Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Bona tarda voldríem fer 2 consultes. A la plana 14 del PCAP parla de penalitats per execució defectuosa, ens podríem donar més detall de que entenen per execució defectuosa? o definir escenaris en els quals es plantegen aquestes penalitzacions?. Per altra banda a l'escenari econòmic defineixen uns trams de preus en funció del volums de transaccions efectuades, donat que la facturació es bimensual, si els 2 primer mesos del servei es realizen 1800 transaccions, es paguen les 1000 primeres al preu del tram A i les 800 següents al preu definit al tram B, o es paguen les 1800 al preu del tram B?.

Òrgan de contractació:
Consorci Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC)
Codi d'expedient:
AOC-2020-96
PDF PDF i XML

 

Resposta: Bon dia, A la plana 14 del PCAP parla de penalitats per execució defectuosa, ens podríem donar més detall de que entenen per execució defectuosa? o definir escenaris en els quals es plantegen aquestes penalitzacions?. Segons el previst a la LLei de contractes del sector públic 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 Article 192. Incompliment parcial o compliment defectuós. 1. Els plecs o el document descriptiu poden preveure penalitats per al cas de compliment defectuós de la prestació objecte d'aquest o per al supòsit d'incompliment dels compromisos o de les condicions especials d'execució del contracte que s'hagin establert de conformitat amb l'apartat 2 de l'article 76 i l'apartat 1 de l'article 202. Aquestes penalitats han de ser proporcionals a la gravetat de l'incompliment i les quanties de cadascuna no poden ser superiors al 10 per cent del preu del contracte, IVA exclòs, ni el total d'aquestes no pot superar el 50 per cent del preu del contracte. 2. Quan el contractista, per causes que li són imputables, hagi incomplert parcialment l'execució de les prestacions definides en el contracte, l'Administració pot optar, ateses les circumstàncies del cas, per la seva resolució o per la imposició de les penalitats que, per a aquests supòsits, determinin el plec de clàusules administratives particulars o el document descriptiu. Per altra banda a l'escenari econòmic defineixen uns trams de preus en funció del volums de transaccions efectuades, donat que la facturació es bimensual, si els 2 primer mesos del servei es realizen 1800 transaccions, es paguen les 1000 primeres al preu del tram A i les 800 següents al preu definit al tram B, o es paguen les 1800 al preu del tram B?. ¿ L'import unitari per transacció és únic en funció del tram de volum d'operacions. Per exemple, si es realitzen 1.800 transaccions cada 2 messos, l'import que es pagarà es de 3,5¤ per transacció (sense IVA)

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya