Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Bon dia, la meva pregunta és la seguent: Si presentem l'Annex 2-B a part del annex tenim de presentar alguna altra documentació en aquest apartat? Però en l'annex et demana "S'haurà d'aportar un certificat que acrediti la classificació de l'empresa licitadora a l'objecte del contracte, en el grup, subgrup i categoria assenyalades. Juntament amb aquest certificat s'haurà d'aportar una declaració de la seva vigència i de les circumstàncies que van servir de base pel seu atorgament" i "Els licitadors hauran d'acreditar que els professionals que proposin integrar i adscriure a l'execució de l'obra com a cap d'obra, encarregat i resta de l'equip tècnic mínim comptin amb la següent titulació i experiència mínima". Però més a baix del annex trobem el paragràf següent: En el sobre A, els licitadors hauran de limitar-se a indicar que compleixen els requisits de solvència tècnica de l'equip, segons el model de l'annex adjunt al PCAP, sense donar més informació, ni aportar cap documentació susceptible de ser valorada d'acord al que s'estableix en l'apartat relatiu als criteris d'adjudicació. Al final no sabem exactament que tenim de presentar. Atentament

Òrgan de contractació:
Viladecans Mediterrània, SL
Codi d'expedient:
EXP152.FP14.001
PDF PDF i XML

 

Resposta: Bon dia, En el sobre A les empreses licitadores presentaran les seves declaracions responsables degudament signades. Tota la documentació acreditativa de les esmentades declaracions es solicitarà a l'empresa que compti amb la millor puntuació abans de l'adjudicació. Han d'aportar la docmentació acreditativa que considerin adient relativa als criteris d'adjudicació de judici de valor en el sobre B. Per més claredat transcrivin part del que estableix el punt 8.5 del PCAP : Els serveis corresponents requeriran al Licitador que hagi presentat l'oferta que, d'acord amb els criteris de valoració previstos en aquest Plec, resulti més avantatjosa, per tal que en el termini de deu (10) dies hàbils, a comptar a partir del dia següent a aquell en què s'hagués rebut el requeriment, aporti la següent documentació (aquest requeriment, i l'aportació de documentació, es farà a través de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya o, en cas que no es pogués fer per qualsevol motiu a través de la Plataforma, es notificarà per correu electrònic a l'adreça indicada pel licitador al sobre A): .... Documentació acreditativa de l'aptitud per a contractar del licitador (documentació descrita a la clàusula 5 del present Plec referent a la capacitat, personalitat, solvència i manca de prohibicions de contractar del licitador) tenint en compte que: ...... Altres documents acreditatius de la seva aptitud per contractar o de l'efectiva disposició dels mitjans que s'hagués compromès a dedicar o adscriure a l'execució del contracte que li reclami l'òrgan de contractació.

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya