Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

1)Respecte l'ANNEX 3 MODEL DE FITXA DE PROJECTE, posa en vermell "Cada fitxa de projectes tindrà una extensió màxima de 5 pàgines incloent annexes; en format DIN-A3." Consultes: -Es presenten 5 DIN A-3(màxim) d'un sol projecte? o son 5 projectes a presentar en 5 fitxes Din A3? Per altra banda, perquè en els criteris de Valoració del Jurat posa "El Jurat valorarà diversos aspectes d'1 projecte de complexitat tècnica similar en els darrers 20 anys" -A quins Annexes us referiu en la frase en vermell a peu de pàgina del model de fitxa? 2)Respecte al DEUC, si ens presentem en UTE un Arquitecte de nacionalitat espanyola i un despatx estranger, el DEUC d'aquest despatx(traduït al català), ha d'estar signat digitalment? donat que la signatura digital no serà dins del territori espanyol (serà europea). Aquesta pregunta es traslladaria a la resta de la documentació del despatx estranger. 3.Respecte a la Documentació a Presentar a la primera fase, posa: "Identificació del tècnic que es proposa adscriure al contracte com a tècnic especialista a l'àmbit de disseny i càlcul d'estructures ¿ Identificació del tècnic que es proposa adscriure al contracte en l'àmbit de concepció, disseny i càlcul d'instal·lacions" Consulta: 1) Quina documentació cal presentar com a identificació pels tècnics ambientalista, d'instal·lacions i d'estructures? 2) Respecte al Tècnic especialista a l'àmbit de disseny i càlcul d'estructures, no cal presentar fitxa?, tal i com si es demana fitxa pel tècnic ambientalista. 1)Respeto el ANEXO 3 MODELO DE FICHA DE PROYECTO, pone en rojo "Cada ficha de proyectos tendrá una extensión máxima de 5 páginas incluyendo anexos; en formato *DIN-A3." Consultas: -Se presentan 5 DIN A-3(máximo) de un solo proyecto? o 5 proyectos a presentar en 5 fichas Din A3? Por otro lado, en los criterios de Valoración del Jurado pone "El Jurado valorará varios aspectos de 1 proyecto de complejidad técnica similar en los últimos 20 años" -A qué Anexos os referís en la frase en rojo a pie de página del modelo de ficha? 2)Respecto al DEUC, si nos presentamos en UTE un Arquitecto de nacionalidad española y un despacho extranjero, el DEUC de este despacho (traducido al catalán), tiene que estar firmado digitalmente? dado que la firma digital no será dentro del territorio español (será europea). Esta pregunta se trasladaría al resto de la documentación del despacho extranjero. 3.Respecto a la Documentación a Presentar a la primera fase, pone: "Identificación del técnico que se propone adscribir al contrato como técnico especialista al ámbito de diseño y cálculo de estructuras ¿ Identificación del técnico que se propone adscribir al contrato en el ámbito de concepción, diseño y cálculo de instalaciones" Consulta: 1) Qué documentación hay que presentar como identificación por los técnicos ambientalista, de instalaciones y de estructuras? 2) Respecto al Técnico especialista al ámbito de diseño y cálculo de estructuras, no hay que presentar ficha?, tal y como si se pide ficha por el técnico ambientalista.

Òrgan de contractació:
Universitat Pompeu Fabra
Codi d'expedient:
UPF-2021-0027
PDF PDF i XML

 

Resposta: A la pregunta 1.1, respecte a l'annex 3, s'ha de presentar 1 projecte a efectes de valoració del perfil de l'arquitecte redactor i director d'obra i 1 projecte respecte al tècnic ambientalista, tal i com s'indica en la clàusula 14.1 del PCAP. A la pregunta 1.2, el terme annexes en el model 3, es refereix a que si es vol presentar una fitxa amb annexes, el conjunt de la extensió del document no ha de superar les 5 pàgines. A la pregunta 1.1, respecto al anexo 3, se tiene que presentar 1 proyecto a efectos de valoración del perfil del arquitecto redactor y director de obra y 1 proyecto respecto al técnico ambientalista, tal y como se indica en la cláusula 14.1 del PCAP. A la pregunta 1.2, el término anejas en el modelo 3, se refiere a que si se quiere presentar una ficha con anexos, el conjunto de la extensión del documento no tiene que superar las 5 páginas. A la pregunta 2, el DEUC formalizado por una empresa de un estado miembro de la Unión Europea tiene que estar firmada mediante certificado digital de acuerdo con la cláusula 7.4 del PCAP A la pregunta 3.1, Hay que diferenciar bien en función de los técnicos: - Técnico medioambientalista en el sobre A, no se tiene que identificar, sino que su identificación con la presentación de su curriculum vitae y ficha de proyecto del técnico medioambientalista se tiene que presentar al sobre B - Técnico especialista al ámbito de diseño y cálculo de estructuras y técnico que se propone adscribir al contrato en el ámbito de concepción, diseño y cálculo de instalaciones: en el sobre A únicamente se tiene que identificar sin que sea necesario aportar ninguna documentación más. En caso de que el equipo sea propuesto para ser seleccionado para pasar a la fase 2, antes de resolver sobre esta selección se le requerirá para presentar la documentación pertinente (Ver cláusula 14.3 párrafo 13). A la pregunta 3.2, efectivamente para el técnico especialista al ámbito de diseño y cálculo de estructuras, no hay que presentar ninguna ficha. A la pregunta 2, el DEUC formalitzat per una empresa d'un estat membre de la Unió Europea ha d'estar signada mitjançant certificat digital d'acord amb la clàusula 7.4 del PCAP A la pregunta 3.1, Cal diferenciar bé en funció dels tècnics: - Tècnic mediambientalista en el sobre A, no s'ha d'identificar, sinó que la seva identificació amb la presentació del seu currículum vitae i fitxa de projecte del tècnic mediambientalista s'ha de presentar al sobre B - Tècnic especialista a l'àmbit de disseny i càlcul d'estructures i tècnic que es proposa adscriure al contracte en l'àmbit de concepció, disseny i càlcul d'instal·lacions: en el sobre A únicament s'ha d'identificar sense que sigui necessari aportar cap documentació més. En cas de que l'equip sigui proposat per ser seleccionat per passar a la fase 2, abans de resoldre sobre aquesta selecció se li requerirà per presentar la documentació pertinent (Veure clàusula 14.3 paràgraf 13). A la pregunta 3.2, efectivament pel tècnic especialista a l'àmbit de disseny i càlcul d'estructures, no cal presentar cap fitxa.

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya