta anterior, es valoren els projectes relacionats amb els serveis objecte del concurs descrit al plec de prescripcions tècniques i ús equipament i equipament universitari. RESPOSTA 10: No s'especifica cap termini per haver realitzats aquests treballs. RESPOSTA 11: Els projectes d'eficiència energètica s'inclouen al LOT 4 Redacció projectes, direcció facultativa, dictàmens, informes, etc. per obres d'instal·lacions no incloses en lot 3. I s'inclouen aquells treballs que s'han dut a terme en l'àmbit de l'eficiència energètica a les instal·lacions, especialment de clima i il·luminació LED. El projecte d'execució de l'obra nova i la certificació energètica puntuaran en l'apartat que els correspongui, en funció de la tipologia de les instal·lacions sobre les que s'ha intervingut o la qualificació energètica final del projecte. RESPOSTA 12: Ens referim a la potència total dels LED instal·lats en un mateix projecte.

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya